VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ATLEIDIMO NUO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TEIKIMO

 

2008 m. liepos 28 d. Nr. VA-39

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243; 2007, Nr. 80-3220) 77 straipsnio 1 dalimi, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu ir tobulindamas mokesčių administravimą bei siekdamas įgyvendinti „vieno langelio“ principą:

1. Nustatau, kad:

1.1. Mokesčių mokėtojai, kurie metinę finansinę atskaitomybę privalo teikti ir apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms (pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) 51 straipsnio 2 dalį), ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui (pagal Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), 86 punktą), nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. atleidžiami nuo šios atskaitomybės teikimo apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms;

1.2. Mokesčių administratorius turi teisę mokesčių mokėtojui nurodyti pateikti finansinę atskaitomybę (kai ji privalo būti sudaroma), kai jos reikia atitinkamoms mokesčių administravimo funkcijoms atlikti;

1.3. Šis įsakymas taikomas teikiant 2007 metais prasidėjusių ir vėlesnių mokestinių laikotarpių (finansinių metų) metines finansines atskaitomybes.

2. Pavedu šio įsakymo vykdymą kontroliuoti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotojams pagal kompetenciją.

 

VIRŠININKAS                                                                       MODESTAS KASELIAUSKAS

 

_________________