LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 23 D. ĮSAKYMO NR. 254 „DĖL REIKALAVIMŲ ANTSTOLIO (ANTSTOLIŲ) DARBO VIETAI BEI DARBO LAIKUI PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2002 m. spalio 18 d. Nr. 278

Vilnius

 

Papildau Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr. 254 „Dėl Reikalavimų antstolio (antstolių) darbo vietai bei darbo laikui patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 96 – 4210) šia pastraipa:

Nustatau, kad Reikalavimų antstolio (antstolių) darbo vietai bei darbo laikui 6 punktas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.“

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS