LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 35:2007 „DIDŽIAUSIA LEIDŽIAMA CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ (TERŠALŲ) KONCENTRACIJA GYVENAMOSIOS APLINKOS ORE“ PATVIRTINIMO

 

2007 m. gegužės 10 d. Nr. V-362

Vilnius

 

 

1. Tvirtinu Lietuvos higienos normą HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 18 d. įsakymą Nr. 512 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2002 „Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų ribinės vertės“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 105-4726).

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. liepos 1 d.

4. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu

Nr. V-362

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 35:2007 „DIDŽIAUSIA LEIDŽIAMA CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ (TERŠALŲ) KONCENTRACIJA GYVENAMOSIOS APLINKOS ORE“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši higienos norma nustato didžiausią leidžiamą cheminių medžiagų (teršalų) koncentraciją gyvenamosios aplinkos ore.

2. Šioje higienos normoje nustatyta didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija, taikoma gyvenamųjų patalpų, taip pat visuomeninių pastatų patalpų, susijusių su apgyvendinimu (viešbučių, bendrabučių, kalėjimų, kareivinių, areštinių, vienuolynų ir kt.), bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų, aukštųjų, neformaliojo švietimo mokyklų patalpų, kuriose vyksta mokymas ir ugdymas, asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpų, kuriose būna pacientai, orui.

 

II. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI, ŽYMENYS IR SANTRUMPOS

 

3. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos, žymenys ir santrumpos:

biologinis efektas – dėl veiksnio poveikio atsirandantys neigiami pokyčiai (nuo ląstelės pažeidimo iki ligos pasireiškimo) gyvajame organizme;

CAS Nr. – Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos suteiktas medžiagos registracijos numeris (Chemical Abstracts Service Registry Number);

cheminių medžiagų mišinių suminis poveikis – tai dviejų ar daugiau medžiagų poveikis, kai bendras biologinis efektas yra lygus atskirų medžiagų biologinių efektų sumai;

cheminių medžiagų mišinių potencijuojantis poveikis tai dviejų ar daugiau medžiagų poveikis, kai vienos kurios nors medžiagos poveikį sustiprina kitos ar kelių medžiagų poveikis, o jų bendras biologinis efektas didesnis negu atskirų medžiagų biologinių efektų suma;

cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertė – pati mažiausia cheminės medžiagos koncentracija, kuriai esant 50 % kvapo vertintojų (ekspertų), vadovaudamiesi dinaminės olfaktometrijos metodu, nustatytu LST EN 13725:2004/AC:2006 „Oro kokybė. Kvapo stiprumo nustatymas dinamine olfaktometrija“, pajunta kvapą. Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertė prilyginama vienam Europos kvapo vienetui (1 0UE/m3);

cheminių medžiagų (teršalų) didžiausia leidžiama koncentracija (toliau DLK) moksliniais tyrimais nustatyta gyvenamosios aplinkos ore esančios cheminės medžiagos (teršalo) koncentracija, nedaranti žalingo poveikio žmonių sveikatai;

cheminė medžiaga (teršalas) – medžiaga ar medžiagų mišinys, kuris dėl žmonių veiklos patenka į gyvenamosios aplinkos orą ir, veikdamas atskirai ar su aplinkos oro komponentais, gali pakenkti žmonių sveikatai;

gyvenamosios aplinkos oras – gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų, nurodytų šios higienos normos 2 punkte, oras;

KD10 – kietosios dalelės, kurių 50 % pereina per joms pralaidžią 10 um aerodinaminio skersmens angą;

KD2,5 – kietosios dalelės, kurių 50 % pereina per joms pralaidžią 2,5 um aerodinaminio skersmens angą;

paros DLK – moksliniais tyrimais nustatyta cheminės medžiagos (teršalo) koncentracija, nedaranti žalingo poveikio žmonių sveikatai veikdama neribotą laiką;

užterštumo lygis – vienos ar daugiau cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore;

vienkartinė DLK – moksliniais tyrimais nustatyta cheminės medžiagos (teršalo) koncentracija, nedaranti žalingo poveikio žmonių sveikatai veikdama 20–30 min.

 

III. GYVENAMOSIOS APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO LYGIO VERTINIMAS

 

4. Cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore neturi viršyti šios higienos normos priede pateiktos vienkartinės ir/ar paros DLK.

5. Gyvenamosios aplinkos oro užterštumo lygis vertinamas pagal oro ėminių laboratorinės analizės rezultatus, palyginant faktinius duomenis su šios higienos normos priede pateikta DLK verte.

6. Gyvenamosios aplinkos oro užterštumo lygis vertinamas:

6.1. vykdant valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;

6.2. vertinant ūkinės komercinės veiklos sąlygų atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams prieš išduodant leidimą–higienos pasą ir maisto tvarkymo subjekto visuomenės sveikatos saugos ekspertizės protokolą;

6.3. rengiant išvadas dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti.

7. Gyvenamosios aplinkos oro vienkartinis užterštumo lygis nustatomas atlikus ne mažiau kaip 2 vienkartines oro užterštumo analizes.

8. Gyvenamosios aplinkos oro paros užterštumo lygis nustatomas atlikus ne mažiau kaip 4 vienkartines oro užterštumo analizes per parą lygiais laiko tarpais.

 

IV. GYVENAMOSIOS APLINKOS ORE ESANČIŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIŲ DLK

 

9. Kai gyvenamosios aplinkos ore yra dvi ar daugiau suminiu poveikiu pasižyminčių cheminių medžiagų, kiekvienos iš jų faktiškų koncentracijų (C1, C2,..., Cn) ir DLK santykių suma neturi būti didesnė už vienetą:

 

10. Suminiu poveikiu pasižymintys cheminių medžiagų mišiniai:

10.1. acetaldehidas ir vinilacetatas;

10.2. acetonas, akroleinas, ftalio anhidridas;

10.3. acetonas ir fenolis;

10.4. acetonas, furfurolas, formaldehidas ir fenolis;

10.5. acto rūgštis ir acto anhidridas;

10.6. amoniakas ir formaldehidas;

10.7. amoniakas, sieros vandenilis ir formaldehidas;

10.8. amoniakas, sieros vandenilis;

10.9. arseno (III) oksidas ir švino acetatas;

10.10. azoto (IV) ir azoto (II) oksidai, mazuto pelenai, sieros dioksidas;

10.11. azoto (IV) oksidas, heksenas, sieros dioksidas, anglies (II) oksidas;

10.12. azoto (IV) oksidas, sieros dioksidas;

10.13. azoto (IV) oksidas, sieros dioksidas, anglies (II) oksidas, fenolis;

10.14. cikloheksanas ir benzenas;

10.15. furfurolas, metilo ir etilo alkoholiai;

10.16. ozonas, azoto (IV) oksidas ir formaldehidas;

10.17. sieros dioksidas ir fenolis;

10.18. sieros dioksidas ir fluoro vandenilis;

10.19. sieros dioksidas, amoniakas ir azoto oksidai;

10.20. sieros vandenilis ir formaldehidas;

10.21. stipriosios mineralinės rūgštys (sieros, druskos, azoto);

10.22. švino (II) oksidas ir sieros dioksidas;

10.23. vanadžio (V) oksido ir mangano oksidų aerozoliai;

10.24. vanadžio (V) oksido ir chromo (VI) oksido aerozoliai;

10.25. vanadžio (V) oksido ir sieros dioksido aerozoliai;

10.26. vario, kobalto, nikelio sulfatai ir sieros dioksidas.

11. Potencijuojančiu poveikiu pasižymintys cheminių medžiagų mišiniai:

11.1. butilakrilatas ir metilakrilatas;

11.2. vandenilio fluoridas ir fluoro turinčių rūgščių druskos.

12. Cheminių medžiagų mišinių potencijuojantis poveikis vertinamas pagal 9 punkte pateiktą formulę. Medžiagų faktiškų koncentracijų santykių ir tų medžiagų DLK suma neturi būti didesnė už formulėje vietoje vieneto įrašytą potencijuojančio poveikio koeficiento reikšmę, t. y. 0,8.

13. Cheminės medžiagos, kurių DLK mišiniuose išlieka tokia, kokia yra kiekvienai medžiagai veikiant atskirai:

13.1. heksanolis ir oktanolis;

13.2. sieros dioksidas ir cinko oksidas.

______________


Lietuvos higienos normos HN 35:2007

„Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų

(teršalų) koncentracija gyvenamosios

aplinkos ore“

priedas

 

DIDŽIAUSIA LEIDŽIAMA CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ (TERŠALŲ) KONCENTRACIJA GYVENAMOSIOS APLINKOS ORE

 

Eil. Nr.

Cheminės medžiagos pavadinimas

CAS Nr.

Kvapo pobūdis

Kvapo slenksčio vertė mg/m3

Didžiausia leidžiama koncentracija (DLK), mg/m3

Vienkartinė

Paros

1

2

3

4

5

6

7

1.

Acetaldehidas

75-07-0

0,01

0,01

2.

Acetonas (dimetilketonas)

67-64-1

salsvas, tirpiklio

13,9

0,35

0,35

3.

Acetonitrilas (cianometanas, metilo cianidas)

75-05-8

0,1

4.

Acto anhidridas

108-24-7

0,0013

0,07**

0,03

5.

Acto rūgštis (etano rūgštis)

64-19-7

surūgusių vynuogių

0,043

0,20

0,06

6.

Akrilo nitrilas

107-13-1-

0,03

7.

Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)

107-02-8

0,03

0,03

8.

Alavo (II) oksidas (alavo monoksidas)/ kaip alavas/

21651-19-4

0,02

9.

Alavo (IV) oksidas (alavo dioksidas) /kaip alavas/

18282-10-5

0,02

10.

Alavo chloridas /kaip alavas/

7772-99-8

0,50

0,05

11.

Alavo sulfatas /kaip alavas/

7488-55-3

0,02

12.

Alilo acetatas (acto rūgšties alilo esteris)

591-87-7

0,4

13.

Alilo alkoholis (2-propen-1-ol)

107-18-6

aitrus, garstyčių

1,2

0,02

14.

Alilo chloridas (3-chlorpropenas-l)

107-05-1

0,07

0,01

15.

Aliuminio chloridas /kaip aliuminis/

7446-70-0

0,01

16.

Aliuminio nitridas /kaip aliuminis/

24304-00-5

0,01

17.

Aliuminio stearatas /kaip aliuminis/

637-12-7

0,001

18.

p-amilo acetatas (amilo acetatas)

628-63-7

0,95

0,1

0,1

19.

Amilo alkoholis (pentanolis)

71-41-0

0,01

0,01

20.

Amilo bromidas (1-brompentanas)

110-53-2

0,03

0,01

21.

Amiloformiatas

638-49-3

0,1

-

22.

Amoniakas

7664-41-7

0,20

0,04

23.

Angliavandeniliai, sotieji, C12-C19 /kaip anglis/

*

1

24.

Angliavandeniliai, sotieji, C1-C10 /kaip anglis/

*

100

25.

Anglies (II) oksidas (anglies monoksidas, smalkės)

63-08-0

5

3

26.

Anglies disulfidas (anglies sulfidas)

75-15-0

supuvusių daržovių

0,0275

0,030

0,005

27.

Anglies rūgšties diamidas (karbamidas, šlapalas, urea)

57-13-6

0,2

28.

Anglies tetrachloridas (tetrachlormetanas)

56-23-5

280,0

4,0

0,7

29.

Arsenas, arseno trioksidas ir kiti neorganiniai junginiai /kaip arsenas/

*

0,003

30.

Arseno vandenilis (arsinas)

7784-42-1

0,002

31.

Azoto (II) oksidas (azoto monoksidas)

10102-43-9

0,40

0,06

32.

Azoto (IV) oksidas (azoto dioksidas)

10102-44-0

0,085

0,040

33.

Azoto rūgštis /kaip HNO3 molekulė/

7697-37-2

0,40

0,15

34.

Bario chloridas /kaip baris/

10361-37-2

0,004

35.

Bario feritas /kaip baris/

12047-11-9

0,004

36.

Bario fluoridas /kaip baris/

7787-32-8

0,002

37.

Bario hidroksidas /kaip baris/

7194-00-2

0,004

38.

Bario karbonatas /kaip baris/

513-77-9

0,004

39.

Bario oksidas /kaip baris/

1304-28-5

0,004

40.

Bario peroksidas /kaip baris/

1304-29-6

0,01

41.

Bario stearatas /kaip baris/

6865-35-6

0,003

42.

Bario sulfatas /kaip baris/

7727-43-7

0,1

43.

Benzaldehidas (benzoino aldehidas)

100-52-7

0,04

44.

Benzenas

71-43-2

tirpiklio

32,5

1,5

0,1

45.

Benzilcianidas (fenilacetonitrilas)

140-29-4

0,01

46.

Benzilo acetatas (acto rūgšties benzilo esteris)

140-11-4

0,01

47.

Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)

100-51-6

0,16

48.

Benzilo chloridas (chlormetilbenzenas)

100-44-7

0,05

49.

Benzinas, naftinis, turintis mažai sieros /kaip anglis/

8030-30-6

5,0

1,5

50.

Benzoinė rūgštis

65-85-0

0,03

51.

3,4-benzo(a)pirenas, (benzpirenas)

50-32-8

0,001 μg/m3

52.

Berilis ir jo junginiai /kaip berilis/

*

0,00001

53.

Bismuto nitratas /kaip bismutas/

10361-44-1

0,005

54.

Boras, amorfinis

7726-95-6

0,01

55.

Brombenzenas (fenilbromidas)

108-86-1

0,03

56.

m-bromtoluenas

591-17-3

0,08

57.

o-bromtoluenas

95-46-5

0,09

58.

p-bromtoluenas

106-38-7

0,13

59.

1,3-butadienas (divinilas)

106-99-0

1,1

3

1

60.

Butanolis (butilo alkoholis)

71-36-3

0,09

0,1

0,1

61.

Butilacetatas

123-86-4

0,047

0,1

0,1

62.

Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)

141-32-2

0,0075

63.

Butilenas

25167-67-3

3

3

64.

Butilmerkaptanas

109-79-5

0,0003

65.

Butilo bromidas (1-brombutanas)

109-65-9

0,03

0,01

66.

Butilo chloridas

109-63-3

0,07

67.

p-tret-butiltoluenas

98-51-1

0,023

68.

5-chlor-2-pentanonas

5891-21-4

0,02

69.

Chloras

7782-50-5

0,10

0,03

70.

Chlorbenzenas

108-90-7

0,1

0,1

71.

o-chlorbenzoinė rūgštis

118-91-2

0,06

72.

Chlorbrommetanas

74-97-5

100

73.

3-chlorbutanonas-2 (chlorketonas)

4091-39-8

0,02

74.

m -, o-, p-chlorfenoliai

*

0,01

75.

Chloro vandenilis (druskos rūgštis) /kaip HC1/

7647-01-0

0,2

0,2

76.

Chlorprenas

126-99-8

0,020

0,002

77.

m-chlortoluenas

108-41-8

0,01

78.

o-chlortoluenas

95-49-8

0,02

79.

p-chlortoluenas

106-43-4

0,01

80.

Chromo (Cr6+) junginiai /kaip chromo trioksidas/

7440-47-3

0,0015

0,0015

81.

Chromo (Cr3+) junginiai

*

0,01

82.

Ciano vandenilis (ciano vandenilio rūgštis)

74-90-8

0,01

83.

Cikloheksanas

110-82-7

salsvas, aitrus

315

1,4

1,4

84.

Cikloheksanolis (cikloheksilo alkoholis, heksahidrofenolis)

108-93-0

0,06

0,06

85.

Cikloheksanonas

108-94-1

acetono, mėtų

0,083

0,04

86.

Ciklopentanas (pentametilenas)

287-92-3

0,1

87.

Ciklopentenas

142-29-0

0,1

88.

Cinko acetatas /kaip cinkas/

557-34-6

0,005

89.

Cinko chloridas /kaip cinkas/

7646-85-7

0,005

90.

Cinko karbonatas /kaip cinkas/

3486-35-9

0,01

91.

Cinko monofosfatas /kaip cinkas/

7779-90-0

0,005

92.

Cinko nitratas /kaip cinkas/

7779-88-6

0,005

93.

Cinko oksidas /kaip cinkas/

1314-13-2

0,05

94.

Cinko stearatas /kaip cinkas/

557-05-1

0,005

-

95.

Cinko sulfatas /kaip cinkas/

7733-02-0

0,008

96.

Cinko sulfidas /kaip cinkas/

1314-98-3

0,01

97.

Derva, lengvoji – rudosios anglies koksavimo produktas /kaip fenoliai/

0,004

98.

Diacetonas (diacetono alkoholis)

123-42-2

0,3

99.

m-, o-dibrombenzenai

*

0,13

100.

p-dibrombenzenas

106-37-6

0,2

101.

2,4-dibromfenolis

615-58-7

0,09

102.

2,6-dibromfenolis

608-33-3

0,06

103.

1,2-dibrompropanas

78-75-1

0,04

0,01

104.

Dibutilftalatas

84-74-2

0,1

105.

Dibutilo eteris (butoksibutanas)

142-96-1

0,03

0,1

106.

m-, o-, p-dichlorbenzenai

*

0,035

107.

3,4-dichlorbutenas-1

760-23-6

0,02

108.

1,4-dichlorbutenas-2

764-41-0

0,005

109.

2,2'-dichlordietilo eteris (dichloretilo eteris, chloreksas)

111-44-4

0,02

110.

1,2-dichloretanas

107-06-2

3

1

111.

Dichlorfenolis

25167-81-1

0,012

112.

1,2-dichlorpropanas

78-87-5

0,18

113.

1, 3-dichlorpropanas

142-28-9

0,2

114.

1,3-dichlorpropenas

542-75-6

0,10

0,01

115.

2,3-dichlorpropenas

78-88-6

0,20

0,06

116.

2,4-dichlortoluenas

95-73-8

0,1

117.

Diciklopentadienas

77-73-6

0,01

118.

Dietilketonas (pentanonas-3)

96-22-0

0,5

0,3

119.

Difeniloksidas (fenoksibenzenas, difenilo eteris, fenilo eteris)

101-84-8

0,0021

0,01**

120.

Difluorchlormetanas (freonas-22)

75-45-6

100

10

121.

1,1-difluoretanas (freonas-152)

75-37-6

8

122.

Diizopropilo eteris (izopropilo eteris)

108-20-3

0,4

123.

4,4-dimetil-1,3 -dioksanas

766-15-4

0,010

0,004

124.

Dimetilformamidas (DMFA)

68-12-2

0,03

0,03

125.

2,6-dimetilheptanonas-4 (diizobutilketonas)

108-83-8

0,05

126.

Dimetilo eteris

115-10-6

0,2

127.

Dimetilsulfidas

75-18-3

0,08

128.

1,2-dimetoksietanas

110-74-4

0,1

129.

Dimetoksimetanas (metilalis, dimetilformalis)

109-87-5

0,15

130.

Dinitrofenolis

25550-58-7

0,004

131.

p-dioksibenzenas (hidrochinonas)

123-31-9

0,02

132.

Divinilbenzenas

1321-74-0

0,004

133.

Dulkės (suspenduotos kietosios dalelės), aerozoliai, nediferencijuoti pagal sudėtį, esantys gyvenamosios aplinkos ore. Organinių ir neorganinių junginių (metalų ir jų druskų, plastmasių, biologinių, vaistinių preparatų ir kt.) aerozoliams ši DLK netaikoma. Jiems yra nustatytos atitinkamos junginių DLK

*

0,50

0,15

134.

Epichlorhidrinas (3-chlor-1,2-epoksipropanas)

106-89-8

0,2

0,2

135.

Etanolis (etilo alkoholis)

64-17-5

saldus

0,28

1,4**

136.

Etantiolis (etilmerkaptanas)

75-08-1

0,00003

137.

Etilacetatas

141-78-6

0,1

0,1

138.

Etilakrilatas (akrilo rūgšties etilo esteris)

140-88-5

0,0007

139.

Etilbenzenas

100-41-4

0,02

0,02

140.

Etilenas

74-85-1

3

3

141.

Etilenchlorhidrinas

107-07-3

0,01

142.

Etilenglikolio monoizobutilo eteris (butilceliozolvas, butilglikolis, 2-butoksietanolis)

111-76-2

0,0051

0,03**

143.

Etilenglikolio monopropilo eteris (propilceliozolvas)

2807-30-9

1,5

0,5

144.

Etilenglikolis (etandiolis)

107-21-1

1

145.

Etileno dioksidas (dioksanas, 1,4-dioksanas)

123-91-1

30,6

0,07

146.

Etileno oksidas

75-21-8

0,30

0,03

147.

Etilensulfidas

420-12-2

0,5

148.

Etilformiatas

109-94-4

0,02

149.

Etilo bromidas (brometanas)

74-96-4

0,05

150.

Etilo eteris (dietilo eteris)

60-29-7

1,0

0,6

151.

Etilstirenas

28106-30-1

0,05

152.

m-, o-, p-etiltoluenai

*

0,03

153.

2-etoksietanolis (etilcelozolvas, etilenglikolio etilo esteris)

110-80-5

0,7

154.

2-etoksietilacetatas (celozolvacetatas)

111-15-9

1

155.

Fenolis

108-95-2

0,010

0,003

156.

Fluoro dujiniai junginiai /silicio tetrafluoridas, fluoro vandenilis, kaip fluoras/

*

0,020

0,005

157.

Fluoro neorganiniai mažai tirpūs junginiai /aliuminio fluoridas, kalcio fluoridas, natrio heksafluoraliuminatas/

*

0,20

0,03

158.

Fluoro neorganiniai tirpūs junginiai /natrio fluoridas, natrio heksafluorsilikatas/

*

0,03

0,01

159.

o-fluortoluenas

95-52-3

0,2

160.

p-fluortoluenas

352-32-9

0,3

161.

Fluortrichlormetanas (freonas-11)

75-69-4

100

10

162.

Formaldehidas (skruzdžių aldehidas)

50-00-0

0,1

0,01

163.

Formalglikolis (dioksolanas-1,3)

646-06-0

6

164.

Fosforo (V) oksidas /fosforo pentoksidas, fosforo anhidridas/

1314-56-3

0,15

0,05

165.

Fosforo rūgštis

13598-36-2

0,02

166.

Fosforo vandenilis (fosfinas)

7803-51-2

0,010

0,001

167.

Fosgenas

75-44-5

0,003

168.

Furanas

110-00-9

0,01

169.

Furfurolas (2-formilfuranas, 2-furaldehidas)

98-01-1

0,25

0,05

0,05

170.

Geležies (II)-amonio sulfato heksahidratas (Moro druska) /kaip geležis/

7783-85-9

0,01

 

171.

Geležies chloridas /kaip geležis/

7705-08-0

-

0,004

172.

Geležies nitratas /kaip geležis/

10421-48-4

0,004

173.

Geležies oksidas /kaip geležis, kaip geležies chloridas tuo atveju, jei abiejų medžiagų yra atmosferoje/

1309-37-1

0,04

174.

Geležies sulfatas /kaip geležis, kaip geležies chloridas tuo atveju, jei abiejų medžiagų yra atmosferoje/

7720-78-7

0,007

175.

Gyvsidabrio junginių, sunkiai tirpių vandenyje, mišinys: jodidas, amidochloridas, chloridas, raudonas ir geltonas oksidai /kaip gyvsidabris/

*

0,0009

176.

Gyvsidabrio junginių, tirpių ir sunkiai tirpių vandenyje, mišinys: sulema, kalomelis, raudonasis ir geltonasis gyvsidabrio oksidai, gyvsidabrio (I) ir (II) nitratai, acetatas, amidochloridas, jodidas /kaip gyvsidabris/

*

0,001

177.

Gyvsidabrio junginių, tirpių vandenyje, mišinys: sulema, acetatas, gyvsidabrio (I) ir (II) nitratai /kaip gyvsidabris/

*

0,0008

178.

Gyvsidabris, metalinis, gyvsidabrio acetatas, gyvsidabrio (I) chloridas (kalomelis), gyvsidabrio (II) chloridas (sulema), gyvsidabrio (II) jodidas (gyvsidabrio dijodidas), gyvsidabrio (I) nitratas hidratas, gyvsidabrio (II) nitratas hidratas, gyvsidabrio oksidas, geltonasis, gyvsidabrio oksidas, raudonasis /kaip gyvsidabris/

*

0,0003

179.

Glutaro aldehidas (glutaralis)

111-30-8

0,03

180.

Heksachlorbenzenas

118-74-1

0,013

181.

Heksafluorbenzenas

392-56-3

0,8

0,1

182.

Heksafluorpropilenas

116-15-4

0,05

183.

Heksanolis (heksilo alkoholis)

111-27-3

0,8

0,2

184.

Heksenas

25264-93-1

0,400

0,085

185.

Heptenas

25339-56-4

0,350

0,065

186.

Izoamilacetatas

123-92-2

0,022

0,2

187.

Izobutanolis (izobutilo alkoholis, 2-metil-propan-1-olis)

78-83-1

0,1

0,1

188.

Izobutilacetatas (acto rūgšties izobutilo esteris)

110-19-0

0,1

189.

Izooktanolis (izooktilo alkoholis, 2-etilheksanolis)

26952-21-6

0,15

0,15

190.

Izopropanolis (izopropilo alkoholis, dimetilkarbinolis, 2-propanolis)

67-63-0

1,185

0,6

0,6

191.

Izopropilacetatas (acto rūgšties izopropilo esteris)

108-21-4

0,1

192.

Izopropilbenzenas (kumolas)

98-82-8

0,014

0,014

193.

Izopropilo bromidas (2-brompropanas)

106-94-5

0,03

0,01

194.

Izopropilo chloridas (2-chlorpropanas)

75-29-6

0,05

195.

Izosviesto rūgštis

79-31-2

0,03

196.

Jodas

7553-56-2

0,03

197.

Kadmis

 

0,005 μg/m3

198.

Kadmio chloridas, jodidas, nitratas, oksidas, sulfatas /kaip kadmis/

*

0,0003

199.

Kalio stearatas /kaip kalis/

593-29-3

0,006

200.

Kaprono aldehidas (p-heksanalis)

66-25-1

0,02

201.

Kietosios dalelės KD10

-

0,05

202.

Kietosios dalelės KD2,5

-

0,04

203.

Kobaltas, metalinis

7440-48-4

0,001

204.

Kobalto acetatas /kaip kobaltas/

71-48-7

0,003

205.

Kobalto chloridas

7646-79-9

0,001

206.

Kobalto karbonatas /kaip kobaltas/

7542-09-8

0,003

207.

Kobalto sulfatas /kaip kobaltas/

10124-43-3

0,0010

0,0004

208.

Ksilenas (dimetilbenzenas)

1330-20-7

aromatinis, saldus

0,078

0,2

0,2

209.

Ličio chloridas

7447-41-8

0,02

210.

Ličio karbonatas /kaip litis/

554-13-2

0,005

211.

Magnio boridas

12007-25-9

0,02

212.

Magnio chloratas

10326-21-3

0,3

213.

Magnio oksidas

1309-48-4

0,40

0,05

214.

Manganas. Mangano oksidai ir kiti junginiai /kaip mangano dioksidas/

*

0,010

0,001

215.

Mazuto pelenai elektrinėse /kaip vanadis/

0,002

216.

Metakrilo rūgšties butilo esteris (butilmetakrilatas)

97-88-1

0,15

217.

Metakrilo rūgštis

79-41-4

0,03

0,01

218.

Metanolis (metilo alkoholis)

67-56-1

1,0

0,5

219.

2-metil-1,3-dioksolanas (acetaldehido etilacetalis)

497-26-7

0,2

220.

l-metil-3-izopropilbenzenas (m-cimolas)

535-77-3

0,03

221.

1-metil-4-izopropilbenzenas (p-cimolas)

99-87-6

0,03

222.

Metilacetatas

79-20-9

0,07

0,07

223.

Metilakrilatas

96-33-3

0,01

0,01

224.

2-metilbutadienas-1,3 (Izoprenas)

78-79-5

0,5

225.

Metileno bromidas

74-95-3

0,10

0,04

226.

Metileno chloridas (dichlormetanas)

75-09-2

3,42

8,8

3

227.

Metileno jodidas

75-11-6

0,4

228.

Metiletilketonas (2-butanonas, etilmetilketonas)

78-93-3

saldus

0,87

0,1

229.

Metilformiatas

107-31-3

0,04

230.

Metilfiiranas

27137-41-3

0,015

231.

5-metilfurfurolas

620-02-0

0,2

232.

Metilizobutilketonas

108-10-1

saldus

0,54

0,1

233.

Metilizobutiratas

547-63-7

0,1

234.

Metilizopropenilo esteris

0,5

235.

Metilmerkaptanas (metantiolis)

74-93-1

0,000009

236.

Metilmetakrilatas

80-62-6

aitrus

0,38

0,10

0,01

237.

2-metilnaftalinas

91-57-6

0,02

238.

Metilo bromidas

74-83-9

0,2

239.

Metilo chloridas (chlormetanas)

74-87-3

0,06

240.

2-metilpropanalis (izosviesto aldehidas)

78-84-2

0,01

241.

2-metilpropenas (izobutilenas)

115-11-7

0,1

242.

alfa-metilstirenas

98-83-9

0,021

0,04

0,04

243.

2-metoksi-2-metilpropanas (metil-tret-butilo esteris)

1634-04-4

0,5

244.

Metoksibenzenas (anizolis)

100-66-3

0,1

245.

2-metoksietanolis (metilceliozolvas)

109-86-4

0,3

246.

1-metoksipropanolis-2 (propilenglikolio alfa-metilo esteris)

107-98-2

0,5

247.

Molibdeno disulfidas /kaip molibdenas/

1317-33-5

0,1

248.

Monochloracto rūgšties etilo esteris (etilchloracetatas)

105-39-5

0,01

249.

Naftalinas

91-20-3

0,003

0,003

250.

Natrio chloridas (valgomoji druska)

7647-14-5

0,15

251.

Natrio hidroksidas (kaustinė soda, natrio šarmas)

1310-73-2

0,01

252

Nikelio oksidas /kaip nikelis/

11099-02-8

0,001

253.

Nikelio sulfatas /kaip nikelis/

7786-8-4

0,002

0,001

254.

Nikelio vario feritas /kaip nikelis/

0,004

255.

Nikelis, metalinis

7440-02-0

0,001

256.

Nikelis, nikelio tirpios druskos /kaip nikelis/

*

0,0020

0,0002

257.

Nitrilotrimetilenfosfoninė rūgštis

6419-19-8

0,03

258.

Nitrobenzenas

98-95-3

0,008

0,008

259.

m-nitrobrombenzenas

585-79-5

0,12

0,01

260.

m-, o-, p-nitrochlorbenzenai

*

0,004

0,004

261.

2-nitropropanas

79-46-9

0,1

262.

m-, o-, p-nitrotoluenai

*

0,006

263.

2-oktanolis (oktilo alkoholis, kaprilo alkoholis)

123-96-6

0,6

0,2

264.

Ozonas

10028-15-6

0,16

0,03

265.

Pelargono aldehidas (nonanalis, nonilo aldehidas)

124-19-6

0,02

266.

Pentachlorbenzenas

608-93-5

0,003

267.

Pentachlorfenolis

87-86-5

0,02

268.

Pentachlornitrobenzenas

82-68-8

0,01

269.

Pentafluorbenzenas

363-72-4

1,2

0,1

270.

Perlitas

0,05

271.

Propanalis (propiono aldehidas)

123-38-6

0,014

0,01

272

Propanolis (propilo alkoholis)

71-23-8

0,3

0,3

273.

Propilo bromidas (1-brompropanas)

106-94-5

0,03

0,01

274.

Propilpropionatas (propiono rūgšties propilo esteris)

106-36-5

0,5

275.

Propiono rūgšties butilo esteris (butilpropionatas)

590-01-2

0,5

276.

Propiono rūgšties etilo esteris (etilpropionatas)

105-37-3

0,1

277.

Siera /elementari/

15070-42-5

0,07

278.

Sieros dioksidas (sieros (IV) oksidas)

7446-09-5

0,50

0,05

279.

Sieros rūgštis /kaip H2SO4 molekulė/

7664-93-9

0,3

0,1

280.

Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)

7783-06-4

supuvusio kiaušinio

0,00076

0,008

281.

Silicio dioksidas amorfinis

7631-86-9

0,02

282.

Skruzdžių rūgštis (metano rūgštis)

64-18-6

0,2

283.

Solventnafta

64742-94-5

0,2

284.

Stibis

7803-52-3

0,01

285.

Stirenas

100-42-5

aštrus, gumos, plastiko

0,16

0,040

0,002

286.

Suodžiai

*

0,15

0,05

287.

Sviesto aldehidas (butanalis)

123-72-8

0,015

0,015

288.

Švinas, švino acetatas, švino oksidas ir kiti junginiai, išskyrus švino tetraetilą /kaip švinas/

*

0,0003

289.

Švino sulfidas /kaip švinas/

1314-87-0

0,0017

290.

1,2,4,5-tetrachlorbenzenas

95-94-3

0,13

291.

1,1,2,2-tetrachloretanas

79-34-5

1,6

0,06

292.

Tetrachloretilenas (perchloretilenas)

127-18-4

0,50

0,06

293.

Tetrachlorpropenas

0,07

0,04

294.

Tetraetilšvinas

78-00-2

0,000006

295.

Tetrafluoretilenas

116-14-3

6,0

0,5

296.

Tetrahidrofuranas (TGF, oksolanas)

109-99-9

0,2

0,2

297.

Toluenas

108-88-3

gėlių, aitrus, naftalino, kamparo

0,644

0,6

0,6

298.

Tribrommetanas (bromoformas)

75-25-2

-

0,05

299.

Trichlorbenzenas

12002-48-1

0,008

300.

1,1,1-trichloretanas (metilchloroformas)

71-55-6

2,0

0,2

301.

Trichloretilenas

79-01-6

tirpiklio

8,0

4

1

302.

2,4,6-trichlorfenolis

88-06-2

0,003

303.

Trichlormetanas (chloroformas, chladonas 20)

67-66-3

0,03

304.

1,2,4-trimetilbenzenas

95-63-6

0,02

305.

1,3,5-trimetilbenzenas (mezitilenas)

108-67-8

0,1

306.

1,5,5-trimetilcikloheksanonas (izoforonas)

78-59-1

0,01

307.

Trimetilkarbinolis (2-metil-2-propanolis)

75-65-0

71

0,3

308.

Vaitspiritas (sunkusis benzinas)

8052-41-3

1

309.

Valerijono aldehidas (pentanalis)

110-62-3

0,03

310.

Vanadžio (V) oksidas (vanadžio pentoksidas, vanadžio anhidridas)

1314-62-1

0,001

311.

Vandenilio peroksidas

7722-84-1

0,02

312.

Vario chloridas, sulfatas, sulfitas /kaip varis/

*

0,003

0,001

313.

Vario chloritas, oksidas /kaip varis/

*

0,002

314.

Vario trichlorfenoliatas

25267-55-4

0,006

0,003

315.

Vinilacetatas

108-05-4

0,15

0,15

316.

Vinilcikloheksanas (cikloheksiletilenas)

695-12-5

0,03

317.

Vinilo chloridas

75-01-4

0,005

318.

Žibalas /kaip anglis/

1,2

* Kiekviena medžiaga turi atskirą CAS numerį.

** Medžiaga, kurios DLK nustatyta atsižvelgus į 5 Europos kvapo vienetų OUE/m3 koncentraciją.

Skliausteliuose (...) pateikti medžiagų pavadinimų sinonimai, firminiai pavadinimai ar elementų valentingumai, pažymėti romėniškais skaitmenimis.

Tarp pasvirusių brūkšnelių /.../ nurodyta, pagal kokią medžiagą ar jos elementą nustatyta DLK.

______________