LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO Nr. A1-302 „DĖL PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. sausio 20 d. Nr. A1-23

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 6-163, Nr. 70-2542; 2006, Nr. 86-3372; 2007, Nr. 59-2307; 2009, Nr. 26-1042):

1. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtinto Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo 4 punktą taip:

4. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas:

4.1. darbingumo lygio nustatymo metu;

4.2. asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis, jiems prašant, jei profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo dieną iki jų darbingumo lygio termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo taisyklėse:

2.1. Išdėstau 9.4 punktą taip:

9.4. teikia siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo tobulinimo.“

2.2. Išdėstau 13 punktą taip:

13. Asmenys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio gavimo dienos kreipiasi į teritorinę darbo biržą pagal gyvenamąją vietą.“

2.3. Išdėstau 15 punktą taip:

15. Teritorinės darbo biržos vadovas arba jo įgaliotas asmuo per 2 darbo dienas nuo asmens įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos priima sprendimą dėl asmens dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje.“

2.4. Išdėstau 16 punktą taip:

16. Sprendimas dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo nepriimamas, jei asmuo be pateisinamos priežasties neatvyksta į teritorinę darbo biržą per Taisyklių 13 punkte nurodytą laiką arba atsisako dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje.“

2.5. Pripažįstu netekusiu galios 17 punktą.

2.6. Pripažįstu netekusiu galios 18 punktą.

2.7. Pripažįstu netekusiu galios 19 punktą.

2.8. Išdėstau 21 punktą taip:

21. Teritorinė darbo birža, suderinusi su asmeniu ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo asmens įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos išduoda jam į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą siuntimą, kuriame nurodo asmens atvykimo į šią įstaigą (profesinės reabilitacijos programos pradžios) datą. Ši data turi būti ne vėlesnė kaip 3 darbo dienos nuo siuntimo išdavimo datos.

Asmens atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą (profesinės reabilitacijos programos pradžios) data gali būti atidėta, bet ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų, asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis – tais atvejais, kai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose nėra laisvų vietų, kai teritorinė darbo birža siunčia asmenį į mokymus įgyti valstybinės kalbos žinių, dėl objektyvių priežasčių, susijusių su profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimu, ar kitų ne nuo asmens priklausančių aplinkybių, taip pat asmens pageidavimu – tais atvejais, kai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose nėra laisvų vietų pagal asmens pageidaujamą profesinės reabilitacijos programą.

Asmeniui, be pateisinamos priežasties neatvykusiam į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą siuntime nurodytą dieną, profesinės reabilitacijos paslaugos neteikiamos.“

2.9. Išdėstau 22 punktą taip:

22. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga sudaro asmeniui individualią profesinės reabilitacijos programą, užtikrinančią sėkmingą integraciją į darbo rinką, ir teikia jam programoje numatytas profesinės reabilitacijos paslaugas. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga ne vėliau kaip per 12 darbo dienų nuo asmens, kuriam bus teikiamos paslaugos, atvykimo į įstaigą dienos teritorinei darbo biržai raštu pateikia informaciją apie sudarytą individualią profesinės reabilitacijos programą, nurodydama jos trukmę, profesinės reabilitacijos paslaugas, pagrįsdama paslaugų būtinumą, ir programos (ciklo) įgyvendinimo dalis ir kiekvienos dalies trukmę.“

2.10. Pripažįstu netekusiu galios 27.1 punktą.

2.11. Išdėstau 27.2.5 punktą taip:

27.2.5. apie asmens dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje:

27.2.5.1. lankomumo žiniaraštį;

27.2.5.2. išvadas apie profesinės reabilitacijos programos (ciklo) dalių atliktus darbus ir pasiektą pažangą;“.

2.12. Išdėstau 27.2.6 punktą taip:

27.2.6. apie asmens prašymą sustabdyti programą dėl asmeninių priežasčių;“.

2.13. Papildau šiuo 27.2.7 punktu:

27.2.7. kitą svarbią informaciją, susijusią su profesinės reabilitacijos paslaugų teikimu.“

2.14. Išdėstau 28.1 punktą taip:

28.1. raštu arba elektroniniu paštu teikia informaciją NDNT:

28.1.1. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie įsiregistravusį darbo biržoje asmenį, kuriam nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis;

28.1.2. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie asmenį, kuris be pateisinamos priežasties neatvyko į teritorinę darbo biržą per Taisyklių 13 punkte nurodytą laiką arba be pateisinamos priežasties neatvyko į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą siuntime nurodytą dieną, arba atsisakė dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje;

28.1.3. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie profesinės reabilitacijos programos pradžios atidėjimą, priežastis ir atidėjimo terminą;

28.1.4. profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai pateikus informaciją apie asmeniui sudarytą profesinės reabilitacijos programą – apie numatomą profesinės reabilitacijos programos pabaigos datą;

28.1.5. apie profesinės reabilitacijos programos sėkmingą baigimą;

28.1.6. apie profesinės reabilitacijos programos nutraukimą ir nutraukimo priežastis;

28.1.7. apie profesinės reabilitacijos programos pratęsimą ir numatomą jos pabaigos datą.“

2.15. Išdėstau 28.2 punktą taip:

28.2. raštu arba elektroniniu paštu teikia informaciją profesinės reabilitacijos pašalpą mokančiai institucijai:“.

2.16. Išdėstau 28.3 punktą taip:

28.3. raštu arba elektroniniu paštu teikia informaciją profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai:

28.3.1. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie asmeniui išduotą siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą;

28.3.2. apie profesinės reabilitacijos pašalpą mokančią instituciją;

28.3.3. kitą svarbią informaciją, susijusią su profesinės reabilitacijos paslaugų teikimu.“

2.17. Papildau šiuo 30.8 punktu:

30.8. kai asmeniui suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai.“

2.18. Įrašau 31 punkte vietoj žodžio „nukreiptas“ žodį „nusiųstas“.

2.19. Išdėstau 35.1 punktą taip:

35.1. jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje vietovėje, kompensuoja asmeniui, dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje metu važiuojančiam į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, nuvykimo ir grįžimo kelionės išlaidas, įskaitant ir važiavimo išlaidas miesto transportu, bet ne daugiau kaip 20 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną darbo dieną; likusią dalį išlaidų už kelionę sumoka pats asmuo;“.

2.20. Išdėstau 35.4 punktą taip:

35.4. jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje vietovėje (išskyrus asmenis su judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimais), ir asmuo buvo apgyvendintas:“.

2.21. Išdėstau 40 punktą taip:

40. NDNT ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio išdavimo (išsiuntimo) asmeniui dienos raštu arba elektroniniu paštu teikia informaciją teritorinei darbo biržai apie asmenį, kuriam nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis, ir iki einamųjų metų liepos 1 d. teikia Lietuvos darbo biržai informaciją apie prognozuojamą profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį kitiems metams.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas