LIETUVOS RESPUBLIKOS

PREZIDENTO RINKIMŲ ĮSTATYMO 21, 32, 34 IR 721 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. rugsėjo 19 d. Nr. VIII-1938

Vilnius

 

(Žin., 1993, Nr. 2-29; 1994, Nr. 89-1720; 1996, Nr. 100-2256; 1997,

Nr. 98-2477; 1999, Nr. 19-514)

 

1 straipsnis. 21 straipsnio 7 dalies 2 punkto pakeitimas

21 straipsnio 7 dalies 2 punkte vietoj žodžio „Aukštesnįjį“ įrašyti žodžius „Lietuvos vyriausiąjį“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su pareiškimu nustatyti faktą, kad pretendentas būti kandidatu į Respublikos Prezidentus ar kandidatas į Respublikos Prezidentus duomenų anketoje nurodė neteisingus duomenis apie savo darbą, mokymąsi ar bendradarbiavimą su šio straipsnio 1 dalyje išvardytomis tarnybomis (struktūromis) arba tokius duomenis nuslėpė.“

 

2 straipsnis. 32 straipsnio 3 dalies pakeitimas

32 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „Aukštesniajam“, „Aukštesniojo“ įrašyti žodžius „Lietuvos vyriausiajam“, „Lietuvos vyriausiojo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Vyriausioji rinkimų komisija ne vėliau kaip per 3 dienas (įskaitant ir ne darbo dienas) nuo pareiškimo gavimo patikrina, ar nėra Lietuvos Respublikos Konstitucijos 78 straipsnyje nurodytų aplinkybių, neleidžiančių asmeniui būti kandidatu į Respublikos Prezidentus, ir priima motyvuotą sprendimą išduoti asmeniui rinkėjų parašų rinkimo lapus su pretendento būti kandidatu į Respublikos Prezidentus vardu ir pavarde arba jų neišduoti. Atsisakymas išduoti rinkėjų parašų rinkimo lapus ne vėliau kaip per 3 dienas gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, o šis turi išnagrinėti skundą ne vėliau kaip per 72 valandas nuo jo padavimo. Į šį terminą įskaitomos ir ne darbo dienos. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas įsiteisėja nuo paskelbimo.“

 

3 straipsnis. 34 straipsnio 4 dalies pakeitimas

34 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „Aukštesniajam“, „Aukštesniojo“ įrašyti žodžius „Lietuvos vyriausiajam“, „Lietuvos vyriausiojo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Jeigu, atmetus parašus, kurie neįskaitomi, pretendentą būti kandidatu į Respublikos Prezidentus remia ne mažiau kaip 20 tūkstančių rinkėjų, Vyriausioji rinkimų komisija ne vėliau kaip per 24 valandas privalo įregistruoti asmenį kandidatu į Respublikos Prezidentus. Vyriausiosios rinkimų komisijos atsisakymas įregistruoti asmenį kandidatu į Respublikos Prezidentus ne vėliau kaip per 3 dienas (įskaitant ir ne darbo dienas) gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, o šis privalo išnagrinėti skundą per 72 valandas. Į šį terminą įskaitomos ir ne darbo dienos. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo paskelbimo.“

 

4 straipsnis. 721 straipsnio 5 dalies 2 punkto pakeitimas

721 straipsnio 5 dalies 2 punkte vietoj žodžių „Aukštesniajam“, „Aukštesnysis“ įrašyti žodžius „Lietuvos vyriausiajam“, „Lietuvos vyriausiasis“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) nustatyti tikruosius galutinius rinkimų rezultatus pagal rinkimų komisijų patvirtintus balsų skaičiavimo protokolus, jeigu komisijų sprendimai dėl šių protokolų patvirtinimo nebuvo apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nėra panaikinęs komisijų sprendimų dėl šių protokolų patvirtinimo ar nepatvirtinimo.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________