LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO ASMENIUI NUSTATYMO PRINCIPŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 28 d. Nr. A1-146

Vilnius

 

Vykdydamas Socialinių paslaugų teikimo reformos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 171 „Dėl socialinių paslaugų teikimo reformos koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 15-564), įgyvendinimo 7 priemonę,

 

tvirtinu Socialinių paslaugų poreikio asmeniui nustatymo principus ir tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras,

pavaduojantis socialinės

apsaugos ir darbo ministrą                                                                 Juozas Olekas

______________

 

 


PATVIRTINTA

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2004 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. A1-146

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO ASMENIUI NUSTATYMO PRINCIPŲ IR TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinių paslaugų poreikio asmeniui nustatymo principų ir tvarkos aprašo (toliau – aprašas) tikslas yra apibrėžti socialinių paslaugų poreikio asmeniui nustatymo pagrindinius principus ir kriterijus, socialinių paslaugų poreikį asmeniui nustatančius subjektus, asmenų teises ir pareigas, reglamentuoti socialinių paslaugų poreikio asmeniui įvertinimo procedūrą, informacijos apie asmenis, gaunančius paslaugas, saugojimą ir apskundimo tvarką.

 

2. Šis aprašas taikomas nustatant individualų socialinių paslaugų poreikį asmenims, kurie kreipėsi savivaldybės ar valstybės organizuojamų socialinių paslaugų, finansuojamų iš savivaldybės ar valstybės biudžetų.

 

3. Nustatant asmens, gyvenančio kartu su šeima, socialinių paslaugų poreikį, kartu nustatomas ir socialinių paslaugų poreikis šeimai.

 

 

II. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO ASMENIUI NUSTATYMO PRINCIPAI

 

4. Pagrindiniai socialinių paslaugų poreikio asmeniui nustatymo principai yra šie:

 

4.1. Tikslingumas: socialinių paslaugų poreikis asmeniui nustatomas, turint tikslą išsiaiškinti, kokie asmeniui poreikiai yra gyvybiškai būtini ir kokios socialinės paslaugos yra reikalingos, kad šie poreikiai būtų patenkinti bei skatintų aktyvią jų savipagalbą bei stiprintų gebėjimus patiems sprendžiant iškylančias problemas.

 

4.2. Adekvatumas: asmeniui turi būti teikiamos tokios socialinės paslaugos, kurios labiausiai atitiktų įvertintus jo poreikius ir paties asmens lūkesčius. Asmens poreikio socialinėms paslaugoms nustatymas neturi būti siejamas su asmens galimybėmis mokėti už socialines paslaugas.

 

4.3. Kompleksiškumas: socialinių paslaugų poreikis asmeniui nustatomas kompleksiškai, neatsiejant asmens nuo šeimos ir derinant socialines paslaugas su piniginės socialinės paramos bei kitomis socialinės apsaugos formomis, sveikatos priežiūros, švietimo sistemos paslaugomis.

 

4.4. Bendradarbiavimas: siekdami kvalifikuotai, išsamiai ir tiksliai nustatyti socialinių paslaugų poreikį asmeniui, savivaldybės (seniūnijos), socialinių paslaugų įstaigos socialiniai darbuotojai turi bendradarbiauti su asmens artimaisiais giminaičiais, asociacijomis, bendruomene, religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis, atstovaujančiomis šių asmenų interesams, kitomis suinteresuotomis institucijomis.

 

4.5. Atsakomybė: socialinių paslaugų poreikį asmeniui nustatantis socialinis darbuotojas asmeniškai atsako už socialinių paslaugų poreikio asmeniui nustatymo pagrįstumą.

 

4.6. Lygios galimybės: asmuo, kuris kreipiasi dėl socialinių paslaugų gavimo, neturi būti diskriminuojamas dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

 

 

III. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO ASMENIUI NUSTATYMO KRITERIJAI

 

5. Socialinių paslaugų poreikis asmens nustatomas identifikuojant savarankiškumo lygį ir atsižvelgiant į asmens poreikių sritį bei asmens priskyrimą socialinei grupei.

 

6. Asmens savarankiškumas vertinamas pagal:

 

6.1. asmens socialinį savarankiškumą. Vertinant asmens socialinį savarankiškumą apibūdinamos asmens gyvenimo sąlygos, asmens užimtumas, nustatomas asmens sugebėjimas palaikyti socialinius ryšius (su šeima, mokykla, draugais, kaimynais, bendruomene ir kt.), įvertinama asmens motyvacija ir pateikiami socialinio darbuotojo pastebėjimai, apibūdinantys asmens gebėjimus savarankiškai gyventi savo namuose;

 

6.2. asmens fizinį savarankiškumą. Vertinant asmens fizinį savarankiškumą atsižvelgiama į jo sveikatos būklę, negalią, organizmo funkcijų sutrikimus, pagalbos reikalingumą, sugebėjimus savarankiškai atklikti būtiniausius buities darbus ir tenkinti būtinuosius poreikius, įvertinamas pagalbos kasdienėje veikloje poreikis.

 

7. Įvertinus asmens socialinį bei fizinį savarankiškumą išskiriami šie asmens savarankiškumo lygiai:

 

7.1. savarankiškas,

 

7.2. iš dalies savarankiškas,

 

7.3. nesavarankiškas.

 

8. Išskiriamos šios socialinių paslaugų poreikio asmeniui sritys:

 

8.1. asmens poreikiai, kurie gali būti tenkinami bendrosiomis socialinėmis paslaugomis, dienos socialinės globos ar trumpalaikės socialinės globos paslaugomis;

 

8.2. asmens poreikiai, kurie gali būti tenkinami ilgalaikės socialinės globos paslaugomis.

 

9. Asmenų socialinės grupės:

 

9.1. vaikai, likę be tėvų globos, socialinės rizikos, iš socialinės rizikos šeimos;

 

9.2. neįgalūs vaikai;

 

9.3. pagyvenę (pensinio amžiaus) asmenys;

 

9.4. neįgalūs suaugę asmenys;

 

9.5. socialinės rizikos asmenys;

 

9.6. kiti asmenys (bedarbiai, nukentėję dėl stichinių nelaimių ir pan.).

 

10. Socialinių paslaugų poreikio nustatymas vaikui derinamas su ugdymo ir vystymosi poreikiais, atsižvelgiant į įvairių sričių specialistų (Vaiko teisių apsaugos tarnybų, švietimo įstaigų, pedagoginės-psichologinės pagalbos tarnybų, sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų specialistų, kurių rekomendacijos gali turėti įtakos vaiko socialinių paslaugų poreikio nustatymui) išvadas. Visais atvejais, vertinant socialinių paslaugų vaikui, likusiam be tėvų globos, socialinės rizikos, iš socialinės rizikos šeimos, poreikį, nustatomas socialinių paslaugų šeimai (globėjams) poreikis.

 

11. Vaiko, likusio be tėvų globos, socialinių paslaugų poreikis vertinamas derinant su vaiko globos ir laikinosios globos organizavimu. Socialinės rizikos vaikui socialinių paslaugų poreikis vertinamas pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą metodiką.

 

12. Socialinių paslaugų poreikio nustatymas neįgaliesiems (vaikams ir suaugusiems) derinamas su specialiųjų poreikių nustatymu.

 

13. Asmens, kuriam nustatytas pagalbos namuose paslaugų poreikis arba gaunančio šias paslaugas, vertinimas atliekamas pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą Socialinių paslaugų namuose organizavimo metodiką.

 

14. Įvertinus asmens savarankiškumo lygį, poreikius ir nustačius, kad asmuo yra nesavarankiškas ar tik iš dalies savarankiškas ar bendrųjų socialinių paslaugų, dienos ar trumpalaikės globos paslaugų jam nepakanka, atliekamas ilgalaikės socialinės globos paslaugų poreikio asmeniui vertinimas.

 

15. Neįgaliesiems (vaikams ir suaugusiems) bei pagyvenusiems asmenims ilgalaikės socialinės globos paslaugų poreikis vertinamas pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą Ilgalaikės socialinės globos paslaugų asmeniui vertinimo metodiką.

 

16. Asmens, gaunančio socialines paslaugas, poreikiai nustatomi pasikeitus asmens savarankiškumo lygiui ar kitoms sąlygoms, turinčioms įtakos asmens poreikiams.

 

 

IV. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKĮ ASMENIUI NUSTATANTYS SUBJEKTAI

 

17. Asmens socialinių paslaugų poreikį nustato asmens gyvenamosios vietos savivaldybės (seniūnijos) socialinis darbuotojas. Išskirtiniais atvejais (krizių, padidintos socialinės rizikos) socialinių paslaugų poreikį asmeniui gali nustatyti ne gyvenamosios vietos savivaldybės (seniūnijos) socialinis darbuotojas.

 

18. Asmens socialinių paslaugų poreikį, kai asmuo gauna socialines paslaugas namuose ar socialinių paslaugų įstaigoje, vertina socialinių paslaugų įstaigos arba pagalbos namuose tarnybos socialinis darbuotojas.

 

19. Tais atvejais, kai asmens poreikiui socialinėms paslaugoms vertinti reikalingos kitų sričių (sveikatos priežiūros, švietimo ir kt.) specialistų išvados, gali būti sudaroma specialistų, vertinančių socialinių paslaugų poreikį asmeniui, komisija, kurios nuostatus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

 

 

V. ASMENS TEISĖS IR PAREIGOS

 

20. Asmuo turi būti supažindintas su asmens poreikio vertinimo išvadomis.

 

21. Asmuo turi teisę į informacijos ir dokumentų apie asmenį konfidencialumą.

 

22. Asmuo, jo globėjas, rūpintojas privalo teikti socialiniam darbuotojui informaciją, susijusią su asmens poreikio socialinėms paslaugoms vertinimu.

 

23. Asmuo atsako už pateikiamų vertinti duomenų tikrumą bei informacijos teisingumą.

 

24. Paaiškėjus, kad asmuo, besikreipiantis socialinių paslaugų (jo globėjas, rūpintojas), sąmoningai pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba dirbtinai pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialines paslaugas, socialinių paslaugų teikimas gali būti sustabdytas. Tokiu atveju asmens poreikis nustatomas pakartotinai, atsižvelgiant į naujai paaiškėjusias aplinkybes.

 

 

VI. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO ASMENIUI NUSTATYMO PROCEDŪRA

 

25. Savivaldybės (seniūnijos) socialinis darbuotojas, gavęs asmens (globėjo, rūpintojo) raštišką prašymą, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas privalo įvertinti asmens socialinių paslaugų poreikį. Veikdami asmens ar visuomenės socialinio saugumo interesais, raštišką prašymą asmens gyvenamosios vietos savivaldybei (seniūnijai) dėl socialinių paslaugų poreikio asmeniui nustatymo gali pateikti artimieji giminaičiai, bendruomenės nariai, raštu nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (globėjas, rūpintojas) negali pats to padaryti.

 

26. Socialinių paslaugų poreikis asmeniui nustatomas pagal Socialinių paslaugų asmeniui poreikio vertinimo formą (1 priedas).

 

27. Jei reikia vertinti ilgalaikės socialinės globos paslaugų poreikį asmeniui, šis vertinimas turi būti atliekamas ne vėliau kaip per 14 dienų, o esant reikalui savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu šis terminas gali būti pratęsiamas.

 

28. Savivaldybės (seniūnijos) socialinis darbuotojas, nustatęs asmens, besikreipiančio į savivaldybę, socialinių paslaugų poreikį, pateikia išvadas savivaldybės administracijai, priimančiai sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo.

 

29. Sveikatos priežiūros, švietimo įstaigų, savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojai, policijos pareigūnai bei kiti asmenys, turintys informacijos, būtinos socialinių paslaugų poreikiui asmeniui nustatyti, privalo suteikti šią informaciją socialinių paslaugų poreikį nustatančiam savivaldybės (seniūnijos) socialiniam darbuotojui.

 

30. Jei savivaldybės (seniūnijos) socialiniam darbuotojui, atliekančiam vertinimą, reikalinga papildoma informacija, susijusi su socialinių paslaugų poreikio asmeniui nustatymu, jis gali pareikalauti iš asmens papildomų dokumentų, reikalingų poreikiui nustatyti.

 

31. Esant poreikiui, savivaldybės administracija gali pareikalauti dokumentų, susijusių su socialinių paslaugų poreikio asmeniui nustatymu, ir iš kitų institucijų bei įstaigų.

 

32. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, savivaldybė skubiai gali skirti socialines paslaugas, nenustačiusi socialinių paslaugų poreikio. Tokiu atveju poreikis turi būti nustatytas suteikus (arba jau teikiant) socialines paslaugas (pvz.: intensyvios krizių įveikimo pagalbos, laikino apgyvendinimo).

 

33. Socialinių paslaugų įstaigos ar pagalbos namuose tarnybos socialinis darbuotojas, nustatęs asmens, gaunančio pagalbos namuose paslaugas ar socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, poreikį, išvadas pateikia pagalbos namuose tarnybos ar socialinių paslaugų įstaigos vadovui, priimančiam sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo ar nutraukimo.

 

 

VII. INFORMACIJOS APIE ASMENIS, GAUNANČIUS SOCIALINES PASLAUGAS, SAUGOJIMAS

 

34. Informacijai kaupti savivaldybėse rekomenduojama užvesti asmens registracijos kortelę. Kortelėje pažymimos poreikio nustatymo išvados ir informacija apie socialinių paslaugų skyrimą. Asmens socialinių paslaugų registracijos kortelės formą ir galiojimo terminą nustato savivaldybės administracijos direktorius.

 

35. Registracijos kortelės duomenys turi būti atnaujinami atsižvelgiant į duomenų pasikeitimus. Asmeniui pakartotinai kreipiantis socialinių paslaugų, registracijos kortelė turi būti papildoma.

 

36. Asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą, registracijos kortelės nuorašas (kopija) perduodamas savivaldybės administracijai pagal naują asmens gyvenamąją vietą.

 

37. Socialinių paslaugų įstaigoje informacija kaupiama asmens byloje.

 

 

VIII. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

38. Savivaldybės (seniūnijos) socialinio darbuotojo sprendimą dėl socialinių paslaugų poreikio asmeniui nustatymo asmuo (globėjas, rūpintojas, artimieji giminaičiai, kiti suinteresuotieji) gali apskųsti savivaldybės administracijos direktoriui.

 

39. Socialinių paslaugų įstaigos, pagalbos į namus tarnybos socialinio darbuotojo sprendimą dėl socialinių paslaugų poreikio asmeniui nustatymo asmuo (globėjas, rūpintojas, artimieji giminaičiai, kiti suinteresuotieji) gali apskųsti įstaigos vadovui.

 

40. Savivaldybės administracijos direktoriaus ar socialinių paslaugų įstaigos vadovo sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

______________


1 priedas

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ASMENIUI POREIKIO VERTINIMAS

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS APIE ASMENĮ

 

1.

VARDAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.        

2.        

 

2.

PAVARDĖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lytis:               £ Vyras

£ Moteris

 

4.

ASMENS KODAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Išsilavinimas:

£ Aukštasis ir aukštesnysis

£ Vidurinis ir specialus vidurinis

£ Pagrindinis

£ Pradinis

£ Neraštingas

 

6. DEKLARUOTA GYVENAMOJI VIETA:

 

 

 

7. DEKLARAVIMO DATA:

 

8. FAKTINĖ GYVENAMOJI VIETA:

 

 

 

 

 

 

9. TELEFONO Nr.

 

10. Pateiktas asmens dokumentas:

£ Lietuvos Respublikos piliečio pasas

£ Lietuvos Respublikos pasas

£ Asmens tapatybės kortelė

£ Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje

£ Laikinasis piliečio pažymėjimas

£ Kitas dokumentas (nurodykite)................................................................. ..

 

11. Pilietybė:

£ Lietuvos Respublikos

£ ES ...............................................................................................................

£ Kitos šalies (nurodykite) .............................................................................

 

12. Bendravimo kalba:

£ Lietuvių

£ Kita (nurodykite bendravimo kalbą)...........................................................

 

II. KREIPIMASIS DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

 

13. Ar yra įvertintas asmens socialinių paslaugų poreikis / ar asmuo gauna socialines paslaugas?

£ Taip

£ Ne => 15 kl.

14. Kokias socialines paslaugas asmuo gauna arba yra gavęs per metų laikotarpį?

(nurodykite gautų paslaugų pavadinimą.................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

15. Problemos, dėl kurios asmuo kreipėsi paslaugų, susijusios su:

£ Nepakankamomis pajamomis

£ Gyvenamuoju būstu

£ Aplinkos pritaikymu

£ Ryšių, kontaktų stoka

£ Sveikatos problemomis (gebėjimų apsitarnauti, organizmo funkcijų sutrikimai)

£ Kitos problemos (nurodykite)………………………………………

 

16. Priežastys, dėl kurių asmuo kreipėsi paslaugų:

£ Negalia, liga

£ Senatvė

£ Nedarbas

£ Benamystė

£ Skurdas

£ Smurtas

£ Kitos priežastys (nurodykite................................................................................................. )

 

17. Asmens socialinė grupė:

£ Vaikas, likęs be tėvų globos, socialinės rizikos, iš socialinės rizikos šeimos => IV sk. DUOMENYS APIE ŠEIMOS NARIUS

£ Neįgalus vaikas (fizinė / proto / psichinė negalia / bendrųjų susirgimų pasekmės (nurodykite); negalios lygis (nurodykite)…………………….. => IV sk. DUOMENYS APIE ŠEIMOS NARIUS

£ Pagyvenęs (pensinio amžiaus) asmuo

£ Neįgalus suaugęs (fizinė / proto / psichinė negalia / bendrųjų susirgimų pasekmės (nurodykite)        

£ Socialinės rizikos asmuo (grįžęs iš įkalinimo vietų, sergantis priklausomybės ligomis, prekybos žmonėmis, prostitucijos auka ir pan. (nurodykite)……………………….

£ Kitas asmuo (bedarbis, nukentėjęs dėl stichinių nelaimių ir pan. (nurodykite)......................

 

18. Dėl kokių socialinių paslaugų asmuo kreipiasi:

Bendrųjų socialinių paslaugų:

£ Informavimo ir konsultavimo

£ Tarpininkavimo

£ Nemokamo maitinimo

£ Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis neįgaliesiems

£ Aplinkos pritaikymo

£ Specialiojo transporto

£ Gestų kalbos vertimo

£ Aprūpinimo būtinaisiais daiktais (drabužiais, avalyne)

£ Socialinių įgūdžių ugdymo

£ Intensyvios krizių įveikimo pagalbos

£ Laikino apnakvindinimo

£ Pagalbos namuose

£ Globos pinigų

£ Kitų bendrųjų socialinių paslaugų (nurodykite) ....................................................................

Specialiųjų socialinių paslaugų:

£ Dienos socialinės globos

£ Trumpalaikės socialinės globos

£ Ilgalaikės socialinės globos

 

III. ASMENS SOCIALINIS SAVARANKIŠKUMAS[1]

 

19. Gyvenimo sąlygos (trumpai apibūdinkite)....................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

20. Asmens užimtumas:

£ Turi nuolatinį darbą

£ Turi laikiną darbą (dirba viešuosius darbus, yra sudaręs laikiną/sezoninę darbo sutartį)

£ Registruotas darbo biržoje (nurodyti laikotarpį)

£ Neregistruotas darbo biržoje

£ Mokosi

£ Studijuoja

£ Augina vaiką (-us)

£ Kitas (nurodykite) .................................................................................................................

 

21. Asmens pajamų šaltinio pobūdis:

£ Turi nuolatinį pragyvenimo šaltinį (nurodykite) ....................................................................

£ Turi laikiną pragyvenimo šaltinį (nurodykite) .......................................................................

£ Neturi pragyvenimo šaltinio

£ Kita.........................................................................................................................................

 

22. Šeimyninė padėtis:

£ Vedęs / ištekėjusi

£ Nevedęs / netekėjusi

£ Našlys / našlė

£ Kita (nurodyti).......................................................................................................................

 

23. Socialiniai ryšiai

£ Gyvena vienas, tačiau nepalaiko ryšių su vaikais, artimaisiais ir pan.

£ Gyvena vienas, tačiau palaiko ryšius su vaikais, artimaisiais ir pan.

£ Gyvena su šeima

£ Kiti socialiniai ryšiai (su mokykla, draugais, kaimynais, bendruomene ir kt.)               

....................................................................................................................................................

 

24. Asmens motyvacija

................................................................................................................................................................

 

25. Kitos pastabos

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

IV. DUOMENYS APIE ŠEIMOS NARIUS

 

26. Šeimos narių sudėtis ir socialinė padėtis:

 

Eil.

Nr.

Pareiškėjo šeimos narių vardai ir pavardės

Asmens kodas

Giminystės ryšys (vyras, žmona, vaikas, anūkas)

Šeimos nario socialinė padėtis (pensininkas, invalidas, dirbantis ir kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Ar yra įvertintas šeimos narių socialinių paslaugų poreikis / ar šeimos nariai gauna socialines paslaugas?

£ Taip

£ Ne

 

28. Kurie šeimos nariai (pagal Eil. Nr.) gauna arba yra gavę per metų laikotarpį socialines paslaugas?

 

Eil.

Nr.

Paslaugų pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

29. Kokios pagalbos pageidautų šeimos nariai?

 

Eil.

Nr.

Paslaugų pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

30. Šeimos narių motyvacija ...............................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

31. Išvada (kokia pagalba galėtų būti skiriama šeimai) ....................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

V. ASMENS FIZINIS SAVARANKIŠKUMAS

 

32. Ar turi asmuo organizmo funkcijų sutrikimų?

£ Taip (judėjimo, klausos, kalbos, regėjimo, intelekto, vidaus organų, kitų (nurodykite)

................................................................................................................................................................

£ Ne => 34 kl.

 

33. Jei asmuo turi organizmo funkcijų sutrikimų, ar turi dėl jų negalią?

£ Taip (nurodykite ................................................................................................................... )

£ Ne

 

34. Ar turi asmuo sveikatos problemų?

£ Taip, turi ilgalaikių (serga chroniškomis ligomis, priklausomybės ligomis ir kt. (nurodykite              

£ Taip, turi laikinų (serga, patyręs traumą, pergyvena pooperacinį laikotarpį ir kt. (nurodykite)           

£ Neturi

 

35. Ar turi asmuo judėjimo / transportabilumo problemų?

£ Taip, juda pasinaudodamas pagalbinėmis priemonėmis

£ Taip, juda tik padedant kitam asmeniui

£ Taip, visiškai negali judėti

£ Neturi

 

36. Ar gali asmuo savarankiškai atlikti būtiniausius buities darbus / tenkinti būtinuosius poreikius?

£Apsitarnauja savarankiškai

£Padeda šeimos nariai

£ Padeda artimieji (kaimynai, giminės), pagalba nereikalinga

£ Padeda artimieji (kaimynai, giminės), bet reikia pagalbos

£ Niekas nepadeda, reikalinga pagalba

 

37. Ar reikalinga pagalba kasdienėje veikloje?

£ Taip, reikalinga pagalba atliekant namų ruošos darbus

£ Taip, reikalinga pagalba prisižiūrint save

£ Taip, reikalinga pagalba maitinantis

£ Taip, reikalinga pagalba tvarkant finansinius reikalus

£ Taip, reikalinga pagalba judant

£ Taip, reikalinga kitokia pagalba (nurodykite) ........................................................................

£ Pagalba nereikalinga

 

VI. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

 

38. Išvados apie asmens socialinę riziką, savarankiškumo lygį (savarankiškas, iš dalies savarankiškas, nesavarankiškas), galimybes pasirūpinti savimi

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

39. Motyvai (priežastys, pagrindimas)................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

40. Išvados dėl reikalingų papildomų duomenų (kitų specialistų konsultacijų) bei ilgalaikės socialinės globos paslaugų poreikio vertinimo būtinumo (nurodykite priežastis)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

41. Rekomenduojamos teikti socialinės paslaugos

 

£ Informavimo ir konsultavimo

£ Tarpininkavimo

£ Nemokamo maitinimo

£ Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis neįgaliesiems

£ Aplinkos pritaikymo

£ Specialiojo transporto

£ Gestų kalbos vertimo

£ Aprūpinimo būtinaisiais daiktais (drabužiais, avalyne)

£ Socialinių įgūdžių ugdymo

£ Intensyvios krizių įveikimo pagalbos

£ Laikino apnakvindinimo

£Pagalbos namuose => Pagalbos namuose poreikio vertinimas[2]

£ Globos pinigais

£ Kitų bendrųjų socialinių paslaugų (įrašykite) ........................................................................

£ Dienos socialinės globos

£ Trumpalaikės socialinės globos

£Ilgalaikės socialinės globos => Ilgalaikės socialinės globos paslaugų poreikio vertinimas

 

42. Rekomenduojamas socialinių paslaugų teikėjas .........................................................................

................................................................................................................................................................

43. Socialinių paslaugų neteikti (nurodykite priežastis) ....................................................................

................................................................................................................................................................

 

44. Kitos pastabos ................................................................................................................................

 

45. Socialinių paslaugų gavėją teikiant socialines paslaugas atstovaus (asmuo):

Pavardė ......................................................................................................................................

Vardas ........................................................................................................................................

Ryšys su klientu (pats klientas) ..................................................................................................

Adresas, telefonas ......................................................................................................................

 

Socialinis darbuotojas:                                (Parašas)                                         (Vardas, pavardė)

 

 

Užpildyta 200 m. _____________ mėn._____d.

______________


2 priedas

 

PRAŠYMAS SOCIALINĖMS PASLAUGOMS GAUTI

 

VARDAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAVARDĖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASMENS KODAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTINĖ GYVENAMOJI VIETA

 

 

 

 

 

 

TELEFONO Nr.

 

________________________________________________________________________________

(savivaldybės / seniūnijos / įstaigos, teikiančios socialines paslaugas, pavadinimas)

 

Prašau suteikti socialines paslaugas

Bendrąsias socialines paslaugas:

£ Informavimo ir konsultavimo

£ Tarpininkavimo

£ Nemokamo maitinimo

£ Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis neįgaliesiems

£ Aplinkos pritaikymo

£ Specialiojo transporto

£ Gestų kalbos vertimo

£ Aprūpinimo būtinaisiais daiktais (drabužiais, avalyne)

£ Socialinių įgūdžių ugdymo

£ Intensyvios krizių įveikimo pagalbos

£ Laikino apnakvindinimo

£ Pagalbos namuose

£ Globos pinigais

£ Kitų bendrųjų socialinių paslaugų (įrašykite) .............................................................

 

Specialiąsias socialines paslaugas:

£ Dienos socialinės globos

£ Trumpalaikės socialinės globos

£ Ilgalaikės socialinės globos

 

Priežastis

£ Negalia, liga

£ Senatvė

£ Nedarbas

£ Benamystė

£ Skurdas

£ Smurtas

£ Kitos priežastys (nurodykite)................................................................................................ )

 

Pareiškėjas                                            (Parašas)                                   (Vardas, pavardė)

 

200___ m. ______________ mėn._____d.

______________

 [1] Vertinamas tik suaugusiųjų asmenų

[2] pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. kovo 30 d. įsakymą Nr.31 „Dėl metodinės medžiagos socialinių paslaugų namuose organizavimui patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr.32-933).