LIETUVOS RESPUBLIKOS

TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO 5, 6 IR 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. lapkričio 11 d. Nr. IX-2581

Vilnius

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 3 dalies pakeitimas

5 straipsnio 3 dalyje po žodžio „įsigyti“ įrašyti žodžius „vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bei“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bei vienkartinį arba terminuotą važiavimo keleiviniais traukiniais bilietą su 50 procentų nuolaida turi aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dieninių skyrių studentai bei profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai, važiuojantys nuo rugsėjo 1 d. iki liepos 1 d.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio 2 dalies pripažinimas netekusia galios

6 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

 

3 straipsnis. 8 straipsnio 3 punkto pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) dėl važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų, nustatytų šio įstatymo 5 straipsnio 1–5 ir 7 dalyse, – iš valstybės biudžeto;“.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________