LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2008 M. LAPKRIČIO 24 D. ĮSAKYMO Nr. ISAK-3216 „DĖL MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugsėjo 6 d. Nr. V-1499

Vilnius

 

Pakeičiu Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-3216 „Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 142-5669; 2009, Nr. 10-378):

1. Išdėstau 18 punktą taip:

18. Ketinantis atestuotis mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas pateikia institucijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijai (toliau – atestacijos komisija) prašymą įrašyti jį į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą (toliau – atestacijos programa)“.

2. Pripažįstu netekusiais galios 18.1, 18.2, 19, 19.1, 19.2, 28.4.

3. Išdėstau 67 punktą taip:

67. Mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui posėdžio data, kuriame turi būti svarstoma jo veiklos atitiktis, pranešama prieš mėnesį. Gavęs pranešimą mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas privalo pasirašyti; jam nesutikus to padaryti, surašomas aktas.“

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius