LIETUVOS RESPUBLIKOS

BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO 2, 22 IR 51 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. balandžio 3 d. Nr. IX-1417

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 119-2771; 1997, Nr. 112-2825; 2001, Nr. 99-3528)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 32 dalies pakeitimas

2 straipsnio 32 dalyje vietoj žodžio „diversiją“ įrašyti žodžius „teroro aktą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

32. Projektinė grėsmė – galimų vidaus ir (ar) išorės pažeidėjų, kurie galėtų mėginti neteisėtai užvaldyti branduolinės energetikos objektą ir (ar) branduolines medžiagas arba įvykdyti teroro aktą, charakteristikų ir ketinimų visuma. Užkirsti kelią šiems veiksmams yra projektuojama fizinės saugos sistema.“

 

2 straipsnis. 22 straipsnio 1 ir 2 punktų pakeitimas

1. 22 straipsnio 1 punkte vietoj žodžių „diversijų, kenkimo, teroristinių aktų“ įrašyti žodžius „teroro aktų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) vykdo teroro aktų ir kitokio pobūdžio nusikalstamų veikų, siekiančių pakenkti valstybės saugumo interesams branduolinės energetikos objektuose, jų aplinkoje, branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų transportavimo keliuose, prevenciją;“.

2. 22 straipsnio 2 punkte vietoj žodžio „kvotos“ įrašyti žodžius „ikiteisminio tyrimo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) laikydamasis valstybės saugumo interesų, atlieka operatyvinius ir ikiteisminio tyrimo veiksmus nustatant ir tiriant veikas, kuriomis kėsinamasi į branduolinės energetikos objektus, branduolinius įrenginius bei įrengimus, taip pat branduolinės technologijos procesus;“.

 

3 straipsnis. 51 straipsnio 2 dalies pakeitimas

51 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „kenkimo, diversijos, teroro“ įrašyti žodžius „teroro aktams“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Transporto priemonės ir asmenys (įskaitant ir įmonės darbuotojus), esantys objekto teritorijoje ar sanitarinėje apsaugos zonoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti apžiūrimi bei tikrinami, ar neturi ginklų, šaudmenų, radioaktyviųjų medžiagų ir kitų daiktų, kuriuos būtų galima panaudoti teroro aktams ar kitiems nusikalstamiems tikslams.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja kartu su Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741) ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 37-1341).

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS