Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖs 2000 M. VASARIO 23 D. NUTARIMO NR. 207 „DĖL KARO PRIEVOLININKŲ PRAŠYMŲ ATLIKTI ALTERNATYVIĄJĄ KRAŠTO APSAUGOS TARNYBĄ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2011 m. balandžio 27 d. Nr. 535

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 18-436):

1. Išdėstyti 7 punkto pirmąją pastraipą taip:

7. Karo prievolininkas vietinei teritorinei karinei įstaigai pateikia:“.

2. Išdėstyti 8 punkto pirmąją pastraipą taip:

8. Vietinė teritorinė karinė įstaiga, gavusi karo prievolininko prašymą atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas komisijai pateikia:“.

3. Išdėstyti 16 punktą taip:

16. Komisijos sprendimas kartu su karo prievolininko prašymu ir jo asmens byla perduodami Lietuvos kariuomenės padaliniui, kuriam pavesta administruoti karo prievolę. Šis padalinys siūlo krašto apsaugos ministrui tvirtinti parinktą tarnybos vietą bei jos pradžios datą ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo komisijos sprendimo gavimo dienos praneša vietinei teritorinei karinei įstaigai ir karo prievolininkui pagal jo gyvenamąją vietą apie priimtą ministro sprendimą.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĖ                                                    RASA JUKNEVIČIENĖ