LIETUVOS RESPUBLIKOS

INVALIDŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO 14 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

1998 m. gruodžio 15 d. Nr. VIII-970

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 36-969; 1998, Nr. 98-2706)

 

1 straipsnis. 14 straipsnio 3 dalies pakeitimas

14 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „arba specialių komisijų“ įrašyti žodžius „komisijų ar (ir) pedagoginių psichologinių tarnybų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Invalidai ugdomi, mokomi specialiose įstaigose pagal invalidumą nustatančių komisijų ar (ir) pedagoginių psichologinių tarnybų išvadas, sutikus invalidų tėvams, globėjams, rūpintojams.“

 

2 straipsnis. 16 straipsnio 1 dalies pakeitimas

16 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Švietimo ir mokslo“ įrašyti žodį „Kultūros“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Nacionalinius ir tarptautinius invalidų kultūros, sporto ir poilsio renginius organizuoja Kultūros ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitos įstaigos ir organizacijos kartu su invalidų visuomeninėmis organizacijomis.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 1999 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS