Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Sartų regioninio parko ir jo zonų BEI BUFERINĖS APSAUGOS ZONOS ribų plano patvirtinimo

 

2009 m. gegužės 13 d. Nr. 438

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2007, Nr. 39-1437) 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 23 straipsnio 2 dalimi ir 28 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Sartų regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą (pridedama).

2. Nustatyti, kad Sartų regioniniame parke konservacinio prioriteto zoną sudaro Vosynos gamtinis rezervatas, Antazavės šilo, Kalviškių ir Zaduojo kraštovaizdžio draustiniai, Mielėnų geomorfologinis draustinis, Salinio, Sartų ir Rašų hidrografiniai draustiniai, Dusetų girios bei Ilgašilio botaniniai-zoologiniai draustiniai ir Dusetų urbanistinis draustinis, kurių tikslai yra šie:

2.1. Vosynos gamtinio rezervato tikslas – išsaugoti pirmykščių šiaurės rytų Lietuvos paežerių miškų bruožus išlaikiusią Dusetų girios gamtinio komplekso dalį, kaip Sėlių aukštumos didžiųjų dubaklonių miškų etaloną su mokslui vertingais augalijos ir gyvūnijos kompleksais;

2.2. Antazavės šilo kraštovaizdžio draustinio tikslas – išsaugoti Antazavės šilo centrinės dalies stipriai suskaidytą ežeringą miškingą kraštovaizdį su saugomomis buveinėmis, augalų ir gyvūnų rūšimis, Pakačinės piliakalniu ir Marimanto dvarviete;

2.3. Kalviškių kraštovaizdžio draustinio tikslas – išsaugoti stipriai suskaidyto, ežeringo Sėlių aukštumos vakarinių prieškalvių kraštovaizdžio etaloną su saugomomis buveinėmis, augalų ir gyvūnų rūšimis, Marciūniškių ir Morkūnų piliakalniais;

2.4. Zaduojo kraštovaizdžio draustinio tikslas – išsaugoti Zaduojo ežero apylinkių kraštovaizdį kaip ežeringo miškingo-agrarinio kraštovaizdžio etaloną su natūraliomis Zaduojos upelio atkarpomis, saugomomis buveinėmis, augalų ir gyvūnų rūšimis;

2.5. Mielėnų geomorfologinio draustinio tikslas – išsaugoti būdingą Sėlių aukštumos mažai miškingos šiaurinės dalies kalvotą, daubotą, raguvotą, ežeringą reljefą, Mielėnų ir Mičiūnų piliakalnius;

2.6. Salinio hidrografinio draustinio tikslas – išsaugoti būdingus Sėlių aukštumos vakarinei nuolaidumai pratakius Salinio, Tautesnio, Ilgelio ežerus su salomis;

2.7. Sartų hidrografinio draustinio tikslas – išsaugoti dubaklonių sankirtoje susiformavusį sudėtingos konfigūracijos, vieną ilgiausių Lietuvoje Sartų ežerą su giliomis įlankomis, pusiasaliais, salomis ir protakomis, vertinga ežero ir apyežerio augalija ir gyvūnija, gausiais kultūros paveldo objektais;

2.8. Rašų hidrografinio draustinio tikslas – išsaugoti protakinį vingiuotos kranto linijos Rašų ežerą, užpelkėjusias jo pakrantes ir Šventosios upės ištakas;

2.9. Dusetų girios botaninio-zoologinio draustinio tikslas – išsaugoti Dusetų girios mišrių miškų ir pelkių kompleksą su saugomomis buveinėmis, augalų ir gyvūnų rūšimis;

2.10. Ilgašilio botaninio-zoologinio draustinio tikslas – išsaugoti Ilgio ir Ilgelio ežerų, aplinkinių miškų ir pelkių kompleksą su saugomomis buveinėmis, augalų ir gyvūnų rūšimis;

2.11. Dusetų urbanistinio draustinio tikslas – išsaugoti Dusetų miestelio istorinės dalies urbanistinę (planinę, erdvinę, tūrinę) struktūrą, tradicinį visos teritorijos ir joje esančių atskirų sklypų užstatymo tipą (-us), jame esančius kultūros paveldo objektus, jų aplinką ir tradicinę architektūrinę išraišką.

3. Pavesti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

3.1. per 10 dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo raštu informuoti žemės sklypų savininkus ir valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojus ir pateikti Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui duomenis apie pasikeitusias žemės sklypui (ar jo daliai) taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) nustatyta tvarka;

3.2. per 15 darbo dienų nuo šio nutarimo patvirtinimo pateikti įregistruoti Sartų regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre ir per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti šį planą suinteresuotoms ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms, taip pat atitinkamoms savivaldybėms.

4. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 11 d. nutarimą Nr. 443 „Dėl Pagramančio, Sartų, Vištyčio regioninių parkų zonavimo schemų“ (Žin., 1996, Nr. 34-842; 1998, Nr. 110-3035; 2001, Nr. 95-3351, Nr. 95-3357; 2002, Nr. 96-4192, Nr. 96-4193; 2005, Nr. 34-1100, Nr. 123-4397; 2006, Nr. 51-1886, Nr. 51-1887):

4.1. Išbraukti nutarimo antraštėje ir 1 punkte žodį „Sartų“.

4.2. Pripažinti netekusiomis galios Sartų regioninio parko zonavimo schemos pagrindines nuostatas, kurioms pritarta nurodytuoju nutarimu.

5. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. 711 „Dėl Kurtuvėnų, Pagramančio, Sartų, Vištyčio regioninių parkų ir jų zonų ribų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 58-1385; 2001, Nr. 95-3357; 2005, Nr. 34-1100, Nr. 123-4397; 2006, Nr. 51-1886, Nr. 51-1887) – išbraukti nutarimo antraštėje ir 1 punkte žodį „Sartų“.

6. Nustatyti, kad šis nutarimas tą pačią dieną oficialiai be Sartų regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano skelbiamas „Valstybės žiniose“, o nutarimas su šiuo planu – „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

 

 

_________________