LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 29 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2005 m. kovo 31 d. Nr. X-151

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 119-2772; 1997, Nr. 66-1611; 2002, Nr. 37-1342)

 

1 straipsnis. 29 straipsnio 3 dalies pakeitimas ir 4 dalies pripažinimas netekusia galios

1. 29 straipsnio 3 dalyje išbraukti antrą sakinį ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Važtaraštyje gali būti įrašyti ir kiti duomenys, susiję su krovinio pristatymo terminu, jo įvertinimu, pakuote ar kitomis vežimo sąlygomis.“

2. 29 straipsnio 4 dalį pripažinti netekusia galios.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS