MOKSLO, INOVACIJŲ ir technologijų agentūros DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MOKSLO, INOVACIJŲ ir technologijų agentūros direktoriaus 2012 m. LIEPOS 16 d. įsakymO Nr. 2V-72 PAKEITIMO

 

2013 m. birželio 27 d. Nr. 2V-106

Vilnius

 

 

Pakeičiu Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašą, patvirtintą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 2V-72 (Žin., 2012, Nr. 85-4480), (toliau – Aprašas):

1. Aprašo 5 punktą išdėstau taip:

5. Aprašo 4 punkte nurodyti dokumentai (popierinė ir elektroninė (pdf ir doc formate, CD arba DVD laikmenoje) versijos) gali būti pateikti Agentūrai asmeniškai, pristatyti pašto kurjerio ar atsiųsti registruotu laišku adresu: A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius, arba elektroniniu būdu, pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, adresu info@mita.lt.“

2. Aprašo 6 punktą papildau sakiniu „Agentūra, gavusi ūkio subjekto prašymą įvertinti atitinkamo laikotarpio veiklas, kurios jau buvo Agentūros įvertintos anksčiau, gali priimti sprendimą prašymą atmesti.“

3. Aprašo 14 punkte vietoj skaičių „30“ įrašau skaičius „60“.

4. Aprašo 15 punktą išdėstau taip:

15. Galutinė vertinimo išvada dėl veiklos priskyrimo (nepriskyrimo) MTEP pateikiama ūkio subjektui ar mokesčių administratoriui per 15 darbo dienų nuo galutinės išvados priėmimo dienos.“

5. Aprašo 1 ir 2 priedus išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti direktoriaus funkcijas                           Birutė Bukauskaitė


Ūkio subjektų vykdomų Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo

1 priedas

 

ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS APRAŠYMO FORMA

 

1. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklą vykdančioji institucija ir kontaktinė informacija (buveinės adresas, kontaktinis asmuo, telefono, fakso numeriai, el. pašto ir interneto svetainės adresai)

 

2. MTEP veiklos pavadinimas

 

3. MTEP veiklos mokslo sritis (-ys), tinkamą pažymėti (mokslo sritis (-ys) nurodoma (-os) vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-12-29 nutarimu Nr. 1840 „Dėl mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikacijos“ (Žin., 2010, Nr. 158-8030) ir švietimo ir mokslo ministro 2011-02-14 įsakymu Nr. V-231 „Dėl mokslo krypčių ir šakų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 23-1123))

Humanitariniai mokslai

£[]

Žemės ūkio mokslai

£[]

Socialiniai mokslai

£[]

Biomedicinos mokslai

£[]

Fiziniai mokslai

£[]

Technologijos mokslai

£[]

4. MTEP veiklos trukmė (pradžia – pabaiga)

 

5. Nurodyti neaiškumus iškilusius priskiriant vykdytą veiklą MTEP

 

6. Veiklos atitiktis MTEP etapui (tinkamą pažymėti)

 

Fundamentiniai moksliniai tyrimai

Fundamentinių žinių įgijimas

£[]

Taikomieji moksliniai tyrimai

Žinių taikymo koncepcijos formulavimas

£[]

Koncepcijos įgyvendinamumo įrodymas / patvirtinimas

£[]

Maketo (modelio), meno objekto projekto kūrimas ir testavimas

£[]

Maketo (modelio) patikrinimas imituojant realias sąlygas, meno objekto projekto pristatymas visuomenei

£[]

Eksperimentinė plėtra

Prototipo (bandomosios versijos) kūrimas

£[]

Prototipo (bandomosios versijos) demonstravimas

£[]

Bandomosios partijos gamyba (versijos galutinis išbandymas)

£[]

Sukurto naujo produkto įvertinimas (bandomieji sukurto naujo produkto pavyzdžiai, įvertinti vartotojo ir (arba) užsakovo)

£[]

7. MTEP veiklos tikslas, uždaviniai

 

8. MTEP veiklos metodai ir priemonės (infrastruktūra)

 

9. MTEP veiklos vykdytojai ir jų kompetencija

(priede pateikiami vykdytojų europinio standarto (Europass CV) gyvenimo aprašymai)

 

10. MTEP veiklos vykdymo etapų aprašymas

 

11. MTEP rezultatai ir jų naujumas

 

12. Nurodyti kuo MTEP veiklos rezultatai bus naudingi, pritaikomi, svarbūs kitai mokslinei, technologinei ar pramoninei veiklai

 

13. Ar MTEP veikla buvo / yra įgyvendinama vykdant projektus pagal nacionalines ir / ar tarptautines programas (vykdytų / vykdomų projektų, susijusių su MTEP veikla, sąrašas: programos ir projekto pavadinimas, finansavimo šaltiniai, laikotarpis)

 

14. Kita svarbi informacija ir dokumentai, įrodantys MTEP veiklą (užregistruotos patentinės paraiškos, patentai ir kt.)

15. Nurodykite MTEP veiklos finansavimo šaltinius: ar vykdyta veikla buvo užsakyta ir darbai finansuoti kito subjekto; ar veiklą finansavo ją vykdžiusi institucija.

 

 

Pasirašydami patvirtiname, kad informacija ir pateikti duomenys yra teisingi.

 

Ūkio subjekto vadovas

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

_________________

 

 


 

Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Išvados apie ūkio subjekto vykdytą MTEP veiklą forma)

 

IŠVADA APIE ŪKIO SUBJEKTO VYKDYTĄ MTEP veiklĄ

 

MTEP veiklos pavadinimas ..........................................................................................................

 

MTEP veiklą vykdęs ūkio subjektas ............................................................................................

 

1. Veiklos atitiktis nurodytam MTEP etapui (pagal LR Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 650 (Žin., 2012, Nr. 66-3344)

 

£[]    Atitinka                                                                                                          £[]    Neatitinka

 

Komentarai (būtina pateikti argumentuotus komentarus):

 

 

 

 


2. Veiklos tikslo atitiktis MTEP (pagal Frascati vadovą ar kitus dokumentus)

 

£[]    Atitinka                                                                                                          £[]    Neatitinka

 

Komentarai (būtina pateikti argumentuotus komentarus):

 

 

 

 

3. Veiklos metodų atitiktis MTEP veiklos tikslui ir uždaviniams

(darbo metodų tinkamumas, naujumas)

 

£[]    Atitinka                                                                                                          £[]    Neatitinka

 

Komentarai (būtina pateikti argumentuotus komentarus):

 

 

 

 

4. MTEP veiklos vykdytojai ir jų kompetencija

(kvalifikacija ir jos atitiktis veiklos turiniui; patirties tinkamumas ir sąsajos su veiklos tikslais ir metodais)

 

£[]    Atitinka                                                                                                          £[]    Neatitinka

 

Komentarai (būtina pateikti argumentuotus komentarus):

 

 

 

 

Galutinė išvada (pažymėti vieną):

 

5. Veiklos atitiktis MTEP veiklų reikalavimus: naujumas, nauda ir pritaikomumas kitai mokslinei, technologinei ar pramoninei veiklai

 

£[]    Atitinka                                                                                                          £[]    Neatitinka

 

Komentarai (būtina pateikti argumentuotus komentarus):

 

 

 

 

Išvada:

 

Veikla pripažįstama MTEP

 

£[]

Veikla nepripažįstama MTEP

 

£[]

Veikla iš dalies pripažįstama MTEP

(nurodyti, kurie darbai nepripažįstami ir kurie pripažįstami MTEP)

£[]

 

Data . . . . . . . . . . .

 

Ekspertas (pasirašo, kai rengiama individualaus vertinimo išvada)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(parašas)                                                                               (vardas, pavardė)

 

 

Ekspertų grupės pirmininkas (pasirašo, kai rengiama galutinė išvada)

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(parašas)                                                                               (vardas, pavardė)

 

_________________