LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO 3, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45 STRAIPSNIŲ, KETVIRTOJO IR DEŠIMTOJO SKIRSNIŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. spalio 10 d. Nr. VIII-1980

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131, Nr. 65-1871)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Vyriausybės veiklos teisiniai pagrindai

Vyriausybė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, Vyriausybės programa, Vyriausybės ilgalaikiu strateginiu veiklos planu ir kitais teisės aktais.“

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Vyriausybės atsistatydinimas

1. Vyriausybė privalo atsistatydinti šiais atvejais:

1) kai Seimas du kartus iš eilės nepritaria naujos Vyriausybės programai;

2) kai Seimas visų Seimo narių balsų dauguma slaptu balsavimu pareiškia nepasitikėjimą Vyriausybe ar Ministru Pirmininku;

3) kai Ministras Pirmininkas atsistatydina arba miršta;

4) po Seimo rinkimų, kai sudaroma nauja Vyriausybė;

5) kai pasikeitus daugiau nei pusei ministrų ar po Respublikos Prezidento rinkimų Ministras Pirmininkas negauna Seimo pakartotinio pritarimo.

2. Ministras Pirmininkas apie Vyriausybės atsistatydinimą teikia Respublikos Prezidentui rašytinį pranešimą, kuris prieš tai paskelbiamas Vyriausybės posėdyje.

3. Ministrui Pirmininkui mirus, apie Vyriausybės atsistatydinimą Respublikos Prezidentui praneša Ministrą Pirmininką pavaduojantis ministras, o jei pavaduojančio nebuvo, – vyriausias pagal amžių ministras. Pranešimas apie Vyriausybės atsistatydinimą turi būti paskelbtas Vyriausybės posėdyje.

4. Jeigu reikia, pranešimui apie Vyriausybės atsistatydinimą paskelbti šaukiamas neeilinis Vyriausybės posėdis.

5. Apie Vyriausybės atsistatydinimą turi būti pranešta Respublikos Prezidentui tą dieną, kurią atsiranda viena iš šio straipsnio 1 dalyje numatytų aplinkybių.

6. Vyriausybė gali atsistatydinti Ministro Pirmininko siūlymu priimdama nutarimą, kurį Ministras Pirmininkas tą pačią dieną įteikia Respublikos Prezidentui.

7. Vyriausybės atsistatydinimą priima Respublikos Prezidentas. Vyriausybė laikoma atsistatydinusia nuo Respublikos Prezidento dekreto įsigaliojimo dienos. Prireikus Respublikos Prezidentas paveda jai toliau eiti pareigas. Jis gali pavesti vienam iš ministrų eiti Ministro Pirmininko pareigas, kol bus sudaryta nauja Vyriausybė.“

 

3 straipsnis. 10 straipsnio 2, 3, 4 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Ministras turi teisę atsistatydinti. Ministras apie savo atsistatydinimą raštu praneša Ministrui Pirmininkui. Ministras Pirmininkas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas šį ministro atsistatydinimą teikia Respublikos Prezidentui. Iki atsistatydinimo pateikimo Respublikos Prezidentui ministras Ministro Pirmininko siūlymu turi teisę atšaukti savo atsistatydinimą.“

2. Pakeisti 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Ministras privalo atsistatydinti, kai nepasitikėjimą juo slaptu balsavimu pareiškia daugiau kaip pusė Seimo narių. Ministras apie atsistatydinimą tą pačią arba kitą dieną raštu praneša Ministrui Pirmininkui, o šis tą pačią dieną, o jeigu tai neįmanoma, – ne vėliau kaip kitą dieną, ministro atsistatydinimą teikia Respublikos Prezidentui. Jeigu ministras neįvykdo šio reikalavimo, jis Respublikos Prezidento dekretu atleidžiamas iš pareigų.“

3. Pakeisti 10 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Ministro atsistatydinimą priima Respublikos Prezidentas. Ministras laikomas atsistatydinusiu nuo Respublikos Prezidento dekreto įsigaliojimo dienos. Respublikos Prezidentas gali pavesti ministrui eiti pareigas, kol Ministro Pirmininko teikimu bus paskirtas naujas ministras.“

 

4 straipsnis. Ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Iš ketvirtojo skirsnio pavadinimo išbraukti žodžius „ir Vyriausybėje dirbančių politinių pareigūnų“ ir skirsnio pavadinimą išdėstyti taip:

 

Ketvirtasis skirsnis

VYRIAUSYBĖS NARIŲ GARANTIJOS

 

5 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

13 straipsnis. Vyriausybės narių socialinės garantijos

1. Vyriausybės narių atlyginimo už darbą dydį nustato Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas.

2. Atlyginimą Vyriausybės nariams moka Vyriausybės kanceliarija. Vyriausybės nariai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

3. Vyriausybės atstovavimo šalyje ir užsienyje išlaidoms finansuoti Vyriausybės nutarimu gali būti sudaromas Ministro Pirmininko fondas, kuriam, nedidinant Vyriausybės kanceliarijai Lietuvos Respublikos valstybės biudžete numatytų bendrų reprezentacijos lėšų, kiekvieną mėnesį skiriama paskutinio paskelbto šalies ūkio trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio suma. Šių lėšų naudojimo tvarką nustato Vyriausybė.

4. Nedidinant ministerijai skiriamų bendrų reprezentacijos lėšų, Vyriausybės nutarimu gali būti sudaromi ministrų fondai. Jų naudojimo tvarką nustato Vyriausybė.

5. Ministras Pirmininkas gali turėti rezidenciją, išlaikomą iš Vyriausybės kanceliarijai valstybės biudžete numatytų lėšų.

6. Pasibaigus Vyriausybės nario įgaliojimams šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytu atveju, Vyriausybės nariui išmokama dviejų Vyriausybės nario vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio kompensacija, o pasibaigus Vyriausybės nario įgaliojimams šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktuose, 10 ir 11 straipsniuose numatytais atvejais – vieno vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija.

7. Šio straipsnio 6 dalyje numatytos kompensacijos nemokamos Vyriausybės nariams, kai jie paskiriami Ministru Pirmininku ar ministrais naujai sudarytoje Vyriausybėje.

8. Lėšos šiame straipsnyje numatytoms socialinėms garantijoms skiriamos iš valstybės biudžeto.

9. Vyriausybės nariai negali turėti teisės aktuose nenustatytų socialinių garantijų.“

 

6 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

14 straipsnis.     Draudimas Ministrui Pirmininkui ir ministrams eiti kitas renkamas ar skiriamas pareigas ir dirbti kitą darbą

Ministras Pirmininkas ir ministrai negali eiti jokių kitų renkamų ar skiriamų pareigų (išskyrus galimybę Seimo nariams eiti Ministro Pirmininko ar ministro pareigas), negali dirbti verslo, komercijos ar kitose privačiose įstaigose ar įmonėse, taip pat gauti kito atlyginimo, išskyrus jiems nustatytą darbo užmokestį pagal pareigas Vyriausybėje bei užmokestį už kūrybinę veiklą. Užmokesčiu už kūrybinę veiklą laikomas autorinis atlyginimas už kūrinius, laikomus autorinių teisių objektais pagal Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, už mokslinį ir pedagoginį darbą aukštosiose mokyklose ar valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo įstaigose bei už neformalųjį suaugusiųjų švietimą.“

 

7 straipsnis. 18 straipsnio 3 dalies pakeitimas

18 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „pareigūnas“ įrašyti žodžius „valstybės tarnautojas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Seimo komiteto, komisijos ar frakcijos kvietimu Seimo statuto nustatyta tvarka ministrai ar ministro įgaliotas valstybės tarnautojas privalo dalyvauti komiteto, komisijos ar frakcijos posėdyje ir pateikti paaiškinimus svarstomais klausimais.“

 

8 straipsnis. 22 straipsnio 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14 punktų pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 22 straipsnio 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14 punktus ir juos išdėstyti taip:

2) vykdo įstatymus ir Seimo nutarimus dėl įstatymų bei ilgalaikių valstybinių programų įgyvendinimo, taip pat Respublikos Prezidento dekretus, įgyvendina Vyriausybės programą, kuriai pritarė Seimas, tvirtina šios programos įgyvendinimo programas ir norminių teisės aktų koncepcijas;

3) koordinuoja ministerijų ir Vyriausybės įstaigų veiklą; svarsto ir aprobuoja ministerijų ir Vyriausybės įstaigų strateginius veiklos planus; rengia ir tvirtina periodiškai atnaujinamą Vyriausybės ilgalaikį strateginį veiklos planą (vieneriems, trejiems, penkeriems ir dešimčiai metų). Vyriausybės ilgalaikis strateginis veiklos planas sudaromas remiantis Vyriausybės programa, nacionalinėmis programomis. Nacionalinės programos rengiamos Vyriausybėje ir teikiamos tvirtinti Seimui;

4) rengia ir teikia Seimui valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą; organizuoja valstybės biudžeto vykdymą, teikia Seimui valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitą; taip pat teikia Seimui Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus bei Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo vykdymo ataskaitas;

5) remdamasi įstatymais disponuoja valstybės turtu, nustato jo valdymo ir naudojimo tvarką;“

8) steigia, reorganizuoja ir likviduoja Vyriausybės įstaigas bei steigia įstaigas prie ministerijų ir paveda ministerijoms vykdyti visas ar dalį įstaigų prie ministerijų steigėjo funkcijų. Vyriausybė gali pavesti atitinkamai ministerijai vykdyti dalį Vyriausybės įstaigos steigėjo funkcijų;

9) tvirtina ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų nuostatus. Tvirtinti įstaigų prie ministerijų nuostatus Vyriausybė gali pavesti atitinkamam ministrui;“

14) skiria ir atleidžia iš pareigų apskričių viršininkus, jų pavaduotojus bei savivaldybių veiklos administracinę priežiūrą vykdančius Vyriausybės atstovus, skiria jiems tarnybines nuobaudas;“.

 

9 straipsnis. 24 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnio 2 dalies 3, 5 punktus, 6, 11 ir 13 punktus pripažinti netekusiais galios, buvusius 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 ir 19 punktus laikyti atitinkamai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ir 16 punktais, pakeisti 6, 10 punktus ir 3, 5, 6, 10 punktus išdėstyti taip:

3) skiria ir atleidžia iš pareigų Vyriausybės kanclerį, jo pavaduotojus, kitus Ministro Pirmininko aparato valstybės tarnautojus;“

5) skiria ir atleidžia iš pareigų Vyriausybės įstaigų (departamentų, kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančių tarnybų, agentūrų, inspekcijų) vadovus;

6) skiria Vyriausybės įstaigų vadovams ir kitiems Ministro Pirmininko skiriamiems valstybės tarnautojams tarnybines nuobaudas;“

10) teikia Vyriausybei siūlymus dėl apskričių viršininkų, jų pavaduotojų skyrimo ir atleidimo iš pareigų;“.

 

10 straipsnis. 25 straipsnio 2 dalies pakeitimas

25 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „straipsnyje“ įrašyti žodžius „straipsnio 2 ir 6 dalyse“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Ministras, pavaduojantis Ministrą Pirmininką, turi tuos pačius įgaliojimus kaip ir Ministras Pirmininkas, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnio 2 ir 6 dalyse ir 24 straipsnio 2 dalies 1–5 bei 10 punktuose numatytus įgaliojimus.“

 

11 straipsnis. 26 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 26 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Ministrą gali laikinai pavaduoti tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras nevykdo funkcijų, numatytų šio straipsnio 3 dalies 9, 11 ir 12 punktuose.“

2. 26 straipsnio 3 dalies 7 ir 13 punktus pripažinti netekusiais galios, buvusius 8, 9, 10, 11, 12 ir 14 punktus laikyti atitinkamai 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 punktais, pakeisti 7, 9, 10 punktus ir juos išdėstyti taip:

7) teikia Vyriausybei tvirtinti įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus. Vyriausybei pavedus, tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus;“

9) tvirtina ministerijos administracijos padalinių nuostatus;

10) skiria ir atleidžia iš pareigų politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus, ministerijos sekretorių, įstaigų prie ministerijos vadovus;“.

 

12 straipsnis. 29 straipsnio 9 dalies pakeitimas ir papildymas 11 dalimi

1. Pakeisti 29 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Ministerija turi savo administraciją. Jai vadovauja ministerijos sekretorius. Jis gali turėti pavaduotoją.“

2. Papildyti 29 straipsnį 11 dalimi:

11. Ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės aprobuotais viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, kuriuose apibūdinami pagrindiniai ministerijos uždaviniai ir būdai juos įgyvendinti. Ministerijos strateginiai veiklos planai rengiami vieneriems, trejiems, penkeriems ir dešimčiai metų atsižvelgiant į Vyriausybės ilgalaikį strateginį veiklos planą. Seimui pritarus naujos Vyriausybės programai, ministerijos savo parengtus arba atnaujintus strateginius veiklos planus per tris mėnesius pateikia Vyriausybei aprobuoti. Jeigu įsteigta nauja ministerija, ji ilgalaikius ministerijos strateginius veiklos planus pateikia Vyriausybei aprobuoti per tris mėnesius nuo įsteigimo dienos.“

 

13 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio pavadinimą, 1 dalyje po žodžio „Ministerijos“ įrašyti žodį „administracija“, 2 dalyje vietoj žodžio „įsteigti“ įrašyti žodžius „Vyriausybės steigiami“, 3 dalį pripažinti netekusia galios ir visą straipsnį išdėstyti taip:

30 straipsnis. Ministerijų administracijos struktūra ir įstaigos prie ministerijų

1. Ministerijos administracija susideda iš departamentų, skyrių ir kitų padalinių.

2. Prie ministerijų gali būti Vyriausybės steigiami departamentai, kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančios tarnybos ir inspekcijos.“

 

14 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 31 straipsnio 1, 2 ir 4 dalis, 5 dalį pripažinti netekusia galios, buvusią 6 dalį laikyti 5 dalimi, pakeisti 5 dalį ir visą straipsnį išdėstyti taip:

31 straipsnis. Viceministrai ir ministerijų sekretoriai

1. Viceministrus ir ministerijos sekretorių – aukščiausiąjį ministerijos karjeros valstybės tarnautoją – skiria ir atleidžia ministras.

2. Ministras koordinuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą per viceministrus ir ministerijos sekretorių, o įstaigų prie ministerijos (departamentų, tarnybų, inspekcijų) – per šių įstaigų vadovus.

3. Viceministras yra tiesiogiai atsakingas ministrui. Ministras vertina jo kompetenciją ir nustato įgaliojimus.

4. Viceministras per ministerijos sekretorių ir atitinkamus įstaigų prie ministerijų vadovus organizuoja ir užtikrina jo įgaliojimams priskirtose srityse ministro nustatytos politikos įgyvendinimą.

5. Ministerijos sekretorius:

1) atsako už ministerijos vadybą, teisės aktų (projektų) rengimą, organizuoja ir kontroliuoja visų ministerijos administracijos padalinių veiklą vadovaudamasis Vyriausybės ar ministro patvirtintomis konkrečiomis priemonėmis Vyriausybės programai įgyvendinti;

2) atsako už ministerijos ūkinę bei finansinę veiklą;

3) teikia ministrui tvirtinti administracijos struktūrą ir etatų sąrašą;

4) organizuoja ministro įsakymų projektų rengimą, pagal savo kompetenciją leidžia vykdomojo pobūdžio potvarkius;

5) skiria ir atleidžia iš pareigų savo pavaduotoją, ministerijos administracijos padalinių vadovus, kitus ministerijos valstybės tarnautojus, išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojus;

6) atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas.“

 

15 straipsnis. 33 straipsnio 3 ir 5 dalių pakeitimas ir papildymas 7 dalimi

1. Pakeisti 33 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Vyriausybės įstaigai vadovauja generalinis direktorius (direktorius, viršininkas). Vyriausybės įstaigos vadovas yra pavaldus Ministrui Pirmininkui.“

2. Pakeisti 33 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Vyriausybės įstaigos vadovas gali turėti pavaduotoją (pavaduotojų), kurį (kuriuos) jis skiria ir atleidžia iš pareigų.“

3. Papildyti 33 straipsnį 7 dalimi:

7. Vyriausybės įstaigos veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės aprobuotais strateginiais veiklos planais, kuriuose apibūdinami pagrindiniai Vyriausybės įstaigos uždaviniai ir būdai juos įgyvendinti. Vyriausybės įstaigos strateginiai veiklos planai rengiami vieneriems, trejiems, penkeriems ir dešimčiai metų atsižvelgiant į Vyriausybės ilgalaikį strateginį veiklos planą. Seimui pritarus naujos Vyriausybės programai, Vyriausybės įstaigos per tris mėnesius pateikia savo parengtus arba atnaujintus Vyriausybės įstaigų strateginius veiklos planus Vyriausybei aprobuoti. Jeigu įsteigta nauja ar reorganizuota esanti Vyriausybės įstaiga, ji ilgalaikius Vyriausybės įstaigos strateginius veiklos planus pateikia Vyriausybei aprobuoti per tris mėnesius nuo įsteigimo ar reorganizavimo dienos.“

 

16 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnio pavadinimą ir 1 dalį, 2 dalį pripažinti netekusia galios ir visą straipsnį išdėstyti taip:

34 straipsnis.     Ministerijų ir Vyriausybės įstaigų veiklos koordinavimas, jų priimamų teisės aktų teisėtumo priežiūra

Vyriausybė koordinuoja ministerijų veiklą per ministrus. Vyriausybė turi teisę panaikinti ministrų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų teisės aktus, jeigu šie prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, įstatymams ir kitiems Seimo priimtiems teisės aktams, Respublikos Prezidento dekretams, Vyriausybės nutarimams ar Ministro Pirmininko potvarkiams.“

 

17 straipsnis. 35 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 35 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Apskrities viršininko administracijos tipinę struktūrą ir jos tipinius nuostatus tvirtina Vyriausybė.“

 

18 straipsnis. 37 straipsnio 2 dalies pakeitimas

37 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „pareigūnai“ įrašyti žodį „asmenys“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Vyriausybės posėdžiuose gali dalyvauti asmenys, kuriems tokią teisę numato Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kiti įstatymai.“

 

19 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 38 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

38 straipsnis. Teisės aktų projektų pateikimo Vyriausybei tvarka

1. Vyriausybei teikiamus įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektus turi pasirašyti ministras. Vyriausybės įstaigų teikiami teisės aktų projektai turi būti vizuoti Vyriausybės priskirto ministro, o apskričių viršininkų ir savivaldybių tarybų teikiami teisės aktų projektai turi būti vizuoti atitinkamos valdymo srities ministro.

2. Vyriausybei teikiamas teisės akto projektas, susijęs ne tik su jį parengusios (teikiančios) institucijos, bet ir su kitų institucijų valdymo sritimi ar kompetencija, turi būti suderintas Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka.“

 

20 straipsnis. 39 straipsnio 4 ir 5 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 39 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Komitetų posėdžiuose dalyvauja Vyriausybės posėdyje svarstomų norminių teisės aktų projektais suinteresuotų ministerijų atstovai – ministrai ar jų įgalioti viceministrai, prireikus – kiti asmenys.“

2. 39 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžio „nutarimo“ įrašyti žodžius „teisės akto“ ir ją išdėstyti taip:

5. Vyriausybės posėdyje svarstant teisės akto projektą, prieš tai aptartą komitete, šio komiteto posėdžio pirmininkas informuoja apie ministrų (jų įgaliotų atstovų) susitarimus ar diskusijų išvadas.“

 

21 straipsnis. 40 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir 2, 5 dalių papildymas

1. Pakeisti 40 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, Vyriausybės programos įgyvendinimo programų ir norminių teisės aktų koncepcijų projektai rengiami, svarstomi ir priimami arba įstatymų ar Seimo nutarimų projektams pritariama Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka.“

2. 40 straipsnio 2 dalyje po žodžio „dėl“ įrašyti žodį „įstatymo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Vyriausybės sekretorius, atsižvelgdamas į Vyriausybės kanclerio išvadas, teikia Ministrui Pirmininkui siūlymus dėl įstatymo, Vyriausybės nutarimo ar kito teisės akto projekto nagrinėjimo Vyriausybės posėdyje.“

3. Papildyti 40 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Ministras Pirmininkas turi teisę Vyriausybės posėdžio metu pasiūlyti įtraukti į darbotvarkę ir naujus klausimus. Pasiūlyti Ministrui Pirmininkui įtraukti klausimą į darbotvarkę turi teisę ir ministras. Darbotvarkę papildyti, įtraukiant į ją teisės akto priėmimą, galima, jei šis teisės akto projektas yra iš anksto suderintas su suinteresuotomis institucijomis, vizuotas teisingumo ministro, Vyriausybės kanceliarijos atsakingo patarėjo ir teisės padalinio vadovo ar jo įgalioto asmens. Dėl klausimo įtraukimo į darbotvarkę yra balsuojama ir priimamas protokolinis sprendimas. Jei šiuo klausimu nepriimtas teigiamas sprendimas, klausimas turi būti teikiamas svarstyti Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka. Šia tvarka į darbotvarkę negali būti įtraukiami klausimai dėl įstatymų projektų.“

 

22 straipsnis. 41 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 41 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Vyriausybės nutarimus pasirašo Ministras Pirmininkas ir atitinkamos valdymo srities ministras, nepaisant to, kaip jis balsavo posėdžio metu. Tais atvejais, kai nutarimas apima kelias valdymo sritis, nutarimą pasirašo Ministras Pirmininkas ir ministras, vadovaujantis nutarimo projektą pateikusiai ministerijai ar vizavęs nutarimo projektą šio įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.“

 

23 straipsnis. Dešimtojo skirsnio pavadinimo papildymas

Dešimtojo skirsnio pavadinimą papildyti žodžiais „ir Ministro Pirmininko aparatas“ ir skirsnio pavadinimą išdėstyti taip:

VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA IR MINISTRO PIRMININKO APARATAS“

 

24 straipsnis. 44 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 44 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

44 straipsnis. Vyriausybės kanceliarija ir Ministro Pirmininko aparatas

1. Vyriausybė turi kanceliariją (toliau – Vyriausybės kanceliarija), kuri aptarnauja Vyriausybę, Ministrą Pirmininką ir Ministro Pirmininko aparatą.

2. Ministro Pirmininko aparatą sudaro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, padedantys Ministrui Pirmininkui, kaip Vyriausybės vadovui, priimti ir įgyvendinti sprendimus. Ministro Pirmininko aparatui vadovauja Vyriausybės kancleris. Ministro Pirmininko aparato struktūrą ir valstybės tarnautojų funkcijas tvirtina Ministras Pirmininkas Vyriausybės kanclerio teikimu. Ministro Pirmininko aparato valstybės tarnautojams atlyginimą moka ir kitas jų veiklos išlaidas finansuoja Vyriausybės kanceliarija.

3. Vyriausybės kancleris Ministro Pirmininko pavedimu gali skirti ir atleisti iš pareigų Ministro Pirmininko aparato politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus.

4. Vyriausybės kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojai sudaro sąlygas Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui ir Ministro Pirmininko aparatui atlikti savo funkcijas. Vyriausybės kanceliarijai vadovauja Vyriausybės sekretorius.

5. Vyriausybės sekretoriaus pavaduotojus, Vyriausybės kanceliarijos padalinių vadovus ir patarėjus atskirais klausimais, kitus Vyriausybės kanceliarijos tarnautojus skiria ir atleidžia iš pareigų Vyriausybės sekretorius.

6. Ministro Pirmininko aparato valstybės tarnautojai yra tiesiogiai pavaldūs Vyriausybės kancleriui. Vyriausybės kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojai ir kiti tarnautojai yra tiesiogiai pavaldūs Vyriausybės sekretoriui. Ministro Pirmininko aparato valstybės tarnautojai, Vyriausybės kanceliarijos padalinių vadovai ir patarėjai atskirais klausimais yra atskaitingi Ministrui Pirmininkui.

7. Vyriausybės kanceliarijos struktūrą Vyriausybės sekretoriaus teikimu tvirtina Vyriausybė.“

 

25 straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 45 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

45 straipsnis. Vyriausybės kancleris ir Vyriausybės sekretorius

1. Vyriausybės kancleris yra Ministrui Pirmininkui atskaitingas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Jis atsako už Ministro Pirmininko aparato darbą įgyvendinant Vyriausybės programą, padeda Ministrui Pirmininkui organizuoti Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir Vyriausybės įstaigų veiklą įgyvendinant Vyriausybės patvirtintas konkrečias priemones Vyriausybės programai vykdyti, taip pat palaiko ryšius su visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis.

2. Vyriausybės kancleris pagal savo kompetenciją gali leisti pavedimus – rezoliucijas, išskyrus pavedimus Vyriausybės nariams ir Vyriausybės įstaigų vadovams.

3. Vyriausybės sekretorius yra Ministrui Pirmininkui atskaitingas aukščiausiasis karjeros valstybės tarnautojas. Jis rengia Vyriausybės posėdžius, juose dalyvauja ir užtikrina, kad būtų rašomi posėdžių protokolai, išleidžiami ir skelbiami „Valstybės žiniose“ Vyriausybės nutarimai ir Ministro Pirmininko potvarkiai, atsako už visą Vyriausybės kanceliarijos darbą. Vyriausybės sekretorius organizuoja ir veda ministerijų sekretorių pasitarimus.

4. Vyriausybės sekretorius yra Vyriausybės antspaudo saugotojas ir atsako už antspaudo naudojimą.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________