LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80
„DĖL TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMŲ IŠDAVIMO, ATNAUJINIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. gruodžio 10 d. Nr. D1-981

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. 80 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) ir šiuo įsakymu patvirtintas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829; 2006, Nr. 120-4571; 2007, Nr. 5-230, Nr. 106-4358, Nr. 133-5410; 2008, Nr. 88-3546; 2009, Nr. 1-12, Nr. 126-5457):

1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėse (toliau – Taisyklės):

1.1. išdėstau 2 punktą taip:

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės, 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas (OL 2008 L 312, p. 3), 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniais taršos leidimais sistemą Bendrijoje, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/35/EB, nustatančios visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 85/337/EEB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus, reikalavimais ir nuostatomis.“;

1.2. papildau Taisykles 81 punktu:

81. Leidimo dalis dėl atliekų tvarkymo neprivaloma ūkinei veiklai, kuriai taikoma išimtis pagal Taisyklių 9 priedą.“;

1.3. išdėstau 2 priedo 8 punktą taip:

8. atliekos apdorojamos (išskyrus įmones, kurios gamybos vietoje naudoja arba šalina, įskaitant paruošimą naudoti arba šalinti, tik savo ūkinės veiklos metu susidariusias nepavojingas atliekas, jeigu tokioms įmonėms taikoma Taisyklių 9 priede nustatyta išimtis turėti Leidimo dalį dėl atliekų tvarkymo).“;

1.4. išdėstau 2 priedo 10 punktą taip:

10. laikinojo atliekų saugojimo laikotarpis viršija Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) nustatytą laikinojo atliekų saugojimo laikotarpį, taip pat kai kasybos pramonės atliekos saugomos kasybos pramonės atliekų įrenginiuose, kuriems eksploatuoti pagal aplinkos ministro įsakymu patvirtintą Kasybos pramonės atliekų tvarkymo tvarkos aprašą būtinas Leidimas.“;

1.5. pripažįstu netekusius galios 2 priedo 9, 11, 12 ir 13 punktus;

1.6. papildau Taisykles 9 nauju priedu „Veiklos rūšys, kurioms taikomos išimtys turėti leidimo dalį dėl atliekų tvarkymo (taikoma įmonėms, kurios gamybos vietoje naudoja arba šalina, įskaitant paruošimą naudoti arba šalinti, tik savo ūkinės veiklos metu susidariusias nepavojingas atliekas)“ (pridedama).

2. Nustatau, kad Taisyklių 9 priedas gali būti keičiamas aplinkos ministro įsakymu, atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų parengtus ir suderintus su atitinkama teritorine visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga pasiūlymus, kuriuose turi būti:

2.1. nurodytos įmonės ir ekonominės veiklos rūšys;

2.2. apibūdinta įmonių veikla, kurios metu susidaro atliekos;

2.3. nurodyti atliekų kodai, atliekų pavadinimai ir pagrįsti atliekų kiekiai;

2.4. nurodytos ir apibūdintos atliekų naudojimo arba šalinimo veiklos rūšys.

3. Pavedu Aplinkos apsaugos agentūrai, įvertinus Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų pasiūlymus, teikti juos Aplinkos ministerijai.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

 

 

Taršos integruotos prevencijos

ir kontrolės leidimų išdavimo,

atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių

9 priedas

 

VEIKLOS RŪŠYS, KURIOMS TAIKOMOS IŠIMTYS TURĖTI LEIDIMO DALĮ DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO (TAIKOMA ĮMONĖMS, KURIOS GAMYBOS VIETOJE NAUDOJA ARBA ŠALINA, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI ARBA ŠALINTI, TIK SAVO ŪKINĖS VEIKLOS METU SUSIDARIUSIAS NEPAVOJINGAS ATLIEKAS)

 

Eil.Nr.

Ekonominės veiklos rūšys ir kodai

Atliekų pavadinimas

Atliekų kodas

Atliekų kiekis, t/mėn.

Atliekų naudojimo ir šalinimo veikla

Kodai

Veiklų pavadinimai

Trumpas veiklos apibūdinimas

1.

Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla (A01)

Augalinių audinių atliekos

02 01 03

<= 500

R10

Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę.

Grūdines kultūras auginančios bendrovės kompostuoja gamybos metu susidarančias grūdų atliekas ir kompostu tręšia savo laukus.

R3

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)

Stambūs ūkininkai kompostuoja augalines atliekas.

2.

Miškininkystė ir medienos ruoša (A02)

Miškininkystės atliekos

02 01 07

<= 900

R1

Naudojimas kurui ar kitais būdais energijai gauti.

Medienos ruošimo įmonės medienos atliekas naudoja kurui savo katilinėse.

R3

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)

Įvairių medžių šakų, kitų miškininkystės atliekų kompostavimas.

3.

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba, gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba (C16)

Medžio žievės ir medienos atliekos

03 03 01

<= 1000

R1

Naudojimas kurui ar kitais būdais energijai gauti.

Medienos apdirbimo įmonės medienos atliekas naudoja kurui savo katilinėse.

Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti

03 01 04

03 01 05

<= 1300

R1

4.

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba (C22)

Plastikų atliekos

07 02 13

<= 800

R3

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas)

Gamybos metu susidarančios plastiko atliekos (brokas) pakartotinai naudojamos produkcijai gaminti.

Plastiko drožlės ir nuopjovos

12 01 05

<= 800

R3

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas)

5.

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba (C23)

Dolomito ir bazalto lydinys

01 04 99

10 01 99

<= 1800

<= 1800

R5

Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas

Akmens vatos gamybos metu susidarančios atliekos pakartotinai naudojamos produkcijai gaminti.

Žvyro ir skaldos atliekos, nenurodytos 01 04 07

01 04 08

<= 100

R10

Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę

Karjerų eksploatacijos metu susidarančios atliekos naudojamos karjerų rekultivacijai.

Dalelės ir dulkės (išskyrus

10 13 12 ir 10 13 13)

10 13 06

<= 10

R5

Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas

Cemento gamybos metu surinktos atliekos naudojamos cementui gaminti.

6

Baldų gamyba (C31)

Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti

03 01 04

03 01 05

<= 1300

R1

Naudojimas kurui ar kitais būdais energijai gauti.

Gamybos metu susidarančios atliekos naudojamos kurui savo katilinėse.

7.

Pastatų statyba (F41)

Mišrios statybinės griovimo atliekos

17 09 04

<= 100

R5

Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas (atnaujinimas)

Susmulkintos statybinės griovimo atliekos, kelių remonto atliekos naudojamos keliams tiesti.

Kelių skalda

17 05 08

<= 100

R5

Bituminiai mišiniai

17 03 02

<= 100

R5

8.

Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais (G46)

Popieriaus ir kartono pakuotės

15 01 01

<= 30

R12

Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklos rūšių

Pakuotės atliekos supresuojamos ir perduodamos tolesniam tvarkymui.

Plastikinės pakuotės be PET (polietileno plėvelė)

15 01 02

<= 2

R12

9.

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą (G47)

 

 

Pastaba: ekonominės veiklos rūšių pavadinimai ir kodai nurodyti pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877).

 

_________________