LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 2, 18, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 36, 43, 44, 47, 50, 56, 57, 68, 70 STRAIPSNIŲ IR 1, 2 PRIEDĖLIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO 281 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

2010 m. birželio 3 d. Nr. XI-870

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 7-140; 2003, Nr. 38-1676, Nr. 123-5581; 2004, Nr. 44-1439, Nr. 170-6236; 2005, Nr. 121-4330; 2006, Nr. 77-2959; 2009, Nr. 85-3580)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Lietuvos Respublikos diplomatinė tarnyba yra vientisa. Ją sudaro:

1) Užsienio reikalų ministerijoje ir Užsienio reikalų ministerijai atskaitingose Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose, derybų grupėse ir derybų delegacijose dirbantys diplomatai;

2) Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Seimo kanceliarijoje, Ministro Pirmininko tarnyboje, ministerijose, kitose valstybės institucijose ar įstaigose dirbantys diplomatai;

3) diplomatai, laikinai perkelti į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtoje institucijoje, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių bendrai įsteigtoje organizacijoje (konsorciume), civilinėje tarptautinėje operacijoje ar misijoje (toliau – tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija) ar užsienio valstybės institucijoje Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 18 straipsnio 1 dalies pakeitimas

18 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičių ir žodžio „2, 3 ir 4“ įrašyti skaičius ir žodį „2, 3, 4 ir 5“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Asmenys, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus bei asmenis, nurodytus šio įstatymo 23 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyse, į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą priimami konkurso būdu. Konkurso nuostatus tvirtina užsienio reikalų ministras.“

 

3 straipsnis. 23 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 23 straipsnį nauja 5 dalimi:

5. Su asmeniu, kuris priimamas į laikinai negalinčio eiti pareigų diplomato pareigas (žemesnes negu padalinio vadovo ar jo pavaduotojo), sudaroma terminuota diplomato tarnybos sutartis. Terminuota diplomato tarnybos sutartis sudaroma ne ilgiau kaip 3 metams.“

2. Buvusias 23 straipsnio 5 ir 6 dalis laikyti atitinkamai 6 ir 7 dalimis.

 

4 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 24 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

24 straipsnis. Darbas pagal diplomato tarnybos sutartį

1. Diplomatų darbui, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus, taikomi tokie rotacijos principai:

1) priimtas į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą diplomatas Užsienio reikalų ministerijoje paprastai dirba 3 metus (į šį laikotarpį įskaičiuojamas parengiamasis laikotarpis). Vėliau diplomatas paprastai 3 metams užsienio reikalų ministro įsakymu paskiriamas dirbti į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, iš kurios užsienio reikalų ministro įsakymu grąžintas į Užsienio reikalų ministeriją joje vėl paprastai dirba 3 metus iki kito paskyrimo. Į darbo Užsienio reikalų ministerijoje laikotarpį įskaičiuojamas laikino perkėlimo į karjeros ar statutinio valstybės tarnautojo pareigas kitoje valstybės institucijoje ar įstaigoje laikotarpis;

2) esant tarnybinei būtinybei, diplomatas gali būti iš karto skiriamas į kitą Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą ir joje neišdirbęs 3 metų, tačiau bendras nuoseklaus paskyrimo dviejose Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose terminas negali būti ilgesnis negu 6 metai;

3) esant tarnybinei būtinybei, diplomatas gali būti paliekamas dirbti Užsienio reikalų ministerijoje ilgesniam negu 3 metų laikotarpiui arba gali būti paskirtas į diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą neišdirbęs Užsienio reikalų ministerijoje 3 metų. Bendras nuoseklaus darbo Užsienio reikalų ministerijoje terminas negali būti ilgesnis negu 4 metai;

4) dėl diplomato ar jo šeimos narių ligos arba dėl kitų svarbių šeiminių aplinkybių diplomatas gali būti paliekamas dirbti Užsienio reikalų ministerijoje ilgesniam negu 3 metų laikotarpiui. Jeigu dėl svarbių aplinkybių diplomato darbas Užsienio reikalų ministerijoje pratęsiamas ilgiau negu 1 metų laikotarpiui, toks rotacijos atidėjimas įforminamas rašytiniu Užsienio reikalų ministerijos ir diplomato susitarimu, kuriame nurodomos šios svarbios aplinkybės.

2. Esant tarnybinei būtinybei, užsienio reikalų ministro įsakymu diplomatas jo rašytiniu sutikimu gali būti laikinai perkeltas iš Užsienio reikalų ministerijos į karjeros ar statutinio valstybės tarnautojo pareigas Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Seimo kanceliarijoje, Ministro Pirmininko tarnyboje, kitoje valstybės institucijoje ar įstaigoje, jeigu diplomatas atitinka pareigybės, į kurią perkeliama, aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus. Laikinai į kitas pareigas diplomatas gali būti perkeltas iki 2 metų. Esant tarnybinei būtinybei, šis terminas gali būti pratęstas iki 1 metų ir bendras laikino perkėlimo laikas negali viršyti 3 metų. Perkėlimo laikas įskaitomas į diplomatinės tarnybos stažą. Laikinai perkeltam diplomatui paliekamas iki perkėlimo turėtas diplomatinis rangas. Perkėlimo laikotarpiu valstybės institucija ar įstaiga, į kurią diplomatas perkeltas, diplomatui moka darbo užmokestį, susidedantį iš pareiginės algos, nustatytos pareigybei, kurią jis ėjo iki perkėlimo, kai diplomatas perkeliamas į kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos pareigas, ir priedų, kurie jam buvo mokami iki perkėlimo, arba pareiginės algos, nustatytos pareigybei, į kurią jis perkeliamas, kai diplomatas perkeliamas į kitas aukštesnės kategorijos pareigas, ir priedų, kurie jam buvo mokami iki perkėlimo. Pasibaigus perkėlimo laikotarpiui, diplomatas grąžinamas dirbti į Užsienio reikalų ministeriją ir paskiriamas į tas pačias arba į kitas ne žemesnės kategorijos pareigas, negu jas ėjo iki laikino perkėlimo. Diplomatas dirbti į Užsienio reikalų ministeriją negali būti grąžinamas, jeigu iš karjeros ar statutinio valstybės tarnautojo pareigų, į kurias asmuo buvo perkeltas, jis buvo atleistas dėl jam paskirtos tarnybinės nuobaudos – atleidimo iš pareigų, prarastos Lietuvos Respublikos pilietybės ar įsiteisėjusio teismo nuosprendžio, kuriuo jam paskirta bausmė už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nusikalstamą veiką valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką arba bausmė, dėl kurios jis negali eiti savo pareigų.

3. Diplomatas Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo nustatyta tvarka gali būti laikinai perkeltas į pareigas tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje. Dėl tokio perkėlimo diplomato tarnybos sutartis nenutrūksta, diplomatui paliekamas diplomatinis rangas, perkėlimo laikas įskaitomas į diplomatinės tarnybos stažą. Diplomatams, laikinai perkeltiems į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybės institucijas, Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo nustatyta tvarka mokamas darbo užmokestis ir kitos su delegavimu susijusios išlaidos. Diplomatams darbo tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje laikotarpiu taikomos tarptautinių ir Europos Sąjungos institucijų darbo sąlygas reglamentuojančios taisyklės ar užsienio valstybės darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai. Pasibaigus perkėlimo laikui, diplomatas grąžinamas dirbti į tas pačias arba kitas ne žemesnės kategorijos pareigas Užsienio reikalų ministerijoje.

4. Jeigu diplomatas tampa valstybės politiku arba pradeda eiti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas, diplomatinės tarnybos sutartis turi būti nutraukta. Šie asmenys turi teisę atkurti diplomato statusą šio įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka.

5. Esant tarnybinei būtinybei, diplomatas gali būti laikinai perkeltas į kitas pareigas Užsienio reikalų ministerijoje. Perkėlimo laikotarpis negali būti ilgesnis negu 3 metai. Laikinai perkeltam į kitas pareigas diplomatui mokamas ne mažesnis kaip iki perkėlimo nustatytas darbo užmokestis.“

 

5 straipsnis. 25 straipsnio 3 dalies pakeitimas

25 straipsnio 3 dalyje išbraukti antrą sakinį ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Paskyrimas dirbti Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje ar grąžinimas į darbą Užsienio reikalų ministerijoje įforminamas užsienio reikalų ministro įsakymu.“

 

6 straipsnis. 27 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje dirbančio diplomato šeimos nariai yra kartu gyvenantys:

1) diplomato sutuoktinis;

2) diplomato nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), jeigu jie įstatymų nustatyta tvarka nėra emancipuoti ar sudarę santuokos;

3) diplomato pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 20 metų, jeigu jie su diplomatu turi bendrą ūkį, nėra sudarę santuokos ir dar nėra įgiję vidurinio išsilavinimo;

4) diplomato sutuoktinio nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), jeigu įstatymų nustatyta tvarka ar teismo sprendimu jų gyvenamoji vieta yra nustatyta kartu su diplomato sutuoktiniu ir jie įstatymų nustatyta tvarka nėra emancipuoti ar sudarę santuokos;

5) diplomato sutuoktinio pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 20 metų, jeigu įstatymų nustatyta tvarka ar teismo sprendimu jų gyvenamoji vieta yra nustatyta kartu su diplomato sutuoktiniu ir jie su diplomatu turi bendrą ūkį, nėra sudarę santuokos ir dar nėra įgiję vidurinio išsilavinimo;

6) išlaikytiniai (nesvarbu, koks jų amžius) – asmenys, kurių globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas diplomatas ir (ar) jo sutuoktinis, neatsižvelgiant į tai, ar globa arba rūpyba buvo nustatyta iki diplomato darbo Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje pradžios, ar po to, kai diplomatas pradėjo dirbti Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje.“

 

7 straipsnis. Įstatymo papildymas 281 straipsniu

Papildyti Įstatymą 281 straipsniu:

 

281 straipsnis. Diplomato sutuoktinio diplomato teisė atkurti diplomato statusą

1. Diplomato sutuoktinis diplomatas, nutraukęs diplomato tarnybos sutartį pagal šio įstatymo 58 straipsnio 6 dalį dėl to, kad išvyko kartu su sutuoktiniu diplomatu, paskirtu dirbti į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą arba perkeltu į pareigas tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje, teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę atkurti diplomato statusą – grįžti į eitas arba, jeigu nėra galimybės, kitas tos pačios kategorijos pareigas Užsienio reikalų ministerijoje. Su šiuo asmeniu sudaroma diplomato tarnybos sutartis, užsienio reikalų ministro įsakymu jam grąžinamas iki diplomato tarnybos sutarties nutraukimo turėtas diplomatinis rangas.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys teisę atkurti diplomato statusą turi per 6 mėnesius nuo sutuoktinio darbo Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje pabaigos arba per 6 mėnesius nuo prašymo atkurti diplomato statusą pateikimo dienos, jeigu toks prašymas pateikiamas nepasibaigus sutuoktinio darbo Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje laikotarpiui.“

 

8 straipsnis. 29 straipsnio pavadinimo ir 1 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 29 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

29 straipsnis. Draudimai diplomatui“.

2. 29 straipsnio 1 dalyje po žodžio „Diplomatui“ įrašyti žodžius „pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Diplomatui pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą draudžiama užsiimti su valstybės tarnautojo pareigomis nesuderinama veikla.“

 

9 straipsnis. 32 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos diplomatiniai atstovai dirbti į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę skiriami ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. Šio įstatymo 36 straipsnyje nustatyta tvarka atšauktas Lietuvos Respublikos diplomatinis atstovas gali būti grąžintas dirbti į Užsienio reikalų ministeriją arba paskirtas į kitą Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę. Jeigu, pasibaigus Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovo paskyrimo terminui vienoje užsienio valstybėje arba atšaukus jį prieš terminą iš vienos užsienio valstybės, Lietuvos Respublikos diplomatinis atstovas iš karto yra skiriamas į kitą Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę, bendras nuoseklaus paskyrimo terminas negali būti ilgesnis negu 8 metai dviejose Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse. Jeigu pagal šio įstatymo 23 straipsnio nuostatas su skiriamu Lietuvos Respublikos diplomatiniu atstovu sudaroma terminuota diplomato tarnybos sutartis, ji pasibaigia Respublikos Prezidentui išleidus dekretą dėl diplomatinio atstovo atšaukimo. Jeigu Lietuvos Respublikos diplomatiniu atstovu skiriamas asmuo, su kuriuo yra sudaryta diplomato tarnybos sutartis, nauja sutartis nesudaroma.“

 

10 straipsnis. 36 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Iš anksto apsvarsčius Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovo atšaukimo klausimą Seimo Užsienio reikalų komitete, Lietuvos Respublikos diplomatinį atstovą Vyriausybės teikimu atšaukia Respublikos Prezidentas dekretu, kurį taip pat pasirašo Ministras Pirmininkas. Užsienio valstybė ar tarptautinė organizacija, kurioje Lietuvos Respublikai atstovavo atšaukiamasis Lietuvos Respublikos diplomatinis atstovas, apie atšaukimą informuojama toje valstybėje ar tarptautinėje organizacijoje nustatyta tvarka.“

 

11 straipsnis. 43 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 43 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Pirmasis diplomatinis rangas suteikiamas asmeniui, sėkmingai išdirbusiam parengiamąjį laikotarpį. Aukštesnis negu turėtas diplomatinis rangas paprastai suteikiamas po 4 metų, jeigu diplomatas neturi tarnybinių nuobaudų. Ši rangų teikimo tvarka taikoma ir diplomatams, laikinai perkeltiems dirbti į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybės institucijas.“

 


12 straipsnis. 44 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 44 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

44 straipsnis. Asmens, išėjusio iš Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos, diplomatinis rangas. Teisė atkurti diplomato statusą

1. Asmuo ministro patarėjo, patarėjo, pirmojo sekretoriaus, antrojo sekretoriaus, trečiojo sekretoriaus ar atašė diplomatinį rangą turi iki gyvos galvos, jeigu į pensiją išeina iš Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos.

2. Asmuo (išskyrus turintį Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus ar Lietuvos Respublikos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro diplomatinį rangą), dirbęs pagal terminuotą diplomato tarnybos sutartį, diplomatinio rango netenka pasibaigus terminuotai diplomato tarnybos sutarčiai.

3. Diplomato statusas užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka gali būti atkurtas buvusiems diplomatams (išskyrus dirbusius pagal terminuotas diplomato tarnybos sutartis), jeigu jie per 5 metus nuo diplomato tarnybos sutarties nutraukimo pareiškia norą atkurti diplomato statusą ir diplomato tarnybos sutartis su jais nebuvo nutraukta šio įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1, 5, 6, 7, 8 ir 9 punktuose nustatytais pagrindais.

4. Šio straipsnio 3 dalyje nustatytas 5 metų terminas netaikomas, kai, esant tarnybinei būtinybei, diplomato statusas atkuriamas užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka buvusiems diplomatams, savo noru nutraukusiems diplomato tarnybos sutartį ir priimtiems dirbti į tarptautinę ir Europos Sąjungos instituciją ar užsienio valstybės instituciją, taip pat buvusiems diplomatams, savo noru nutraukusiems diplomato tarnybos sutartį ir išvykusiems kartu su sutuoktiniais, perkeltais, paskirtais arba išrinktais dirbti į tarptautinę ir Europos Sąjungos instituciją ar užsienio valstybės instituciją. Šie asmenys teisę atkurti diplomato statusą turi per 6 mėnesius nuo darbo tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje pabaigos arba per 6 mėnesius po sutuoktinio darbo tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje pabaigos, arba per 6 mėnesius nuo prašymo atkurti diplomato statusą pateikimo dienos, jeigu toks prašymas pateikiamas nepasibaigus sutuoktinio darbo tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje laikotarpiui.

5. Šio straipsnio 3 dalyje nustatytas 5 metų terminas netaikomas, kai, esant tarnybinei būtinybei, diplomato statusas atkuriamas užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka šio įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nurodytiems buvusiems diplomatams. Šie asmenys teisę atkurti diplomato statusą turi per 3 mėnesius po valstybės politiko ar politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigų laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai valstybės politiko įgaliojimai nutrūko Lietuvos Respublikos Konstitucijos 74 straipsnio nustatyta tvarka, o politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo įgaliojimai nutrūko dėl jam paskirtos tarnybinės nuobaudos – atleidimo iš pareigų, prarastos Lietuvos Respublikos pilietybės ar įsiteisėjusio teismo nuosprendžio, kuriuo jam paskirta bausmė už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nusikalstamą veiką valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką arba bausmė, dėl kurios jis negali eiti savo pareigų.“

 

13 straipsnis. 47 straipsnio 1 dalies papildymo 16 punktu ir 3, 4 dalių pakeitimas

1. Papildyti 47 straipsnio 1 dalį 16 punktu:

16) profesinės karo tarnybos kariams ir valstybės tarnautojams ginkluotės kontrolės inspektorių funkcijoms užsienio valstybėse atlikti.“

2. Pakeisti 47 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Diplomatiniai pasai Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose dirbančių ar laikinai perkeltų į pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose diplomatų, specialiųjų atašė ar jų pavaduotojų, karinių atstovų ar jų pavaduotojų, specialiųjų patarėjų ar jų pavaduotojų prašymu gali būti išduodami kartu su jais gyvenantiems jų šeimos nariams, nurodytiems šio įstatymo 27 straipsnyje. Diplomatų, specialiųjų atašė ir jų pavaduotojų, karinių atstovų ir jų pavaduotojų, specialiųjų patarėjų ir jų pavaduotojų prašymu jų šeimos nariams, nevykstantiems į užsienio valstybę gyventi kartu su jais, gali būti išduodami diplomatiniai pasai kelionėms pas diplomatą, specialųjį atašė ar jo pavaduotoją, karinį atstovą ar jo pavaduotoją, specialųjį patarėją ar jo pavaduotoją.“

3. Pakeisti 47 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Diplomatinius pasus turi teisę turėti buvę Respublikos Prezidentai, Seimo pirmininkai, ministrai pirmininkai, užsienio reikalų ministrai, Seimo Užsienio reikalų ir Europos reikalų komitetų pirmininkai, jeigu jiems Seimo nario mandatas nebuvo panaikintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 74 straipsnyje nustatyto apkaltos proceso tvarka, taip pat asmenys, turintys Respublikos Prezidento suteiktus diplomatinius rangus, kai jų diplomato tarnybos sutartys arba terminuotos diplomato tarnybos sutartys nutraukiamos vadovaujantis šio įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 5 punktu ar 2 dalies 2 punktu arba kai jie atleidžiami iš valstybės tarnautojo pareigų vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 6 ar 13 punktu.“

 

14 straipsnis. 50 straipsnio 1 dalies 5 punkto pakeitimas

Pakeisti 50 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) šio įstatymo 27 straipsnyje nurodyti diplomatų, specialiųjų atašė ar jų pavaduotojų, karinių atstovų ar jų pavaduotojų, specialiųjų patarėjų ar jų pavaduotojų šeimos nariai, kai diplomatai, specialieji atašė ar jų pavaduotojai, kariniai atstovai ar jų pavaduotojai, specialieji patarėjai ar jų pavaduotojai  grįžta į Lietuvos Respubliką baigę darbą Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, Lietuvos Respublikos diplomatinėje tarnyboje arba pasibaigus diplomatų laikino perkėlimo į pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose laikui, taip pat grįžę iš kelionės diplomatų, specialiųjų atašė ar jų pavaduotojų, karinių atstovų ar jų pavaduotojų, specialiųjų patarėjų ar jų pavaduotojų šeimos nariai, jeigu diplomatinis pasas diplomato, specialiojo atašė ar jo pavaduotojo, karinio atstovo ar jo pavaduotojo, specialiojo patarėjo ar jo pavaduotojo prašymu jiems buvo išduotas kelionėms pas diplomatą, specialųjį atašė ar jo pavaduotoją, karinį atstovą ar jo pavaduotoją, specialųjį patarėją ar jo pavaduotoją;“.

 

15 straipsnis. 56 straipsnio 2, 3, 4 dalių pakeitimas ir straipsnio papildymas 6 dalimi

1. Pakeisti 56 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kai su diplomatu, dirbančiu Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kartu gyvena šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodyti šeimos nariai – vaikai (įvaikiai), už kiekvieną vaiką (įvaikį) diplomatui kartu su pareigine alga mokama kompensacija, kurią sudaro, jeigu vaikas (įvaikis) iki 6 metų, – 0,2 per mėnesį diplomato gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos ir, jeigu vaikas (įvaikis) yra 6 ir daugiau metų, – 0,3 per mėnesį diplomato gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos.“

2. Pakeisti 56 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Kai su diplomatu, dirbančiu Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kartu gyvena šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktuose nurodyti šeimos nariai – vaikai (įvaikiai), taip pat šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyti vaikai, kurių globėju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas diplomatas ar jo sutuoktinis, diplomatui, neviršijant Vyriausybės nustatytų normų, mokama kompensacija kompensuoti vaikų ikimokyklinio auklėjimo išlaidas.“

3. Pakeisti 56 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Kai su diplomatu, dirbančiu Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kartu gyvena ir mokosi šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodyti šeimos nariai – vaikai (įvaikiai), taip pat vaikai, kurių globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas diplomatas ar jo sutuoktinis, diplomatui, neviršijant Vyriausybės nustatytų normų, mokama kompensacija vaiko (įvaikio) paprastai nuo 6 metų mokymosi išlaidoms kompensuoti, kol jis įgis vidurinį išsilavinimą, bet ne ilgiau, iki jam sueis 20 metų.“

4. Papildyti 56 straipsnį 6 dalimi:

6. Diplomatų, perkeltų į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybės institucijas, šeimos nariams mokamos kompensacijos ir taikomos socialinės garantijos, nustatytos  Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatyme.“

 

16 straipsnis. 57 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 57 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

57 straipsnis. Kitos diplomato ir jo šeimos narių garantijos

1. Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje dirbančiam diplomatui (išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatinį atstovą) jo pasirinkimu kas mėnesį skiriama išmoka apsirūpinti jo pareigybę ir šeimos narių skaičių atitinkančiomis  gyvenamosiomis patalpomis ir komunalinėms bei ryšių išlaidoms padengti arba esant galimybei suteikiamos jo pareigybę ir šeimos narių skaičių atitinkančios gyvenamosios patalpos. Lietuvos Respublikos diplomatiniam atstovui suteikiamos jo pareigybę ir šeimos narių skaičių atitinkančios gyvenamosios patalpos – rezidencija. Suteikiant gyvenamąsias patalpas, Vyriausybės nustatyta tvarka apmokamos komunalinės ir ryšių išlaidos. Taip pat kompensuojamos diplomato ir jo šeimos narių persikėlimo iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę ir iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką  (ar į kitą valstybę) išlaidos.

2. Kartą per metus, skaičiuojant nuo paskyrimo dirbti į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, diplomatui ir kartu gyvenantiems jo šeimos nariams kompensuojamos kelionės į Lietuvos Respubliką ir atgal išlaidos, o kartu negyvenantiems šeimos nariams – kelionės pas diplomatą ir atgal į Lietuvos Respubliką išlaidos.

3. Išmokų apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis ir komunalinėms bei ryšių išlaidoms padengti skyrimo ir gyvenamųjų patalpų suteikimo tvarką ir gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų normą bei persikėlimo išlaidų kompensavimo tvarką nustato Vyriausybė.

4. Diplomatui, paskirtam dirbti į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, taip pat po darbo Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje grąžinamam dirbti į Užsienio reikalų ministeriją, skiriamos 5 darbo dienos persikėlimo atostogų. Už šį laikotarpį diplomatui mokamas jo vidutinis darbo užmokestis, apskaičiuotas Vyriausybės nustatyta tvarka.

5. Diplomatui, paskirtam dirbti į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, ir kartu su juo vyksiančiam sutuoktiniui užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka gali būti apmokamos vienos iš oficialių valstybės, kurioje yra Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga, kalbų ar kitos pagal poreikį užsienio kalbos mokymosi išlaidos.“

 

17 straipsnis. 68 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 68 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

68 straipsnis. Diplomato amžiaus apribojimas

1. Diplomatu gali dirbti asmuo, ne vyresnis kaip 65 metų.

2. Respublikos Prezidentas gali leisti asmenims, vyresniems kaip 65 metų, toliau dirbti diplomatiniais atstovais, tačiau bendras pratęstas tarnybos laikas negali viršyti 5 metų. Kitiems diplomatams, sulaukusiems šio straipsnio 1 dalyje nurodyto amžiaus, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos laiką iki vienų metų gali pratęsti užsienio reikalų ministras, tačiau bendras pratęstas tarnybos laikas negali viršyti 5 metų. Apie būsimą tarnybos pratęsimą Užsienio reikalų ministerija privalo pranešti valstybės tarnybos tvarkymo funkciją atliekančiai įstaigai ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki tarnybos pratęsimo dienos.“

 

18 straipsnis. 70 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 70 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

70 straipsnis. Kompensacijos diplomato žūties ar sužalojimo atveju. Palaikų pervežimas

1. Jeigu diplomatas žuvo atlikdamas tarnybines pareigas arba mirė dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, Vyriausybės nustatyta tvarka iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto vaikams (įvaikiams, taip pat vaikams, gimusiems po jo mirties), iki jiems sukaks 18 metų, taip pat vaikams (įvaikiams), kurie mokosi nustatyta tvarka įregistruotų mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose, – iki jiems sukaks 24 metai, sutuoktiniui, tėvui (įtėviui), motinai (įmotei) ir dėl amžiaus ar neįgalumo nedarbingiems asmenims, kurie buvo diplomato išlaikomi arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti jo išlaikymą, lygiomis dalimis išmokama 48 mėnesių diplomato gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija. Kompensacija gali būti išmokama dalimis, bet ne ilgiau kaip per 2 metus.

2. Diplomatas pripažįstamas žuvusiu atliekant tarnybines pareigas arba mirusiu dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, jeigu įvykis, kuris buvo diplomato žūties (mirties) priežastis, įvyko jam atliekant jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas arba dėl šių funkcijų atlikimo, išskyrus atvejus, kai diplomatas žuvo (mirė) darydamas tyčinę nusikalstamą veiką ar kitą teisės pažeidimą, taip pat jeigu diplomato žūties (mirties) priežastis buvo apsvaigimas nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų arba jeigu diplomatas nusižudė dėl priežasčių, nesusijusių su tarnyba. Diplomatas pripažįstamas žuvusiu  atliekant tarnybines pareigas arba mirusiu dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų užsienyje atlikimu, Vyriausybės nustatyta tvarka.

3. Diplomatas, žuvęs atlikdamas tarnybines pareigas arba miręs dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, laidojamas valstybės lėšomis. Valstybės apmokamų laidojimo išlaidų aprašą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

4. Diplomatui, kuris buvo sužalotas arba susirgo sunkia liga atlikdamas tarnybines pareigas arba dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, atsižvelgiant į jo sveikatos sutrikimo laipsnį Vyriausybės nustatyta tvarka išmokama vienkartinė nuo 12 iki 48 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija.

5. Paskirto dirbti į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą diplomato, žuvusio ar mirusio darbo užsienyje metu, taip pat užsienyje žuvusių ar mirusių kartu su Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje dirbančiu diplomatu gyvenusių jo šeimos narių, nurodytų šio įstatymo 27 straipsnyje, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidas apmoka valstybė teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

19 straipsnis. Įstatymo 1 priedėlio pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 1 priedėlį ir jį išdėstyti taip:

 


„Lietuvos Respublikos

diplomatinės tarnybos įstatymo

1 priedėlis

 

DIPLOMATO TARNYBOS SUTARTIS

 

__________ m. ______________ d. Nr. ______

 

_______________

(sudarymo vieta)

 

Užsienio reikalų ministerija, _____________________________________________

(adresas)

_________________________________________________________________________ ,

(toliau – darbdavys), atstovaujama _____________________________________________

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

_________________________________________________________________________ _,

ir priimamas į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą Lietuvos Respublikos pilietis ____

 

___________________________, gyvenantis ____________________________________

(vardas ir pavardė)

____________________________________, asmens kodas ________________________ ,

(toliau  – diplomatas) sudarė šią diplomato tarnybos sutartį:

1. __________________________________________________________________

(vardas ir pavardė)

priimamas į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą.

2. Darbdavys įsipareigoja mokėti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį ir užtikrinti tinkamas diplomato tarnybos sąlygas.

3. Diplomatas įsipareigoja atlikti Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose nustatytas diplomato pareigas ir laikytis Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose nustatytų diplomatinės tarnybos taisyklių.

4. Kiti darbdavio įsipareigojimai, kurie neprivalomi pagal teisės aktus, bet jiems neprieštarauja              

_________________________________________________________________________ .

(papildomos garantijos, kompensacijos ir kt.)

5. Diplomato įsipareigojimai, kurie neprivalomi pagal teisės aktus, bet jiems neprieštarauja                     

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ .

 

6. Ši diplomato tarnybos sutartis įsigalioja __________________________________ .

(nurodyti datą)

7. Diplomatas pradeda dirbti _____________________________________________ .

(nurodyti datą)

8. Ginčai dėl šios diplomato tarnybos sutarties nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Ši diplomato tarnybos sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo nustatytais pagrindais.

10. Diplomato tarnybos sutartis sudaroma dviem egzemplioriais: vienas duodamas darbdaviui, kitas – diplomatui.

 

 

Darbdavio atstovas

___________

(parašas)

____________

(vardas ir pavardė)

 

A. V.

Diplomatas

___________

(parašas)

____________

(vardas ir pavardė)

 

Diplomato tarnybos sutartis nutraukta _____________________________________

(nurodyti datą ir teisinį pagrindą)

_________________________________________________________________________ .

 

Darbdavio atstovas

___________

(parašas)

____________

(vardas ir pavardė)

 

A. V.

Diplomatas

___________

(parašas)

____________

(vardas ir pavardė)

 

20 straipsnis. Įstatymo 2 priedėlio pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 2 priedėlį ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos diplomatinės

tarnybos įstatymo

2 priedėlis

 

TERMINUOTA DIPLOMATO TARNYBOS SUTARTIS

 

______m. ____________d. Nr.______

_______________

(sudarymo vieta)

 

Užsienio reikalų ministerija, _____________________________________________

(adresas)

_________________________________________________________________________ ,

(toliau – darbdavys), atstovaujama _____________________________________________ ,

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

_________________________________________________________________________

ir priimamas į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą Lietuvos Respublikos pilietis ____

________________________________, gyvenantis _______________________________

(vardas ir pavardė)

___________________________________________, asmens kodas _________________ ,

(toliau – diplomatas) sudarė šią terminuotą diplomato tarnybos sutartį:

1. __________________________________________________________________

(vardas ir pavardė)

priimamas į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą dirbti:

1.1. _________________________________________________________________ ;

(nurodyti Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę/konsulinę įstaigą/ valstybės instituciją, padalinį ir pareigas)

1.2. _________________________________________________________________ ;

(nurodyti sutarties terminą, jei asmuo skiriamas į pareigas apibrėžtam terminui)

1.3. _________________________________________________________________ .

(kitos terminuotos diplomato tarnybos sutarties sąlygos (nurodyti, kada sutartis pasibaigia:

a) pasibaigus sutarties terminui; b) diplomatą atšaukus; c) diplomatui nustojus eiti šios sutarties 1.1 punkte nurodytas pareigas ir t. t., – įrašyti reikiamus žodžius)

 

2. Darbdavys įsipareigoja mokėti diplomatui įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį (išskyrus darbo užmokestį asmeniui, priimamam į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 23 straipsnio
3 dalyje nustatyta tvarka).

3. Diplomatas įsipareigoja atlikti diplomato pareigas ir reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose.

4. Kiti darbdavio įsipareigojimai, kurie neprivalomi pagal teisės aktus, bet jiems neprieštarauja              

_________________________________________________________________________ .

(papildomos garantijos, kompensacijos ir kt.)

5. Diplomato įsipareigojimai, kurie neprivalomi pagal teisės aktus, bet jiems neprieštarauja                     

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ .

6. Ši terminuota diplomato tarnybos sutartis įsigalioja _________________________ .

(nurodyti datą)

 

7. Diplomatas pradeda dirbti _____________________________________________ .

(nurodyti datą, išskyrus asmenis, priimamus į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka)

 

8. Ginčai dėl šios terminuotos diplomato tarnybos sutarties nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Ši terminuota diplomato tarnybos sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo nustatytais pagrindais.

10. Terminuota diplomato tarnybos sutartis sudaroma dviem egzemplioriais: vienas duodamas darbdaviui, kitas – diplomatui.

 

Darbdavio atstovas

___________

(parašas)

____________

(vardas ir pavardė)

 

A. V.

Diplomatas

___________

(parašas)

____________

(vardas ir pavardė)

 

Terminuota diplomato tarnybos sutartis pakeista _____________________________

(nurodyti, kurios pirminės šios sutarties sąlygos  pakeistos, taip pat datą ir teisinį pagrindą)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ .

 

Darbdavio atstovas

___________

(parašas)

____________

(vardas ir pavardė)

 

A. V.

Diplomatas

___________

(parašas)

____________

(vardas ir pavardė)

 

Terminuota diplomato tarnybos sutartis nutraukta ____________________________

(nurodyti datą ir teisinį pagrindą)

_________________________________________________________________________

 

Darbdavio atstovas

___________

(parašas)

____________

(vardas ir pavardė)

 

A. V.

Diplomatas

___________

(parašas)

____________

(vardas ir pavardė)

 

21 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus 4 straipsnio nuostatas, susijusias su diplomato laikinu perkėlimu į kitą valstybės instituciją ar įstaigą, ir 16, 22 straipsnius, įsigalioja 2010 m. rugsėjo 1 d.

2. Šio įstatymo 16 straipsnis įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

3. Šio įstatymo 6 straipsnis taikomas po šio įstatymo įsigaliojimo paskirtiems diplomatams dirbti į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas.

 

22 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki 2010 m. rugsėjo 1 d. parengia ir patvirtina šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________