LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. rugsėjo 6 d. Nr. 344

Vilnius

 

 

1. Tvirtinu Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 1994 m. rugpjūčio 9 d. įsakymą Nr. 582 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento nuostatų patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1999 m. balandžio 13 d. įsakymą Nr. 220 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento nuostatų pakeitimo“.

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                      ČESLOVAS KAZIMIERAS BLAŽYS

 


 

PATVIRTINTA

vidaus reikalų ministro

2000 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 344

 

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD) yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija.

2. IRD vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas informatikos bei ryšių valdymo, administravimo bei informacinių sistemų tvarkymo funkcijas.

3. IRD savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

4. IRD turi antspaudą ir blanką su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu.

5. IRD adresas: Šventaragio g. 2, 2600 Vilnius.

 

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. IRD svarbiausieji uždaviniai yra:

6.1. formuoti bei užtikrinti vidaus reikalų sistemos (toliau – VRS) informacinių ir ryšių sistemų, duomenų bazių ir registrų valdymo bei tvarkymo politiką, atitinkančią Lietuvos Respublikos Konstituciją, demokratinės valstybės valdymo principus ir Europos Sąjungos teisės reikalavimus, taip pat vartotojų poreikius;

6.2. koordinuoti šiuolaikinių informatikos ir ryšių technologijų diegimą VRS, informacinių ir ryšių sistemų projektavimą ir plėtrą;

6.3. rengti VRM kompetencijai priskirtų tvarkyti ir administruoti valstybės ir žinybinių registrų (kadastrų, klasifikatorių) sistemos plėtros strategiją, koordinuoti šių registrų ir bendrojo naudojimo duomenų bazių kūrimą ir tvarkymą, kontroliuoti jų technologinį suderinamumą ir tarpusavio sąveiką bei užtikrinti duomenų apsaugą;

6.4. rengti ir įgyvendinti VRM kompetencijai priskirtų žinybinių laidinio, radijo ryšio bei duomenų perdavimo tinklų kūrimo ir plėtros strategiją, kontroliuoti jų technologinį suderinamumą bei tarpusavio sąveiką;

6.5. nustatyti VRS informacinių ir ryšių sistemų žinybinius standartus ir techninius reikalavimus, užtikrinti, kad jų būtų laikomasi.

7. IRD, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

7.1. rengia informatikos ir ryšių infrastruktūros kūrimo ir plėtojimo VRS teisės aktus bei metodinius nurodymus;

7.2. vykdo informatikos ir ryšių projektų, informacinių ir ryšių sistemų užsakovo funkcijas, dalyvauja juos kuriant ir plėtojant;

7.3. vykdo bendrą VRS kompiuterinės ir ryšių technikos panaudojimo politiką;

7.4. vykdo kompiuterizuotą Lietuvos Respublikos gyventojų asmens dokumentų išrašymo procesą;

7.5. vykdo VRM interneto tinklalapio techninę priežiūrą;

7.6. prognozuoja taikomųjų programinių priemonių pasikeitimus, pagal šias prognozes koreguoja informatikos ir ryšių strategijos, prioritetų, metodų ir jų įgyvendinimo VRS planus;

7.7. tvarko bei administruoja VRM centrines duomenų bazes, kitas IRD tvarkymo sričiai priskirtas duomenų bazes (registrus);

7.8. pagal savo kompetenciją tvarko ir suinteresuotiems VRM padaliniams teikia teisės aktų nustatyta tvarka reikalingą informaciją, esančią IRD, bei organizuoja kituose valstybės institucijų registruose (informacinėse sistemose) esančios informacijos teikimą;

7.9. prižiūri ir administruoja VRS ryšių sistemas;

7.10. organizuoja ir vykdo VRM kompiuterinės, ryšių technikos bei programinės įrangos diegimą, priežiūrą ir remontą;

7.11. tvarko kiekybinę VRM padaliniuose naudojamos kompiuterinės ir ryšių įrangos apskaitą. Analizuoja informacinių ir ryšių sistemų vartotojų poreikius, teikia jiems būtiną pagalbą. Apibendrintą informaciją apie poreikius teikia Turto valdymo ir ūkio departamentui prie VRM;

7.12. rengia pasiūlymus dėl duomenų apsaugos metodologijos kūrimo ir įgyvendinimo VRS ir juos teikia VRM vadovybei, plėtoja VRS informacijos perdavimo saugumo sistemą;

7.13. pagal savo kompetenciją įgyvendina ir kontroliuoja slaptumo ir informacijos apsaugos priemones;

7.14. koordinuoja VRM padalinių, įstaigų ir įmonių informacinę ir ryšių veiklą;

7.15. derina VRS žinybinių duomenų bazių (registrų), informacinių ir ryšių sistemų projektus bei nuostatus;

7.16. derina VRM įstaigų ir įmonių įsigyjamos ryšių ir informacinių technologijų įrangos specifikaciją;

7.17. apibendrina VRS informacinės ir ryšių sistemos projektų, tipinių programinių priemonių kūrimo bei realizavimo poreikius, organizuoja jų įgyvendinimą;

7.18. pagal savo kompetenciją analizuoja ir koordinuoja tarptautinius bei tarpvalstybinius projektus informatikos ir ryšių srityse;

7.19. pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka palaiko ryšius su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

7.20. dalyvauja įgyvendinant Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą politiką;

7.21. analizuoja ir koordinuoja tuos tarptautinius bei tarpvalstybinius projektus, kurie tiesiogiai susiję su IRD arba viena iš šalių yra IRD;

7.22. pagal savo kompetenciją organizuoja konferencijas, seminarus, kitus renginius informatikos ir ryšių klausimais;

7.23. organizuoja darbuotojų, prižiūrinčių ir naudojančių VRS informacinę ir ryšių sistemą, mokymą;

7.24. nustatyta tvarka teikia bei naudoja centrinių duomenų bazių (registrų) duomenis ir perduoda juos į užsienio valstybes;

7.25. teikia VRM vadovybei pasiūlymus dėl efektyvesnio lėšų, skirtų IRD, panaudojimo;

7.26. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas;

7.27. vykdo kitus VRM vadovybės nurodymus.

 

III. TEISĖS

 

8. IRD, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius bei vykdydamas funkcijas, pagal savo kompetenciją turi teisę:

8.1. gauti visą reikiamą informaciją bei paaiškinimus apie duomenų tvarkymą, teikimą, naudojimą ir apsaugą iš VRM padalinių ir įstaigų, kurios tvarko ir naudoja asmens bei kitus valstybinės reikšmės duomenis, išskyrus įslaptintą informaciją;

8.2. teikti VRM reguliavimo sričiai priskirtų valstybės ir kitų registrų tvarkytojams pasiūlymus dėl duomenų tvarkymo ir apsaugos;

8.3. kviesti nepriklausomus ekspertus ir konsultantus ekspertizei bei konsultaciniams darbams atlikti;

8.4. užmegzti bei palaikyti tarptautinio bendradarbiavimo ryšius su analogiškomis kitų šalių institucijomis, sudaryti su jomis sutartis;

8.5. kontroliuoti, kaip VRM padaliniai ir įstaigos vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus;

8.6. organizuoti taikomuosius mokslinius tyrimus, susietus su VRS informacinių ir ryšių sistemų plėtra, projektavimu ar kūrimu, taip pat kitais IRD kompetencijai priskirtais klausimais;

8.7. gauti iš VRM padalinių, įstaigų ir įmonių darbo planus bei projektus, susijusius su informatikos ir ryšių priemonių diegimu ir plėtra.

9. IRD turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų suteiktas teises.

 

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

 

10. IRD vadovauja direktorius, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras. IRD direktorius yra tiesiogiai pavaldus vidaus reikalų ministrui. Nesant direktoriaus, jo pareigas vykdo įgaliotas direktoriaus pavaduotojas – tarnybos vadovas.

11. IRD direktorius:

11.1. vadovauja IRD ir atsako už departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

11.2. atstovauja IRD kitose institucijose;

11.3. sprendžia IRD kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už pavestų uždavinių įgyvendinimą;

11.4. pagal savo kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Prezidento dekretų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, vidaus reikalų ministro įsakymų bei pavedimų ir kitų teisės aktų vykdymą;

11.5. leidžia įsakymus ir kitus norminius dokumentus, tikrina, kaip jie vykdomi;

11.6. tvirtina IRD vidaus darbo tvarkos taisykles, padalinių nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus, instrukcijas, veiklos planus bei kitus vidaus dokumentus;

11.7. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų IRD darbuotojus, juos skatina ar skiria drausmines nuobaudas;

11.8. atsiskaito už IRD darbą vidaus reikalų ministrui arba jo įgaliotam asmeniui;

11.9. vykdo kitus Vidaus reikalų ministerijos vadovybės pavedimus.

12. IRD darbo tvarką ir kitų darbuotojų pareigas, atsakomybę ir teises nustato vidaus darbo tvarkos taisyklės, pareigybių aprašymai ir kiti departamento vidaus dokumentai.

13. IRD direktoriui tiesiogiai atsakingi direktoriaus pavaduotojai – tarnybų vadovai, kuriuos skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų vidaus reikalų ministras IRD direktoriaus teikimu.

14. IRD reorganizuojamas ir likviduojamas vidaus reikalų ministro įsakymu.

 

V. LĖŠŲ ŠALTINIAI IR NAUDOJIMO TVARKA

 

15. IRD finansuojamas iš Vidaus reikalų ministerijai patvirtinto biudžeto.

16. IRD gali turėti nebiudžetinių lėšų. Nebiudžetinės lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VI. VEIKLOS KONTROLĖ

 

17. IRD veiklą kontroliuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, kitos institucijos įstatymų numatyta tvarka.

______________