LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. 1R-119 „DĖL REIKALAVIMŲ, KELIAMŲ NOTARŲ BIURAMS IR NOTARŲ DARBO LAIKUI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. spalio 10 d. Nr. 1R-336

Vilnius

 

1. Pakeičiu Reikalavimus, keliamus notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1R-119 „Dėl Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 86-3134):

1.1. Išdėstau 10 punktą taip:

„10. Notaras privalo priimti gyventojus ir atlikti notarinius veiksmus darbo dienomis: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais. Priėmimui per vieną savaitę turi būti skirta ne mažiau kaip keturiasdešimt valandų, o priėmimui per vieną darbo dieną – ne mažiau kaip 7 valandos. Notaras gali priimti asmenis ir atlikti notarinius veiksmus taip pat ir kitomis savaitės dienomis. Kasdienio darbo pradžią ir pabaigą, kasdieninio ir kassavaitinio poilsio laiką notaras nustato savo nuožiūra ir apie tai informuoja raštu Teisingumo ministeriją ir Notarų rūmus.“

1.2. Išdėstau 12 punktą taip:

„12. Jeigu dėl objektyvių priežasčių notaro (notarų) biuras nedirba, apie tai prie įėjimo į biurą turi būti iškabinta informacija. Šioje informacijoje taip pat turi būti nurodyta, kas paskirtas pavaduojančiu notaru, artimiausių notarų biurų adresai ir telefonų numeriai.“

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                            PETRAS BAGUŠKA