LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAPILDYMO 505, 506 STRAIPSNIAIS, 224, 262 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1998 m. vasario 24 d. Nr. VIII-638

Vilnius

 

(Žin., 1985, Nr. 1-1; 1986, Nr. 18-184; 1990, Nr. 1-8; 1992, Nr. 21-610; 1994, Nr. 58-1132, Nr. 59-1164, Nr. 88-1668, 1670; 1995, Nr. 36-886, Nr. 48-1162, Nr. 51-1244, Nr. 55-1356, Nr. 86-1942, Nr. 103-2294, Nr. 104-2325, Nr. 106-2350; 1996, Nr. 14-353, Nr. 18-460, Nr. 37-930, Nr. 57-1334, Nr. 73-1741, Nr. 104-2362; 1997, Nr. 21-488, Nr. 41-996, Nr. 64-1505, Nr. 69-1732, Nr. 94 -2358, 2359, Nr. 97-2446, Nr. 108-2735; 1998, Nr. 6-116, Nr. 16-377)

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 505 straipsniu

Papildyti Kodeksą 505 straipsniu:

505 straipsnis. Akcininkų, žemės ūkio bendrovių narių teisių pažeidimas

Akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, taip pat ir tų bendrovių, kurios veikia kaip bankai ar investicinės bendrovės, visuotinių akcininkų susirinkimų, žemės ūkio bendrovių narių susirinkimų nesušaukimas nustatytu laiku, susirinkimų rengimo tvarkos nesilaikymas, kliudymas akcininkams, žemės ūkio bendrovių nariams dalyvauti susirinkimuose, įstatymo numatytos informacijos akcininkams, žemės ūkio bendrovių nariams nepateikimas ar kitų įstatuose (statutuose) numatytų jų neturtinių teisių pažeidimas, taip pat akcininkų, žemės ūkio bendrovių narių turtinių teisių pažeidimas (draudimas ar kliudymas perleisti akcijas, pajus, pasirašyti naujas akcijas, pelno nepaskirstymas ar dividendų neišmokėjimas nustatytais terminais, įnašų, pajų negrąžinimas ar trukdymas gauti likviduojamos bendrovės turto dalį įstatymo numatytais atvejais, nesikreipimas į teismą dėl įstatinio kapitalo sumažinimo) –

užtraukia baudą valdybų pirmininkams, valdybų nariams ar administracijų vadovams nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dešimties tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų su nušalinimu nuo darbo (pareigų).“

 

2 straipsnis. Kodekso papildymas 506 straipsniu

Papildyti Kodeksą 506 straipsniu:

506 straipsnis. Kreditorių teisių pažeidimas

Įmonių ir įstaigų kreditorių teisių pažeidimas (kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimas, pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo teismui nepateikimas, kreditorių susirinkimų nesušaukimas įstatymų numatytais atvejais) –

užtraukia baudą įmonių ir įstaigų administracijų vadovams ar administratoriams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dešimties tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų su nušalinimu nuo darbo (pareigų).“

 

3 straipsnis. 224 straipsnio papildymas

224 straipsnyje po skaičiaus „503“ įrašyti skaičius „505, 506“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

224 straipsnis. Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai)

Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai) nagrinėja šio kodekso 412, 414, 43, 44, 441, 45, 451, 50, 501, 502, 503, 505, 506, 518, 519, 531, 941, 994, 1061, 1074 straipsniuose, 111 straipsnio šeštojoje dalyje, 1161 straipsnio pirmojoje dalyje, 1171, 1371, 1631, 1632, 16311, 164 straipsniuose, 1711 straipsnio antrojoje dalyje, 1712 straipsnio antrojoje dalyje, 1722, 1723 1726, 17211, 17212, 17214, 17215 straipsniuose, 173 straipsnio pirmojoje dalyje, 1732 straipsnio trečiojoje dalyje, 1733, 1734, 1736, 1737, 1739, 174, 175 straipsniuose, 178 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 180, 181 straipsniuose, 182 straipsnio antrojoje dalyje, 1821 straipsnio antrojoje dalyje, 183 straipsnio trečiojoje dalyje, 184, 1853, 186, 1861–1865 straipsniuose, 187 straipsnio pirmojoje dalyje, 1871, 1872, 1873, 1874, 1881, 1882, 1884, 1885 straipsniuose, 1887 straipsnio pirmojoje dalyje, 1888, 1889, 18810, 18811, 1894 straipsniuose, 1895 straipsnio antrojoje dalyje, 1896) 1898, 1899, 190 straipsniuose, 191 straipsnio pirmojoje dalyje, 1921, 1932, 1933, 2011, 202, 207, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 208, 214, 2143, 2146, 2147, 2148, 2149, 21410, 21412, 21413, 2151–2159 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“

 

4 straipsnis. 262 straipsnio 8 dalies pakeitimas

Pakeisti 262 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Protokolas nesurašomas padarius administracinius teisės pažeidimus, numatytus šio kodekso 505, 506, 2143 straipsniuose. Administracinio teisės pažeidimo byla dėl šio kodekso 505, 506 straipsniuose nurodytų pažeidimų pradedama atitinkamai akcininko, žemės ūkio bendrovės nario ar kreditoriaus pareiškimu, kuriame turi būti išvardyti asmenys, padarę akcininkų, žemės ūkio bendrovių narių ar kreditorių teisių pažeidimus. Administracinio teisės pažeidimo byla dėl šio kodekso 2143 straipsnyje numatytų pažeidimų pradedama visuomenės informavimo priemonės atstovo ar žurnalisto pareiškimu.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________