LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. gegužės 23 d. Nr. VIII-1699

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr.105-3019)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 1 ir 2 dalių papildymas

1. 5 straipsnio 1 dalies 16 punkte po žodžių „Valstybės saugumo departamentas“ įrašyti žodžius „Specialiųjų tyrimų tarnyba“ ir šį punktą išdėstyti taip:

16) ginklų registro duomenys, kai ginklo savininkas, valdytojas ar naudotojas yra krašto apsaugos sistemos institucija, vidaus reikalų sistemos institucija, Valstybės saugumo departamentas, Specialiųjų tyrimų tarnyba, prokuratūra, Ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, taip pat detalizuoti duomenys apie operatyvinės veiklos subjektų turimus ginklus, šaudmenis, sprogmenis, kovinę techniką, specialiąsias priemones bei specialiąją techniką;“.

2. 5 straipsnio 2 dalies 6, 7, 11, 12 punktuose po žodžių „Valstybės saugumo departamento“ įrašyti žodžius „Specialiųjų tyrimų tarnybos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Tarnybos paslaptį gali sudaryti:

1) detalizuoti duomenys apie valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos apsaugos organizavimą, įslaptintos informacijos apskaitą bei tvarkymą;

2) detalizuoti duomenys apie asmenų, kurių darbas susijęs su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, kandidatūrų tikrinimo tvarką bei eigą, taip pat tikrinimo metu surinkta informacija apie asmenis;

3) asmenų, padariusių ar įtariamų padarius nusikaltimus, paieškos ir sulaikymo, policijos kompleksinių priemonių ir operacijų organizavimas bei detalūs planai;

4) valstybės institucijų ar jų padalinių saugomų asmenų ir svarbių objektų apsaugos organizavimas, tokių objektų projektavimo, statybos ir remonto darbų dokumentai;

5) informacija apie operatyvinės veiklos subjektų sąveiką su savivaldos institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis;

6) detalizuoti duomenys apie Lietuvos kariuomenės, taip pat krašto apsaugos sistemos institucijų, vidaus reikalų sistemos institucijų, Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos operatyvinių, specialiųjų padalinių kiekybinę ir personalinę sudėtį, materialinį techninį aprūpinimą;

7) duomenys apie krašto apsaugos sistemos institucijų, vidaus reikalų sistemos institucijų, Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos operatyvinių, specialiųjų padalinių pareigūnų, apdraustų valstybiniu socialiniu draudimu, įskaitą, valstybinio socialinio draudimo įmokas;

8) suvestiniai duomenys apie valstybės materialinių išteklių rezervą;

9) valstybės institucijų padalinių veiklos ekstremalių situacijų metu detalūs planai;

10) informacija apie specialiųjų krovinių gabenimo organizavimą ir taktiką;

11) duomenys apie krašto apsaugos sistemos institucijų, vidaus reikalų sistemos institucijų, Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos padalinių aprūpinimą ryšio technika ir įranga, naudojamus dažnius ir šaukinius;

12) informacija apie krašto apsaugos sistemos institucijų, vidaus reikalų sistemos institucijų, Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos, prokuratūros, Lietuvos banko, Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės saugomų ginklų, šaudmenų, asmens saugos ir aktyviosios ginties, radiacinės ir cheminės saugos, specialiųjų degazavimo priemonių ir inžinerinės technikos saugojimo bei apskaitos normas, paskirstymą ir apsaugos organizavimą;

13) informacija, gauta iš bankų ir kitų kredito įstaigų jų priežiūros tikslams;

14) nacionalinės ir bazinės valiutos kurso nustatymo projektai bei duomenys apie Lietuvos banko vykdomų atpirkimo sandorių, terminuotų indėlių, Vyriausybės, Lietuvos banko vertybinių popierių aukcionų dalyvius ir jų siūlymus, likvidumo paskolas.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________