LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO TERITORINĖMS LIGONIŲ KASOMS PAGAL GYVENTOJŲ SKAIČIŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. lapkričio 16 d. Nr. V-812

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. 1196 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001–2004 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 86-3015) 126 priemonę:

1. Tvirtinu Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui A. Sasnauskui.

 

 

 

L. E. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO pareigas                                JUOZAS OLEKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2004 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-812

 

PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO TERITORINĖMS LIGONIŲ KASOMS PAGAL GYVENTOJŲ SKAIČIŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms tvarkos aprašas reglamentuoja lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti skirstymą teritorinėms ligonių kasoms (toliau – TLK) pagal gyventojų skaičių, amžių ir lytį.

2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis teisės aktais:

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 55-1287, Nr. 99; 2002, Nr. 123-5512);

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis (Žin., 2003, Nr. 48-2122);

sveikatos apsaugos ministro 2000 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 327 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, bazinių kainų, organizavimo bei apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 50-1447);

sveikatos apsaugos ministro 2000 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 328 „Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų, bazinių kainų, organizavimo bei apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 50-1448);

Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2001 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 7/2 „Dėl 2002 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti paskirstymo“;

Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 1/3 „Dėl išteklių paskirstymo modelio įgyvendinimo ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo 2003 metais“;

Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2003 m. gruodžio 4 d. protokoliniu nutarimu „Dėl PSDF biudžeto lėšų, skirtų specializuotoms ambulatorinėms ir stacionarinėms paslaugoms apmokėti, paskirstymo pagal gyventojų skaičių, amžių ir lytį modelio įgyvendinimo“.

 

II. LĖŠŲ PASKIRSTYMAS TERITORINĖMS LIGONIŲ KASOMS

 

3. Lėšos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti TLK paskirstomos pagal formulę:

BTLK = (m1 x k1+ m2 x k2+m3 x k3+ m4 x k4+m5 x k5+m6 x k6+m7 x k7+m8 x k8),

kai:

BTLK – TLK skirtos lėšos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti;

m1 – aptarnaujamų TLK veiklos zonos gyventojų iki 5 metų skaičius;

k1 – ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų vienam gyventojui iki 5 metų bazinė kaina (balais);

m2 – bendrosios praktikos gydytojo aptarnaujamų TLK veiklos zonos gyventojų nuo 5 iki 16 metų skaičius;

k2 – ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų vienam bendrosios praktikos gydytojo aptarnaujamam gyventojui nuo 5 iki 16 metų bazinė kaina (balais);

m3 – gydytojų komandos aptarnaujamų TLK veiklos zonos gyventojų nuo 5 iki 16 metų skaičius;

k3 ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų vienam gydytojų komandos aptarnaujamam gyventojui nuo 5 iki 16 metų bazinė kaina (balais);

m4 – bendrosios praktikos gydytojo aptarnaujamų TLK veiklos zonos gyventojų nuo 16 iki 65 metų skaičius;

k4 ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų vienam bendrosios praktikos gydytojo aptarnaujamam gyventojui nuo 16 iki 65 metų bazinė kaina (balais);

m5 – gydytojų komandos aptarnaujamų TLK veiklos zonos gyventojų nuo 16 iki 65 metų skaičius;

k5 ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų vienam gydytojų komandos aptarnaujamam gyventojui nuo 16 iki 65 metų bazinė kaina (balais);

m6 – bendrosios praktikos gydytojo aptarnaujamų TLK veiklos zonos gyventojų, vyresnių kaip 65 metų, skaičius;

k6 ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų vienam bendrosios praktikos gydytojo aptarnaujamam gyventojui, vyresniam kaip 65 metų, bazinė kaina (balais);

m7 – gydytojų komandos aptarnaujamų TLK veiklos zonos vyresnių kaip 65 metų gyventojų skaičius;

k7 ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų vienam gydytojų komandos aptarnaujamam gyventojui, vyresniam kaip 65 metų, bazinė kaina (balais);

m8 – aptarnaujamų TLK veiklos zonos kaimo gyventojų skaičius;

k8 suma (balais), kuria didinama kiekvieno aptarnaujamo kaimo gyventojo ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų metinė bazinė kaina.

4. Lėšos greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) paslaugoms apmokėti TLK paskirstomos pagal formulę:

BTLK = BPSDF x(m1+m2xK)/(n1+n2xK),

kai:

BTLK – TLK skiriamos lėšos GMP paslaugoms apmokėti;

BPSDF – PSDF biudžeto lėšos GMP paslaugoms apmokėti;

m1 – statistinis TLK veiklos zonos miesto gyventojų skaičius*;

n1 – statistinis šalies miesto gyventojų skaičius*;

m2 – statistinis TLK veiklos zonos kaimo gyventojų skaičius*;

n2 – statistinis šalies kaimo gyventojų skaičius*;

K – kaimo gyventojų išlaidų koeficientas, lygus 1,25;

* – Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patikslintais sausio 1 d. duomenimis.

 

5. Lėšos slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms apmokėti TLK paskirstomos pagal formulę:

BTLK = BPSDF x(m1+m2xK)/(n1+n2xK),

kai:

BTLK – TLK skiriamos lėšos slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms apmokėti;

BPSDF – PSDF biudžeto lėšos slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms apmokėti;

m1 – statistinis TLK veiklos zonos gyventojų iki 65 metų skaičius*;

n1 – statistinis šalies gyventojų iki 65 metų skaičius*;

m2 – statistinis TLK veiklos zonos vyresnių kaip 65 metų gyventojų skaičius*;

n2 – statistinis šalies vyresnių kaip 65 metų gyventojų skaičius*;

K – vyresnių kaip 65 metų gyventojų išlaidų koeficientas, lygus 22;

*– Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patikslintais sausio 1 d. duomenimis.

6. Lėšos specializuotoms ambulatorinėms ir stacionarinėms paslaugoms apmokėti TLK paskirstomos:

6.1. Pagal Statistikos departamento patikslintus ataskaitinio laikotarpio sausio 1 d. gyventojų skaičiaus duomenis nustatomos šios gyventojų amžiaus grupės, atskirai skaičiuojant moteris ir vyrus;

iki 1

1–4

5–9

10–14

15–19

20–29

30–39

40–49

50–59

60–64

65–69

70–74

75–79

80 ir daugiau

6.2. Apskaičiuojama praėjusio ataskaitinio laikotarpio kiekvienos amžiaus grupės ir lyties gyventojams suteiktų specializuotų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų vidutinė vertė (balais) pagal privalomojo sveikatos draudimo kompiuterizuotos informacinės sistemos „Sveidra“ praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenis:

kv0-1 = Sv0-1 /Gv0-1,

kur:

kv0-1 vidutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio suteiktų specializuotų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų, tenkančių vyrų nuo 0 iki 1 metų amžiaus grupei, vertė (balais);

Sv0-1 faktinių praėjusio ataskaitinio laikotarpio paslaugų, tenkančių vyrų nuo 0 iki 1 metų amžiaus grupei, vertė (balais);

Gv0-1 – statistinis šalies gyventojų skaičius, tenkantis vyrų nuo 0 iki 1 metų amžiaus grupei Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patikslintais sausio 1 d. duomenimis;

km0-1 = Sm0-1 /Gm0-1,

kur:

km0-1 vidutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio suteiktų specializuotų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų, tenkančių moterų nuo 0 iki 1 metų amžiaus grupei, vertė (balais);

Sm0-1 – faktinių praėjusio ataskaitinio laikotarpio paslaugų, tenkančių moterų nuo 0 iki 1 metų amžiaus grupei, vertė (balais);

Gm0-1 – statistinis šalies gyventojų skaičius, tenkantis moterų nuo 0 iki 1 metų amžiaus grupei Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patikslintais sausio 1 d. duomenimis.

Analogiškai apskaičiuojama visų amžiaus grupių praėjusio ataskaitinio laikotarpio suteiktų specializuotų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų vidutinė vertė (balais).

6.3. Lėšos specializuotoms ambulatorinėms ir stacionarinėms paslaugoms apmokėti TLK paskirstomos pagal formulę:

BTLK = (BPSDF/S)x(V0-1 x kv0-1 + M0-1 x km0-1 + V1-4 x kv1-4 + M1-4 x km1-4................... V80+ x kv80+ + M80+ x km80+),

kur:

BPSDF – Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto planuojamos išlaidos ambulatorinėms ir stacionarinėms paslaugoms apmokėti;

S – privalomojo sveikatos draudimo kompiuterizuotos informacinės sistemos „Sveidra“ duomenys apie praėjusio ataskaitinio laikotarpio faktiškai suteiktų specializuotų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų vertę (balais);

BTLK – TLK skiriamos lėšos specializuotoms ambulatorinėms ir stacionarinėms paslaugoms apmokėti;

V0-1 – statistinis TLK veiklos zonos vyriškos lyties gyventojų nuo 0 iki 1 metų skaičius*;

kv0-1 – vidutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio suteiktų specializuotų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų, tenkančių vyrų iki 1 metų amžiaus grupei, vertė (balais);

M0-1 – statistinis TLK veiklos zonos moteriškos lyties gyventojų nuo 0 iki 1 metų skaičius*;

km0-1 vidutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio suteiktų specializuotų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų, tenkančių moterų iki 1 metų amžiaus grupei, vertė (balais);

V1-4 – statistinis TLK veiklos zonos vyriškos lyties gyventojų nuo 1 iki 4 metų skaičius*;

kv1-4 vidutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio suteiktų specializuotų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų, tenkančių vyrų nuo 1 iki 4 metų amžiaus grupei, vertė (balais);

M1-4 – statistinis TLK veiklos zonos moteriškos lyties gyventojų nuo 1 iki 4 metų skaičius*;

km1-4 vidutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio suteiktų specializuotų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų, tenkančių moterų nuo 1 iki 4 metų amžiaus grupei, vertė (balais)..... ir t. t.

V80+ – statistinis TLK veiklos zonos vyriškos lyties gyventojų nuo 80 metų skaičius*;

Kv80+ vidutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio suteiktų specializuotų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų, tenkančių vyrų nuo 80 metų amžiaus grupei, vertė (balais);

M80+ – statistinis TLK veiklos zonos moteriškos lyties gyventojų nuo 80 metų skaičius*;

Km80+ vidutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio suteiktų specializuotų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų, tenkančių moterų nuo 80 metų amžiaus grupei, vertė (balais);

* – Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patikslintais sausio 1 d. duomenimis.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Lėšų specializuotoms ambulatorinėms ir stacionarinėms paslaugoms apmokėti paskirstymo TLK pagal gyventojų skaičių, amžių ir lytį formulę galutinai įgyvendinti 2006 metais, kasmet 1/3 sumažinant skirtumą tarp faktinio paslaugų vartojimo ir teorinio paskirstymo.

______________