NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS 2011 M. GEGUŽĖS 10 D. ĮSAKYMO Nr. T1-90 „DĖL TARPŽINYBINĖS NAUJŲ PSICHOAKTYVŲ EFEKTĄ SUKELIANČIŲ MEDŽIAGŲ RIZIKOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. sausio 15 d. Nr. T1-21

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. T1-90 „Dėl Tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 62-2950, Nr. 70-3351) ir išdėstau 1 punktą taip:

1. S u d a r a u šios sudėties Tarpžinybinę naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisiją:

Zenius Martinkus – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius (Komisijos pirmininkas);

Povilas Radzevičius – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotojas (Komisijos pirmininko pavaduotojas);

Julita Šiuipienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Licencijų skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos sekretorė);

Audronė Astrauskienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Ligų prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė;

Gražina Belian – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja;

Ramunė Grigaliūnienė – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Narkotikų skyriaus vedėja;

Laima Gruzdytė – Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro vedėja;

Arūnas Ivoška – Muitinės kriminalinės tarnybos Narkotikų kontrolės skyriaus viršininko pavaduotojas;

Valdimaras Janulis – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto Farmakognozijos katedros vedėjas;

Stasė Kaduševičienė – Lietuvos teismo ekspertizės centro Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyriaus vyriausioji ekspertė;

Virginijus Keturka – Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyriaus vedėjas;

Rima Mačiūnienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Rima Markuvienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento Farmacinės veiklos skyriaus vyriausioji specialistė;

Vytas Martynaitis – Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Organinės chemijos katedros vedėjas;

Zita Minkuvienė – Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Toksikologijos laboratorijos vedėja;

Ramutė Neniškienė – Muitinės laboratorijos direktoriaus pavaduotoja;

Valerijus Rašomavičius – Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Floros ir geobotanikos laboratorijos vadovas;

Evelina Venckevič – Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Mitybos skyriaus vedėjos pavaduotoja;

Violeta Verseckienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Licencijų skyriaus vedėja;

Aidas Žebrauskas – Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Kriminalistinių tyrimų valdybos Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas.“

 

 

 

Direktorius                                                                                    Zenius Martinkus