Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos DirektoriAus

Į s a k y m a s

 

Dėl duomenų apie apdraustuosius IR DRAUDĖJUS pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo

 

2010 m. birželio 4 d. Nr. V-243

Vilnius

 

 

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisykles.

1.2. 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią formą.

1.3. 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą formą.

1.4. 6-SD pranešimo apie draudėjo reorganizavimą formą.

1.5. 9-SD pranešimo apie motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) arba vaiko globėjui suteiktas (atšauktas) atostogas vaikui prižiūrėti formą.

1.6. 12-SD pranešimo apie apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius formą.

1.7. 13-SD pranešimo apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, formą.

1.8. SAM pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį formą.

1.9. NP-SD pranešimo dėl pašalpos skyrimo formą.

1.10. PT elektroninio prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo formą.

1.11. Elektroninio 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią formos duomenų struktūros aprašą (versija 03).

1.12. Elektroninio 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą formos duomenų struktūros aprašą (versija 04).

1.13. Elektroninio 9-SD pranešimo apie motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) arba vaiko globėjui suteiktas (atšauktas) atostogas vaikui prižiūrėti formos duomenų struktūros aprašą (versija 02).

1.14. Elektroninio 12-SD pranešimo apie apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius formos duomenų struktūros aprašą (versija 02).

1.15. Elektroninio 13-SD pranešimo apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, formos duomenų struktūros aprašą (versija 03).

1.16. Elektroninio SAM pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį formos duomenų struktūros aprašą (versija 03).

1.17. Elektroninio NP-SD pranešimo dėl pašalpos skyrimo formos duomenų struktūros aprašą (versija 02).

1.18. PT elektroninio prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo formos duomenų struktūros aprašą (versija 01).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2007 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. V-256 „Dėl 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 68-2711).

2.2. Fondo valdybos direktoriaus 2008 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. V-349 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-256 „Dėl 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 92-3677).

2.3. Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. spalio 29 d. įsakymą Nr. V-634 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-256 „Dėl 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 131-5715).

2.4. Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. V-768 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-256 „Dėl 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 157-7129).

2.5. Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. V-195 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-256 „Dėl 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 50-2471).

2.6. Fondo valdybos direktoriaus 2007 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. V-257 „Dėl 9-SD pranešimo apie motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) arba vaiko globėjui suteiktas (atšauktas) atostogas vaikui prižiūrėti pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 68-2712).

2.7. Fondo valdybos direktoriaus 2008 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. V-113 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-257 „Dėl 9-SD pranešimo apie motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) arba vaiko globėjui suteiktas (atšauktas) atostogas vaikui prižiūrėti pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 30-1066).

2.8. Fondo valdybos direktoriaus 2007 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. V-261 „Dėl 12-SD pranešimo apie apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 69-2775).

2.9. Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. V-766 „Dėl SAM pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 157-7126).

2.10. Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. V-179 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-766 „Dėl SAM pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį pateikimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2010, Nr. 46-2234).

2.11. Fondo valdybos direktoriaus 2007 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. V-273 „Dėl 6-SD pranešimo apie draudėjo reorganizavimą pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 72-2880).

2.12. Fondo valdybos direktoriaus 2008 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. V-348 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. V-273 „Dėl 6-SD pranešimo apie draudėjo reorganizavimą pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 92-3676).

2.13. Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. V-105 „Dėl 13-SD pranešimo apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 28-1127).

2.14. Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. V-47 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-105 „Dėl 13-SD pranešimo apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 10-508).

2.15. Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. V-536 „Dėl Pranešimo dėl pašalpos skyrimo (forma NP-SD) pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 119-5129).

2.16. Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. V-108 „Dėl Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo laikinųjų taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 27-1289).

3. Į p a r e i g o j u:

3.1. Fondo valdybos Teisės skyrių šį įsakymą paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“.

3.2. Fondo valdybos Komunikacijos skyrių paskelbti šį įsakymą Fondo valdybos interneto ir intraneto svetainėse.

3.3. Fondo valdybos Informacinės sistemos plėtros skyrių paskelbti šį įsakymą Fondo valdybos Draudėjų portale.

3.4. Fondo valdybos Dokumentų tvarkymo skyrių šio įsakymo elektroninius nuorašus išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos skyriams, Fondo valdybos Vidaus audito departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms bei įsakymo nuorašą išsiųsti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

4. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                          Česlava Zabulėnienė


PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243

 

DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato duomenų apie apdraustųjų (išskyrus savarankiškai dirbančius asmenis) valstybinio socialinio draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas, valstybinio socialinio draudimo įmokas (toliau – įmokos), informacijos, reikalingos ligos ir motinystės pašalpų skyrimui bei duomenų apie draudėjo reorganizavimą, pateikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriui (šiose taisyklėse toliau vadinama – Fondo valdybos teritorinis skyrius), socialinio draudimo pranešimų ir elektroninio prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo (toliau – SD pranešimai) pildymo bei pateiktų duomenų apie apdraustuosius tikslinimo tvarką.

2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, judantiems Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 35), 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 574/72, nustatančiu Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83), 2003 m. gegužės 14 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 859/2003, išplečiančiu Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 ir Reglamento (EEB) Nr. 574/72 nuostatų taikymą trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 4 tomas, p. 317), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72), 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 987/2009, nustatančiu Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1), Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295), Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu (Žin., 2000, Nr. 111-3574), Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu (Žin., 2003, Nr. 114-5114), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 (Žin., 2005, Nr. 75-2725), Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435 (Žin., 2007, Nr. 50-1932), Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 (Žin., 2001, Nr. 10-284), Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 (Žin., 2004, Nr. 44-1448), Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 (Žin., 2005, Nr. 83-3078) ir kitais teisės aktais.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Draudėjai – visi juridiniai asmenys bei jų filialai ir atstovybės, taip pat fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo mokėti įmokas, tradicinės ir kitos valstybės pripažintos religinės bendruomenės ir bendrijos, teikiančios duomenis apie dvasininkus ir tik vienuolyne dirbančius vienuolius.

3.2. Duomenų tikslinimas – neteisingų, netikslių, neišsamių Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) duomenų, taip pat duomenų, įrašytų į Registrą pagal registro duomenų teikėjų pateiktus dokumentus, neatitinkančius teisės aktų nustatytų reikalavimų, ištaisymas, atnaujinimas, papildymas, šalinimas arba pavėluotai pateiktų duomenų įrašymas į Registrą.

3.3. Elektroniniai pažymėjimai – Nedarbingumo pažymėjimai bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai, kurie išduodami įdiegus Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemą (toliau – EPTS).

3.4. Nedraudiminis laikotarpis – laikotarpis, kurio metu apdraustasis asmuo negauna pajamų, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatyta tvarka turi būti priskaičiuotos ir privalo būti sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos (toliau – įmokos), taip pat jis negauna įstatymų nustatytos ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės), ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos valstybinio socialinio draudimo pašalpos. Apdraustojo poilsio ir švenčių dienos, per kurias apdraustasis nedirba, į nedraudiminį laikotarpį neįskaitomos.

Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos šių Taisyklių 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

4. Draudėjai teikia šiuos SD pranešimus:

4.1. 1-SD pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (toliau – 1-SD pranešimas);

4.2. 2-SD pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą (toliau – 2-SD pranešimas);

4.3. 6-SD pranešimą apie draudėjo reorganizavimą (toliau – 6-SD pranešimas);

4.4. 9-SD pranešimą apie motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) arba vaiko globėjui suteiktas (atšauktas) atostogas vaikui prižiūrėti (toliau – 9-SD pranešimas);

4.5. 12-SD pranešimą apie apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius (toliau – 12-SD pranešimas);

4.6. 13-SD pranešimą apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos (toliau – 13-SD pranešimas);

4.7. SAM pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį (toliau – SAM pranešimas);

4.8. NP-SD pranešimą dėl pašalpos skyrimo (toliau – NP-SD pranešimas);

4.9. PT elektroninį prašymą dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo (toliau –PT elektroninis prašymas).

5. SD pranešimai teikiami Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma draudėjo apskaita. Tradicinės ir kitos valstybės pripažintos religinės bendruomenės ir bendrijos SD pranešimus apie dvasininkus ir tik vienuolyne dirbančius vienuolius teikia Fondo valdybos Vilniaus skyriui.

6. Apie apdraustiesiems išduotus elektroninius pažymėjimus draudėjas gauna informaciją Elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje arba kai apdraustasis pateikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą Pranešimą apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą ar Pranešimą apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą (toliau abu – Pranešimas draudėjui).

7. Šiomis Taisyklėmis privalo vadovautis draudėjai ir Fondo valdybos teritoriniai skyriai.

 

II. SD PRANEŠIMų PATEIKIMO BŪDAI

 

8. SD pranešimai (išskyrus 6-SD pranešimą) teikiami siunčiant elektroninį dokumentą per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą, vadovaujantis Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-665 (Žin., 2007, Nr. 139-5742). Taip pateikti pranešimai (elektroninė FFData formato byla, kuri turi atitikti atitinkamo Elektroninio SD pranešimo formos duomenų struktūros apraše išdėstytus reikalavimus) turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

9. Draudėjai, turintys 9 (devynis) ir mažiau apdraustųjų asmenų, SD pranešimus gali teikti ir šiais būdais:

9.1. pateikiant rašytinį dokumentą tiesiogiai Fondo valdybos teritoriniam skyriui;

9.2. siunčiant rašytinį dokumentą registruota pašto siunta, kurios išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė kaip iki Taisyklėse nustatytos paskutinės termino dienos;

9.3. siunčiant rašytinio dokumento duomenų elektroninę FFData formato bylą (nepasirašytą saugiu elektroniniu parašu), kuri turi atitikti atitinkamo Elektroninio SD pranešimo formos duomenų struktūros apraše išdėstytus reikalavimus, per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą ir per 2 darbo dienas nuo duomenų pateikimo Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikiant pranešimo originalą. Pranešimo originalo duomenys turi atitikti SD pranešimo elektroninės bylos duomenis.

10. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus aptarnaujami draudėjai SD pranešimus teikia šių Taisyklių 9.1–9.2 punktuose nustatyta tvarka arba suderinę su šiuo skyriumi – elektroninėse laikmenose, elektroniniu paštu arba faksimiliniu ryšiu.

11. NP-SD pranešimo pateikimo būdai nurodyti šių Taisyklių X skyriuje.

12. Kai SD pranešimai teikiami vienu iš šių Taisyklių 9 punkte nustatytų būdų, Fondo valdybos teritoriniam skyriui turi būti pateiktas vienas tinkamai užpildytas spaustuviniu būdu pagamintas SD pranešimas arba Fondo valdybos interneto svetainėje (www.sodra.lt) skelbiama šio pranešimo forma. SD pranešimas ir jo priedai spausdinami vienoje lapo pusėje. Jeigu pačiam draudėjui yra reikalingas pranešimo egzempliorius, tai gali būti pateikti du pranešimo egzemplioriai, vieną iš kurių su gavimo žyma Fondo valdybos teritorinis skyrius grąžina draudėjui.

 

III. SD PRANEŠIMų PILDYMo bendrieji reikalavimai

 

13. SD pranešimai ir jų priedai turi būti užpildomi laikantis tokių reikalavimų:

13.1. apdraustųjų vardai ir pavardės turi būti rašomi didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

13.2. kai įrašas turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tušti langeliai) gali būti paliekamos tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje, išskyrus laukelius, kuriuose įrašomos draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumos. Draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumos turi būti įrašomos tik dešinėje laukelio pusėje (t. y. tušti langeliai gali būti paliekami tik kairėje pusėje);

13.3. nepildomuose laukeliuose neturi būti rašoma brūkšnelių ar kitų simbolių;

13.4. tarp žodžių turi būti paliekami tarpai;

13.5. jeigu įrašų apie apdraustuosius yra daugiau negu laukelių, skirtų apdraustųjų duomenims SD pranešime, yra pildomas SD pranešimo tęsinys SD-T.

14. SD pranešime pildomi duomenys:

14.1. laukelyje 1 nurodomas lapo eilės numeris, o laukelyje 2 nurodomas SD pranešimo lapų skaičius;

14.2. laukelyje 3 nurodomas draudėjo pavadinimas;

14.3. laukelyje 4 nurodomas draudėjo kodas;

14.4. laukelyje 5 nurodomas juridinio asmens kodas (fiziniai asmenys šio laukelio nepildo);

14.5. laukelyje 6 nurodomas draudėjo telefono numeris;

14.6. laukelyje 7 nurodomas draudėjo adresas – juridinio asmens buveinės adresas arba fizinio asmens gyvenamoji vieta;

14.7. laukelyje 8 nurodomas adresatas – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius, kuriam pateikiamas SD pranešimas;

14.8. laukelyje 9 nurodoma SD pranešimo registracijos data (metai, mėnuo, diena);

14.9. laukelyje 10 nurodomas SD pranešimo registracijos numeris;

14.10. laukelyje P1 nurodomas įmokų tarifas draudėjui;

14.11. laukelyje P2 nurodomas įmokų tarifas apdraustajam;

14.12. laukelyje P3 nurodomas bendras įmokų tarifas;

14.13. laukelyje 11 nurodomas draudėjo (vadovo) ar jo įgalioto asmens, kuris pasirašo pateikiamą SD pranešimą, pareigų pavadinimas. Jeigu įgaliotas asmuo nėra to draudėjo apdraustuoju, laukelyje 11 įrašoma „Įgaliotas asmuo“;

14.14. laukelyje 12 pasirašo draudėjas (vadovas) ar jo įgaliotas asmuo;

14.15. laukelyje 13 nurodomi draudėjo (vadovo) ar jo įgalioto asmens, kuris pasirašo pateikiamą SD pranešimą, vardas, pavardė;

14.16. laukelyje 14 nurodomi SD pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

15. SD pranešimo eilutėje „Apdraustųjų asmenų duomenys“ pildoma:

15.1. laukelyje A1 nurodomas apdraustojo pateikiamų duomenų eilės numeris SD pranešime;

15.2. laukelyje A2 nurodomas apdraustojo asmens kodas;

15.3. laukelyje A3 nurodomas apdraustojo asmens socialinio draudimo numeris;

15.4. laukelyje A4 nurodomi apdraustojo vardas (jeigu turi daugiau nei vieną vardą – nurodomi visi vardai), pavardė.

 

IV. 1-SD IR 2-SD PRANEŠIMŲ PATEIKIMAS IR PILDYMAS

 

16. 1-SD ir/ar 2-SD pranešimai pateikiami, kai:

16.1. apdraustasis asmuo priimamas į darbą ar pareigas valstybės tarnyboje (priežasties kodas – 01);

16.2. apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo ar pareigų valstybės tarnyboje (priežasties kodas – 02);

16.3. draudėjas reorganizuojamas ar vykdomas atskyrimas (priežasties kodas – 03);

16.4. draudėjas pertvarkomas (priežasties kodas – 04);

16.5. taikoma socialinė apsauga pagal Europos Sąjungos (toliau – ES) socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus (toliau – Reglamentai; (priežasties kodas – 05), tai yra, kai vadovaujantis šių Reglamentų nuostatomis:

16.5.1. kitos ES valstybės narės, Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos darbdavio įdarbintam darbuotojui (apdraustajam), atvykusiam dirbti į Lietuvos Respublikos teritoriją, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

16.5.2. asmeniui, dirbančiam Lietuvos Respublikos teritorijoje, nustoja galioti kitos valstybės teisės aktai socialinės apsaugos srityje ir pradedami taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

16.5.3. asmeniui, gyvenančiam Lietuvos Respublikos teritorijoje, nustoja galioti kitos valstybės teisės aktai socialinės apsaugos srityje ir pradedami taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

16.5.4. apdraustajam nebetaikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

16.6. taikoma socialinė apsauga pagal dvišalę sutartį (priežasties kodas – 06), t. y.:

16.6.1. kai valstybės, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi dvišalę sutartį dėl socialinės apsaugos (toliau – dvišalė sutartis), darbdavio įdarbintam darbuotojui (apdraustajam), atvykusiam dirbti į Lietuvos Respublikos teritoriją, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje, remiantis dvišalės sutarties nuostatomis;

16.6.2. kai asmeniui, dirbančiam Lietuvos Respublikos teritorijoje, pagal dvišalės sutarties nuostatas nustoja galioti kitos valstybės teisės aktai socialinės apsaugos srityje ir pradedami taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

16.6.3. kai pagal dvišalės sutarties nuostatas apdraustajam nebetaikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

16.7. karjeros valstybės tarnautojas laikinai perkeliamas į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, ES institucijoje ar įstaigoje, taip pat į pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų ir darbo užmokestį bei įmokas moka institucija, įstaiga ar organizacija, į kurią eiti pareigas jis perkeltas (priežasties kodas – 07);

16.8. valstybės tarnautojas perkeliamas į kitas valstybės tarnautojo pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje ir darbo užmokestį bei įmokas moka institucija ar įstaiga, į kurią eiti pareigas jis perkeltas (priežasties kodas – 08);

16.9. valstybės institucija, perkėlusi valstybės tarnautoją į pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, užsienio valstybės institucijoje, tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, ES institucijoje ar įstaigoje, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtoje institucijoje, Europos Komisijos ir ES valstybių narių bendrai įsteigtoje organizacijoje (konsorciume), civilinėje tarptautinėje operacijoje ar misijoje, pasiuntusi dirbti į specialiąją misiją ar paskyrusi profesinės karo tarnybos karį atlikti karo tarnybą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, užsienio valstybės ar tarptautinėje karinėje ar gynybos institucijoje, taip pat asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija, privalo priskaičiuoti ir mokėti įmokas už nesukakusius senatvės pensijos amžiaus ir negaunančius pajamų, susijusių su darbo santykiais, valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktinius tuo laikotarpiu, kai jie gyvena užsienyje kartu su valstybės tarnautoju, profesinės karo tarnybos kariu ar deleguotu asmeniu (priežasties kodas – 09);

16.10. profesinės veiklos praktiką įstaigoje ar įmonėje atlieka asmenys, teritorinių darbo biržų siųsti profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai (priežasties kodas – 10);

16.11. profesinės veiklos praktiką įstaigoje ar įmonėje atlieka profesinių mokyklų mokiniai ir aukštųjų mokyklų studentai (priežasties kodas – 11);

16.12. religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai ir tik vienuolyne dirbantys vienuoliai privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagrindinei pensijos daliai valstybės lėšomis (priežasties kodas – 12);

16.13. Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai ir asmenys, atliekantys alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, privalomai draudžiami pensijų socialiniu draudimu ir nedarbo socialiniu draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 13);

16.14. apdraustasis asmuo perkeliamas į kitą to paties juridinio asmens struktūrinį padalinį (tik tais atvejais, kai keičiasi draudėjo kodas; priežasties kodas – 14);

16.15. kitais atvejais, kai privalomojo valstybinio socialinio draudimo laikotarpiai negali būti nustatomi, pateikiant SAM pranešimo SAM3SDP priedą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo laikotarpius ir įmokas (priežasties kodas – 99).

17. Draudėjas privalo pateikti:

17.1. 1-SD pranešimą apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną, išskyrus šių Taisyklių 16.3, 16.9, 16.12 ir 16.13 punktuose numatytus atvejus ir atvejį, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 99 straipsnio 5 dalimi su darbuotoju sudaroma darbo sutartis, pagal kurią darbo pradžios data yra vėlesnė nei darbo sutarties sudarymo data. Kai su darbuotoju sudaroma darbo sutartis, pagal kurią darbo pradžios data yra vėlesnė nei darbo sutarties sudarymo data, 1-SD pranešimas turi būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš dieną iki numatytos darbo pradžios momento;

17.2. 2-SD pranešimą per 3 darbo dienas nuo apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigos dienos, išskyrus šių Taisyklių 16.3, 16.9 ir 16.13 punktuose numatytus atvejus;

17.3. 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą apie šių Taisyklių 16.9 ir 16.13 punkte nurodytus apdraustuosius privalo pateikti per 5 darbo dienas nuo valstybinio socialinio draudimo pradžios ar pabaigos;

17.4. reorganizuojant draudėją sujungimo arba padalijimo būdu 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą per 10 darbo dienų nuo reorganizavimo dienos kartu su 6-SD pranešimu apie draudėjo reorganizavimą;

17.5. reorganizuojant draudėją prijungimo arba išdalijimo būdu 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą per 3 darbo dienas nuo apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžios ir pabaigos;

17.6. 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą apie šių Taisyklių 16.12 punkte nurodytus apdraustuosius privalo pateikti per 3 darbo dienas nuo valstybinio socialinio draudimo pradžios ar pabaigos.

18. 1-SD pranešime pildomi duomenys:

18.1. laukelyje A5 nurodomas 1-SD pranešimo pateikimo priežasties kodas;

18.2. laukelyje A6 nurodoma 1-SD pranešimo pateikimo priežastis;

18.3. laukelyje A7 nurodomas 1-SD pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas, jeigu:

18.3.1. apdraustajam taikomos Reglamentų ar dvišalės sutarties nuostatos, nurodomas valstybės, kurios teisės aktai socialinės apsaugos srityje jam nustojo galioti, kodas;

18.3.2. 1-SD pranešimas pildomas apdraustajam, atliekančiam profesinės veiklos praktiką, nurodomas teritorinės darbo biržos, kuri asmenį siunčia profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai, juridinio asmens kodas arba profesinės ar aukštosios mokyklos, su kuria sudaryta mokymo sutartis, juridinio asmens kodas;

18.4. laukelyje A8 nurodoma 1-SD pranešimo pateikimo priežastį patikslinanti informacija, jeigu:

18.4.1. apdraustajam taikomos Reglamentų ar dvišalės sutarties nuostatos, nurodoma valstybė, kurios teisės aktai socialinės apsaugos srityje jam nustojo galioti;

18.4.2. 1-SD pranešimas pildomas apdraustajam, atliekančiam profesinės veiklos praktiką, nurodomas teritorinės darbo biržos, kuri asmenį siunčia profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai, pavadinimas arba profesinės ar aukštosios mokyklos, su kuria sudaryta mokymo sutartis, pavadinimas;

18.5. laukelyje A9 nurodoma apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios data;

18.6. laukelyje P4 nurodomas bendras apdraustųjų, apie kuriuos teikiamas 1-SD pranešimas, skaičius.

19. 2-SD pranešime pildomi duomenys:

19.1. laukelyje A5 nurodomas 2-SD pranešimo pateikimo priežasties kodas;

19.2. laukelyje A6 nurodoma 2-SD pranešimo pateikimo priežastis;

19.3. laukelyje A7 nurodoma 2-SD pranešimo pateikimo priežastį patikslinanti informacija, jeigu:

19.3.1. apdraustajam taikomos Reglamentų ar dvišalės sutarties nuostatos, nurodomas valstybės, kurios teisės aktai socialinės apsaugos srityje jam pradedami taikyti, kodas;

19.3.2. 2-SD pranešimas pildomas apdraustajam, atliekančiam profesinės veiklos praktiką, nurodomas teritorinės darbo biržos, kuri asmenį siuntė profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai, juridinio asmens kodas arba profesinės ar aukštosios mokyklos, su kuria buvo sudaryta mokymo sutartis, juridinio asmens kodas;

19.3.3. laukelyje A5 nurodoma „02“ – tuomet laukelyje A7 nurodomas teisės akto, kurio pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo (tarnybos), kodas (šių Taisyklių priedas);

19.4. laukelyje A8 nurodoma 2-SD pranešimo pateikimo priežastį patikslinanti informacija, jeigu:

19.4.1. apdraustajam taikomos Reglamentų ar dvišalės sutarties nuostatos, nurodoma valstybė, kurios teisės aktai socialinės apsaugos srityje jam pradedami taikyti;

19.4.2. 2-SD pranešimas pildomas apdraustajam, atliekančiam profesinės veiklos praktiką, nurodomas teritorinės darbo biržos, kuri asmenį siuntė profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai, pavadinimas arba profesinės ar aukštosios mokyklos, su kuria buvo sudaryta mokymo sutartis, pavadinimas;

19.4.3. Jeigu laukelyje A5 nurodoma „02“ ir laukelyje A7 nurodoma „K99“ – laukelyje A8 įrašomas teisės akto pavadinimas.

19.5. laukelyje A10 nurodoma apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigos data;

19.6. laukelyje A11 nurodoma valstybinio socialinio draudimo pabaigos mėnesio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma. Jeigu 2-SD pranešimas pildomas dėl duomenų tikslinimo už laikotarpį iki 2009 m. gruodžio 31 d., laukelyje A11 nurodoma valstybinio socialinio draudimo pabaigos ketvirčio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma;

19.7. laukelyje A12 nurodoma įmokų suma;

19.8. laukelyje A30 nurodomas teisės akto, kurio pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo (tarnybos), straipsnis;

19.9. laukelyje A31 nurodoma teisės akto, kurio pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo (tarnybos), straipsnio dalis;

19.10. laukelyje A32 nurodomas teisės akto, kurio pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo (tarnybos), straipsnio dalies punktas/ straipsnio punktas;

19.11. laukelyje A33 nurodoma, už kiek mėnesių (sveikais skaičiais) vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka arba išeitinė kompensacija apdraustajam apskaičiuota.

19.12. laukelyje P4 nurodomas bendras apdraustųjų, apie kuriuos teikiamas 2-SD pranešimas, skaičius;

19.13. laukelyje P5 nurodoma bendra pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma;

19.14. laukelyje P6 nurodoma bendra 2-SD pranešime pateikiamų įmokų suma.

 

V. 6-SD PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

 

20. 6-SD pranešimas teikiamas, kai juridinis asmuo reorganizuojamas, nepriklausomai nuo reorganizavimo būdo.

21. Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikiami duomenys apie draudėjo reorganizavimą ir duomenys apie apdraustajam apskaičiuotas draudžiamąsias pajamas iki reorganizavimo dienos.

22. 6-SD pranešimas gali būti teikiamas tik šių Taisyklių 9.1–9.2 punktuose nustatytais būdais.

 

6-SD pranešimo pateikimas reorganizuojant draudėją sujungimo arba padalijimo būdu

 

23. Reorganizuojant draudėją (draudėjas, kuris po reorganizavimo pasibaigia) sujungimo arba padalijimo būdu, naujas draudėjas (draudėjas, kuris perima reorganizuojamo draudėjo teises ir pareigas) Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame buvo vykdoma reorganizuojamo draudėjo apskaita, pateikia 6-SD pranešimą kartu su draudėjo reorganizavimo sąlygų dokumento patvirtinta kopija ir 2-SD pranešimu, nurodydamas apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas nutraukiamas pas reorganizuojamą draudėją ir bus tęsiamas pas naują draudėją. Naujas draudėjas pateikia Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame pradedama vykdyti šio draudėjo apskaita, 1-SD pranešimą, nurodydamas apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas tęsiamas.

24. Reorganizuojant draudėją sujungimo būdu, naujas draudėjas privalo pateikti 6-SD pranešimą apie kiekvieną reorganizuojamą draudėją.

25. Reorganizuojant draudėją padalijimo būdu, Fondo valdybos teritoriniam skyriui 6-SD pranešimą privalo pateikti kiekvienas naujas draudėjas.

26. Naujas draudėjas 6-SD pranešimą privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui per 10 dienų nuo reorganizavimo dienos, kai naujasis juridinis asmuo (draudėjas) įregistruojamas Juridinių asmenų registre.

 

Duomenų pateikimas reorganizuojant draudėją prijungimo arba išdalijimo būdu

 

27. Reorganizuojant draudėją prijungimo arba išdalijimo būdu, reorganizuojamas draudėjas Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma reorganizuojamo draudėjo apskaita, pateikia 6-SD pranešimą kartu su draudėjo reorganizavimo sąlygų dokumento patvirtinta kopija. Draudėjas 6-SD pranešimą privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui per 3 dienas nuo juridinio asmens teisinio statuso „reorganizuojamas“ įregistravimo Juridinių asmenų registre.

28. Kai reorganizuojant draudėją prijungimo būdu dalyvauja du ar daugiau reorganizuojamų draudėjų, Fondo valdybos teritoriniam skyriui 6-SD pranešimą privalo pateikti kiekvienas reorganizuojamas draudėjas.

29. Reorganizuojant draudėją išdalijimo būdu, reorganizuojamas draudėjas Fondo valdybos teritoriniam skyriui 6-SD pranešimą privalo pateikti apie kiekvieną draudėją, kuriems pereina reorganizuojamo draudėjo teisės ir pareigos.

30. Reorganizuojamas draudėjas Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma šio draudėjo apskaita, pateikia 2-SD pranešimą, nurodydamas apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas nutraukiamas pas reorganizuojamą draudėją ir bus tęsiamas pas kitą draudėją. Draudėjas 2-SD pranešimą privalo pateikti per 3 dienas nuo apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigos.

31. Draudėjas, pas kurį tęsiamas apdraustųjų valstybinis socialinis draudimas po reorganizavimo, pateikia Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma šio draudėjo apskaita, 1-SD pranešimą, nurodydamas apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas tęsiamas. Draudėjas 1-SD pranešimą privalo pateikti per 3 dienas nuo apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžios.

 

6-SD pranešimo pildymas

 

32. 6-SD pranešime pildomi duomenys:

32.1. laukelyje R3.1 nurodomas draudėjo pavadinimas iki reorganizavimo (iš juridinio asmens registravimo pažymėjimo);

32.2. laukelyje R4.1 nurodomas draudėjo kodas iki reorganizavimo (iš draudėjo pažymėjimo);

32.3. laukelyje R5.1 nurodomas juridinio asmens kodas iki reorganizavimo (iš juridinio asmens registravimo pažymėjimo);

32.4. laukelyje R7.1 nurodomas draudėjo buveinės adresas iki reorganizavimo (juridinio asmens adresas);

32.5. laukelyje R3.2 nurodomas draudėjo pavadinimas po reorganizavimo (iš juridinio asmens registravimo pažymėjimo);

32.6. laukelyje R4.2 nurodomas draudėjo kodas po reorganizavimo (iš draudėjo pažymėjimo);

32.7. laukelyje R5.2 nurodomas juridinio asmens kodas po reorganizavimo (iš juridinio asmens registravimo pažymėjimo);

32.8. laukelyje R7.2 nurodomas draudėjo buveinės adresas po reorganizavimo (juridinio asmens adresas);

32.9. laukelis R8 reorganizavimo data – pildomas, kai draudėjas reorganizuojamas sujungimo arba padalijimo būdu. Nurodoma data, kai naujasis juridinis asmuo (draudėjas) įregistruojamas Juridinių asmenų registre (iš juridinio asmens registravimo pažymėjimo);

32.10. laukelis R9 reorganizavimo pradžios data – pildomas, kai draudėjas reorganizuojamas prijungimo arba išdalijimo būdu. Nurodoma reorganizavimo pradžios data, kai Juridinių asmenų registre įregistruojamas juridinio asmens teisinis statusas „reorganizuojamas“ (pagal Juridinių asmenų registro išrašą);

32.11. laukelis R10 reorganizavimo būdas: prijungimas, sujungimas, išdalijimas, padalijimas – nurodomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 ar 2.103 straipsnių nuostatomis.

 

VI. 9-SD PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

 

33. 9-SD pranešimas pateikiamas, kai:

33.1. apdraustajam (motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) arba vaiko globėjui), vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 180 straipsniu, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Jeigu apdraustajam suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti trumpesniam laikotarpiui, negu vaikui sueis treji metai, o vėliau suteikiama likusi atostogų dalis, kiekvieną kartą turi būti pateikiamas naujas 9-SD pranešimas;

33.2. kai apdraustasis, kuriam suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, sugrįžta iš atostogų anksčiau nurodyto laiko;

33.3. kai apdraustajam atšaukiamos atostogos vaikui prižiūrėti dėl nėštumo ir gimdymo atostogų suteikimo;

33.4. kai apdraustasis jo paties prašymu ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais atleidžiamas iš darbo nepasibaigus atostogoms vaikui prižiūrėti.

34. Jeigu apdraustajam atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, suteikiamos dviejų ar daugiau vaikų priežiūrai, draudėjas privalo pateikti 9-SD pranešimus apie kiekvieno vaiko priežiūrai suteiktas atostogas.

35. 9-SD pranešimą draudėjas privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo apdraustajam atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo (atšaukimo) dienos.

36. 9-SD pranešime pildomi duomenys:

36.1. laukelyje A15 nurodoma data (metai, mėnuo, diena), nuo kada apdraustajam suteiktos atostogos – pirma atostogų vaikui prižiūrėti diena;

36.2. laukelyje A16 nurodoma data (metai, mėnuo, diena), iki kada apdraustajam suteiktos atostogos – paskutinė atostogų vaikui prižiūrėti diena;

36.3. laukelyje A17 nurodoma atostogų atšaukimo data (metai, mėnuo, diena) – paskutinė atostogų vaikui prižiūrėti diena;

36.4. laukelyje A18 nurodoma vaiko gimimo data (metai, mėnuo, diena – iš vaiko gimimo liudijimo ar vaiko gimimo pažymėjimo);

36.5. laukelyje A19 nurodomas vaiko asmens kodas (iš vaiko gimimo liudijimo).

 

VII. 12-SD PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

 

37. 12-SD pranešimas pateikiamas, kai:

37.1. apdraustajam asmeniui Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, kolektyvinėje ar darbo sutartyje nustatyta tvarka suteikiamos nemokamos atostogos (priežasties kodas – 01);

37.2. apdraustajam asmeniui Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka suteikiamos atostogos kvalifikacijai tobulinti ir už suteiktų atostogų laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos (priežasties kodas – 02);

37.3. apdraustajam asmeniui Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka suteikiamos kūrybinės atostogos ir už suteiktų atostogų laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos (priežasties kodas – 03);

37.4. apdraustajam asmeniui Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka suteikiamos mokymosi atostogos ir už suteiktų atostogų laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos (priežasties kodas – 04);

37.5. apdraustasis asmuo Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka neatvyksta į darbą administracijos leidimu ir už minėtą laikotarpį jam darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos už vieną ar daugiau dienų (priežasties kodas – 05);

37.6. apdraustajam asmeniui – seneliui, senelei arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai (priežasties kodas – 06);

37.7. apdraustajam asmeniui laikinojo nedarbingumo laikotarpiu Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka buvo išduota medicininė pažyma (forma Nr. 094/a) ir už šį laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos (priežasties kodas – 07);

37.8. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ar kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka apdraustajam asmeniui nušalinimo nuo darbo (pareigų) laikotarpiais darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos už vieną ar daugiau dienų (priežasties kodas – 08);

37.9. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ar kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka apdraustajam asmeniui pravaikštos laikotarpiais darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos už vieną ar daugiau dienų (priežasties kodas – 09);

37.10. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ar kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka apdraustajam asmeniui kitų neatvykimų į darbą (tarnybą) be svarbios priežasties laikotarpiais bei kitais teisės aktuose nustatytais atvejais darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos už vieną ar daugiau dienų (priežasties kodas – 99).

38. Draudėjas 12-SD pranešimą privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui per 3 darbo dienas nuo šių Taisyklių 37.1–37.6 punktuose nustatytų atvejų atsiradimo ir nuo šių Taisyklių 37.7–37.10 punktuose nustatytų atvejų pasibaigimo dienos.

39. 12-SD pranešime pildomi duomenys:

39.1. laukelyje A5 nurodomas 12-SD pranešimo pateikimo priežasties kodas;

39.2. laukelyje A6 nurodoma 12-SD pranešimo pateikimo priežastis;

39.3. laukelyje A13 nurodoma apdraustojo asmens nedraudiminio laikotarpio pradžios data (metai, mėnuo, diena);

39.4. laukelyje A14 nurodoma apdraustojo asmens nedraudiminio laikotarpio pabaigos data (metai, mėnuo, diena);

39.5. laukelyje P4 nurodomas bendras apdraustųjų, apie kuriuos teikiamas 12-SD pranešimas, skaičius.

 

VIII. 13-SD PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

 

40. 13-SD pranešimas pateikiamas, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatomis draudėjas privalo priskaičiuoti, išskaityti ir sumokėti įmokas už asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat už asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos.

13-SD pranešimai neteikiami, jei asmenų pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis, sumos įtraukiamos į jų individualios veiklos pajamas.

41. 13-SD pranešimą draudėjas privalo pateikti atitinkamo atlygio išmokėjimo dieną.

42. Pateikus 13-SD pranešimą, Fondo valdybos teritoriniame skyriuje apdraustajam, neturinčiam asmens socialinio draudimo numerio, suteikiamas asmens socialinio draudimo numeris. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas jo neturinčiam apdraustajam išduodamas Fondo valdybos nustatyta tvarka.

43. Pildant 13-SD pranešimą priskaičiuotos pajamos išskirstomos pagal nustatytus atvejus (pateikimo priežastį):

43.1. pajamos pagal autorines sutartis, kai įmokos priskaičiuojamos asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte (priežasties kodas – 01);

43.2. pajamos pagal autorines sutartis, kai įmokos priskaičiuojamos asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje (priežasties kodas – 02);

43.3. pajamos iš sporto veiklos (apdraustasis susijęs su draudėju darbo santykiais; priežasties kodas – 03);

43.4. pajamos iš sporto veiklos (apdraustasis nesusijęs su draudėju darbo santykiais; priežasties kodas – 04);

43.5. pajamos iš atlikėjo veiklos (apdraustasis susijęs su draudėju darbo santykiais; priežasties kodas – 05);

43.6. pajamos iš atlikėjo veiklos (apdraustasis nesusijęs su draudėju darbo santykiais; priežasties kodas – 06).

44. Jeigu draudėjas turi apdraustųjų, kurie draudžiami skirtingomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis ir (ar) skiriasi įmokų tarifai, pildomi atskiri 13-SD pranešimai pagal valstybinio socialinio draudimo tarifus.

45. 13-SD pranešime pildomi duomenys:

45.1. laukelyje A5 nurodomas 13-SD pranešimo pateikimo priežasties kodas (šių Taisyklių 43.1–43.6 punktai);

45.2. laukelyje A6 nurodoma 13-SD pranešimo pateikimo priežastis (šių Taisyklių 43.1–43.6 punktai);

45.3. laukelyje A9 nurodoma apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios data – atitinkamo atlygio išmokėjimo diena;

45.4. laukelyje A11 nurodoma:

45.4.1. priskaičiuotų pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos, ir (ar) pajamų, gautų pagal autorines sutartis, suma, jeigu įmokos priskaičiuojamos asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

45.4.2. 50 procentų priskaičiuotų pajamų už sporto ir (ar) atlikėjo veiklą, ir (ar) pagal autorinę sutartį sumos, jeigu įmokos priskaičiuojamos asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje;

45.4.3. priskaičiuoto atitinkamo atlygio (pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos) suma, jeigu duomenys tikslinami asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje, už 2009 metus;

45.5. laukelyje A12 nurodoma įmokų suma;

45.6. laukelyje P4 nurodomas bendras apdraustųjų, apie kuriuos teikiamas 13-SD pranešimas, skaičius;

45.7. laukelyje P5 nurodoma bendra 13-SD pranešime pateikiamų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma;

45.8. laukelyje P6 nurodoma bendra 13-SD pranešime pateikiamų įmokų suma.

 

IX. SAM PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

 

46. Draudėjai kiekvieną mėnesį užpildo ir pateikia SAM pranešimą ir jo priedus:

46.1. SAM3SD apie apdraustųjų (be atleistųjų) valstybinio socialinio draudimo įmokas (toliau –SAM3SD priedas);

46.2. SAM3SDP apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo laikotarpius ir įmokas (toliau –SAM3SDP priedas).

47. Draudėjas gali neteikti SAM pranešimo, jeigu už atitinkamą ataskaitinį laikotarpį teisės aktų nustatyta tvarka neturėjo būti skaičiuojamos įmokos nė už vieną draudėjo apdraustąjį ir Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikti 9-SD ir/arba 12-SD pranešimai.

48. SAM pranešimo SAM3SD ir SAM3SDP priedai pildomi:

48.1. SAM3SD priedas pildomas apie visų apdraustųjų (be asmenų, apie kuriuos per kalendorinį mėnesį buvo pateikti 2-SD pranešimai) kalendorinio mėnesio pajamų, nuo kurių apskaičiuotos įmokos, sumas ir įmokų sumas;

48.2. SAM3SDP priedas pildomas:

48.2.1. atleistiems iš valstybės tarnybos asmenims, gaunantiems Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytas kompensacijas, kurias kas mėnesį dalimis, lygiomis vieno mėnesio vidutiniam darbo užmokesčiui, moka valstybės institucija, įstaiga ar savivaldybė (priežasties kodas – 01);

48.2.2. krašto apsaugos savanoriams, gaunantiems išmokas už dalyvavimą savanorių mokymuose, pratybose ar tarnybos užduočių vykdymą (priežasties kodas – 02);

48.2.3. gaunantiems darbo užmokestį nuteistiesiems laisvės atėmimu (priežasties kodas – 03);

48.2.4. kitais atvejais, kai pagal teisės aktus apdraustajam asmeniui išmoką (išskyrus pajamas, gautas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis), nuo kurios skaičiuojamos įmokos, skiria ir moka draudėjas, kuris nesusijęs su apdraustuoju darbo (tarnybos) santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais (priežasties kodas – 99).

49. Jeigu draudėjas turi apdraustųjų, kurie draudžiami skirtingomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis (skiriasi įmokų mokėjimo tarifai), kiekvienai apdraustųjų kategorijai pildomas atskiras SAM pranešimas.

50. Apdraustiesiems apskaičiuoto darbo užmokesčio už kasmetines atostogas, kurių laikotarpiai pereina iš vieno kalendorinio mėnesio į kitą, sumos ir nuo jų priskaičiuotos įmokų sumos išskirstomos ir nurodomos SAM pranešimo SAM3SD priede pagal kalendorinę priklausomybę mėnesiams.

51. Apdraustiesiems apskaičiuotos premijos, pašalpos ir kitos išmokos, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, nurodomos SAM pranešimo SAM3SD priede laikotarpyje, kuriame šios sumos buvo apskaičiuotos. Jeigu apdraustasis atleistas iš darbo ar pareigų valstybės tarnyboje, minėtos sumos nurodomos tikslinant 2-SD pranešimą.

52. SAM pranešimą už atitinkamą kalendorinį mėnesį draudėjai privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos.

53. SAM pranešimas ir jo priedai turi būti užpildomi tokia eilės tvarka:

53.1. užpildomi šių Taisyklių 14.2–14.9 punktuose nurodyti duomenys;

53.2. laukeliai P14 ir P17, kuriuose nurodomas ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikiamas SAM pranešimas (metai ir mėnuo);

53.3. laukelis P16, kuriame nurodomas įmokų tarifas;

53.4. užpildomi visi reikalingi SAM pranešimo priedai;

53.5. baigiamas pildyti SAM pranešimas.

54. SAM pranešime pildomi duomenys:

54.1. S1 stulpelyje nurodoma, kokie priedai pateikiami SAM pranešime:

54.1.1. laukelyje P20.1 pažymima „x“, jeigu pateikiamas SAM3SD priedas;

54.1.2. laukelyje P21.1 pažymima „x“, jeigu pateikiamas SAM3SDP priedas;

54.2. S2 stulpelyje nurodomas pateikiamų SAM pranešimo priedų lapų skaičius:

54.2.1. laukelyje P20.2 nurodomas pateiktų SAM3SD priedo lapų skaičius;

54.2.2. laukelyje P21.2 nurodomas pateiktų SAM3SDP priedo lapų skaičius;

54.3. laukelyje P23 nurodomas bendras pateikiamų SAM pranešimo priedų lapų skaičius;

54.4. S3 stulpelyje nurodomas SAM3SD priede (laukelis P20.3) ir SAM3SDP priede (laukelis P21.3) pateiktų apdraustųjų skaičius;

54.5. S4 stulpelyje nurodomos SAM3SD priede (laukelis P20.4) ir SAM3SDP priede (laukelis P21.4) pateiktų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, sumos;

54.6. S5 stulpelyje nurodomos SAM3SD priede (laukelis P20.5) ir SAM3SDP priede (laukelis P21.5) pateiktų įmokų sumos.

55. SAM3SD priede pildomi duomenys:

55.1. laukelyje A11 nurodoma visų už kalendorinį mėnesį apdraustajam apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma litais, centų tikslumu, išskyrus pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis, sumas;

55.2. laukelyje A12 nurodoma įmokų suma, apskaičiuota nuo laukelyje A11 nurodytos pajamų sumos, litais, centų tikslumu;

55.3. laukelyje P7 nurodoma bendra priedo lape nurodytų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma litais, centų tikslumu (laukelių A11 suma);

55.4. laukelyje P8 nurodoma bendra priedo lape nurodytų įmokų suma litais, centų tikslumu (laukelių A12 suma).

56. SAM3SDP priede pildomi duomenys:

56.1. laukelyje A5 nurodomas duomenų pateikimo SAM3SDP priede priežasties kodas (Taisyklių 48.2.1–48.2.4 punktai);

56.2. laukelyje A6 nurodoma duomenų pateikimo SAM3SDP priede priežastis (Taisyklių 48.2.1–48.2.4 punktai);

56.3. laukelyje A21 nurodoma apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pradžia (kalendoriniame mėnesyje);

56.4. laukelyje A22 nurodoma apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pabaiga (kalendoriniame mėnesyje);

56.5. laukelyje A11 nurodoma už laukeliuose A21 ir A22 nurodytą laikotarpį apskaičiuota pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma litais, centų tikslumu, išskyrus pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis, sumas;

56.6. laukelyje A12 nurodoma laukeliuose A21 ir A22 nurodytu laikotarpiu apskaičiuotų įmokų suma litais, centų tikslumu;

56.7. laukelyje P7 nurodoma bendra SAM3SDP priedo lape nurodytų pajamų (A11 laukeliuose), nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma litais, centų tikslumu;

56.8. laukelyje P8 nurodoma bendra SAM3SDP priedo lape nurodytų apskaičiuotų įmokų (A12 laukeliuose) suma litais, centų tikslumu.

 

X. NP-SD PRANEŠIMO DĖL PAŠALPOS SKYRIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

 

57. Ligos ir motinystės pašalpų skyrimui reikalingą informaciją Fondo valdybos teritoriniam skyriui draudėjas gali pateikti:

57.1. per EDAS – siunčiamas NP-SD pranešimas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu;

57.2. užpildęs rašytinį NP-SD pranešimą;

57.3. užpildęs rašytinio nedarbingumo pažymėjimo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo (toliau abu – Pažymėjimas) antrąją pusę.

58. Draudėjas, pasirinkęs šių Taisyklių 57.1 ar 57.2 punktuose numatytus informacijos pateikimo būdus, NP–SD pranešimą turi pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, o dėl motinystės pašalpos skyrimo – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens kreipimosi dienos.

59. NP-SD pranešime pildomi:

59.1. laukelyje A5 nurodoma nedarbingumo pažymėjimo serija ir numeris (jeigu pateikti keli Pažymėjimai ar Pranešimai draudėjui – nurodomi visų jų numeriai);

59.2. laukeliuose A6–A7 nurodomas visas laikinojo nedarbingumo laikotarpis, apie kurį draudėjas teikia duomenis;

59.3. laukelyje A8 nurodoma nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo serija ir numeris (jeigu pateikti keli Pažymėjimai ar Pranešimai draudėjui – nurodomi visų jų numeriai);

59.4. laukelyje A9–A10 nurodomas visas nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis, apie kurį draudėjas teikia duomenis.

60. NP-SD pranešimo dalyje „Duomenys apie pašalpą iš darbdavio lėšų ir nedirbtą laikotarpį“ nurodomi duomenys apie dėl laikinojo nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų nedirbtą laikotarpį (pagal darbo laiko apskaitos žiniaraštį) ir duomenys apie asmeniui iš darbdavio lėšų priskaičiuotą ligos pašalpos sumą (tik ligos pašalpos atveju):

60.1. laukeliuose B11–B12 ligos pašalpos skyrimui nurodomas laikotarpis, kai asmuo dėl laikinojo nedarbingumo nedirbo ir negavo darbo užmokesčio;

60.2. laukelyje B21 – motinystės pašalpos skyrimui nurodoma data, nuo kurios asmuo nėštumo ir gimdymo atostogų metu nedirbo ir negavo darbo užmokesčio.

61. Jeigu laikinojo nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų metu asmuo dirbo, laukeliuose B11–B12 nurodomas tik tas laikotarpis, kai asmuo faktiškai nedirbo, o laukelyje B21 nurodoma data, nuo kurios asmuo nedirbo.

62. Laukeliuose B31–B32 nurodomas mokamų atostogų laikotarpis, sutampantis su laikinojo nedarbingumo laikotarpiu (pildoma tik slaugos atveju).

63. Laukeliuose B41–B42 darbdavys nurodo konkrečias dienas, už kurias apskaičiuota ligos pašalpa.

Jeigu nė už vieną iš dviejų pirmųjų kalendorinių laikinojo nedarbingumo dienų pašalpa iš darbdavio lėšų neskiriama (asmeniui pagal grafiką dirbti nereikėjo, laikinai nedarbingu pripažintas asmuo dirbo, neturi teisės gauti ligos pašalpos, nes neturi ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, ar tuo atveju, kai pildomas Pranešimas dėl pašalpos skyrimo pagal pateiktą Pažymėjimo ar Pranešimo draudėjui tęsinį ir panašiai), laukeliai B41–B42 nepildomi, o laukelyje B6 nurodoma pašalpos neskyrimo priežastis.

Jeigu pašalpa iš darbdavio lėšų skiriama tik už vieną iš dviejų pirmųjų kalendorinių laikinojo nedarbingumo dienų, laukelyje B41 nurodoma tik ta diena, už kurią apskaičiuota pašalpa. Laukelyje B6 nurodoma pašalpos neskyrimo priežastis (už kitą iš dviejų pirmųjų laikinojo nedarbingumo dienų).

64. Laukeliuose B51–B52 nurodoma iš darbdavio lėšų priskaičiuota ligos pašalpos suma.

65. Jeigu pateikiami keli Pažymėjimai ar Pranešimai draudėjui ir laikinasis nedarbingumas nenutrūksta nei vienai kalendorinei dienai, draudėjas pildo tik vieną Pranešimą dėl pašalpos skyrimo ir duomenis nurodo už visą pateiktuose pranešimuose nurodytą laikinojo nedarbingumo laikotarpį.

66. Kai apdraustasis asmuo, kuris buvo pripažintas laikinai nedarbingu dėl sergančio šeimos nario slaugos, vaiko priežiūros ar dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, be pertraukos pripažįstamas laikinai nedarbingu dėl ligos ar traumos, draudėjas ligos pašalpų skyrimui reikalingą informaciją pateikia užpildydamas atskirus Pranešimus dėl pašalpos skyrimo.

67. Kai asmuo kartu pateikia ir nedarbingumo pažymėjimą (-us), ir nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą (ar atitinkamus Pranešimus draudėjui), draudėjas ligos ir motinystės pašalpų skyrimui reikalingą informaciją gali pateikti užpildydamas vieną Pranešimą dėl pašalpos skyrimo.

68. Kai asmuo atleidžiamas iš darbo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, o nedarbingumas tęsiasi ir po atleidimo iš darbo, duomenys pildomi tik iki atleidimo iš darbo dienos (imtinai).

69. Apdraustajam asmeniui, turinčiam teisę į ligos pašalpą, pripažintam laikinai nedarbingu nemokamų atostogų metu (tiek dėl paties asmens ligos ar traumos, tiek slaugant sergantį šeimos narį), laukelyje B11 laikinojo nedarbingumo laikotarpis nurodomas tik nuo tos dienos, kurią apdraustasis turėjo pradėti dirbti. Tais atvejais, kai asmens visas laikinojo nedarbingumo laikotarpis, dėl kurio teikiamas NP-SD pranešimas, sutampa su asmens nemokamų atostogų laikotarpiu, laukeliai B11–B12 nepildomi, o laukelyje B6 nurodomas priežasties kodas „05“ ir įrašoma „Nemokamos atostogos“.

70. Kai asmuo nušalinamas nuo darbo laikinojo nedarbingumo metu, laukelyje B12 nurodoma diena, einanti prieš dieną, nuo kurios asmuo nušalinamas nuo darbo. Kai laikinai nedarbingu pripažįstamas nušalintas nuo darbo asmuo, laukelyje B11 laikinojo nedarbingumo laikotarpis nurodomas tik nuo tos dienos, kai apdraustasis turėjo pradėti dirbti. Analogiškai duomenys pildomi ir kitų nedraudiminių laikotarpių atveju.

71. Kai pildomi asmens, mirusio laikinojo nedarbingumo metu, duomenys, laukelyje B12 nurodoma mirties diena.

72. NP-SD pranešimą Fondo valdybos teritoriniam skyriui reikia pateikti (pristatyti) ir tais atvejais, kai asmuo buvo laikinai nedarbingas tik vieną ar dvi dienas, už kurias ligos pašalpą moka darbdavys, bei kai asmuo neturi teisės į ligos pašalpą (pavyzdžiui, neturi ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo).

73. Klaida Pranešime dėl pašalpos skyrimo (NP-SD pranešime) taisoma nedelsiant pateikiant naują rašytinį (jeigu draudėjas nesinaudoja EDAS) patikslintą NP-SD pranešimą (nurodant keičiamą pranešimą ir pateikiant paaiškinimą apie duomenų keitimo priežastis) arba šių Taisyklių XII skyriuje nustatyta tvarka per EDAS pateikiant PT elektroninį prašymą bei jo priedą PT-NP-SD pranešimą dėl pašalpos skyrimo duomenų tikslinimo.

Apie klaidą informacijoje, pateiktoje Taisyklių 57.3 punkte numatytu būdu, draudėjas nedelsdamas raštu informuoja Fondo valdybos teritorinį skyrių.

 

XI. SD PRANEŠIMŲ DUOMENŲ TIKSLINIMAS

 

74. Apdraustojo asmens duomenys apie Registro duomenų bazėje kaupiamus draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir įmokas gali būti tikslinami:

74.1. draudėjo prašymu, kuris gali būti pateiktas rašytinis arba elektroninis;

74.2. apdraustojo prašymu;

74.3. nesant draudėjo ir apdraustojo asmens prašymo, o apdraustajam išvykus į užsienį ar apdraustojo mirties atveju;

74.4. dėl klaidingai ar pagal dokumentus, neatitinkančius teisės aktų reikalavimų, į Registrą įrašytų duomenų;

74.5. pagal tyrimo/patikrinimo rezultatus;

74.6. pagal įsigaliojusį išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą arba įsiteisėjusį atitinkamą teismo sprendimą;

74.7. pagal ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingos valdžios institucijos paskirtos įstaigos išduotą pažymą dėl taikytinų teisės aktų.

75. Duomenys apie draudžiamąsias pajamas ir įmokas gali būti tikslinami už ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį nuo draudėjo kreipimosi dienos. Šis terminas taikomas įvykiams, atsiradusiems po Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 171-6295) įsigaliojimo (2005 m. sausio 1 d.), išskyrus kai į Valstybinio socialinio draudimo fondą pervedamos lėšos už asmens įgytas pensines teises iš ES institucijų pensijų sistemos pagal Lietuvos Respublikos ES institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymą.

76. Draudėjas, prieš pateikdamas patikslintus SD pranešimus ir duomenis apie apdraustojo asmens didesnes draudžiamąsias pajamas už praėjusį laikotarpį, privalo sumokėti į Valstybinio socialinio draudimo fondą trūkstamas įmokas ir delspinigius pagal tuo laikotarpiu galiojusius dydžius.

77. Sprendimą dėl apdraustųjų duomenų tikslinimo priima Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktorius (jo pavaduotojas).

78. Jeigu rašytinį prašymą sumažinti draudžiamųjų pajamų sumas, nuo kurių sumokėtos įmokos papildomai pensijos daliai gauti, pateikė savarankiškai dirbantis asmuo (jo įgaliotas asmuo), o sumokėtos įmokos buvo įvertintos skiriant valstybinę socialinio draudimo pensiją, duomenys netikslinami, išskyrus kai gaunama kitos ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingos valdžios institucijos paskirtos įstaigos išduota pažyma dėl taikytinų teisės aktų, patvirtinanti, kad apdraustajam nurodytu laikotarpiu taikomi tos valstybės teisės aktai socialinio aprūpinimo srityje.

79. Duomenys apie avansu sumokėtas savarankiškai dirbančių asmenų įmokas netikslinami.

80. Sprendimą dėl apdraustųjų duomenų tikslinimo Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktorius (jo pavaduotojas) priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo draudėjo prašymo tikslinti duomenis gavimo Fondo valdybos teritoriniame skyriuje.

81. Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriui (jo pavaduotojui) priėmus sprendimą netikslinti duomenų, apie tai per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuojamas prašymą pateikęs draudėjas ar apdraustasis.

82. Atitinkami duomenų tikslinimai Registro duomenų bazėje turi būti įrašyti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo dėl apdraustųjų duomenų tikslinimo priėmimo dienos, išskyrus Taisyklių 94 punktą.

 

Pateiktų SAM pranešimo duomenų tikslinimas

 

83. Draudėjas, nustatęs, kad pateikė ne visą informaciją ar ją pateikė klaidingą, nedelsdamas teikia patikslintą SD pranešimą. Patikslinti SD pranešimai gali būti pateikiami rašytiniai arba naudojantis Elektronine draudėjų aptarnavimo sistema (Taisyklių XII skyrius).

84. Draudėjas, keičiantis anksčiau pateikto SAM pranešimo duomenis ir norintis teikti rašytinį SAM pranešimą, pateikia naują SAM pranešimą (laukelyje P35 pažymima „x“).

85. Tikslinant duomenis už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d.:

85.1. SAM pranešimo laukelyje P14T nurodomi kalendoriniai metai, už kuriuos tikslinami duomenys;

85.2. SAM pranešimo laukelyje P17T nurodomas kalendorinis mėnuo, už kurį tikslinami duomenys;

85.3. SAM3SD priede nurodomi tik tie apdraustieji, kuriems keičiama informacija, o laukelyje A11 nurodoma visa pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį, ir laukelyje A12 – visa įmokų suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį;

85.4. SAM3SDP priede nurodomi tik tie apdraustieji, kuriems keičiama informacija, o laukelyje A11 nurodoma visa pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį, ir laukelyje A12 – visa įmokų suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį;

85.5. SAM pranešimo laukelyje P20.3 ir laukelyje P21.3 nurodomas bendras apdraustųjų skaičius, laukelyje P20.4 ir laukelyje P21.4 nurodoma bendra visų apdraustųjų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį, o laukelyje P20.5 ir laukelyje P21.5 įmokų suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį;

85.6. Jeigu duomenys tikslinami daugiau negu už vieną kalendorinį mėnesį, kiekvienam kalendoriniam mėnesiui pildomas atskiras SAM pranešimas.

86. Tikslinant duomenis už laikotarpį iki 2009 m. gruodžio 31 d.:

86.1. SAM pranešimo laukelyje P14T nurodomi kalendoriniai metai, už kuriuos tikslinami duomenys;

86.2. SAM pranešimo laukelyje P15T nurodomas kalendorinis ketvirtis, už kurį tikslinami duomenys;

86.3. SAM3SD priede nurodomi tik tie apdraustieji, kuriems keičiama informacija, o laukelyje A11 nurodoma visa pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį ketvirtį, įvertinus jos pokytį, ir laukelyje A12 – visa įmokų suma už atitinkamą kalendorinį ketvirtį, įvertinus jos pokytį;

86.4. SAM3SDP priede nurodomi tik tie apdraustieji, kuriems keičiama informacija, o laukelyje A11 nurodoma visa pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį ketvirtį, įvertinus jos pokytį, ir laukelyje A12 – visa įmokų suma už atitinkamą kalendorinį ketvirtį, įvertinus jos pokytį;

86.5. SAM pranešimo laukelyje P20.3 ir laukelyje P21.3 nurodomas bendras apdraustųjų skaičius, laukelyje P20.4 ir laukelyje P21.4 nurodoma bendra visų apdraustųjų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį ketvirtį, įvertinus jos pokytį, o laukelyje P20.5 ir laukelyje P21.5 įmokų suma už atitinkamą kalendorinį ketvirtį, įvertinus jos pokytį;

86.6. Jeigu duomenys tikslinami ar teikiami pavėluotai daugiau negu už vieną kalendorinį ketvirtį, kiekvienam kalendoriniam ketvirčiui pildomas atskiras SAM pranešimas.

 

Apdraustojo asmens duomenų tikslinimas pagal asmens pateiktą prašymą

 

87. Apdraustojo asmens (jo įgalioto asmens) rašytiniu prašymu Registro duomenų bazėje gali būti įrašoma valstybinio socialinio draudimo pabaigos data, jeigu draudėjas ne mažiau kaip 3 mėnesius neteikia Fondo valdybos teritoriniam skyriui jokių duomenų ir draudėjas ar jo atstovas ne mažiau kaip 3 mėnesius nesurandamas.

88. Apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pabaiga Registro duomenų bazėje įrašoma ne pagal apdraustojo asmens (jo įgalioto asmens) prašymą, o sekanti diena, einanti po laikotarpio, už kurį Registre buvo nurodytos apdraustojo asmens draudžiamosios pajamos. Jeigu Registre iš viso nėra duomenų apie asmens draudžiamąsias pajamas ir įmokas, tai valstybinio socialinio draudimo laikotarpio nutraukimo data Registro duomenų bazėje nurodoma valstybinio socialinio draudimo pradžios diena.

89. Apdraustojo asmens (jo įgalioto asmens) rašytiniu prašymu Registro duomenų bazėje gali būti įrašoma valstybinio socialinio draudimo pabaigos data darbdaviui mirus, jeigu darbo sutartis buvo sudaryta patarnavimo darbams asmeniškai jam atlikti, taip pat kai nėra jo teisių perėmėjo.

90. Jeigu Registro duomenų bazėje sukaupta informacija skiriasi nuo apdraustojo asmens turimos informacijos, jis turi teisę kreiptis į Fondo valdybos teritorinį skyrių su prašymu tikslinti jo duomenis. Pagal apdraustojo asmens prašymą duomenys apie draudžiamąsias pajamas ir įmokas, draudėjui sumokėjus už apdraustąjį priklausančias įmokas, tikslinami, netaikant 5 metų termino.

91. Apdraustojo asmens duomenys Registre netikslinami pagal asmeninės sąskaitos kortelės ar dokumento, išduoto asmeninės sąskaitos kortelės pagrindu, duomenis.

Šio punkto nuostata taikoma, jei draudėjas yra likviduotas ir nėra kitų dokumentų, įrodančių apdraustojo asmens duomenų tikslinimo pagrįstumą.

 

Duomenų tikslinimas nesant draudėjo ir apdraustojo asmens prašymo, o apdraustajam išvykus į užsienį ar apdraustojo mirties atveju

 

92. Jeigu draudėjas ne mažiau kaip 3 mėnesius neteikia Fondo valdybos teritoriniam skyriui jokių duomenų ir draudėjas ar jo atstovas ne mažiau kaip 3 mėnesius nesurandamas, o apdraustasis asmuo:

92.1. Registro duomenimis yra užsienietis ir ilgiau nei vienerius metus Lietuvoje nebuvo draudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu – Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriui (jo pavaduotojui) priėmus sprendimą dėl apdraustojo duomenų tikslinimo, apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo pabaigos data nustatoma, vadovaujantis šių Taisyklių 88 punktu;

92.2. Gyventojų registro duomenimis yra miręs – Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriui (jo pavaduotojui) priėmus sprendimą dėl apdraustojo duomenų tikslinimo, apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo pabaigos data nustatoma, vadovaujantis šių Taisyklių 88 punktu;

92.3. Registro duomenimis daugiau nei vieneri metai kaip išvykęs gyventi į užsienį – Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriui (jo pavaduotojui) priėmus sprendimą dėl apdraustojo duomenų tikslinimo, apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo pabaigos data nustatoma, vadovaujantis šių Taisyklių 88 punktu.

 

Registro duomenų tikslinimas dėl klaidingai ar pagal dokumentus, neatitinkančius teisės aktų reikalavimų, į Registrą įrašytų duomenų

 

93. Duomenys pagal Registro duomenų teikėjų pateiktus dokumentus, neatitinkančius teisės aktų nustatytų reikalavimų, į Registrą neįrašomi, o įrašyti – nedelsiant tikslinami (duomenys šalinami).

94. Jeigu Fondo valdybos teritorinio skyriaus darbuotojas pastebėjo klaidingai ar pagal dokumentus, neatitinkančius teisės aktų nustatytų reikalavimų, į Registro duomenų bazę įrašytus duomenis, Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriui (jo pavaduotojui) priėmus sprendimą dėl duomenų tikslinimo, Registro duomenų bazėje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, duomenys tikslinami.

 

Apdraustojo asmens duomenų tikslinimas pagal tyrimo/patikrinimo rezultatus

 

95. Apdraustojo asmens duomenys apie Registro duomenų bazėje kaupiamus draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir įmokas gali būti tikslinami pagal tyrimo/patikrinimo rezultatus (prokuroro, ikiteisminio tyrimo institucijos ar pareigūno, ar kitos kompetentingos valstybės institucijos išvados, pažymos, tyrimo/patikrinimo rezultatai), kurie įrodo, kad į Registro duomenų bazę buvo įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys arba duomenys į Registro duomenų bazę buvo įrašyti pagal Registro duomenų teikėjo pateiktus dokumentus, neatitinkančius teisės aktų nustatytų reikalavimų.

96. Draudėjui pagal tyrimo/patikrinimo rezultatus pateikus Fondo valdybos teritoriniam skyriui patikslintus SD pranešimus, duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami, atsižvelgiant į priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas ir įmokas.

97. Draudėjui pagal tyrimo/patikrinimo rezultatus nepateikus Fondo valdybos teritoriniam skyriui patikslintų SD pranešimų, duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami pagal tyrimo/patikrinimo rezultatus.

 

Apdraustojo asmens duomenų tikslinimas pagal įsigaliojusį išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą arba įsiteisėjusį atitinkamą teismo sprendimą

 

98. Apdraustojo asmens duomenys apie Registro duomenų bazėje kaupiamus draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir įmokas gali būti tikslinami pagal įsigaliojusį išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą arba įsiteisėjusį atitinkamą teismo sprendimą ir draudėjo (jeigu draudėjas nelikviduotas) pateiktus patikslintus SD pranešimus. Registro duomenų bazėje duomenys tikslinami atsižvelgiant į priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas ir įmokas.

99. Draudėjui nepateikus patikslintų SD pranešimų apie apdraustojo asmens tikslinamus duomenis pagal įsigaliojusį išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą arba įsiteisėjusį atitinkamą teismo sprendimą, o apdraustajam pateikus įsigaliojusio išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą (ar jo patvirtintą kopiją) arba įsiteisėjusį atitinkamą teismo sprendimą (ar jo patvirtintą kopiją), duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami pagal Fondo valdybos teritorinio skyriau direktoriaus (jo pavaduotojo) priimtą sprendimą dėl duomenų tikslinimo.

 

Apdraustojo asmens duomenų tikslinimas pagal kitos ES valstybės narės ar EEE valstybės išduotą pažymą dėl taikytinų teisės aktų

 

100. Apdraustojo duomenys tikslinami, kai pagal Reglamentų nuostatas, reglamentuojančias taikytinų teisės aktų nustatymą ir šių nuostatų vykdymą, apdraustajam asmeniui taikomi kitos ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos teisės aktai socialinės apsaugos srityje, tai yra asmuo draudžiamas socialiniu draudimu pagal kitos ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos teisės aktus. Apie tai, kad apdraustajam taikomi kitos ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos socialinės apsaugos teisės aktai, patvirtina tos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos paskirtos įstaigos (toliau – kompetentingos įstaigos) išduota E 101 formos pažyma dėl taikytinų teisės aktų, E 102 formos pažyma dėl siuntimo dirbti arba savarankiškai dirbančio asmens veiklos termino pratęsimo, E 103 formos pažyma dėl pasirinkimo teisės įgyvendinimo ar kita pažyma išduota kompetentingos įstaigos, patvirtinanti asmenų socialinį draudimą kitoje ES ar EEE valstybėje, tuo atveju, kai pagal Reglamentų nuostatas jiems taikomos tos valstybės teisės aktai socialinės apsaugos srityje, tačiau E formos pažymos išdavimas nėra numatytas (toliau – E pažymos).

101. Tuo atveju, kai Fondo valdybos teritorinis skyrius gauna kitos ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingos įstaigos išduotas E pažymas (jų kopijas), pagal kurias turi būti atitinkamai tikslinami apdraustųjų duomenys, o darbdavys (draudėjas) nepateikia Fondo valdybos teritoriniam skyriui patikslintų SD pranešimų, duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami pagal Fondo valdybos teritorinio skyriau direktoriaus (jo pavaduotojo) priimtą sprendimą dėl duomenų tikslinimo.

102. Kitos ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingos įstaigos išduotos E pažymos yra privalomos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, kol šios E pažymos yra nepanaikintos ar paskelbtos negaliojančiomis.

Fondo valdybos teritorinis skyrius, gavęs iš ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingos įstaigos informaciją apie išduotų E pažymų panaikinimą ar pripažinimą negaliojančiomis, atitinkamai tikslina apdraustojo duomenis Registro duomenų bazėje.

 

XII. ELEKTRONINIO PT PRAŠYMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

 

103. PT elektroninio prašymo priedai:

103.1. PT-1-SD priedas „1-SD pranešimo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti 1-SD pranešimo duomenis;

103.2. PT-2-SD priedas „2-SD pranešimo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti 2-SD pranešimo duomenis;

103.3. PT-9-SD priedas „9-SD pranešimo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti 9-SD pranešimo duomenis;

103.4. PT-12-SD priedas „12-SD pranešimo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti 12-SD pranešimo duomenis;

103.5. PT-13-SD priedas „13-SD pranešimo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti 13-SD pranešimo duomenis;

103.6. PT-SAM3SD priedas „SAM pranešimo SAM3SD priedo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti SAM pranešimo SAM3SD priedo duomenis;

103.7. PT-SAM3SDP priedas „SAM pranešimo SAM3SDP priedo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti SAM pranešimo SAM3SDP priedo duomenis;

103.8. PT-NP-SD priedas „NP-SD pranešimo dėl pašalpos skyrimo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti Pranešimo dėl pašalpos skyrimo (NP-SD pranešimo) duomenis.

104. PT elektroninis prašymas teikiamas nedelsiant, kai draudėjas nustato, kad pateikė ne visą informaciją ar ją pateikė klaidingai.

105. PT elektroninis prašymas teikiamas siunčiant elektroninį dokumentą per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą, vadovaujantis Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklėmis. PT elektroninis prašymas (elektroninė FFData formato byla, kuri turi atitikti PT elektroninio prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo formos duomenų struktūros apraše (versija 01) išdėstytus reikalavimus) turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

106. Jeigu draudėjas turi tikslinti skirtingų socialinio draudimo pranešimų duomenis ir/ar dėl skirtingų duomenų tikslinimo priežasčių, kiekvienai socialinio draudimo pranešimo formai ir/ar pagal skirtingą duomenų tikslinimo priežastį pildomas atskiras PT elektroninis prašymas.

107. PT elektroninis prašymas ir jo priedai užpildomi tokia eilės tvarka:

107.1. įrašomi šių Taisyklių 14.2–14.9 punktuose nurodyti duomenys;

107.2. laukelyje 16 nurodomas SD pranešimo ar pranešimo priedas, kuris bus tikslinamas;

107.3. laukelyje 17 nurodoma duomenų tikslinimo priežastis;

107.4. užpildomi visi reikalingi PT elektroninio prašymo priedai;

107.5. baigiamas pildyti PT elektroninis prašymas.

108. PT elektroninio prašymo prieduose pildomi duomenys:

108.1. laukeliuose 15.1, 15.2, 15.3 pasirenkamas veiksmas duomenų tikslinimui: „patikslinti“, „pašalinti“ ar „įrašyti“;

108.2. laukelyje P14T nurodomi kalendoriniai metai, už kuriuos tikslinami duomenys;

108.3. laukelyje P17T nurodomas mėnuo, už kurį tikslinami duomenys; pildant PT-NP-SD priedą, jeigu draudėjas tikslina duomenis už ilgesnį nei vienas kalendorinis mėnuo laikotarpį, nurodomas tikslinamo laikotarpio pradžios mėnuo;

108.4. užpildžius anksčiau nurodytus laukelius, PT elektroninio prašymo atitinkamo priedo dalies „Registro duomenys“ laukeliai užpildomi automatiškai pagal Registre esamus duomenis.

109. PT elektroninio prašymo priedų dalyje „Nurodomi teisingi duomenys“ nurodomi teisingi duomenys, kurie turi būti įrašyti į Registrą. Šioje dalyje esantys laukeliai pildomi vadovaujantis šių Taisyklių skyriuose nustatyta tvarka.

 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

110. Jeigu asmeniui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nebuvo išduotas Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė ir šis asmuo neturi asmens socialinio draudimo (valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo) numerio, draudėjas apie tokį asmenį negali pateikti 1-SD, 13-SD pranešimo ar SAM pranešimo SAM3SDP priedo naudojant Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą. Šiuo atveju draudėjas 1-SD, 13-SD pranešimo ar SAM pranešimo SAM3SDP priedo originalą privalo pateikti tiesiogiai Fondo valdybos teritoriniam skyriui kartu su apdraustojo asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba šio dokumento patvirtinta kopija.

111. Jeigu paskutinė termino diena tenka ne darbo dienai (šeštadienis ir sekmadienis) ar oficialios šventės dienai, SD pranešimo pateikimo termino pabaigos data laikoma po jos einanti darbo diena.

112. Fondo valdybos teritorinio skyriaus valstybės tarnautojai, nagrinėdami prašymus dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo, gali pareikalauti iš draudėjo ar apdraustojo pateikti duomenų keitimo būtinumą įrodančius dokumentus ar jų kopijas.

113. Draudėjai yra atsakingi už duomenų teikimą laiku ir teikiamų duomenų teisingumą. Nustačius, kad valstybinio socialinio draudimo išmokos paskirtos ir išmokėtos pagal neteisingus ar suklastotus dokumentus ar duomenis, permokėtos valstybinio socialinio draudimo išmokų sumos įstatymų nustatyta tvarka išieškomos iš kaltų asmenų.

 

_________________


Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus

pateikimo ir tikslinimo taisyklių

priedas

 

TEISĖS AKTŲ, kurių pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo (tarnybos), kodų SĄRAŠAS

 

1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569) – K01;

2. Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymu (Žin., 2000, Nr. 39-1088) – K02;

3. Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto patvirtinimo ir įgyvendinimo įstatymu (Žin., 2000, Nr. 94-2917) – K03;

4. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento statutas, patvirtintas Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento statuto patvirtinimo įstatymu (Žin., 2002, Nr. 73-3101) – K04;

5. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statutas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto patvirtinimo įstatymu (Žin., 2003, Nr. 38-1656) – K05;

6. Vidaus tarnybos statutas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymu (Žin., 2003, Nr. 42-1927) – K06;

7. Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statutas, patvirtintas Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto patvirtinimo ir įgyvendinimo įstatymu (Žin., 2003, Nr. 73-3348) – K07;

8. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos statutas, patvirtintas Lietuvos Respublikos antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos statuto patvirtinimo ir įgyvendinimo įstatymu (Žin., 2003, Nr. 92-4140) – K08;

9. Lietuvos Respublikos Seimo statutas (Žin., 1994, Nr. 15-249; 1999, Nr. 5-97) – K09;

10. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) – K10;

11. Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 7-140) – K11;

12. Lietuvos Respublikos teismų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 46-851) – K12;

13. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymas (Žin., 1994, Nr. 81-1514) – K13;

14. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas (Žin., 1993, Nr. 6-120) – K14;

15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131) – K15;

16. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (Žin., 1998, Nr. 49-1325) – K16;

17. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymas (Žin., 1998, Nr. 110-3024) –K17;

18. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 112-4070) – K18;

19. Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas (Žin., 1998, Nr. 112-3100) – K19;

20. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymas (Žin., 2000, Nr. 50-1432; 2007, Nr. 140-5756) – K20;

21. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254) – K21;

22. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 68-2774) – K22;

23. Lietuvos Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas (Žin., 2008, Nr. 81-3176) – K23;

24. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas (Žin., 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-890) – K24;

25. Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 17-627) – K25;

26. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas (Žin., 2001, Nr. 43-1495) – K26;

27. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224) – K27;

28. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 30-856) – K28;

29. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas (Žin., 2003, Nr. 94-4246) – K29;

30. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 63-2243) – K30;

31. Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymas (Žin., 1999, Nr. 13-310) – K31;

32. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) – K32;

33. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 53-996; 2006, Nr. 143-5445) – K33;

34. Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014) – K34;

35. Kitas teisės aktas – K99.

 

_________________

 

Forma patvirtinta

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243

 

PRANEŠIMO APIE APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PRADŽIĄ

(Pav.)

SUJUNGTOS%20FORMOS_Puslapis_02

_________________


Forma patvirtinta

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243

 

PRANEŠIMO APIE APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PABAIGĄ

(Pav.)

SUJUNGTOS%20FORMOS_Puslapis_04

_________________


Forma patvirtinta

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243

 

PRANEŠIMO APIE DRAUDĖJO REORGANIZAVIMĄ

(Pav.)

SUJUNGTOS%20FORMOS_Puslapis_05

_________________


Forma patvirtinta

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243

 

PRANEŠIMAS APIE MOTINAI (ĮMOTEI), TĖVUI (ĮTĖVIUI) ARBA VAIKO GLOBĖJUI SUTEIKTAS (ATŠAUKTAS) ATOSTOGAS VAIKUI PRIŽIŪRĖTI

(Pav.)

SUJUNGTOS%20FORMOS_Puslapis_06

_________________


Forma patvirtinta

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243

 

PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTŲJŲ NEDRAUDIMINIUS LAIKOTARPIUS

(Pav.)

SUJUNGTOS%20FORMOS_Puslapis_07

SUJUNGTOS%20FORMOS_Puslapis_08

_________________


Forma patvirtinta

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243

 

PRANEŠIMAS APIE ASMENIS, GAUNANČIUS PAJAMAS PAGAL AUTORINES SUTARTIS, IŠ SPORTO AR ATLIKĖJO VEIKLOS

(Pav.)

SUJUNGTOS FORMOS_Puslapis_09SUJUNGTOS%20FORMOS_Puslapis_10

_________________


Forma patvirtinta

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243

 

PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTUOSIUS UŽ ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(Pav.)

SUJUNGTOS FORMOS_Puslapis_11

_________________


 

Forma patvirtinta

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243

 

APDRAUSTŲJŲ (BE ATLEISTŲJŲ) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS

(Pav.)

SUJUNGTOS FORMOS_Puslapis_12

_________________


 

Forma patvirtinta

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243

 

APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO LAIKOTARPIAI IR ĮMOKOS

(Pav.)

SUJUNGTOS FORMOS_Puslapis_13

_________________


 

Forma patvirtinta

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243

 

PRANEŠIMAS DĖL PAŠALPOS SKYRIMO

(Pav.)

SUJUNGTOS FORMOS_Puslapis_14SUJUNGTOS%20FORMOS_Puslapis_15

_________________


Forma patvirtinta

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243

 

ELEKTRONINIS PRAŠYMAS DĖL APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU DUOMENŲ TIKSLINIMO

(Pav.)

SUJUNGTOS FORMOS_Puslapis_16

SUJUNGTOS FORMOS_Puslapis_17SUJUNGTOS%20FORMOS_Puslapis_18SUJUNGTOS%20FORMOS_Puslapis_19SUJUNGTOS%20FORMOS_Puslapis_20SUJUNGTOS%20FORMOS_Puslapis_21SUJUNGTOS%20FORMOS_Puslapis_22SUJUNGTOS%20FORMOS_Puslapis_23SUJUNGTOS%20FORMOS_Puslapis_24

_________________

 

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo

fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243

 

ELEKTRONINIO 1-SD PRANEŠIMO apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią formos duomenų struktūros aprašas (versija 03)

 

I. FFData struktūros aprašymas

 

1. FFData formato paskirtis

 

Elektroninio pranešimo duomenys aprašomi FFData formatu XML struktūroje. FFData byla turi atitikti W3C XML 1.0 standartą. FFData bylos koduotė – UTF-8. Vienoje FFData byloje saugomi vieno elektroninio pranešimo duomenys.

 

2. FFData bylos struktūra

 

FFData

Form

DocumentPages

Group

ListPages

ListPage

Pages

Page

Fields

Field

 

2.1. Žymė FFData

 

Šakninė privaloma antraštinė FFData formato žymė, nurodanti duomenų struktūros pradžią (kiekis struktūroje - 1)

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Form

1

Taip

Elektroninio pranešimo duomenys

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Version

Tekstas

Taip

FFData formato versijos numeris.

Dabartinės versijos numeris “1”.

Version="1"

CreatedByApp

Tekstas

Taip

FFData bylą suformavusios sistemos pavadinimas.

CreatedByApp=" ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"

CreatedByLogin

Tekstas

Taip

FFData bylą suformavęs naudotojas.

CreatedByLogin="username"

CreatedOn

Data

Taip

FFData bylos suformavimo data formate: metai-mėnuo-diena.

CreatedOn="2008-02-14"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)" CreatedByLogin="username" CreatedOn="2008-02-14">

 

2.2. Žymė Form

 

Elektroninio pranešimo duomenų žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

DocumentPages

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymas

Pages

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapų sąrašas

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

FormDefId

Tekstas

Taip

Unikalus identifikatorius. Elektroninių 1-SD (versija 03) pranešimų unikalus identifikatorius:

{5C95826D-6D3F-4770-B823-94D4F9E79902}

FormDefId="{5C95826D-6D3F-4770-B823-94D4F9E79902}"

FormLocation

Tekstas

Ne

Elektroninio pranešimo elektroninės formos šablono, kurio pagrindu buvo sukurta FFData byla, kelias. Naudojama tam atvejui, kai FFData byla buvo suformuota specializuota elektroninių formų pildymo programine įranga, naudojančia elektroninius formos šablonus.

FormLocation=" D:\formos\sodra\1-sd.mxfd "

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Form FormDefId="{5C95826D-6D3F-4770-B823-94D4F9E79902}" FormLocation="">

<DocumentPages>

...

</DocumentPages>

<Pages>

...

</Pages>

</Form>

 

2.3. Žymė DocumentPages

 

Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Group

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymas

 

Elektroniniame 1-SD (versija 03) pranešime naudojamos DocumentPages žymės pavyzdys:

 

 

<DocumentPages>

<Group Name="Forma">

<ListPages>

<ListPage>1-SD</ListPage>

</ListPages>

<Group Name="Tęsinys">

<ListPages>

<ListPage>1-SD-T</ListPage>

</ListPages>

</Group>

<Group Name="Tęsinys">

<ListPages>

<ListPage>1-SD-T</ListPage>

</ListPages>

</Group>

...

</Group>

</DocumentPages>

 

2.4. Žymė Group

 

Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

ListPages

1

Taip

Lapų, priklausančių grupei, sąrašas

Group

Neribotas

Ne

Naudojamas tęsinio lapų grupei aprašyti

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Name

Tekstas

Taip

Pranešimo lapų grupės pavadinimas (žr. 4 punktą)

Name="Forma"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Group Name="Forma">

<ListPages>

<ListPage>1-SD</ListPage>

</ListPages>

</Group>

 

2.5. Žymė ListPages

 

Lapų, priklausančių grupei, sąrašo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

ListPage

Neribotas

Taip

Nurodomas konkretus elektroninio pranešimo lapo kodas (žr. 4 punktą)

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<ListPages>

<ListPage>1-SD</ListPage>

</ListPages>

 

2.6. Žymė ListPage

 

Konkretaus elektroninio pranešimo lapo kodo žymė (žr. 4 punktą)

 

Žymės pavyzdys:

 

<ListPage>1-SD</ListPage>

 

2.7. Žymė Pages

 

Elektroninio pranešimo lapų sąrašo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Page

Neribotas

Taip

Elektroninio pranešimo lapas

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Count

Skaičius

Taip

Elektroninio pranešimo lapų skaičius

Count="10"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Pages Count="10">

...

</Pages>

 

2.8. Žymė Page

 

Elektroninio pranešimo lapo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Fields

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinys

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

PageDefName

Tekstas

Taip

Lapo kodas (žr. 4 punktą)

PageDefName="1-SD"

PageNumber

Skaičius

Taip

Lapo eilės numeris.

Lapo eilės numeris turi sutapti su Page eile Pages sąraše.

Lapų numeracija prasideda nuo 1.

PageNumber="1"

 

Žymės pavyzdys:

 

<Page PageDefName="1-SD" PageNumber="1">

...

</Page>

 

2.9. Žymė Fields

 

Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinio žymė

 

Fields rinkinyje turi būti visi laukeliai, apibrėžti 1-SD pranešimo formoje (1-SD ir 1-SD-T šablonuose). Field žymių eilės tvarka rinkinyje nėra svarbi.

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Field

Neribotas

Ne

Nurodoma atitinkamo duomenų laukelio reikšmė (žr. III skyrių)

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Count

Skaičius

Taip

Laukelių skaičius Fields rinkinyje

Count="29"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Fields Count="29">

...

</Fields>

 

2.10. Žymė Field

 

Duomenų laukelio žymė

 

Žymės atributai:

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Name

Tekstas

Taip

Lauko XML atributas (žr. III skyrių). Atitinka laukelio pavadinimą ir žymę popierinėje formoje.

Lape laukelių vardai turi būti unikalūs.

Name="PersonCode"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Field Name="PersonCode">37701011234</Field>

 

Galimų reikšmių tipų formatai:

 

Tipas

Formavimas

Tekstas

Teksto eilutė

Data

Data formate: metai-mėnuo-diena. Pvz., „2008-01-15“

Skaičius

Sveikas skaičius arba dešimtainis su lietuvišku dešimtainių dalių skirtuku (,)

 

II. išsami elektroninio 1-SD pranešimo duomenų XML struktūra

 

1. Išsamios elektroninio 1-SD pranešimo duomenų XML struktūros pavyzdys

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)" CreatedByLogin="username" CreatedOn="2008-02-14">

<Form FormDefId="{5C95826D-6D3F-4770-B823-94D4F9E79902}" FormLocation="">

<DocumentPages>

<Group Name="Forma">

<ListPages>

<ListPage>1-SD</ListPage>

</ListPages>

<Group Name="Tęsinys">

<ListPages>

<ListPage>1-SD-T</ListPage>

</ListPages>

</Group>

</Group>

</DocumentPages>

<Pages Count="2">

<Page PageDefName="1-SD" PageNumber="1">

<Fields Count="29">

<Field Name="FormCode">1-SD</Field>

<Field Name="FormVersion">03</Field>

<Field Name="PageNumber"></Field>

<Field Name="PageTotal"></Field>

<Field Name="InsurerName"></Field>

<Field Name="InsurerCode"></Field>

<Field Name="JuridicalPersonCode"></Field>

<Field Name="InsurerPhone"></Field>

<Field Name="InsurerAddress"></Field>

<Field Name="RecipientDepName"></Field>

<Field Name="DocDate"></Field>

<Field Name="DocNumber"></Field>

<Field Name="TaxRateInsurer"></Field>

<Field Name="TaxRatePerson"></Field>

<Field Name="TaxRateTotal"></Field>

<Field Name="PersonCountTotal"></Field>

<Field Name="RowNumber_1"></Field>

<Field Name="PersonCode_1"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>

<Field Name="InsuranceStartDate_1"></Field>

<Field Name="PersonFullName_1"></Field>

<Field Name="ReasonCode_1"></Field>

<Field Name="ReasonText_1"></Field>

<Field Name="ReasonDetCode_1"></Field>

<Field Name="ReasonDetText_1"></Field>

<Field Name="ManagerJobPosition"></Field>

<Field Name="ManagerFullName"></Field>

<Field Name="PreparatorDetails"></Field>

</Fields>

</Page>

<Page PageDefName="1-SD-T" PageNumber="2">

<Fields Count="57">

<Field Name="FormCode">1-SD-T</Field>

<Field Name="FormVersion">03</Field>

<Field Name="PageNumber">2</Field>

<Field Name="PageTotal">2</Field>

<Field Name="InsurerCode"></Field>

<Field Name="DocDate"></Field>

<Field Name="DocNumber"></Field>

<Field Name="RowNumber_1"></Field>

<Field Name="PersonCode_1"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>

<Field Name="InsuranceStartDate_1"></Field>

<Field Name="PersonFullName_1"></Field>

<Field Name="ReasonCode_1"></Field>

<Field Name="ReasonText_1"></Field>

<Field Name="ReasonDetCode_1"></Field>

<Field Name="ReasonDetText_1"></Field>

<Field Name="RowNumber_2"></Field>

<Field Name="PersonCode_2"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_2"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_2"></Field>

<Field Name="InsuranceStartDate_2"></Field>

<Field Name="PersonFullName_2"></Field>

<Field Name="ReasonCode_2"></Field>

<Field Name="ReasonText_2"></Field>

<Field Name="ReasonDetCode_2"></Field>

<Field Name="ReasonDetText_2"></Field>

<Field Name="RowNumber_3"></Field>

<Field Name="PersonCode_3"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_3"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_3"></Field>

<Field Name="InsuranceStartDate_3"></Field>

<Field Name="PersonFullName_3"></Field>

<Field Name="ReasonCode_3"></Field>

<Field Name="ReasonText_3"></Field>

<Field Name="ReasonDetCode_3"></Field>

<Field Name="ReasonDetText_3"></Field>

<Field Name="RowNumber_4"></Field>

<Field Name="PersonCode_4"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_4"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_4"></Field>

<Field Name="InsuranceStartDate_4"></Field>

<Field Name="PersonFullName_4"></Field>

<Field Name="ReasonCode_4"></Field>

<Field Name="ReasonText_4"></Field>

<Field Name="ReasonDetCode_4"></Field>

<Field Name="ReasonDetText_4"></Field>

<Field Name="RowNumber_5"></Field>

<Field Name="PersonCode_5"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_5"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_5"></Field>

<Field Name="InsuranceStartDate_5"></Field>

<Field Name="PersonFullName_5"></Field>

<Field Name="ReasonCode_5"></Field>

<Field Name="ReasonText_5"></Field>

<Field Name="ReasonDetCode_5"></Field>

<Field Name="ReasonDetText_5"></Field>

</Fields>

</Page>

</Pages>

</Form>

</FFData>

 

III. Elektroninio 1-SD Pranešimo DUOMENŲ ir Formos atributai

 

1. Elektroninio 1-SD pranešimo formos lapai

 

Elektroninio 1-SD pranešimo formą sudaro šie lapai:

 

Lapo kodas

Minimalus kiekis

Maksimalus kiekis

Lapų grupės pavadinimas

Aprašymas

1-SD

1

1

Forma

Pirmas lapas

1-SD-T

0

Neribojama

Tęsinys

Tęsinio lapas

 

2. 1-SD lapo atributai

 

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis, simboliais

 

FormCode

pranešimo formos kodas

Įrašoma konstanta „1-SD“

Tekstas

10

 

FormVersion

pranešimo formos versija

Įrašoma konstanta „03“

Tekstas

2

1

PageNumber

Lapo numeris

Skaičius

4

2

PageTotal

Bendras lapų skaičius pranešime

Skaičius

4

3

InsurerName

draudėjo pavadinimas

Tekstas

68

4

InsurerCode

draudėjo kodas

Skaičius

7

5

JuridicalPersonCode

juridinio asmens kodas

Skaičius

9

6

InsurerPhone

draudėjo tel. nr.

Tekstas

15

7

InsurerAddress

draudėjo adresas

Tekstas

68

8

RecipientDepName

skyriaus, kuriam teikiamas pranešimas, pavadinimas

Tekstas

68

9

DocDate

Pranešimo registracijos data

Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas

Data

10

10

DocNumber

Pranešimo registracijos numeris

Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas

Tekstas

16

11

ManagerJobPosition

Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas

Tekstas

30

13

ManagerFullName

Vadovo ar įgalioto asmens vardas ir pavardė

Tekstas

68

14

PreparatorDetails

pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas

Tekstas

68

P1

TaxRateInsurer

Socialinio draudimo įmokų tarifai – draudėjui

Skaičius

5

P2

TaxRatePerson

Socialinio draudimo įmokų tarifai – apdraustajam

Skaičius

5

P3

TaxRateTotal

Bendras socialinio draudimo įmokų tarifas (P1+P2)

Skaičius

5

P4

PersonCountTotal

Iš viso apdraustųjų pranešime

Skaičius

5

A1

RowNumber_1

eil. nr. (apdraustojo)

Skaičius

5

A2

PersonCode_1

apdraustojo asmens kodas

Skaičius

11

A3

InsuranceSeries_1

asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)

Tekstas

2

A3

InsuranceNumber_1

asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)

Skaičius

7

A4

PersonFullName_1

apdraustojo vardas, pavardė

Tekstas

68

A5

ReasonCode_1

pranešimo pateikimo priežasties kodas

Tekstas

2

A6

ReasonText_1

pranešimo pateikimo priežastis

Tekstas

65

A7

ReasonDetCode_1

pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas

Tekstas

9

A8

ReasonDetText_1

pranešimo pateikimo priežasties patikslinimas

Tekstas

58

A9

InsuranceStartDate_1

valstybinio socialinio draudimo pradžios data

Data

10

 

3. 1-SD-T lapo atributai

 

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis, simboliais

 

FormCode

pranešimo formos kodas

Įrašoma konstanta „1-SD-T“

Tekstas

10

 

FormVersion

pranešimo formos versija

Įrašoma konstanta „03“

Tekstas

2

1

PageNumber

Lapo numeris

Skaičius

4

2

PageTotal

Bendras lapų skaičius pranešime

Skaičius

4

4

InsurerCode

draudėjo kodas

Skaičius

7

9

DocDate

Pranešimo registracijos data

Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas

Data

10

10

DocNumber

Pranešimo registracijos numeris

Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas

Tekstas

16

A1

RowNumber_IDX *

eil. nr. (apdraustojo)

Skaičius

5

A2

PersonCode_IDX *

apdraustojo asmens kodas

Skaičius

11

A3

InsuranceSeries_IDX *

asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)

Tekstas

2

A3

InsuranceNumber_IDX *

asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)

Skaičius

7

A4

PersonFullName_IDX *

Apdraustojo vardas, pavardė

Tekstas

68

A5

ReasonCode_IDX *

pranešimo pateikimo priežasties kodas

Tekstas

2

A6

ReasonText_IDX *

pranešimo pateikimo priežastis

Tekstas

65

A7

ReasonDetCode_IDX *

pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas

Tekstas

9

A8

ReasonDetText_IDX *

pranešimo pateikimo priežasties patikslinimas

Tekstas

58

A9

InsuranceStartDate_IDX *

valstybinio socialinio draudimo pradžios data

Data

10

* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos lapo 1-SD-T lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys (grupė žymių popierinėje formoje A1-A9), numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 5. Kitame lape IDX numeracija vėl pradedama nuo 1. Pvz., PersonFullName_3 atributo reikšmė būtų lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ trečioje eilutėje įrašyto apdraustojo asmens vardas ir pavardė.

 

_________________


PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo

fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243

 

ELEKTRONINIO 2-SD PRANEŠIMO apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą formos duomenų struktūros aprašas (versija 04)

 

I. FFData struktūros aprašymas

 

1. FFData formato paskirtis

 

Elektroninio pranešimo duomenys aprašomi FFData formatu XML struktūroje. FFData byla turi atitikti W3C XML 1.0 standartą. FFData bylos koduotė – UTF-8. Vienoje FFData byloje saugomi vieno elektroninio pranešimo duomenys.

 

2. FFData bylos struktūra

 

FFData

Form

DocumentPages

Group

ListPages

ListPage

Pages

Page

Fields

Field

 

2.1 Žymė FFData

 

Šakninė privaloma antraštinė FFData formato žymė, nurodanti duomenų struktūros pradžią (kiekis struktūroje - 1)

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Form

1

Taip

Elektroninio pranešimo duomenys

 

Žymės atributai:

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Version

Tekstas

Taip

FFData formato versijos numeris.

Dabartinės versijos numeris “1”.

Version="1"

CreatedByApp

Tekstas

Taip

FFData bylą suformavusios sistemos pavadinimas.

CreatedByApp=" ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"

CreatedByLogin

Tekstas

Taip

FFData bylą suformavęs naudotojas.

CreatedByLogin="username"

CreatedOn

Data

Taip

FFData bylos suformavimo data formate: metai-mėnuo-diena.

CreatedOn="2010-04-14"

 

Žymės pavyzdys:

 

<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)" CreatedByLogin="username" CreatedOn="2010-04-14">

 

2.2 Žymė Form

 

Elektroninio pranešimo duomenų žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

DocumentPages

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymas

Pages

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapų sąrašas

 

Žymės atributai:

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

FormDefId

Tekstas

Taip

Unikalus identifikatorius. Elektroninių 2-SD (versija 04) pranešimų unikalus identifikatorius:

{AD577874-CD96-43EA-B583-EBE910592A1E}

FormDefId="{AD577874-CD96-43EA-B583-EBE910592A1E}"

FormLocation

Tekstas

Ne

Elektroninio pranešimo elektroninės formos šablono, kurio pagrindu buvo sukurta FFData byla, kelias. Naudojama tam atvejui, kai FFData byla buvo suformuota specializuota elektroninių formų pildymo programine įranga, naudojančia elektroninius formos šablonus.

FormLocation=" D:\formos\sodra\2-sd.mxfd "

 

Žymės pavyzdys:

 

<Form FormDefId="{AD577874-CD96-43EA-B583-EBE910592A1E}" FormLocation="">

<DocumentPages>

...

</DocumentPages>

<Pages>

...

</Pages>

</Form>

 

2.3 Žymė DocumentPages

 

Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Group

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymas

 

Elektroniniame 2-SD (versija 04) pranešime naudojamos DocumentPages žymės pavyzdys:

 

<DocumentPages>

<Group Name="Forma">

<ListPages>

<ListPage>2-SD</ListPage>

</ListPages>

<Group Name="Tęsinys">

<ListPages>

<ListPage>2-SD-T</ListPage>

</ListPages>

</Group>

<Group Name="Tęsinys">

<ListPages>

<ListPage>2-SD-T</ListPage>

</ListPages>

</Group>

...

</Group>

</DocumentPages>

 

2.4 Žymė Group

 

Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

ListPages

1

Taip

Lapų, priklausančių grupei, sąrašas

Group

Neribotas

Ne

Naudojamas tęsinio lapų grupei aprašyti

 

Žymės atributai:

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Name

Tekstas

Taip

Pranešimo lapų grupės pavadinimas (žr. 4 punktą)

Name="Forma"

 

Žymės pavyzdys:

 

<Group Name="Forma">

<ListPages>

<ListPage>2-SD</ListPage>

</ListPages>

</Group>

 

2.5 Žymė ListPages

 

Lapų, priklausančių grupei, sąrašo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

ListPage

Neribotas

Taip

Nurodomas konkretus elektroninio pranešimo lapo kodas (žr. 4 punktą)

 

Žymės pavyzdys:

 

<ListPages>

<ListPage>2-SD</ListPage>

</ListPages>

 

2.6 Žymė ListPage

 

Konkretaus elektroninio pranešimo lapo kodo žymė (žr. 4 punktą)

 

Žymės pavyzdys:

 

<ListPage>2-SD</ListPage>

 

2.7 Žymė Pages

 

Elektroninio pranešimo lapų sąrašo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Page

Neribotas

Taip

Elektroninio pranešimo lapas

 

Žymės atributai:

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Count

Skaičius

Taip

Elektroninio pranešimo lapų skaičius

Count="10"

 

Žymės pavyzdys:

 

<Pages Count="10">

...

</Pages>

 

2.8 Žymė Page

 

Elektroninio pranešimo lapo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Fields

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinys

 

Žymės atributai:

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

PageDefName

Tekstas

Taip

Lapo kodas (žr. 4 punktą)

PageDefName="2-SD"

PageNumber

Skaičius

Taip

Lapo eilės numeris.

Lapo eilės numeris turi sutapti su Page eile Pages sąraše.

Lapų numeracija prasideda nuo 1.

PageNumber="1"

 

Žymės pavyzdys:

 

<Page PageDefName="2-SD" PageNumber="1">

...

</Page>

 

2.9 Žymė Fields

 

Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinio žymė

 

Fields rinkinyje turi būti visi laukeliai, apibrėžti 2-SD pranešimo formoje (2-SD ir 2-SD-T šablonuose). Field žymių eilės tvarka rinkinyje nėra svarbi.

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Field

Neribotas

Ne

Duomenų laukelis

 

Žymės atributai:

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Count

Skaičius

Taip

Laukelių skaičius Fields rinkinyje

Count="29"

 

Žymės pavyzdys:

 

<Fields Count="29">

...

</Fields>

 

2.10 Žymė Field

 

Duomenų laukelio žymė

 

Žymės atributai:

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Name

Tekstas

Taip

Lauko XML atributas (žr. III skyrių). Atitinka laukelio pavadinimą ir žymę popierinėje formoje.

Lape laukelių vardai turi būti unikalūs.

Name="PersonCode"

 

Žymės pavyzdys:

 

<Field Name="PersonCode">57701011234</Field>

 

Galimų reikšmių tipų formatai:

 

Tipas

Formavimas

Tekstas

Teksto eilutė

Data

Data formate: metai-mėnuo-diena. Pvz., „2008-01-15“

Skaičius

Sveikas skaičius arba dešimtainis su lietuvišku dešimtainių dalių skirtuku (,)

 

II. išsami elektroninio 2-SD pranešimo FORMOS duomenų XML struktūra

 

1. Išsamios elektroninio 2-SD pranešimo formos duomenų XML struktūros pavyzdys

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)" CreatedByLogin="username" CreatedOn="2009-10-14">

<Form FormDefId="{AD577874-CD96-43EA-B583-EBE910592A1E}" FormLocation="">

<DocumentPages>

<Group Name="Forma">

<ListPages>

<ListPage>2-SD</ListPage>

</ListPages>

<Group Name="Tęsinys">

<ListPages>

<ListPage>2-SD-T</ListPage>

</ListPages>

</Group>

</Group>

</DocumentPages>

<Pages Count="2">

<Page PageDefName="2-SD" PageNumber="1">

<Fields Count="37">

<Field Name="FormCode">2-SD</Field>

<Field Name="FormVersion">04</Field>

<Field Name="PageNumber"></Field>

<Field Name="PageTotal"></Field>

<Field Name="InsurerName"></Field>

<Field Name="InsurerCode"></Field>

<Field Name="JuridicalPersonCode"></Field>

<Field Name="InsurerPhone"></Field>

<Field Name="InsurerAddress"></Field>

<Field Name="RecipientDepName"></Field>

<Field Name="DocDate"></Field>

<Field Name="DocNumber"></Field>

<Field Name="TaxRateInsurer"></Field>

<Field Name="TaxRatePerson"></Field>

<Field Name="TaxRateTotal"></Field>

<Field Name="PersonCountTotal"></Field>

<Field Name="InsIncomeTotal"></Field>

<Field Name="PaymentTotal"></Field>

<Field Name="RowNumber_1"></Field>

<Field Name="PersonCode_1"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>

<Field Name="InsuranceEndDate_1"></Field>

<Field Name="InsIncomeSum_1"></Field>

<Field Name="PaymentSum_1"></Field>

<Field Name="PersonFullName_1"></Field>

<Field Name="ReasonCode_1"></Field>

<Field Name="ReasonText_1"></Field>

<Field Name="ReasonDetCode_1"></Field>

<Field Name="ReasonDetText_1"></Field>

<Field Name="LawActArticle_1"></Field>

<Field Name="LawActPart_1"></Field>

<Field Name="LawActSubsection_1"></Field>

<Field Name="CompensatedMonthsCount_1"></Field>

<Field Name="ManagerJobPosition"></Field>

<Field Name="ManagerFullName"></Field>

<Field Name="PreparatorDetails"></Field>

</Fields>

</Page>

<Page PageDefName="2-SD-T" PageNumber="2">

<Fields Count="73">

<Field Name="FormCode">2-SD-T</Field>

<Field Name="FormVersion">04</Field>

<Field Name="PageNumber">2</Field>

<Field Name="PageTotal">2</Field>

<Field Name="InsurerCode"></Field>

<Field Name="DocDate"></Field>

<Field Name="DocNumber"></Field>

<Field Name="RowNumber_1"></Field>

<Field Name="PersonCode_1"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>

<Field Name="InsuranceEndDate_1"></Field>

<Field Name="InsIncomeSum_1"></Field>

<Field Name="PaymentSum_1"></Field>

<Field Name="PersonFullName_1"></Field>

<Field Name="ReasonCode_1"></Field>

<Field Name="ReasonText_1"></Field>

<Field Name="ReasonDetCode_1"></Field>

<Field Name="ReasonDetText_1"></Field>

<Field Name="LawActArticle_1"></Field>

<Field Name="LawActPart_1"></Field>

<Field Name="LawActSubsection_1"></Field>

<Field Name="CompensatedMonthsCount_1"></Field>

<Field Name="RowNumber_2"></Field>

<Field Name="PersonCode_2"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_2"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_2"></Field>

<Field Name="InsuranceEndDate_2"></Field>

<Field Name="InsIncomeSum_2"></Field>

<Field Name="PaymentSum_2"></Field>

<Field Name="PersonFullName_2"></Field>

<Field Name="ReasonCode_2"></Field>

<Field Name="ReasonText_2"></Field>

<Field Name="ReasonDetCode_2"></Field>

<Field Name="ReasonDetText_2"></Field>

<Field Name="LawActArticle_2"></Field>

<Field Name="LawActPart_2"></Field>

<Field Name="LawActSubsection_2"></Field>

<Field Name="CompensatedMonthsCount_2"></Field>

<Field Name="RowNumber_3"></Field>

<Field Name="PersonCode_3"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_3"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_3"></Field>

<Field Name="InsuranceEndDate_3"></Field>

<Field Name="InsIncomeSum_3"></Field>

<Field Name="PaymentSum_3"></Field>

<Field Name="PersonFullName_3"></Field>

<Field Name="ReasonCode_3"></Field>

<Field Name="ReasonText_3"></Field>

<Field Name="ReasonDetCode_3"></Field>

<Field Name="ReasonDetText_3"></Field>

<Field Name="LawActArticle_3"></Field>

<Field Name="LawActPart_3"></Field>

<Field Name="LawActSubsection_3"></Field>

<Field Name="CompensatedMonthsCount_3"></Field>

<Field Name="RowNumber_4"></Field>

<Field Name="PersonCode_4"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_4"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_4"></Field>

<Field Name="InsuranceEndDate_4"></Field>

<Field Name="InsIncomeSum_4"></Field>

<Field Name="PaymentSum_4"></Field>

<Field Name="PersonFullName_4"></Field>

<Field Name="ReasonCode_4"></Field>

<Field Name="ReasonText_4"></Field>

<Field Name="ReasonDetCode_4"></Field>

<Field Name="ReasonDetText_4"></Field>

<Field Name="LawActArticle_4"></Field>

<Field Name="LawActPart_4"></Field>

<Field Name="LawActSubsection_4"></Field>

<Field Name="CompensatedMonthsCount_4"></Field>

<Field Name="InsIncomePage"></Field>

<Field Name="PaymentPage"></Field>

</Fields>

</Page>

</Pages>

</Form>

</FFData>

 

III. Elektroninio 2-SD Pranešimo Formos IR duomenų atributai

 

1. Elektroninio 2-SD pranešimo formos lapai

 

Elektroninio 2-SD pranešimo formą sudaro šie lapai:

 

Lapo kodas

Minimalus kiekis

Maksimalus kiekis

Lapų grupės pavadinimas

Aprašymas

2-SD

1

1

Forma

Pirmas lapas

2-SD-T

0

Neribojama

Tęsinys

Tęsinio lapas

 

2. 2-SD lapo atributai

 

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis, simboliais

 

FormCode

pranešimo formos kodas Įrašoma konstanta „2-SD“

Tekstas

10

 

FormVersion

pranešimo formos versija Įrašoma konstanta „04“

Tekstas

2

1

PageNumber

Lapo numeris

Skaičius

4

2

PageTotal

Bendras lapų skaičius pranešime

Skaičius

4

3

InsurerName

draudėjo pavadinimas

Tekstas

68

4

InsurerCode

draudėjo kodas

Skaičius

7

5

JuridicalPersonCode

juridinio asmens kodas

Skaičius

9

6

InsurerPhone

draudėjo tel.

Tekstas

15

7

InsurerAddress

draudėjo adresas

Tekstas

68

8

RecipientDepName

skyriaus, kuriam teikiamas pranešimas, pavadinimas

Tekstas

68

9

DocDate

Pranešimo registracijos data

Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas

Data

10

10

DocNumber

Pranešimo registracijos numeris

Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas

Tekstas

16

11

ManagerJobPosition

Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas

Tekstas

30

13

ManagerFullName

Vadovo ar įgalioto asmens vardas ir pavardė

Tekstas

68

14

PreparatorDetails

pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, tel., el. pašto adresas

Tekstas

68

P1

TaxRateInsurer

Socialinio draudimo įmokų tarifai – draudėjui

Skaičius

5

P2

TaxRatePerson

Socialinio draudimo įmokų tarifai – apdraustajam

Skaičius

5

P3

TaxRateTotal

Bendras socialinio draudimo įmokų tarifas (P1+P2)

Skaičius

5

P4

PersonCountTotal

Iš viso apdraustųjų pranešime

Skaičius

5

P5

InsIncomeTotal

Iš viso pranešime pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Lt

Skaičius

11

P6

PaymentTotal

Iš viso pranešime įmokų suma Lt

Skaičius

11

A1

RowNumber_1

eil. nr. (apdraustojo)

Skaičius

5

A2

PersonCode_1

apdraustojo asmens kodas

Skaičius

11

A3

InsuranceSeries_1

asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)

Tekstas

2

A3

InsuranceNumber_1

asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)

Skaičius

7

A4

PersonFullName_1

Apdraustojo vardas, pavardė

Tekstas

68

A5

ReasonCode_1

pranešimo pateikimo priežasties kodas

Tekstas

2

A6

ReasonText_1

pranešimo pateikimo priežastis

Tekstas

65

A7

ReasonDetCode_1

pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas

Tekstas

9

A8

ReasonDetText_1

priežasties patikslinimas

Tekstas

58

A10

InsuranceEndDate_1

pranešimo pateikimo priežasties patikslinimas

Data

10

A11

InsIncomeSum_1

pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Lt

Skaičius

11

A12

PaymentSum_1

Įmokų suma Lt

Skaičius

11

A30

LawActArticle_1

Teisės akto straipsnis

Tekstas

5

A31

LawActPart_1

Teisės akto straipsnio dalis

Tekstas

1

A32

LawActSubsection_1

Teisės akto straipsnio dalies punktas

Tekstas

2

A33

CompensatedMonthsCount_1

Už kiek mėnesių apskaičiuota išmoka arba kompensacija

Skaičius

2

 

3. 2-SD-T lapo atributai

 

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis, simboliais

 

FormCode

pranešimo formos kodas

Įrašoma konstanta „2-SD-T“

Tekstas

10

 

FormVersion

pranešimo formos versija

Įrašoma konstanta „04“

Tekstas

2

1

PageNumber

Lapo numeris

Skaičius

4

2

PageTotal

Bendras lapų skaičius pranešime

Skaičius

4

4

InsurerCode

draudėjo kodas

Skaičius

7

9

DocDate

Pranešimo registracijos data

Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas

Data

10

10

DocNumber

Pranešimo registracijos numeris

Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas

Tekstas

16

P7

InsIncomePage

Iš viso lape pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Lt

Skaičius

11

P8

PaymentPage

Iš viso lape įmokų suma Lt

Skaičius

11

A1

RowNumber_IDX *

eil. nr. (apdraustojo)

Skaičius

5

A2

PersonCode_IDX *

apdraustojo asmens kodas

Skaičius

11

A3

InsuranceSeries_IDX *

asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)

Tekstas

2

A3

InsuranceNumber_IDX *

asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)

Skaičius

7

A4

PersonFullName_IDX *

Apdraustojo vardas, pavardė

Tekstas

68

A5

ReasonCode_IDX *

pranešimo pateikimo priežasties kodas

Tekstas

2

A6

ReasonText_IDX *

pranešimo pateikimo priežastis

Tekstas

65

A7

ReasonDetCode_IDX *

pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas

Tekstas

9

A8

ReasonDetText_IDX *

pranešimo pateikimo priežasties patikslinimas

Tekstas

58

A10

InsuranceEndDate_IDX *

valstybinio socialinio draudimo pabaigos data

Data

10

A11

InsIncomeSum_IDX *

pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Lt

Skaičius

11

A12

PaymentSum_IDX *

Įmokų suma Lt

Skaičius

11

A30

LawActArticle_ IDX *

Teisės akto straipsnis

Tekstas

5

A31

LawActPart_IDX *

Teisės akto straipsnio dalis

Tekstas

1

A32

LawActSubsection_IDX *

Teisės akto straipsnio dalies punktas

Tekstas

2

A33

CompensatedMonthsCount_ IDX *

Už kiek mėnesių apskaičiuota išmoka arba kompensacija

Skaičius

2

* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos lapo 2-SD-T lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys (grupė žymių popierinėje formoje A1-A8, A10-A12), numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 4. Kitame lape IDX numeracija vėl pradedama nuo 1. Pvz., PersonFullName_3 atributo reikšmė būtų lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ trečioje eilutėje įrašyto apdraustojo asmens vardas ir pavardė.

 

_________________


PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo

fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243

 

ELEKTRONINIO 9-SD PRANEŠIMO apie motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) arba vaiko globėjui suteiktas (atšauktas) atostogas vaikui prižiūrėti FORMOS duomenų struktūros aprašas (VERSIJA 02)

 

I. FFData struktūros aprašymas

 

1. FFData formato paskirtis

 

Elektroninio pranešimo duomenys aprašomi FFData formatu XML struktūroje. FFData byla turi atitikti W3C XML 1.0 standartą. FFData bylos koduotė – UTF-8. Vienoje FFData byloje saugomi vieno elektroninio pranešimo duomenys.

 

2. FFData bylos struktūra

 

FFData

Form

DocumentPages

Group

ListPages

ListPage

Pages

Page

Fields

Field

 

2.1 Žymė FFData

 

Šakninė privaloma antraštinė FFData formato žymė, nurodanti duomenų struktūros pradžią (kiekis struktūroje - 1)

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Form

1

Taip

Elektroninio pranešimo duomenys

 

Žymės atributai:

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Version

Tekstas

Taip

FFData formato versijos numeris.

Dabartinės versijos numeris “1”.

Version="1"

CreatedByApp

Tekstas

Taip

FFData bylą suformavusios sistemos pavadinimas.

CreatedByApp=" ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"

CreatedByLogin

Tekstas

Taip

FFData bylą suformavęs naudotojas.

CreatedByLogin="username"

CreatedOn

Data

Taip

FFData bylos suformavimo data formate: metai-mėnuo-diena.

CreatedOn="2008-02-14"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)" CreatedByLogin="username" CreatedOn="2008-02-14">

 

2.2 Žymė Form

 

Elektroninio pranešimo duomenų žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

DocumentPages

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymas

Pages

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapų sąrašas

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

FormDefId

Tekstas

Taip

Unikalus identifikatorius. Elektroninių 9-SD (versija 02) pranešimų unikalus identifikatorius:

{93D4F80B-97D0-449C-A093-D5EF061AAD01}

FormDefId="{93D4F80B-97D0-449C-A093-D5EF061AAD01}"

FormLocation

Tekstas

Ne

Elektroninio pranešimo elektroninės formos šablono, kurio pagrindu buvo sukurta FFData byla, kelias. Naudojama tam atvejui, kai FFData byla buvo suformuota specializuota elektroninių formų pildymo programine įranga, naudojančia elektroninius formos šablonus.

FormLocation=" D:\formos\sodra\9-sd.mxfd "

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Form FormDefId="{93D4F80B-97D0-449C-A093-D5EF061AAD01}" FormLocation="">

<DocumentPages>

...

</DocumentPages>

<Pages>

...

</Pages>

</Form>

 

2.3 Žymė DocumentPages

 

Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Group

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymas

 

Elektroniniame 9-SD (versija 02) pranešime naudojamos DocumentPages žymės pavyzdys:

 

 

<DocumentPages>

<Group Name="Forma">

<ListPages>

<ListPage>9-SD</ListPage>

</ListPages>

</Group>

</DocumentPages>

 

2.4 Žymė Group

 

Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

ListPages

1

Taip

Lapų, priklausančių grupei, sąrašas

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Name

Tekstas

Taip

Pranešimo lapų grupės pavadinimas (žr. 4 punktą)

Name="Forma"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Group Name="Forma">

<ListPages>

<ListPage>9-SD</ListPage>

</ListPages>

</Group>

 

2.5 Žymė ListPages

 

Lapų, priklausančių grupei, sąrašo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

ListPage

Neribotas

Taip

Nurodomas konkretus elektroninio pranešimo lapo kodas (žr. 4 punktą)

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<ListPages>

<ListPage>9-SD</ListPage>

</ListPages>

 

2.6 Žymė ListPage

 

Konkretaus elektroninio pranešimo lapo kodo žymė (žr. 4 punktą)

 

Žymės pavyzdys:

 

<ListPage>9-SD</ListPage>

 

2.7 Žymė Pages

 

Elektroninio pranešimo lapų sąrašo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Page

Neribotas

Taip

Elektroninio pranešimo lapas

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Count

Skaičius

Taip

Elektroninio pranešimo lapų skaičius. 9-SD pranešime gali būti tik 1 lapas.

Count="1"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Pages Count="1">

...

</Pages>

 

2.8 Žymė Page

 

Elektroninio pranešimo lapo žymė.

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Fields

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinys

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

PageDefName

Tekstas

Taip

Lapo kodas (žr. 4 punktą)

PageDefName="9-SD"

PageNumber

Skaičius

Taip

Lapo eilės numeris.

Lapo eilės numeris turi sutapti su Page eile Pages sąraše.

Lapų numeracija prasideda nuo 1.

PageNumber="1"

 

Žymės pavyzdys:

 

<Page PageDefName="9-SD" PageNumber="1">

...

</Page>

 

2.9 Žymė Fields

 

Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinio žymė

 

Fields rinkinyje turi būti visi laukeliai, apibrėžti 9-SD pranešimo formoje (9-SD šablone). Field žymių eilės tvarka rinkinyje nėra svarbi.

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Field

Neribotas

Ne

Duomenų laukelis

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Count

Skaičius

Taip

Laukelių skaičius Fields rinkinyje

Count="29"

 

Žymės pavyzdys:

 

<Fields Count="29">

...

</Fields>

 

2.10 Žymė Field

 

Duomenų laukelio žymė

 

Žymės atributai:

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Name

Tekstas

Taip

Lauko XML atributas (žr. III skyrių). Atitinka laukelio pavadinimą ir žymę popierinėje formoje.

Lape laukelių vardai turi būti unikalūs.

Name="PersonCode"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Field Name="PersonCode">37701011234</Field>

 

Galimų reikšmių tipų formatai:

 

Tipas

Formavimas

Tekstas

Teksto eilutė

Data

Data formate: metai-mėnuo-diena. Pvz., „2008-01-15“

Skaičius

Sveikas skaičius arba dešimtainis su lietuvišku dešimtainių dalių skirtuku (,)

 

II. IŠSAMI elektroninio 9-SD pranešimo duomenų XML struktūra

 

1. Išsamios elektroninio 9-SD pranešimo duomenų XML struktūros pavyzdys

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBYY eFormFiller 2.5 v5 (build 178)" CreatedByLogin="username" CreatedOn="2008-02-14">

<Form FormDefId="{93D4F80B-97D0-449C-A093-D5EF061AAD01}" FormLocation="">

<DocumentPages>

<Group Name="Forma">

<ListPages>

<ListPage>9-SD</ListPage>

</ListPages>

</Group>

</DocumentPages>

<Pages Count="1">

<Page PageDefName="9-SD" PageNumber="1">

<Fields Count="22">

<Field Name="FormCode">9-SD</Field>

<Field Name="FormVersion">02</Field>

<Field Name="InsurerName"></Field>

<Field Name="InsurerCode"></Field>

<Field Name="JuridicalPersonCode"></Field>

<Field Name="InsurerPhone"></Field>

<Field Name="InsurerAddress"></Field>

<Field Name="RecipientDepName"></Field>

<Field Name="DocDate"></Field>

<Field Name="DocNumber"></Field>

<Field Name="PersonCode"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber"></Field>

<Field Name="PersonFullName"></Field>

<Field Name="HolidayStartDate"></Field>

<Field Name="HolidayEndDate"></Field>

<Field Name="HolidayCancelDate"></Field>

<Field Name="ChildBirthDate"></Field>

<Field Name="ChildPersonCode"></Field>

<Field Name="ManagerJobPosition"></Field>

<Field Name="ManagerFullName"></Field>

<Field Name="PreparatorDetails"></Field>

</Fields>

</Page>

</Pages>

</Form>

</FFData>

 

III. Elektroninio 9-SD Pranešimo DUOMENŲ ir Formos atributai

 

1. Elektroninio 9-SD pranešimo formos lapai

 

Elektroninio 9-SD pranešimo formą sudaro šie lapai:

 

Lapo kodas

Minimalus kiekis

Maksimalus kiekis

Lapų grupės pavadinimas

Aprašymas

9-SD

1

1

Forma

Pranešimo formos lapas

 

2. 9-SD lapo atributai

 

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis, simboliais

 

FormCode

pranešimo formos kodas

Įrašoma konstanta „9-SD“

Tekstas

10

 

FormVersion

pranešimo formos versija

Įrašoma konstanta „02“

Tekstas

2

3

InsurerName

draudėjo pavadinimas

Tekstas

68

4

InsurerCode

draudėjo kodas

Skaičius

7

5

JuridicalPersonCode

juridinio asmens kodas

Skaičius

9

6

InsurerPhone

draudėjo tel. nr.

Tekstas

15

7

InsurerAddress

draudėjo adresas

Tekstas

68

8

RecipientDepName

skyriaus, kuriam teikiamas pranešimas, pavadinimas

Tekstas

68

9

DocDate

Pranešimo registracijos data

Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas

Data

10

10

DocNumber

Pranešimo registracijos numeris

Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas

Tekstas

16

11

ManagerJobPosition

Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas

Tekstas

30

13

ManagerFullName

Vadovo ar įgalioto asmens vardas ir pavardė

Tekstas

68

14

PreparatorDetails

Pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas

Tekstas

68

A2

PersonCode

Apdraustojo asmens kodas

Skaičius

11

A3

InsuranceSeries

Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)

Tekstas

2

A3

InsuranceNumber

Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)

Skaičius

7

A4

PersonFullName

Apdraustojo vardas, pavardė

Tekstas

68

A15

HolidayStartDate

Atostogos suteiktos nuo

Data

10

A16

HolidayEndDate

Atostogos suteiktos iki

Data

10

A17

HolidayCancelDate

Atostogos atšauktos nuo

Data

10

A18

ChildBirthDate

Vaiko gimimo data

Data

10

A19

ChildPersonCode

Vaiko asmens kodas

Skaičius

11

 

_________________


PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo

fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243

 

ELEKTRONINIO 12-SD PRANEŠIMO apie apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius FORMOS duomenų struktūros aprašas (VERSIJA 02)

 

I. FFData struktūros aprašymas

 

1. FFData formato paskirtis

 

Elektroninio pranešimo duomenys aprašomi FFData formatu XML struktūroje. FFData byla turi atitikti W3C XML 1.0 standartą. FFData bylos koduotė – UTF-8. Vienoje FFData byloje saugomi vieno elektroninio pranešimo duomenys.

 

2. FFData bylos struktūra

 

FFData

Form

DocumentPages

Group

ListPages

ListPage

Pages

Page

Fields

Field

 

2.1 Žymė FFData

 

Šakninė privaloma antraštinė FFData formato žymė, nurodanti duomenų struktūros pradžią (kiekis struktūroje - 1)

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Form

1

Taip

Elektroninio pranešimo duomenys

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Version

Tekstas

Taip

FFData formato versijos numeris.

Dabartinės versijos numeris “1”.

Version="1"

CreatedByApp

Tekstas

Taip

FFData bylą suformavusios sistemos pavadinimas.

CreatedByApp=" ABBYY eFormFiller 2.5 v5 (build 179)"

CreatedByLogin

Tekstas

Taip

FFData bylą suformavęs naudotojas.

CreatedByLogin="username"

CreatedOn

Data

Taip

FFData bylos suformavimo data formate: metai-mėnuo-diena.

CreatedOn="2008-02-14"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBYY eFormFiller 2.5 v5 (build 179)" CreatedByLogin="username" CreatedOn="2008-02-14">

 

2.2 Žymė Form

 

Elektroninio pranešimo duomenų žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

DocumentPages

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymas

Pages

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapų sąrašas

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

FormDefId

Tekstas

Taip

Unikalus identifikatorius. Elektroninių 12-SD (versija 02) pranešimų unikalus identifikatorius:

{193A855E-A942-46FD-B27C-A9723A086823}

FormDefId="{193A855E-A942-46FD-B27C-A9723A086823}"

FormLocation

Tekstas

Ne

Elektroninio pranešimo elektroninės formos šablono, kurio pagrindu buvo sukurta FFData byla, kelias. Naudojama tam atvejui, kai FFData byla buvo suformuota specializuota elektroninių formų pildymo programine įranga, naudojančia elektroninius formos šablonus.

FormLocation=" D:\formos\sodra\12-SD.mxfd"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Form FormDefId="{193A855E-A942-46FD-B27C-A9723A086823}" FormLocation="">

<DocumentPages>

...

</DocumentPages>

<Pages>

...

</Pages>

</Form>

 

2.3 Žymė DocumentPages

 

Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Group

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymas

 

Elektroniniame 12-SD (versija 02) pranešime naudojamos DocumentPages žymės pavyzdys:

 

 

<DocumentPages>

<Group Name="Forma">

<ListPages>

<ListPage>12-SD</ListPage>

</ListPages>

<Group Name="Tęsinys">

<ListPages>

<ListPage>12-SD-T</ListPage>

</ListPages>

</Group>

<Group Name="Tęsinys">

<ListPages>

<ListPage>12-SD-T</ListPage>

</ListPages>

</Group>

...

</Group>

</DocumentPages>

 

2.4 Žymė Group

 

Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

ListPages

1

Taip

Lapų, priklausančių grupei, sąrašas

Group

Neribotas

Ne

Naudojamas tęsinio lapų grupei aprašyti

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Name

Tekstas

Taip

Pranešimo lapų grupės pavadinimas (žr. 4 punktą)

Name="Forma"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Group Name="Forma">

<ListPages>

<ListPage>12-SD</ListPage>

</ListPages>

</Group>

 

2.5 Žymė ListPages

 

Lapų, priklausančių grupei, sąrašo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

ListPage

Neribotas

Taip

Nurodomas konkretus elektroninio pranešimo lapo kodas (žr. 4 punktą)

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<ListPages>

<ListPage>12-SD</ListPage>

</ListPages>

 

2.6 Žymė ListPage

 

Konkretaus elektroninio pranešimo lapo kodo žymė (žr. 4 punktą)

 

Žymės pavyzdys:

 

<ListPage>12-SD</ListPage>

 

2.7 Žymė Pages

 

Elektroninio pranešimo lapų sąrašo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Page

Neribotas

Taip

Elektroninio pranešimo lapas

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Count

Skaičius

Taip

Elektroninio pranešimo lapų skaičius

Count="10"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Pages Count="10">

...

</Pages>

 

 

2.8 Žymė Page

 

Elektroninio pranešimo lapo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Fields

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinys

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

PageDefName

Tekstas

Taip

Lapo kodas (žr. 4 punktą)

PageDefName="12-SD"

PageNumber

Skaičius

Taip

Lapo eilės numeris.

Lapo eilės numeris turi sutapti su Page eile Pages sąraše.

Lapų numeracija prasideda nuo 1.

PageNumber="1"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Page PageDefName="12-SD" PageNumber="1">

...

</Page>

 

2.9 Žymė Fields

 

Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinio žymė

 

Fields rinkinyje turi būti visi laukeliai, apibrėžti 12-SD pranešimo formoje (12-SD ir 12-SD-T šablonuose). Field žymių eilės tvarka rinkinyje nėra svarbi.

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Field

Neribotas

Ne

Nurodoma atitinkamo duomenų laukelio reikšmė (žr. III skyrių)

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Count

Skaičius

Taip

Laukelių skaičius Fields rinkinyje

Count="29"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Fields Count="29">

...

</Fields>

 

2.10 Žymė Field

 

Duomenų laukelio žymė

 

Žymės atributai:

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Name

Tekstas

Taip

Lauko XML atributas (žr. III skyrių). Atitinka laukelio pavadinimą ir žymę popierinėje formoje.

Lape laukelių vardai turi būti unikalūs.

Name="PersonCode"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Field Name="PersonCode">37701011234</Field>

 

Galimų reikšmių tipų formatai:

 

Tipas

Formavimas

Tekstas

Teksto eilutė

Data

Data formate: metai-mėnuo-diena. Pvz., „2008-01-15“

Skaičius

Sveikas skaičius arba dešimtainis su lietuvišku dešimtainių dalių skirtuku (,)

 

II. IŠSAMI elektroninio 12-SD pranešimo duomenų XML struktūra

 

3. Išsamios elektroninio 12-SD pranešimo duomenų XML struktūros pavyzdys

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBYY eFormFiller 2.5 v5 (build 178)" CreatedByLogin="username" CreatedOn="2008-02-14">

<Form FormDefId="{193A855E-A942-46FD-B27C-A9723A086823}" FormLocation="">

<DocumentPages>

<Group Name="Forma">

<ListPages>

<ListPage>12-SD</ListPage>

</ListPages>

<Group Name="Tęsinys">

<ListPages>

<ListPage>12-SD-T</ListPage>

</ListPages>

</Group>

</Group>

</DocumentPages>

<Pages Count="2">

<Page PageDefName="12-SD" PageNumber="1">

<Fields Count="37">

<Field Name="FormCode">12-SD</Field>

<Field Name="FormVersion">02</Field>

<Field Name="PageNumber"></Field>

<Field Name="PageTotal"></Field>

<Field Name="InsurerName"></Field>

<Field Name="InsurerCode"></Field>

<Field Name="JuridicalPersonCode"></Field>

<Field Name="InsurerPhone"></Field>

<Field Name="InsurerAddress"></Field>

<Field Name="RecipientDepName"></Field>

<Field Name="DocDate"></Field>

<Field Name="DocNumber"></Field>

<Field Name="PersonCountTotal"></Field>

<Field Name="RowNumber_1"></Field>

<Field Name="PersonCode_1"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>

<Field Name="InsuranceSuspendStart_1"></Field>

<Field Name="InsuranceSuspendEnd_1"></Field>

<Field Name="PersonFullName_1"></Field>

<Field Name="ReasonCode_1"></Field>

<Field Name="ReasonText_1"></Field>

<Field Name="RowNumber_2"></Field>

<Field Name="PersonCode_2"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_2"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_2"></Field>

<Field Name="InsuranceSuspendStart_2"></Field>

<Field Name="InsuranceSuspendEnd_2"></Field>

<Field Name="PersonFullName_2"></Field>

<Field Name="ReasonCode_2"></Field>

<Field Name="ReasonText_2"></Field>

<Field Name="ManagerJobPosition"></Field>

<Field Name="ManagerFullName"></Field>

<Field Name="PreparatorDetails"></Field>

</Fields>

</Page>

<Page PageDefName="12-SD-T" PageNumber="2">

<Fields Count="61">

<Field Name="FormCode">12-SD-T</Field>

<Field Name="FormVersion">02</Field>

<Field Name="PageNumber"></Field>

<Field Name="PageTotal"></Field>

<Field Name="InsurerCode"></Field>

<Field Name="DocDate"></Field>

<Field Name="DocNumber"></Field>

<Field Name="RowNumber_1"></Field>

<Field Name="PersonCode_1"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>

<Field Name="InsuranceSuspendStart_1"></Field>

<Field Name="InsuranceSuspendEnd_1"></Field>

<Field Name="PersonFullName_1"></Field>

<Field Name="ReasonCode_1"></Field>

<Field Name="ReasonText_1"></Field>

<Field Name="RowNumber_2"></Field>

<Field Name="PersonCode_2"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_2"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_2"></Field>

<Field Name="InsuranceSuspendStart_2"></Field>

<Field Name="InsuranceSuspendEnd_2"></Field>

<Field Name="PersonFullName_2"></Field>

<Field Name="ReasonCode_2"></Field>

<Field Name="ReasonText_2"></Field>

<Field Name="RowNumber_3"></Field>

<Field Name="PersonCode_3"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_3"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_3"></Field>

<Field Name="InsuranceSuspendStart_3"></Field>

<Field Name="InsuranceSuspendEnd_3"></Field>

<Field Name="PersonFullName_3"></Field>

<Field Name="ReasonCode_3"></Field>

<Field Name="ReasonText_3"></Field>

<Field Name="RowNumber_4"></Field>

<Field Name="PersonCode_4"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_4"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_4"></Field>

<Field Name="InsuranceSuspendStart_4"></Field>

<Field Name="InsuranceSuspendEnd_4"></Field>

<Field Name="PersonFullName_4"></Field>

<Field Name="ReasonCode_4"></Field>

<Field Name="ReasonText_4"></Field>

<Field Name="RowNumber_5"></Field>

<Field Name="PersonCode_5"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_5"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_5"></Field>

<Field Name="InsuranceSuspendStart_5"></Field>

<Field Name="InsuranceSuspendEnd_5"></Field>

<Field Name="PersonFullName_5"></Field>

<Field Name="ReasonCode_5"></Field>

<Field Name="ReasonText_5"></Field>

<Field Name="RowNumber_6"></Field>

<Field Name="PersonCode_6"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_6"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_6"></Field>

<Field Name="InsuranceSuspendStart_6"></Field>

<Field Name="InsuranceSuspendEnd_6"></Field>

<Field Name="PersonFullName_6"></Field>

<Field Name="ReasonCode_6"></Field>

<Field Name="ReasonText_6"></Field>

</Fields>

</Page>

</Pages>

</Form>

</FFData>

 

III. Elektroninio 12-SD Pranešimo DUOMENŲ ir Formos atributai

 

4. Elektroninio 12-SD pranešimo formos lapai

 

Elektroninio 12-SD pranešimo formą sudaro šie lapai:

 

Lapo kodas

Minimalus kiekis

Maksimalus kiekis

Lapų grupės pavadinimas

Aprašymas

12-SD

1

1

Forma

Pirmas lapas

12-SD-T

0

Neribojama

Tęsinys

Tęsinio lapas

 

5. 12-SD lapo atributai

 

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis, simboliais

 

FormCode

pranešimo formos kodas

Įrašoma konstanta „12-SD“

Tekstas

10

 

FormVersion

pranešimo formos versija

Įrašoma konstanta „02“

Tekstas

2

1

PageNumber

Lapo numeris

Skaičius

4

2

PageTotal

Bendras lapų skaičius pranešime

Skaičius

4

3

InsurerName

draudėjo pavadinimas

Tekstas

68

4

InsurerCode

draudėjo kodas

Skaičius

7

5

JuridicalPersonCode

juridinio asmens kodas

Skaičius

9

6

InsurerPhone

draudėjo tel. nr.

Tekstas

15

7

InsurerAddress

draudėjo adresas

Tekstas

68

8

RecipientDepName

skyriaus, kuriam teikiamas pranešimas, pavadinimas

Tekstas

68

9

DocDate

Pranešimo registracijos data

Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas

Data

10

10

DocNumber

Pranešimo registracijos numeris

Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas

Tekstas

16

11

ManagerJobPosition

Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas

Tekstas

30

13

ManagerFullName

Vadovo ar įgalioto asmens vardas, pavardė

Tekstas

68

14

PreparatorDetails

pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas

Tekstas

68

P4

PersonCountTotal

Iš viso apdraustųjų pranešime

Skaičius

5

A1

RowNumber_IDX *

eil. nr. (apdraustojo)

Skaičius

5

A2

PersonCode_IDX *

apdraustojo asmens kodas

Skaičius

11

A3

InsuranceSeries_IDX *

asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)

Tekstas

2

A3

InsuranceNumber_IDX *

asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)

Skaičius

7

A4

PersonFullName_IDX *

Apdraustojo vardas ir pavardė

Tekstas

68

A5

ReasonCode_IDX *

pranešimo pateikimo priežasties kodas

Tekstas

2

A6

ReasonText_IDX *

pranešimo pateikimo priežastis

Tekstas

65

A13

InsuranceSuspendStart_IDX *

nedraudiminio laikotarpio pradžia

Data

10

A14

InsuranceSuspendEnd_IDX *

nedraudiminio laikotarpio pabaiga

Data

10

* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos lapo 12-SD lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys (grupė žymių popierinėje formoje A1-A6, A13, A14), numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Pvz., PersonFullName_2 atributo reikšmė būtų lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ antroje eilutėje įrašyto apdraustojo asmens vardas ir pavadrė.

 

6. 12-SD-T lapo atributai

 

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis, simboliais

 

FormCode

pranešimo formos kodas

Įrašoma konstanta „12-SD-T“

Tekstas

10

 

FormVersion

pranešimo formos versija

Įrašoma konstanta „02“

Tekstas

2

1

PageNumber

Lapo numeris

Skaičius

4

2

PageTotal

Bendras lapų skaičius pranešime

Skaičius

4

4

InsurerCode

draudėjo kodas

Skaičius

7

9

DocDate

Pranešimo registracijos data

Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas

Data

10

10

DocNumber

Pranešimo registracijos numeris

Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas

Tekstas

16

A1

RowNumber_IDX *

eil. nr. (apdraustojo)

Skaičius

5

A2

PersonCode_IDX *

apdraustojo asmens kodas

Skaičius

11

A3

InsuranceSeries_IDX *

asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)

Tekstas

2

A3

InsuranceNumber_IDX *

asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)

Skaičius

7

A4

PersonFullName_IDX *

Apdraustojo vardas, pavardė

Tekstas

68

A5

ReasonCode_IDX *

pranešimo pateikimo priežasties kodas

Tekstas

2

A6

ReasonText_IDX *

pranešimo pateikimo priežastis

Tekstas

65

A13

InsuranceSuspendStart_IDX *

nedraudiminio laikotarpio pradžia

Data

10

A14

InsuranceSuspendEnd_IDX *

nedraudiminio laikotarpio pabaiga

Data

10

* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos lapo 12-SD-T lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys (grupė žymių popierinėje formoje A1-A6, A13, A14), numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 6. Kitame lape IDX numeracija vėl pradedama nuo 1. Pvz., PersonFullName_2 atributo reikšmė būtų lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ antroje eilutėje įrašyto apdraustojo asmens vardas ir pavardė.

 

_________________


PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo

fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243

 

ELEKTRONINIO 13-SD PRANEŠIMO apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, formos duomenų struktūros aprašas (VERSIJA 03)

 

I. FFData struktūros aprašymas

 

1. FFData formato paskirtis

 

Elektroninio pranešimo duomenys aprašomi FFData formatu XML struktūroje. FFData byla turi atitikti W3C XML 1.0 standartą. FFData bylos koduotė – UTF-8. Vienoje FFData byloje saugomi vieno elektroninio pranešimo duomenys.

 

2. FFData bylos struktūra

 

FFData

Form

DocumentPages

Group

ListPages

ListPage

Pages

Page

Fields

Field

 

2.1 Žymė FFData

 

Šakninė privaloma antraštinė FFData formato žymė, nurodanti duomenų struktūros pradžią (kiekis struktūroje - 1)

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Form

1

Taip

Elektroninio pranešimo duomenys

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Version

Tekstas

Taip

FFData formato versijos numeris.

Dabartinės versijos numeris “1”.

Version="1"

CreatedByApp

Tekstas

Taip

FFData bylą suformavusios sistemos pavadinimas.

CreatedByApp=" ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"

CreatedByLogin

Tekstas

Taip

FFData bylą suformavęs naudotojas.

CreatedByLogin="username"

CreatedOn

Data

Taip

FFData bylos suformavimo data formate: metai-mėnuo-diena.

CreatedOn="2009-03-14"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)" CreatedByLogin="username" CreatedOn="2009-03-14">

 

2.2 Žymė Form

 

Elektroninio pranešimo duomenų žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

DocumentPages

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymas

Pages

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapų sąrašas

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

FormDefId

Tekstas

Taip

Unikalus identifikatorius. Elektroninių 13-SD (versija 02) pranešimų unikalus identifikatorius:

{AE4B85C5-E737-4C5A-939E-F6801AFAEF51}

FormDefId="{AE4B85C5-E737-4C5A-939E-F6801AFAEF51}"

FormLocation

Tekstas

Ne

Elektroninio pranešimo elektroninės formos šablono, kurio pagrindu buvo sukurta FFData byla, kelias. Naudojama tam atvejui, kai FFData byla buvo suformuota specializuota elektroninių formų pildymo programine įranga, naudojančia elektroninius formos šablonus.

FormLocation=" D:\formos\sodra\13-sd.mxfd "

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Form FormDefId="{AE4B85C5-E737-4C5A-939E-F6801AFAEF51}" FormLocation="">

<DocumentPages>

...

</DocumentPages>

<Pages>

...

</Pages>

</Form>

 

2.3 Žymė DocumentPages

 

Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Group

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymas

 

Elektroniniame 13-SD (versija 02) pranešime naudojamos DocumentPages žymės pavyzdys:

 

 

<DocumentPages>

<Group Name="Forma">

<ListPages>

<ListPage>13-SD</ListPage>

</ListPages>

<Group Name="Tęsinys">

<ListPages>

<ListPage>13-SD-T</ListPage>

</ListPages>

</Group>

<Group Name="Tęsinys">

<ListPages>

<ListPage>13-SD-T</ListPage>

</ListPages>

</Group>

...

</Group>

</DocumentPages>

 

2.4 Žymė Group

 

Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

ListPages

1

Taip

Lapų, priklausančių grupei, sąrašas

Group

Neribotas

Ne

Naudojamas tęsinio lapų grupei aprašyti

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Name

Tekstas

Taip

Pranešimo lapų grupės pavadinimas (žr. 4 punktą)

Name="Forma"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Group Name="Forma">

<ListPages>

<ListPage>13-SD</ListPage>

</ListPages>

</Group>

 

2.5 Žymė ListPages

 

Lapų, priklausančių grupei, sąrašo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

ListPage

Neribotas

Taip

Nurodomas konkretus elektroninio pranešimo lapo kodas (žr. 4 punktą)

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<ListPages>

<ListPage>13-SD</ListPage>

</ListPages>

 

2.6 Žymė ListPage

 

Konkretaus elektroninio pranešimo lapo kodo žymė (žr. 4 punktą)

 

Žymės pavyzdys:

 

<ListPage>13-SD</ListPage>

 

2.7 Žymė Pages

 

Elektroninio pranešimo lapų sąrašo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Page

Neribotas

Taip

Elektroninio pranešimo lapas

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Count

Skaičius

Taip

Elektroninio pranešimo lapų skaičius

Count="10"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Pages Count="10">

...

</Pages>

 

2.8 Žymė Page

 

Elektroninio pranešimo lapo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Fields

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinys

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

PageDefName

Tekstas

Taip

Lapo kodas (žr. 4 punktą)

PageDefName="13-SD"

PageNumber

Skaičius

Taip

Lapo eilės numeris.

Lapo eilės numeris turi sutapti su Page eile Pages sąraše.

Lapų numeracija prasideda nuo 1.

PageNumber="1"

 

Žymės pavyzdys:

 

<Page PageDefName="13-SD" PageNumber="1">

...

</Page>

 

2.9 Žymė Fields

 

Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinio žymė

 

Fields rinkinyje turi būti visi laukeliai, apibrėžti 13-SD pranešimo formoje (13-SD ir 13-SD-T šablonuose). Field žymių eilės tvarka rinkinyje nėra svarbi.

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Field

Neribotas

Ne

Duomenų laukelis

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Count

Skaičius

Taip

Laukelių skaičius Fields rinkinyje

Count="29"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Fields Count="29">

...

</Fields>

 

2.10 Žymė Field

 

Duomenų laukelio žymė

 

Žymės atributai:

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Name

Tekstas

Taip

Lauko XML atributas (žr. III skyrių). Atitinka laukelio pavadinimą ir žymę popierinėje formoje.

Lape laukelių vardai turi būti unikalūs.

Name="PersonCode"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Field Name="PersonCode">37701011234</Field>

 

Galimų reikšmių tipų formatai:

 

Tipas

Formavimas

Tekstas

Teksto eilutė

Data

Data formate: metai-mėnuo-diena. Pvz., „2008-01-15“

Skaičius

Sveikas skaičius arba dešimtainis su lietuvišku dešimtainių dalių skirtuku (,)

 

II. IŠSAMI elektroninio 13-SD pranešimo duomenų XML struktūra

 

3. Išsamios elektroninio 13-SD pranešimo duomenų XML struktūros pavyzdys

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)" CreatedByLogin="username" CreatedOn="2009-03-14">

<Form FormDefId="{AE4B85C5-E737-4C5A-939E-F6801AFAEF51}" FormLocation="">

<DocumentPages>

<Group Name="Forma">

<ListPages>

<ListPage>13-SD</ListPage>

</ListPages>

<Group Name="Tęsinys">

<ListPages>

<ListPage>13-SD-T</ListPage>

</ListPages>

</Group>

</Group>

</DocumentPages>

<Pages Count="2">

<Page PageDefName="13-SD" PageNumber="1">

<Fields Count="31">

<Field Name="FormCode">13-SD</Field>

<Field Name="FormVersion">03</Field>

<Field Name="PageNumber"></Field>

<Field Name="PageTotal"></Field>

<Field Name="InsurerName"></Field>

<Field Name="InsurerCode"></Field>

<Field Name="JuridicalPersonCode"></Field>

<Field Name="InsurerPhone"></Field>

<Field Name="InsurerAddress"></Field>

<Field Name="RecipientDepName"></Field>

<Field Name="DocDate"></Field>

<Field Name="DocNumber"></Field>

<Field Name="TaxRateInsurer"></Field>

<Field Name="TaxRatePerson"></Field>

<Field Name="TaxRateTotal"></Field>

<Field Name="PersonCountTotal"></Field>

<Field Name="InsIncomeTotal"></Field>

<Field Name="PaymentTotal"></Field>

<Field Name="RowNumber_1"></Field>

<Field Name="PersonCode_1"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>

<Field Name="InsuranceStartDate_1"></Field>

<Field Name="InsIncomeSum_1"></Field>

<Field Name="PaymentSum_1"></Field>

<Field Name="PersonFullName_1"></Field>

<Field Name="ReasonCode_1"></Field>

<Field Name="ReasonText_1"></Field>

<Field Name="ManagerJobPosition"></Field>

<Field Name="ManagerFullName"></Field>

<Field Name="PreparatorDetails"></Field>

</Fields>

</Page>

<Page PageDefName="13-SD-T" PageNumber="2">

<Fields Count="59">

<Field Name="FormCode">13-SD-T</Field>

<Field Name="FormVersion">03</Field>

<Field Name="PageNumber"></Field>

<Field Name="PageTotal"></Field>

<Field Name="InsurerCode"></Field>

<Field Name="DocDate"></Field>

<Field Name="DocNumber"></Field>

<Field Name="RowNumber_1"></Field>

<Field Name="PersonCode_1"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>

<Field Name="InsuranceStartDate_1"></Field>

<Field Name="InsIncomeSum_1"></Field>

<Field Name="PaymentSum_1"></Field>

<Field Name="PersonFullName_1"></Field>

<Field Name="ReasonCode_1"></Field>

<Field Name="ReasonText_1"></Field>

<Field Name="RowNumber_2"></Field>

<Field Name="PersonCode_2"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_2"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_2"></Field>

<Field Name="InsuranceStartDate_2"></Field>

<Field Name="InsIncomeSum_2"></Field>

<Field Name="PaymentSum_2"></Field>

<Field Name="PersonFullName_2"></Field>

<Field Name="ReasonCode_2"></Field>

<Field Name="ReasonText_2"></Field>

<Field Name="RowNumber_3"></Field>

<Field Name="PersonCode_3"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_3"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_3"></Field>

<Field Name="InsuranceStartDate_3"></Field>

<Field Name="InsIncomeSum_3"></Field>

<Field Name="PaymentSum_3"></Field>

<Field Name="PersonFullName_3"></Field>

<Field Name="ReasonCode_3"></Field>

<Field Name="ReasonText_3"></Field>

<Field Name="RowNumber_4"></Field>

<Field Name="PersonCode_4"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_4"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_4"></Field>

<Field Name="InsuranceStartDate_4"></Field>

<Field Name="InsIncomeSum_4"></Field>

<Field Name="PaymentSum_4"></Field>

<Field Name="PersonFullName_4"></Field>

<Field Name="ReasonCode_4"></Field>

<Field Name="ReasonText_4"></Field>

<Field Name="RowNumber_5"></Field>

<Field Name="PersonCode_5"></Field>

<Field Name="InsuranceSeries_5"></Field>

<Field Name="InsuranceNumber_5"></Field>

<Field Name="InsuranceStartDate_5"></Field>

<Field Name="InsIncomeSum_5"></Field>

<Field Name="PaymentSum_5"></Field>

<Field Name="PersonFullName_5"></Field>

<Field Name="ReasonCode_5"></Field>

<Field Name="ReasonText_5"></Field>

<Field Name="InsIncomePage"></Field>

<Field Name="PaymentPage"></Field>

</Fields>

</Page>

</Pages>

</Form>

</FFData>

 

III. Elektroninio 13-SD Pranešimo DUOMENŲ ir Formos atributai

 

4. Elektroninio 13-SD pranešimo formos lapai

 

Elektroninio 13-SD pranešimo formą sudaro šie lapai:

 

Lapo kodas

Minimalus kiekis

Maksimalus kiekis

Lapų grupės pavadinimas

Aprašymas

13-SD

1

1

Forma

Pirmas lapas

13-SD-T

0

Neribojama

Tęsinys

Tęsinio lapas

 

5. 13-SD lapo atributai

 

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis, simboliais

 

FormCode

pranešimo formos kodas

Įrašoma konstanta „13-SD“

Tekstas

10

 

FormVersion

pranešimo formos versija

Įrašoma konstanta „03“

Tekstas

2

1

PageNumber

Lapo numeris

Skaičius

4

2

PageTotal

Bendras lapų skaičius pranešime

Skaičius

4

3

InsurerName

draudėjo pavadinimas

Tekstas

68

4

InsurerCode

draudėjo kodas

Skaičius

7

5

JuridicalPersonCode

juridinio asmens kodas

Skaičius

9

6

InsurerPhone

draudėjo tel. nr.

Tekstas

15

7

InsurerAddress

draudėjo adresas

Tekstas

68

8

RecipientDepName

skyriaus, kuriam teikiamas pranešimas, pavadinimas

Tekstas

68

9

DocDate

Pranešimo registracijos data

Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas

Data

10

10

DocNumber

Pranešimo registracijos numeris

Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas

Tekstas

16

11

ManagerJobPosition

Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas

Tekstas

38

13

ManagerFullName

Vadovo ar įgalioto asmens vardas ir pavardė

Tekstas

68

14

PreparatorDetails

pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas

Tekstas

68

P1

TaxRateInsurer

Socialinio draudimo įmokų tarifai - draudėjui

Skaičius

5

P2

TaxRatePerson

Socialinio draudimo įmokų tarifai - apdraustajam

Skaičius

5

P3

TaxRateTotal

Bendras socialinio draudimo įmokų tarifas (P1+P2)

Skaičius

5

P4

PersonCountTotal

Iš viso apdraustųjų pranešime

Skaičius

5

P5

InsIncomeTotal

Iš viso pranešime pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Lt

Skaičius

11

P6

PaymentTotal

Iš viso pranešime įmokų suma Lt

Skaičius

11

A1

RowNumber_1

eil. nr. (apdraustojo)

Skaičius

5

A2

PersonCode_1

apdraustojo asmens kodas

Skaičius

11

A3

InsuranceSeries_1

asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)

Tekstas

2

A3

InsuranceNumber_1

asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)

Skaičius

7

A4

PersonFullName_1

Apdraustojo vardas, pavardė

Tekstas

68

A5

ReasonCode_1

pranešimo pateikimo priežasties kodas

Tekstas

2

A6

ReasonText_1

pranešimo pateikimo priežastis

Tekstas

65

A9

InsuranceStartDate_1

valstybinio socialinio draudimo pradžios data

Data

10

A11

InsIncomeSum_1

pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Lt

Skaičius

11

A12

PaymentSum_1

Įmokų suma Lt

Skaičius

11

 

6. 13-SD-T lapo atributai

 

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis, simboliais

 

FormCode

pranešimo formos kodas

Įrašoma konstanta „13-SD-T“

Tekstas

10

 

FormVersion

pranešimo formos versija

Įrašoma konstanta „03“

Tekstas

2

1

PageNumber

Lapo numeris

Skaičius

4

2

PageTotal

Bendras lapų skaičius pranešime

Skaičius

4

4

InsurerCode

draudėjo kodas

Skaičius

7

9

DocDate

Pranešimo registracijos data

Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas

Data

10

10

DocNumber

Pranešimo registracijos numeris

Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas

Tekstas

16

P7

InsIncomePage

Iš viso lape pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Lt

Skaičius

11

P8

PaymentPage

Iš viso lape įmokų suma Lt

Skaičius

11

A1

RowNumber_IDX *

eil. nr. (apdraustojo)

Skaičius

5

A2

PersonCode_IDX *

apdraustojo asmens kodas

Skaičius

11

A3

InsuranceSeries_IDX *

asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)

Tekstas

2

A3

InsuranceNumber_IDX *

asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)

Skaičius

7

A4

PersonFullName_IDX *

Apdraustojo vardas, pavardė

Tekstas

68

A5

ReasonCode_IDX *

pranešimo pateikimo priežasties kodas

Tekstas

2

A6

ReasonText_IDX *

pranešimo pateikimo priežastis

Tekstas

65

A9

InsuranceStartDate_IDX *

valstybinio socialinio draudimo pradžios data

Data

10

A11

InsIncomeSum_IDX *

pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Lt

Skaičius

11

A12

PaymentSum_IDX *

Įmokų suma Lt

Skaičius

11

* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos lapo 13-SD-T lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys (grupė žymių popierinėje formoje A1-A6, A9, A11, A12), numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 5. Kitame lape IDX numeracija vėl pradedama nuo 1. Pvz., PersonFullName_3 atributo reikšmė būtų lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ trečioje eilutėje įrašyto apdraustojo asmens vardas ir pavardė.

 

_________________


PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo

fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243

 

ELEKTRONINIO SAM PRANEŠIMO APIE APDRAUSTUOSIUS UŽ ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ FORMOS duomenų struktūros aprašas (VERSIJA 03)

 

I. FFData struktūros aprašymas

 

1. FFData formato paskirtis

 

Elektroninio pranešimo duomenys aprašomi FFData formatu XML struktūroje. FFData byla turi atitikti W3C XML 1.0 standartą. FFData bylos koduotė – UTF-8. Vienoje FFData byloje saugomi vieno elektroninio pranešimo duomenys.

 

2. FFData bylos struktūra

 

FFData

Form

DocumentPages

Group

ListPages

ListPage

Pages

Page

Fields

Field

 

2.1 Žymė FFData

 

Šakninė privaloma antraštinė FFData formato žymė, nurodanti duomenų struktūros pradžią (kiekis struktūroje – 1)

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Form

1

Taip

Elektroninio pranešimo duomenys

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Version

Tekstas

Taip

FFData formato versijos numeris.Dabartinės versijos numeris “1”.

Version="1"

CreatedByApp

Tekstas

Taip

FFData bylą suformavusios sistemos pavadinimas.

CreatedByApp=" ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"

CreatedByLogin

Tekstas

Taip

FFData bylą suformavęs naudotojas.

CreatedByLogin="username"

CreatedOn

Data

Taip

FFData bylos suformavimo data formate: metai-mėnuo-diena.

CreatedOn="2008-02-14"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)" CreatedByLogin="username" CreatedOn="2008-02-14">

 

2.2 Žymė Form

 

Elektroninio pranešimo duomenų žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

DocumentPages

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymas

Pages

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapų sąrašas

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

FormDefId

Tekstas

Taip

Unikalus identifikatorius. Elektroninių SAM (versija 03) pranešimų unikalus identifikatorius:

{3FE16E2F-BB90-4821-BDBA-0E2951D8462D}

FormDefId="{3FE16E2F-BB90-4821-BDBA-0E2951D8462D}"

FormLocation

Tekstas

Ne

Elektroninio pranešimo elektroninės formos šablono, kurio pagrindu buvo sukurta FFData byla, kelias. Naudojama tam atvejui, kai FFData byla buvo suformuota specializuota elektroninių formų pildymo programine įranga, naudojančia elektroninius formos šablonus.

FormLocation=" D:\formos\sodra\SAM.mxfd "

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Form FormDefId="{3FE16E2F-BB90-4821-BDBA-0E2951D8462D}" FormLocation="">

<DocumentPages>

...

</DocumentPages>

<Pages>

...

</Pages>

</Form>

 

2.3 Žymė DocumentPages

 

Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Group

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymas

 

Elektroniniame SAM (versija 03) pranešime naudojamos DocumentPages žymės pavyzdys:

 

 

<DocumentPages>

<Group Name="Forma">

<ListPages>

<ListPage>SAM</ListPage>

</ListPages>

<Group Name="Priedas SAM3SD">

<ListPages>

<ListPage>SAM3SD</ListPage>

</ListPages>

</Group>

<Group Name="Priedas SAM3SD">

<ListPages>

<ListPage>SAM3SD</ListPage>

</ListPages>

</Group>

...

<Group Name="Priedas SAM3SDP">

<ListPages>

<ListPage>SAM3SDP</ListPage>

</ListPages>

</Group>

<Group Name="Priedas SAM3SDP">

<ListPages>

<ListPage>SAM3SDP</ListPage>

</ListPages>

</Group>

...

</Group>

</DocumentPages>

 

2.4 Žymė Group

 

Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

ListPages

1

Taip

Lapų, priklausančių grupei, sąrašas

Group

Neribotas

Ne

Naudojamas tęsinio lapų grupei aprašyti

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Name

Tekstas

Taip

Pranešimo lapų grupės pavadinimas (žr. 4 punktą)

Name="Forma"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Group Name="Forma">

<ListPages>

<ListPage>SAM</ListPage>

</ListPages>

</Group>

 

2.5 Žymė ListPages

 

Lapų, priklausančių grupei, sąrašo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

ListPage

Neribotas

Taip

Nurodomas konkretus elektroninio pranešimo lapo kodas (žr. 4 punktą)

 

Žymės pavyzdys:

 

<ListPages>

<ListPage>SAM</ListPage>

</ListPages>

 

2.6 Žymė ListPage

 

Konkretaus elektroninio pranešimo lapo kodo žymė (žr. 4 punktą)

 

Žymės pavyzdys:

 

<ListPage>SAM</ListPage>

 

2.7 Žymė Pages

 

Elektroninio pranešimo lapų sąrašo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Page

Neribotas

Taip

Elektroninio pranešimo lapas

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Count

Skaičius

Taip

Elektroninio pranešimo lapų skaičius

Count="10"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Pages Count="10">

...

</Pages>

 

2.8 Žymė Page

 

Elektroninio pranešimo lapo žymė

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Fields

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinys

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

PageDefName

Tekstas

Taip

Lapo kodas (žr. 4 punktą)

PageDefName="SAM"

PageNumber

Skaičius

Taip

Lapo eilės numeris.

Lapo eilės numeris turi sutapti su Page eile Pages sąraše.

Lapų numeracija prasideda nuo 1.

PageNumber="1"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Page PageDefName="SAM" PageNumber="1">

...

</Page>

 

2.9 Žymė Fields

 

Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinio žymė

 

Fields rinkinyje turi būti visi laukeliai, apibrėžti SAM pranešimo formoje (SAM, SAM3SD ir SAM3SDP šablonuose). Field žymių eilės tvarka rinkinyje nėra svarbi.

 

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Field

Neribotas

Ne

Nurodoma atitinkamo duomenų laukelio reikšmė (žr. III skyrių)

 

Žymės atributai:

 

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Count

Skaičius

Taip

Laukelių skaičius Fields rinkinyje

Count="29"

 

Žymės pavyzdys:

 

 

<Fields Count="29">

...

</Fields>

 

2.10 Žymė Field

 

Duomenų laukelio žymė

 

Žymės atributai: