Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL MINIMALIOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖS NUSTATYMO IR ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) MINIMALIŲ IR MAKSIMALIŲ EKONOMINIŲ NORMATYVŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTAMS PATVIRTINIMO

 

2009 m. birželio 10 d. Nr. 564

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515; 2008, Nr. 82-3236) 6 straipsnio 6 ir 7 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti viešojo sektoriaus subjektams minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę (įsigijimo (pasigaminimo) savikainą) – 1 000 litų, išskyrus nekilnojamąjį turtą, kilnojamąsias kultūros vertybes ir transporto priemones, priskiriamus ilgalaikiam materialiajam turtui neatsižvelgiant į jų vertę (įsigijimo (pasigaminimo) savikainą).

2. Patvirtinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus viešojo sektoriaus subjektams (pridedama).

3. Nustatyti, kad viešojo sektoriaus subjektas, atsižvelgdamas į ilgalaikio turto paskirtį, naudojimo intensyvumą, kitas sąlygas ir į patvirtintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus, nustato ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiką. Šį laiką suderina su viešojo sektoriaus subjektų grupės, kuriai jis priklauso, atsakingu už III lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą (savivaldybių viešojo sektoriaus subjektai – su savivaldybės administracija, atsakinga už II lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą) viešojo sektoriaus subjektu, nurodytu Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 730 (Žin., 2008, Nr. 85-3381).

4. Šis nutarimas įsigalioja 2010 m. sausio 1 dieną. Iki to laiko sukauptos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos neperskaičiuojamos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                        ALGIRDAS ŠEMETA

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 564

 

ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) MINIMALŪS IR MAKSIMALŪS EKONOMINIAI NORMATYVAI VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTAMS

 

Eil. Nr.

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)

minimalūs

maksimalūs

 

NEMATERIALUSIS TURTAS

 

 

1.

Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija

1

3

2.

Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*

2

10

3.

Kitas nematerialusis turtas

2

10

4.

Prestižas

5

15

 

MATERIALUSIS TURTAS

 

 

5.

Pastatai

 

 

5.1.

Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai

90

140

5.2.

Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)

50

100

5.3.

Tašytų rąstų pastatai

35

50

5.4.

Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai

4

20

6.

Infrastruktūros ir kiti statiniai

 

 

6.1.

Infrastruktūros statiniai

 

 

6.1.1.

Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens

20

100

6.1.2.

Metaliniai

15

50

6.1.3.

Mediniai

7

30

6.2.

Kiti statiniai

5

30

7.

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai

 

 

7.1.

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai

7

30

8.

Mašinos ir įrenginiai

 

 

8.1.

Gamybos mašinos ir įrenginiai

5

25

8.2.

Ginkluotė, ginklai ir karinė technika

12

40

8.3.

Medicinos įranga

5

10

8.4.

Apsaugos įranga

3

10

8.5.

Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai

2

5

8.6.

Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga

3

15

8.7.

Kitos mašinos ir įrenginiai

2

25

9.

Transporto priemonės

 

 

9.1.

Lengvieji automobiliai ir jų priekabos

4

10

9.2.

Specialūs automobiliai

3

7

9.3.

Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės

4

7

9.4.

Kitos transporto priemonės

3

15

10.

Baldai ir biuro įranga

 

 

10.1.

Baldai

3

12

10.2.

Kompiuteriai ir jų įranga

3

7

10.3.

Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės

3

8

10.4.

Kita biuro įranga

3

10

11.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

 

 

11.1.

Scenos meno priemonės

2

15

11.2.

Muzikos instrumentai

5

50

11.3.

Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys

3

10

11.4.

Specialieji drabužiai ir avalynė

1

3

11.5.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

1

10

 

* Jeigu patentai, išradimai, licencijos ar kitos teisės yra įsigyti konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija. Šiuo atveju lentelėje nurodyti amortizacijos normatyvai netaikomi.

_________________