LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO VALSTYBINIAM STUDIJŲ FONDUI

 

2011 m. rugpjūčio 23 d. Nr. V-1553

Vilnius

 

Įgyvendindamas Paramos teikimo į antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose priimtų užsieniečių studijoms tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 476 (Žin., 2011, Nr. 50-2440), 4 ir 14 punktus,

įgalioju Valstybinį studijų fondą administruoti paramos, teikiamos į antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose priimtų užsieniečių studijoms, išmokėjimą.

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius