LIETUVOS RESPUBLIKOS NOTARIATO ĮSTATYMO 31 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. rugsėjo 23 d. Nr. XI-1033

Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr. 28-810; 1998, Nr. 49-1329; 2001, Nr. 55-1943; 2003, Nr. 15-598)

 

1 straipsnis. 31 straipsnio 5 dalies pripažinimas netekusia galios

31 straipsnio 5 dalį pripažinti netekusia galios.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

2. Notarų rūmai per 3 mėnesius nuo šio įstatymo priėmimo dienos duomenis apie asmenis, teismo pripažintus neveiksniais ir ribotai veiksniais, sukauptus iki neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro įsteigimo dienos, perduoda neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro tvarkymo įstaigai.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________