VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS IR VALSTYBĖS PINIGŲ FONDAIS PAŽYMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ BEI FR0319, FR0320 IR FR0321 FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. lapkričio 18 d. Nr. V-298

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 61-1525), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786), 18.11 punktu ir siekdama gerinti mokesčių mokėtojų aptarnavimą:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymų išdavimo taisykles (toliau – Taisyklės).

1.2. Prašymo išduoti atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymą FR0319 formą (toliau – FR0319 forma).

1.3. Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymos FR0320 formą (toliau – FR0320 forma).

1.4. Nepakankamo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais, pažymos FR0321 formą bei jos priedą (toliau – FR0321 forma).

2. Įsakau:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) darbuotojams, vykdantiems su Taisyklių nuostatomis susijusias funkcijas, vadovautis šiomis Taisyklėmis ir užtikrinti, kad būtų naudojamos FR0319 forma, FR0320 forma, FR0321 forma ir jos priedas.

2.2. VMI prie FM Duomenų valdymo skyriui VMI prie FM viršininko 1999 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 165 „Dėl Dokumentų formų registro“ nustatyta tvarka FR0319 formą, FR0320 formą ir FR0321 formą įtraukti į Dokumentų formų registrą.

2.3. VMI prie FM Informacinių sistemų plėtros skyriui užtikrinti, kad ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo mokestinių prievolių formavimo taisyklių ar algoritmų patvirtinimo būtų parengta minėtų Pažymų išdavimo programinė įranga.

2.4. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems VMI prie FM viršininko pavaduotojams ir AVMI viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2003 m. lapkričio 18 d.

įsakymu Nr. V-298

 

ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS IR VALSTYBĖS PINIGŲ FONDAIS PAŽYMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato prašymų išduoti atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymas (toliau – Pažyma) priėmimo ir registravimo, Pažymų parengimo ir išdavimo mokesčių mokėtojams (juridiniams asmenims), įstaigoms, institucijoms ir organizacijoms (toliau – institucijos) ir jų formų užpildymo tvarką.

2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 61-1525) ir kitais norminiais teisės aktais, nustatančiais mokesčių apskaičiavimo, sumokėjimo bei licencijų išdavimo tvarką, kurie nurodyti Taisyklių 1 priede.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų įsakymuose ir įsakymais patvirtintuose norminiuose teisės aktuose (toliau – teisės aktai), nustatančiuose licencijų išdavimą, dalyvavimą konkursuose ir pan., numatyta, kokie duomenys turi būti nurodomi Pažymoje. Pažymoje nurodomų duomenų sąrašas pateiktas Taisyklių 1 priede.

4. Pagrindinės Taisyklėse ir jų prieduose vartojamos santrumpos:

LR – Lietuvos Respublika,

LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė,

MGK – Mokestinių ginčų komisija,

VMI – Valstybinės mokesčių inspekcijos sistema,

VMI prie FM – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

CMA – centrinis mokesčių administratorius,

AVMI – apskrities valstybinė mokesčių inspekcija,

MAĮ – Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas.

 

II. PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

5. Teisės aktuose, reglamentuojančiuose licencijų išdavimo, dalyvavimo konkursuose ir pan. sąlygas, mokesčių mokėtojui nustatyta prievolė pateikti institucijoms AVMI išduotą Pažymą, taip pat institucijų teisė gauti AVMI Pažymas. Taisyklių 1 priedo 4 stulpelyje nurodamas mokesčių mokėtojų ir institucijų, turinčių teisę kreiptis į AVMI dėl Pažymos išdavimo, sąrašas. Mokesčių mokėtojai ir institucijos turi kreiptis į tą AVMI, kurioje mokesčių mokėtojai įregistruoti Mokesčio mokėtojų registre.

6. Kai norminiuose aktuose mokesčių mokėtojams nustatyta prievolė pateikti Pažymas institucijai, tai mokesčių mokėtojai, norintys gauti Pažymas, AVMI gali pateikti užpildytą prašymo išduoti Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymą FR0319 formą (toliau – Prašymas). Institucijos AVMI gali pateikti laisvos formos prašymą išduoti Pažymą. Prašyme turi būti tokie rekvizitai:

6.1. mokesčių mokėtojo pavadinimas, kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

6.2. AVMI teritorinio skyriaus, kuriam pateikiamas Prašymas, pavadinimas;

6.3. Prašymo data;

6.4. institucijos, kuriai reikia pateikti Pažymą, pavadinimas. Tuo atveju, kai Pažyma išduodama mokesčių mokėtojui – jo pavadinimas arba vardas, pavardė;

6.5. Pažymos išdavimo tikslas (pvz., dėl licencijos gavimo, dėl dalyvavimo konkurse ir pan.);

6.6. vadovo (savininko) ar jo įgalioto asmens parašai (išskyrus prašymus pateiktus elektroniniu paštu);

6.7. papildomi rekvizitai ir kiti reikalingi duomenys.

7. AVMI gauti mokesčių mokėtojų ir institucijų Prašymai (pateikti tiesiogiai AVMI darbuotojui, atsiųsti klasikiniu ar AVMI nurodytu elektroniniu paštu) turi būti registruojami AVMI viršininko nustatyta tvarka. Jie gali būti registruojami AVMI aptarnavimo padalinyje, vykdančiame Pažymų išdavimo funkciją. Tokiu atveju visi Prašymai registruojami rekomenduojamame atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymų registravimo žurnale (toliau – pažymų registravimo žurnalas, Taisyklių 4 priedas). Prašymai taip pat gali būti registruojami IMIS programoje „Gaunami raštai“. AVMI pačios pasirenka, kokiu būdu registruoti Prašymus.

8. Prašymo gavimo data laikoma ta data, kurią AVMI darbuotojas pažymi Prašymo viršutinės paraštės dešiniajame kampe ir pasirašo (ar uždeda vardinį spaudą).

 

III. PAŽYMŲ PARENGIMAS

 

9. Visi duomenys, kurie turi būti nurodyti Pažymoje, pateikiami tokiuose prieduose:

9.1. Taisyklių 1 priede – atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymose nurodomi duomenys (šiuo priedu naudojasi AVMI, išduodamos Pažymas ir mokesčių mokėtojai, pildydami Prašymus);

9.1.1. Taisyklių 1 priedo 6 stulpelyje – Pažymoje nurodytini duomenys apie mokesčių įstatymų piktybinius pažeidimus, sankcijų pažeidėjams taikymo atvejus (šia informacija naudojasi AVMI apeliacijų ir/ar pažeidimų įvertinimo skyriai / padaliniai);

9.1.2. Taisyklių 1 priedo 8 stulpelyje – papildoma informacija (šia informacija naudojasi AVMI mokesčių mokėtojų aptarnavimo padaliniai);

9.2. Taisyklių 2 priede – atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymose nurodomos mokesčių mokėtojų mokestinės nepriemokos. Šis priedas skirtas identifikuoti į Pažymą įtraukiamos (neįtraukiamos) mokestinės nepriemokos sumas pagal mokestinės nepriemokos būseną;

9.3. Taisyklių 3 priede – atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymos rekomenduojamos formos duomenų lapas (toliau – duomenų lapas), kuriame nurodoma Pažymai išduoti reikalinga informacija ir AVMI padaliniai, privalantys ją pateikti. AVMI pagal savo struktūrą gali patvirtinti savo duomenų lapo formą, nustatyti jo pateikimo skyriams eiliškumą ir pildymo terminus;

9.4. Priede prie nepakankamo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymos FR0321 formos (toliau – FR0321 formos priedas). Jis pildomas, kai Pažyma išduodama Valstybės turto fondui (Taisyklių 1 priedo 10.9 kodas).

10. AVMI darbuotojas, priėmęs ir įregistravęs Prašymą, turi patikrinti, ar nurodyti duomenys (mokesčių mokėtojo pavadinimas, kodas, adresas, telefonas ir pan.) sutampa su Mokesčio mokėtojų registro duomenimis, užpildo duomenų lapo (Taisyklių 3 priedas) antraštę ir jame pažymi tuos AVMI skyrius (padalinius), kurie turi pateikti duomenis Pažymai parengti. Žyma daroma langeliuose, esančiuose virš AVMI padalinių pavadinimų. Duomenų lapas pateikiamas tik tiems AVMI skyriams ir padaliniams, kurie jame pažymėti.

11. AVMI nepriemokų išieškojimo skyrius duomenų lape turi nurodyti:

11.1. ar mokesčių mokėtojas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kreipėsi į Komisiją mokesčių mokėtojų prašymams dėl atsiskaitymo turtu nagrinėti dėl atsiskaitymo už nesumokėtus mokesčius, delspinigius, baudas turtu. Nurodoma VMI prie FM viršininko 2002 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 285 patvirtintos Mokesčių mokėtojo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymos FR0439 formos pateikimo Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos data ir mokestinės nepriemokos suma, kurios išieškojimas sustabdytas;

11.2. ar mokesčių mokėtojas turi bankrutuojančios įmonės statusą;

11.3. ar mokesčių mokėtojui yra iškelta restruktūrizavimo byla.

12. AVMI apeliacijų ir/ar pažeidimų vertinimo skyriai (padaliniai) duomenų lape turi nurodyti:

12.1. ar vyksta mokestiniai ginčai dėl sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo, mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo);

12.2. duomenis, nurodytus Taisyklių 1 priedo 6 stulpelyje.

13. AVMI mokesčių apskaitos funkcijas atliekantys padaliniai duomenų lape turi nurodyti:

13.1. duomenų lapo pildymo dieną juridinio asmens turimą mokestinės nepriemokos sumą pagal apskaitoje esamus duomenis. Ši mokestinė nepriemoka nustatoma pagal Taisyklių 2 priedo lentelę;

13.2. mokestinės nepriemokos pasiskirstymą pagal biudžetus ir fondus bei pagal mokesčius ir įmokas. Šie duomenys įrašomi FR0321 formos priede, kuris pildomas, jei pažyma išduodama Valstybės turto fondui (Taisyklių 1 priedo 10.9 kodas).

14. Prireikus, AVMI mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinys turi pateikti duomenis, nurodytus Taisyklių 1 priedo

8 stulpelyje (pvz., pažymą apie įregistruotą ir apmokėtą įstatinį kapitalą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą paskutinio ataskaitinio laikotarpio finansinės atskaitomybės kopiją ir pan.).

15. Duomenų lapas AVMI skyriams (padaliniams) gali būti pateikiamas ir elektroniniu būdu, pagal pačių nustatytą pateikimo skyriams eiliškumą bei pildymo terminus.

16. Užpildytas duomenų lapas grąžinamas AVMI mokesčių mokėtojų aptarnavimo padaliniui. Šio padalinio darbuotojas pagal lape pateiktus duomenis, jeigu teisės aktuose, išvardytuose Taisyklių 1 priede, nenurodyta kitaip, užpildo atitinkamą Pažymos formą. Jeigu mokesčių mokėtojas valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams neskolingas, nepadarė mokesčių įstatymų piktybinių pažeidimų ir jam nebuvo pritaikytos sankcijos pagal MAĮ 50 straipsnio nuostatas, tai pildoma atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymos FR0320 forma. Ši forma pildoma ir tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams neskolingas, bet yra padaręs mokesčių įstatymų piktybinius pažeidimus ir jam buvo pritaikytos sankcijos pagal MAĮ 50 straipsnio nuostatas (tokia informacija nurodoma Pažymos FR0320 formos antroje dalyje). Jeigu mokesčių mokėtojas turi mokestinę nepriemoką arba (ir) padarė mokesčių įstatymų piktybinių pažeidimų ir (ar) jam buvo pritaikytos sankcijos pagal MAĮ 50 straipsnio nuostatas, pildoma nepakankamo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymos FR0321 forma. Tuo atveju, kai Pažyma išduodama mokesčių mokėtojui – skiltyje „adresatas“ nurodomas mokesčio mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė.

17. Jeigu mokesčių mokėtojas įstatymų nustatyta tvarka moka mokesčius į kitų AVMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, tai mokesčių mokėtojo Prašymą gavęs AVMI mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinys Mokesčio mokėtojų registre turi patikrinti, ar Prašyme teisingai nurodyti mokesčių mokėtojo turimų teisiškai įregistruotų padalinių (filialų, atstovybių) duomenys, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu paštu pateikti duomenų lapą AVMI, kurios teritorijoje yra minėti padaliniai, kartu nurodyti informacijos pateikimo datą. AVMI šių Taisyklių nustatyta tvarka turi užpildyti duomenų lapą ir per 3 darbo dienas nuo duomenų lapo gavimo dienos grąžinti jį pateikusiai AVMI. Jeigu nustatoma, kad mokesčių mokėtojas kitose AVMI turi mokesčių permoką (skirtumą), tai ji turi būti užskaitoma mokesčių mokėtojo mokestinei nepriemokai padengti vadovaujantis VMI prie FM viršininko 2000 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 227 patvirtinta Mokestinių prievolių įskaitymo tvarka (Žin., 2000, Nr. 110-3558). Tokiais atvejais Pažymos išdavimo terminas yra 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos.

18. Jeigu Prašymą pateikė institucija, tai AVMI aptarnavimo padalinio darbuotojas Mokesčio mokėtojų registre turi patikrinti, ar mokesčių mokėtojas turi filialų, įregistruotų kitų AVMI aptarnaujamuose teritorijose, ir atlikti veiksmus, nurodytus Taisyklių 17 punkte.

19. Jeigu teisės aktuose nenurodyta kitaip, Pažyma turi būti parengiama per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos. Pažymos išdavimo terminai nurodyti Taisyklių 1 priedo 7 stulpelyje.

20. Pažyma surašoma dviem egzemplioriais, vienas kurių atiduodamas mokesčių mokėtojui, kitas kartu su Prašymu ir duomenų lapu įsegamas į mokesčių mokėtojo bylą. Parengtą Pažymos FR0320 formą ar FR0321 formą turi pasirašyti AVMI viršininkas arba jo įgalioti asmenys ir tik tada Pažyma laikoma parengta. Pažymų registravimo žurnale nurodoma Pažymos parengimo data.

21. Jeigu teisės aktuose, išvardytuose Taisyklių 1 priede, nenustatyta kitaip, Pažyma turi būti išduodama ne anksčiau kaip prieš mėnesį iki prašymo išduoti licenciją pateikimo dienos. Jei Pažyma parengta, o mokesčių mokėtojas jos neatsiima, ji AVMI mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinyje saugoma ne ilgiau kaip mėnesį nuo jos parengimo dienos.

22. Jeigu teisės aktuose (jie Taisyklių 1 priede pažymėti „* „) nustatyta, kad AVMI mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos (Taisyklių 1 priedo 1.1 kodas – iki kito mėnesio 20 dienos) turi pranešti licencijas išdavusioms ar perregistravusioms institucijoms apie licencijas turinčių įmonių mokestines nepriemokas valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams (pagal kiekvieno mėnesio 1 d. būklę), tai AVMI nepriemokų išieškojimo padalinys tokius duomenis kiekvieną mėnesį turi išsiųsti licenciją išdavusiai institucijai.

23. Jeigu AVMI turi informacijos, kad mokesčių mokėtojas turi kelių transporto veiklos licenciją (Taisyklių 1 priedo 10.11 kodas), tai informaciją apie MAĮ 50 str. 3 dalies pritaikytą tokiam mokesčių mokėtojui sankciją pagal įsiteisėjusius nutarimus ir nuosprendžius licenciją išdavusiai institucijai turi pateikti AVMI apeliacijų ar pažeidimų vertinimo skyrius (padalinys).

 

IV. PAŽYMŲ IŠDAVIMAS

 

24. AVMI mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinių darbuotojai, išduodami Pažymas, turi griežtai laikytis MAĮ nuostatos, kad AVMI pateikta informacija apie mokesčių mokėtoją turi būti laikoma paslaptyje. Todėl parengta Pažyma mokesčių mokėtojui gali būti išsiųsta paštu arba pateikiama AVMI, pastaruoju atveju Pažyma pasirašytinai išduodama įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovui, vyr. buhalteriui (buhalteriui) ar darbuotojui, pateikusiam asmens dokumentą, arba jiems atstovaujančiam asmeniui, pateikusiam įgaliojimą. Jeigu Prašymai atsiųsti elektroniniu paštu, tai parengta Pažyma turi būti pateikiama tik mokesčių mokėtojui atvykus į AVMI.

25. Pažymos (informacija) institucijoms ar mokesčių mokėtojams išsiunčiamos registruotais laiškais.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. AVMI darbuotojai, vykdantys Pažymų išdavimo funkciją, turi laikytis šių Taisyklių.

27. Pasikeitusių įstatymų, Vyriausybės nutarimų, VMI prie FM viršininko įsakymų ir kitų teisės aktų nuostatomis būtina vadovautis iš karto, nelaukiant Taisyklių pakeitimų ir papildymų.

______________

 

 

Atsiskaitymo su valstybės,

savivaldybių biudžetu ir

valstybės pinigų fondais

pažymų išdavimo taisyklių

1 priedas

 

 

 

ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS IR VALSTYBĖS PINIGŲ FONDAIS PAŽYMOSE NURODOMI DUOMENYS

 

 

Kodas

Institucija, kuriai turi būti pateikta pažyma

Pažymos išdavimą reglamentuojantis teisės aktas

Prašymą pateikęs mokesčių mokėtojas, institucija

Pažymoje nurodytini duomenys

Pažymos išdavimo terminas

Papildoma informacija

apie mokestinę nepriemoką

apie mokesčių įstatymų pažeidimus

1

2

3

4

5

6

7

8

1. LR ūkio ministerijai ir Įmonių bankroto valdymo departamentui prie LR ūkio ministerijos teikiamos Pažymos

1.1*

LR ūkio ministerija

LRV 2003-01-28 nutarimas Nr. 113 „Dėl nefasuotų naftos produktų prekybos licencijavimo“

 

Nefasuotų naftos produktų licencijas išduodančios ir perregistruojančios institucijos

Ar įmonė turi mokestinę nepriemoką LR valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja VMI (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas LR teisės aktų nustatyta tvarka, arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, arba įmonė LRV nustatyta tvarka kreipėsi į Komisiją mokesčių mokėtojų prašymams dėl atsiskaitymo akcijomis ir turtu nagrinėti dėl atsiskaitymo už šiuos mokesčius, delspinigius, baudas akcijomis ir turtu)

Ar yra nustatyta MAĮ 49 str. nurodytų piktybinių mokesčių įstatymų pažeidimų ir yra įsigaliojęs VMI nutarimas dėl baudos pagal nurodytojo įstatymo 50 str. 3 d. skyrimo įmonei

10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos

 

1.2

(3)

LR ūkio ministerija

LRV 1997-07-31 nutarimas Nr. 847 „Dėl neapmuitinamų parduotuvių steigimo sąlygų“

Konkurse dėl neapmuitinamų parduotuvių steigimo pageidaujančios dalyvauti visų rūšių LR įregistruotos įmonės, kurių įregistravimo pažymėjimuose ar įstatuose numatyta mažmeninės prekybos veikla

Ar praėjusiais metais ir einamųjų metų ataskaitinį laikotarpį (iki pažymos išrašymo dienos) įmonė laiku mokėjo mokesčius, taip pat sumokėtų šiuo laikotarpiu mokesčių suma (jeigu įmonės ūkinės komercinės veiklos laikotarpis trumpesnis už vienerius metus, pateikiami įmonės veiklos laikotarpio nurodytieji duomenys)

 

5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos

Ar praėjusiais metais ir einamųjų metų ataskaitinį laikotarpį (iki pažymos išrašymo dienos) įmonė laiku deklaravo pajamas**

1.3

(1)

Įmonių bankroto valdymo departamentas prie LR ūkio ministerijos

LRV 2002-07-19 nutarimas Nr. 1169 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 13 d. nutarimo

Nr. 1218 „Dėl mokesčio mokėtojų atsiskaitymo su Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių biudžetais bei Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu akcijomis ir turtu tvarkos“ pakeitimo“

Mokesčio mokėtojas, norintis už mokestines nepriemokas atsiskaityti turtu

Apie mokesčių mokėtojo atsiskaitymą su LR valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais

 

15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos

 

2. Savivaldybėms teikiamos Pažymos

2.1*

Savivaldybė

LRV 2002-02-06 nutarimas Nr. 177 „Dėl skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo „

Savivaldybė

Ar įmonė, pageidaujanti įsigyti licenciją supirkti skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužą ir atliekas, neturi mokestinės nepriemokos LR valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja VMI (išskyrus tuos atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas LR teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, arba kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas sustabdytas nagrinėjant mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimo atidėjimo klausimus, arba įmonė LRV nustatyta tvarka kreipėsi į Komisiją mokesčių mokėtojų prašymams dėl atsiskaitymo akcijomis ir turtu nagrinėti dėl atsiskaitymo už šiuos mokesčius, delspinigius, baudas akcijomis ir turtu)

Ar per paskutiniuosius 3 metus nėra nustatyta MAĮ

49 str. nurodytų piktybinių mokesčių įstatymų pažeidimų ir ar nėra įsigaliojęs VMI nutarimas dėl baudos pagal nurodytojo įstatymo 50 str.

3 d. įmonei skyrimo

10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos

 

 

2.2*

Savivaldybė

LRV 2002-09-19

nutarimas Nr. 1477 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarymo

Nr. 559 „Dėl alkoholio produktų importo, didmeninės ir mažmeninės prekybos jais licencijavimo„ pakeitimo

Savivaldybės meras ar savivaldybės administracija

 

AVMI privalo pateikti duomenis ar įmonė turi mokestinę nepriemoką LR valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja VMI, (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas LR teisės aktų nustatyta tvarka, arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, arba įmonė LRV nustatyta tvarka kreipėsi į Komisiją mokesčio mokėtojų prašymams dėl atsiskaitymo turtu nagrinėti dėl atsiskaitymo už šių mokesčių nepriemokas, delspinigius, baudas turtu)

Ar yra nustatyta MAĮ 49 str. nurodytų piktybinių mokesčių įstatymų pažeidimų ir yra įsigaliojęs VMI nutarimas dėl baudos pagal nurodytojo įstatymo 50 str. 3 d. skyrimo įmonei

 

10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos (kai prašoma duomenų apie įmones, norinčias įsigyti licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais)

 

2.3*

Savivaldybė

LRV 1998-10-02

nutarimas Nr. 1181 „Dėl tabako gaminių mažmeninės prekybos“

Savivaldybės meras ar savivaldybės administracija

AVMI privalo pateikti duomenis, ar įmonė turi mokestinę nepriemoką LR valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja VMI (išskyrus tuos atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas LR teisės aktų nustatyta tvarka, arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, arba įmonė LRV nustatyta tvarka kreipėsi į Komisiją mokesčio mokėtojų prašymams dėl atsiskaitymo turtu nagrinėti dėl atsiskaitymo už šias mokestines nepriemokas turtu)

Ar yra nustatyta MAĮ 49 str. nurodytų piktybinių mokesčių įstatymų pažeidimo atvejų ir įsigaliojęs VMI nutarimas dėl baudos pagal nurodytojo įstatymo 50 str. 3 d. skyrimo įmonei

 

10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos (kai prašoma duomenų apie įmones, norinčias įsigyti licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais)

 

3. Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie LRV teikiamos Pažymos

3.1*

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie LRV

LRV 2002-09-19

nutarimas Nr. 1477 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo

Nr. 559 „Dėl alkoholio produktų importo, didmeninės ir mažmeninės prekybos jais licencijavimo„ pakeitimo

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie LRV

 

Ar įmonė turi mokestinę nepriemoką LR valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja VMI, (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas LR teisės aktų nustatyta tvarka, arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, arba įmonė LRV nustatyta tvarka kreipėsi į Komisiją mokesčio mokėtojų prašymams dėl atsiskaitymo turtu nagrinėti dėl atsiskaitymo už šių mokesčių nepriemokas, delspinigius, baudas turtu)

Ar yra nustatyta MAĮ 49 str. nurodytų piktybinių mokesčių įstatymų pažeidimų ir yra įsigaliojęs VMI nutarimas dėl baudos pagal nurodytojo įstatymo 50 str. 3 d. skyrimo įmonei

10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos (kai prašoma jų nurodytų duomenų apie įmones, norinčias įsigyti licencijas importuoti alkoholio produktus, verstis didmenine prekyba)

 

3.2*

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba

prie LRV

LRV 2003-02-07 nutarimas Nr. 200 „Dėl Lietuvos Respublikoje pagaminto nedenatūruoto etilo alkoholio ir importuoto bei Lietuvos Respublikoje pagaminto denatūruoto etilo alkoholio realizavimo ūkio subjektams tvarkos ir Didmeninės prekybos Lietuvos Respublikoje pagamintu nedenatūruotu etilo alkoholiu licencijavimo taisyklių patvirtinimo

Visų rūšių LR įregistruotos įmonės, kurių įregistravimo pažymėjimuose ar įstatuose numatyta didmeninė prekyba

 

Ar įmonė turi mokestinę nepriemoką LR valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja VMI (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas LR teisės aktų nustatyta tvarka, arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, arba įmonė LRV nustatyta tvarka kreipėsi į Komisiją mokesčio mokėtojų prašymams dėl atsiskaitymo turtu nagrinėti, kad būtų leista atsiskaityti už šių mokesčių nepriemokas, delspinigius, baudas turtu)

Ar yra nustatyta MAĮ 49 str. nurodytų piktybinių mokesčių įstatymų pažeidimų ir yra įsigaliojęs VMI nutarimas dėl baudos pagal nurodytojo įstatymo 50 straipsnio 3 dalį skyrimo įmonei

10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos (kai prašoma duomenų apie įmones, norinčias įsigyti, verstis didmenine prekyba Lietuvos Respublikoje pagamintu nedenatūruotu etilo alkoholiu)

 

3.3*

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie LRV

LRV 2002-10-04 nutarimas Nr. 1576 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo

Nr. 1180 „Dėl tabako gaminių gamybos ir tabako bei tabako gaminių importo į Lietuvos Respubliką licencijavimo„ pakeitimo

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie LRV

Ar įmonė turi mokestinę nepriemoką LR valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja VMI (išskyrus tuos atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas LR teisės aktų nustatyta tvarka, arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, arba įmonė LRV nustatyta tvarka kreipėsi į Komisiją mokesčio mokėtojų prašymams dėl atsiskaitymo turtu nagrinėti dėl atsiskaitymo už šių mokesčių nepriemokas, delspinigius, baudas turtu)

Ar yra nustatyta MAĮ 49 str. nurodytų piktybinių mokesčių įstatymų pažeidimų ir įsigaliojęs VMI nutarimas dėl baudos pagal nurodytojo įstatymo 50 str. 3 d. skyrimo įmonei

 

10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos apie įmones, pageidaujančias įsigyti licencijas verstis tabako gaminių gamyba bei tabako gaminių importu į LR

 

3.4*

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie LRV

LRV 2002-09-17 nutarimas Nr. 1455 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 181 „Dėl tabako gaminių didmeninės prekybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo„ pakeitimo

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie LRV

Ar įmonė turi mokestinę nepriemoką LR valstybės biudžetui ar savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja VMI (išskyrus tuos atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas LR teisės aktų nustatyta tvarka, arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, arba įmonė LRV nustatyta tvarka kreipėsi į Komisiją mokesčio mokėtojų prašymams dėl atsiskaitymo turtu nagrinėti dėl atsiskaitymo už šias mokestines nepriemokas turtu)

Ar nustatyta MAĮ 49 str. nurodytų piktybinių mokesčių įstatymų pažeidimų atvejų ir įsigaliojęs VMI nutarimas dėl baudos pagal nurodytojo įstatymo 50 str. 3 d. skyrimo įmonei

 

10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos (kai prašoma duomenų apie įmones, pageidaujančias įsigyti licencijas verstis tabako gaminių didmenine prekyba)

 

3.5*

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie LRV

LRV 2002-09-25 nutarimas Nr. 1504 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimo

Nr. 67 „Dėl alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie LRV

 

Ar įmonė turi mokestinę nepriemoką valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja VMI. Ši nuostata netaikoma įmonėms, kurioms mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas LR teisės aktų nustatyta tvarka, arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, arba įmonė LVR nustatyta tvarka kreipėsi į Komisiją mokesčių mokėtojų prašymams dėl atsiskaitymo turtu nagrinėti, kad jai būtų leista atsiskaityti už mokesčių ir baudų nepriemokas turtu

Ar per paskutinius 3 metus iki prašymo išduoti licenciją pateikimo įmonei yra nustatyta MAĮ 49 str. nurodytų piktybinių mokesčių įstatymų pažeidimų atvejų ir yra įsigaliojęs VMI nutarimas dėl baudos pagal nurodytojo įstatymo 50 str. 3 dalį skyrimo įmonei.

 

10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos (kai prašoma duomenų apie įmones, pageidaujančias įsigyti alkoholio produktų gamybos licencijas)

 

4. Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie LRV teikiamos Pažymos

4.1

(3)

LR ginklų fondas prie LRV

LRV 1997-09-18 nutarimas Nr. 1023 „Dėl Ginklų, jų dalių, šaudmenų, sprogstamųjų medžiagų, sprogmenų ar pirotechnikos priemonių gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo

Įmonė, norinti įsigyti (perregistruoti) licenciją gaminti ginklus, jų dalis, šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas, sprogmenis ar pirotechnikos priemones

Ar sumokėti mokesčiai

 

5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos

Ar deklaruotos įmonės pajamos**

4.2

LR ginklų fondas prie LRV

LRV 2003-05-27 nutarimas Nr. 663 „Dėl ginklų taisymo, ginklų ir šaudmenų perdirbimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

LR ginklų fondas prie LRV

Ar juridinis asmuo neturi

mokestinių nepriemokų LR valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja VMI (išskyrus tuos atvejus, kai juridiniam asmeniui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas LR teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, arba kai juridiniam asmeniui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas sustabdytas nagrinėjant mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimo atidėjimo klausimus, arba juridinis asmuo LRV nustatyta tvarka kreipėsi į Komisiją mokesčio mokėtojų prašymams dėl atsiskaitymo turtu nagrinėti dėl atsiskaitymo už šias mokestines nepriemokas turtu)

Ar nėra nustatyta MAĮ 49 str. nurodytų piktybinių mokesčių įstatymų pažeidimų ir įsigaliojęs VMI nutarimas dėl baudos pagal nurodytojo įstatymo 50 str. 3 d. skyrimo juridiniam asmeniui.

Iš LR ginklų fondo prie LRV gautus duomenis AVMI patikrina ir pažymą išduoda ne vėliau kaip per 30 dienų

 

 

5. Teritoriniams policijos komisariatams teikiamos Pažymos

5.1

(3)

Teritorinė policijos įstaiga

LRV 2003-05-27 nutarimas Nr. 666 „Dėl kai kurių rūšių veiklos, susijusios su ginklų ir šaudmenų apyvarta, licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

 

Juridinis asmuo, norintis gauti: 1. prekybos ginklais, šaudmenimis, jų dalimis licenciją;

2. tirų, šaudyklų eksploatavimo licenciją;

3. ginklų nuomos licenciją

 

Ar juridinis asmuo turi mokestinę nepriemoką LR valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja VMI (išskyrus tuos atvejus, kai juridiniam

asmeniui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas LR teisės aktų nustatyta tvarka, arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, arba juridinis asmuo LRV nustatyta tvarka kreipėsi į Komisiją mokesčio mokėtojų prašymams dėl atsiskaitymo turtu nagrinėti dėl atsiskaitymo už šių mokesčių nepriemokas, delspinigius, baudas turtu)

Ar yra nustatyta MAĮ

49 str. nurodytų piktybinių mokesčių įstatymų pažeidimų ir įsigaliojęs VMI nutarimas dėl baudos pagal nurodytojo statymo 50 str. 3 d. skyrimo juridiniam asmeniui

 

5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos

 

6. Muitinės departamentui prie LR finansų ministerijos teikiamos Pažymos

6.1

Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos

Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos direktoriaus 2001-10-26 įsakymas

Nr. 675 „Dėl patikimo ūkio subjekto statuso suteikimo ir rašytinių įsipareigojimų naudojimo muitinėje tvarkos“

Į patikimų ūkio subjektų sąrašą įtraukiami LR ūkio subjektai, kurie ūkinę komercinę veiklą vykdo ne trumpiau kaip vienerius metus

Ar ūkio subjektas yra sumokėjęs visus privalomus MAĮ nustatyta tvarka VMI administruojamus mokesčius (įskaitant baudas ir delspinigius) arba jų mokėjimas atidėtas ar išieškojimas sustabdytas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

 

Ar paskutinius vienerius metus (iki kreipimosi į AVMĮ dienos) ūkio subjekto atžvilgiu nenustatytas nė vienas piktybinis mokesčių įstatymų pažeidimas

5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos

AVMI pažyma apie įmonės įregistruotą ir apmokėtą įstatinį kapitalą (AVMI teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktos vėliausio ataskaitinio laikotarpio finansinės atskaitomybės duomenimis)

6.2

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija

 

„LINAVA“

Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos direktoriaus 2003-02-21 įsakymas

Nr. 1B-148 Dėl Reikalavimų asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą patvirtinimo“

Fizinis arba juridinis asmuo, norintis gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą

Ar neturi nesumokėtų VMI administruojamų mokesčių (įskaitant baudas ir delspinigius), arba jų mokėjimas atidėtas (išieškojimas sustabdytas) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

 

Ar paskutinius vienerius metus (iki kreipimosi į AVMI dienos) ūkio subjekto atžvilgiu nenustatytas nė vienas piktybinis mokesčių įstatymų pažeidimas, nurodytas MAĮ 49 straipsnyje, išskyrus pažeidimą, dėl kurio vyksta mokestinis ginčas

5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos

 

6.3

Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos

 

 

 

 

Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos direktoriaus 1998-01-30 įsakymas Nr. 25 „Dėl vežėjų sąrašo sudarymo

LR registruoti vežėjai, kurie turi teisę automobilių transportu gabenti į užsienį eksportuojamus akcizais apmokestinamus alkoholinius gėrimus, tabako gaminius, naftos produktus bei prekes, nurodytas Finansų ministerijos sąraše

Ar įmonė yra sumokėjusi visus privalomus mokesčius

 

Ar nėra padariusi piktybinių pažeidimų, išvardytų MAĮ 49 str.

 

5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos

AVMI pažyma apie įmonės įregistruotą ir suformuotą įstatinį kapitalą, kuris turi būti ne mažesnis kaip 5 mln. Lt

6.4

Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos

LRV 2001-06-19 nutarimas Nr. 744 „Dėl muitinės sandėlių steigimo ir veiklos taisyklių patvirtinimo“

Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos

 

AVMI išvada dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, kurias administruoja VMI, mokėjimo

 

Ar ūkio subjektas nėra padaręs piktybinių pažeidimų, nurodytų MAĮ 49 straipsnyje

 

1 mėnuo nuo prašymo gavimo dienos

 

6.5

Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos

LRV 2001-08-20 nutarimas Nr. 1009 „Dėl Lietuvos Respublikos laisvųjų sandėlių įstatymo įgyvendinimo“

Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos

AVMI išvada apie tai, kaip mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos įmokos, kurias administruoja VMI

 

Ar įmonė nėra padariusi piktybinių pažeidimų, nurodytų MAĮ 49 straipsnyje

 

1 mėnuo nuo prašymo gavimo dienos

Pažyma apie įmonės suformuotą ir įregistruotą įstatinį kapitalą (jeigu laisvąjį sandėlį pageidauja steigti individuali įmonė ar ūkinė bendrija – apie nutarimu patvirtintos tvarkos 2.3 punkte nurodytiems asmenims nuosavybės teise priklausančio turto vertę)

6.6

Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos

LRV 2002-07-11 nutarimas Nr. 1110 „Dėl Muitinės tarpininkų veiklos taisyklių patvirtinimo“

 

Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos

AVMI išvada dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, kurias administruoja VMI, mokėjimo

 

 

1 mėnuo nuo prašymo gavimo dienos

 

7. LR susisiekimo ministerijai teikiamos Pažymos

7.1

(3)

LR susisiekimo ministerija

LRV 1996-03-29 nutarimas Nr. 406 „Dėl Geležinkelio transporto ūkinės veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo

Įmonė, pageidaujanti verstis geležinkelio transporto ūkine veikla;

Įmonė norinti perregistruoti licenciją

Ar sumokėti mokesčiai ir (ar) kitos įmokos

 

5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos

Ar deklaruotos pajamos**

7.2

(3)

LR susisiekimo ministerija

LRV 1998-01-22 nutarimas Nr. 82 „Dėl Pašto ženklų spausdinimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo

Mokesčių mokėtojas, t.y. valstybės įmonės, savivaldybės įmonės ir specialios paskirties akcinės bei uždarosios akcinės bendrovės

Ar sumokėti mokesčiai

 

5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos

 

7.3

LR susisiekimo ministerija

LR susisiekimo ministro 2002-08-12 įsakymas Nr. 3-401 „Dėl leidimų, suteikiančių teisę teikti pašto bei pasiuntinių pašto paslaugas, išdavimo tvarkos patvirtinimo“

Juridinis asmuo, norintis gauti leidimą teikti pašto bei pasiuntinių pašto paslaugas

Apie juridinio asmens sumokėtus mokesčius, kaip tai nustatyta MAĮ, iki prašymo pateikimo išduoti leidimą dienos

 

 

5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos

 

8. LR sveikatos apsaugos ministerijai teikiamos Pažymos

8.1

LR sveikatos apsaugos ministerija

LR sveikatos apsaugos ministro 2001-03-26 įsakymas Nr. 193 „Dėl gliukozės miltelių vaistams gaminti importo tarifų kvotų paskirstymo konkursų tvarkos“

Visi LR įregistruoti ūkio subjektai, neatsižvelgiant į įmonės rūšį ir nuosavybės formą

Apie mokestinių įsipareigojimų vykdymą

 

5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos

 

8.2

(3)

LR sveikatos apsaugos ministerija

LRV 1998-06-30 nutarimas Nr. 802 „Dėl Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo

Mokesčių mokėtojas, t.y. įmonė, norinti gauti ar perregistruoti licenciją užsiimti farmacine veikla

Ar sumokėti mokesčiai

 

5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos

Ar deklaruotos įmonės pajamos**

9. Pažymos, kurios teikiamos LR žemės ūkio ministerijai

9.1

LR žemės ūkio ministerija

LR žemės ūkio ministerijos 1995-12-14 įsakymas Nr. 755 „Dėl leidimų (licencijų) išdavimo

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys verstis veislininkystės veikla

Ar įmonė atsiskaičiusi su Lietuvos valstybės biudžetu praėjusiais ir einamaisiais metais

 

 

5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos

Praėjusių finansinių metų ir paskutinio atsiskaitomojo laikotarpio įmonės ūkinės veiklos balansai

10. Kitoms įstaigoms, organizacijoms, institucijoms teikiamos Pažymos

10.1

(3)

LR finansų ministerija

LRV 1997-08-07 nutarimas Nr. 894 „Dėl Pinigines ir pinigines-daiktines loterijas rengiančių įmonių licencijavimo taisyklių bei pinigines ir pinigines-daiktines loterijas rengiančių įmonių įstatymų nustatytos pajamų dalies sumokėjimo į biudžetą ir privalomojo skyrimo labdarai bei paramai tvarkos patvirtinimo

Ūkio subjektas, norintis gauti licenciją rengti loteriją

Ar sumokėti mokesčiai

 

5 darbo dienos nuo prašymo pateikimo dienos

Ar deklaruotos pajamos**

10.2

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Radijo ir televizijos komisijos 2001-05-02 sprendimas Nr. 47 „Dėl transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Mokesčių mokėtojai, t.y. asmenys, kurie nori užsiimti transliavimo ir retransliavimo veikla ar pratęsti turimą licenciją

Apie valstybei sumokėtus mokesčius

 

 

5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos

Įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas finansinės atsiskaitomybės už paskutinį ataskaitinį laikotarpį nuorašas

10.3

Energetikos valstybinė inspekcija prie LR ūkio ministerijos

 

LR ūkio ministerijos 1998-07-03 įsakymas Nr.237 „Dėl Energetikos (elektros, šilumos, dujų) įrenginių eksploatavimo verslui leidimų taisyklių patvirtinimo

Mokesčių mokėtojai, t.y. įmonės, pageidaujančios įgyti arba perregistruoti leidimą energetikos įrenginių eksploatavimo verslui

Ar sumokėti mokesčiai

 

5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos

Ar deklaruotos pajamos (reikalavimas deklaruoti pajamas taikomas tik individualioms įmonėms) **

10.4

LR aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentas

LRV 1999-04-21 nutarimas Nr. 452 „Dėl pavojingų cheminių medžiagų gamybos, didmeninės prekybos ir sandėliavimo licencijavimo

Licencijas užsiimti pavojingų cheminių medžiagų gamyba, didmenine prekyba, sandėliavimu išduodančios Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai

Ar įmonė skolinga valstybės biudžetui ar savivaldybių biudžetams ir fondams, kuriuos administruoja VMI

 

Ar paskutinius trejus metus iki prašymo gauti licencijas pateikimo ar laikotarpiu nuo licencijos išdavimo (perregistravimo) iki prašymo vėl perregistruoti licenciją pateikimo apgaulingai tvarkė apskaitą, piktybiškai vengė mokėti mokesčius ir yra įsigaliojęs neįvykdytas VMI nutarimas dėl baudos pagal MAĮ 50 straipsnio 3 dalį skyrimo įmonei

AVMI, gavusios prašymus, privalo per 10 dienų pateikti prašomus duomenis

Kiekvienu nustatytu mokesčių, įmokų nesumokėjimo atveju AVMI privalo informuoti licenciją išduodančią ar perregistruojan-čią instituciją apie įmonių, turinčių licencijas, skolas

10.5

 

Nacionalinė žemės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos

LRV 2002-11-19 nutarimas Nr. 1805 „Dėl geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų licencijavimo taisyklių patvirtinimo

Juridiniai asmenys – visų teisinių formų įmonės, užsienio valstybių įmonių filialai

 

Ar sumokėti mokesčiai

 

5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos

 

10.6

Valstybės turto fondas, savivaldybių tarybų įsteigtos privatizavimo institucijos

LRV 1998-04-14 nutarimas Nr. 443 „Dėl Įmonių, kurios yra svarbūs infrastruktūros ar dominuojantys ūkio šakos objektai, akcijų privatizavimo nuostatų patvirtinimo“

Įmonės administracija ir valstybei nuosavybės teise priklausančių įmonės akcijų valdytojas (įmonės akcijų valdytojas)

Duomenys iš VMI apie visus įmonės įsiskolinimus (įskaitant baudas ir delspinigius) valstybei (savivaldybei). Šie duomenys LRV nustatyta tvarka turi būti pateikti įmonei

 

 

5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos

 

10.7

(3)

AB „Blankų leidykla“

 

 

LR Vidaus reikalų ministerijos 1996-04-18 įsakymas Nr. 307 „Dėl pažymos-sąskaitos formos patvirtinimo ir Pažymų-sąskaitų išdavimo taisyklių

Pažymos-sąskaitos išduodamos visų rūšių įmonėms, įregistruotoms Lietuvos Respublikoje, kurių

įstatuose nurodyta transporto priemonių mažmeninės prekybos veikla

Apie sumokėtus mokesčius

 

 

5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos

Ar deklaruotos pajamos**

10.8

Valstybinė draudimo priežiūros tarnybos prie LR finansų ministerijos valdyba

 

Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie LR finansų ministerijos valdybos 1996-11-18 nutarimas Nr. 1 „Dėl leidimų draudimo brokerių veiklai išdavimo tvarkos ir leidimo draudimo brokerio veiklai formos patvirtinimo“

Draudimo brokerio steigėjai arba veikianti bendrovė, kurios visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą reorganizuotis į draudimo brokerį ar keisti ūkinę veiklą į draudimo brokerio veiklą

Apie mokesčių sumokėjimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais

 

 

5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos

Pajamų deklaravimo pažyma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais**

 

 

10.9

Valstybės turto fondas

LRV 1998-02-26 nutarimas Nr. 240

„Dėl informacijos apie valstybės (savivaldybės) kontroliuojamų įmonių prievolių valstybei (savivaldybei) vykdymą pateikimo tvarkos patvirtinimo“

Įmonė, kurios akcijos yra įtrauktos į privatizavimo objektų sąrašą;

 

 

 

Valstybės turto fondui (savivaldybės turto fondui)

Apie visas įmonės skolas (įskaitant baudas ir delspinigius) valstybės ir savivaldybių biudžetams bei fondams;

 

Patikslinti duomenys apie įmonės mokestinių prievolių įvykdymą valstybei (savivaldybei)

 

5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos

 

10.10(2)

AVMI teritorinis skyrius

LR finansų ministro 2002-02-25 įsakymas

Nr. 51 „Dėl mokesčio mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo tvarkos patvirtinimo“

Juridinis asmuo, organizacija, fizinis asmuo

AVMI pažyma apie mokestinę nepriemoką, išskyrus dėl kurios vyksta ginčas

 

5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos

Mokesčio mokėtojo mokestinės nepriemokos negali perimti bankrutuojančios ar likviduojamos įmonės statusą turintis trečiasis asmuo, trečiasis asmuo, kuriam yra iškelta restruktūrizavi-mo byla, ar trečiasis asmuo, turintis mokestinę nepriemoką

10.11

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie LR susisiekimo ministerijos

 

Savivaldybė, kurioje įregistruota įmonė

LRV 1997-10-23 nutarimas Nr. 1170

„Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo“

Informaciją pateikia AVMI (be prašymo)

 

Ar pagal MAĮ 50 straipsnio 3 dalį pritaikyta atitinkama sankcija pagal įsiteisėjusius nutarimus, nuosprendžius

 

5 darbo dienos nuo sankcijų pagal įsiteisėjusius nutarimus, nuosprendžius pritaikymo

 

10.12

Institucija

Reglamentuota kitais teisės aktais

Institucija, mokesčių mokėtojas

AVMI pažyma apie atsiskaitymą su valstybės (savivaldybės) biudžetu ir valstybės pinigų fondais

 

5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos

 

* Mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos (kodui 1.1 – iki kito mėnesio 20 dienos) AVMI privalo informuoti licencijas išdavusias ir (ar) perregistravusias institucijas apie įmonių mokestines nepriemokas LR valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ir fondams (pagal kiekvieno mėnesio 1 dienos būklę).

 

** Pajamos laikomos deklaruotomis, jei deklaracija pateikta teisės aktuose nustatyta tvarka ir laiku.

 

(1) Pažymos forma FR0439 „Mokesčių mokėtojo atsiskaitymo su Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma“, patvirtinta VMI prie FM 2002-10-04 įsakymu Nr. 285 „Dėl mokesčių mokėtojo atsiskaitymo su Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymos FR0439 formos patvirtinimo“.

(2) Pažymos forma pateikta VMI prie FM viršininko 2002-05-17 įsakymu Nr. 127 „Dėl Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Mokesčių mokėtojų mokestinės nepriemokos perėmimo taisyklių priede.

(3) Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš mėnesį iki paraiškos licencijoms ar pažymoms-sąskaitoms gauti pateikimo datos.

______________


 

Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių

biudžetais ir valstybės pinigų fondais

pažymų išdavimo taisyklių

2 priedas

 

 

ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS IR VALSTYBĖS PINIGŲ FONDAIS PAŽYMOJE NURODOMOS MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS

 

 

Eil. nr.

Kodas

Mokestinių nepriemokų būsena (kodai nurodomi pagal nepriemokų neišieškojimo ir išieškojimo sustabdymo priežasčių klasifikatorių) ir duomenys apie deklaravimą[1]

Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymoje nurodytinos mokestinės nepriemokos pagal Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių 1 priede nurodytus kodus1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1

1.2

1.3*

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

5.1

6.1**

6.2**

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

9.1

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10***

10.11

10.12******

1

 

Išieškotina nepriemoka

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

_

+

2

10

Avansinių įmokų nepriemoka 1

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

_

+

3

11

Nepraėjo 20 dienų nuo deklaruoto mokesčio sumokėjimo termino pabaigos

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

_

+

4

13

Nesuėjo raginime nurodytas terminas mokestinę nepriemoką sumokėti geruoju

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

_

+

5

14

Nepraėjo 90 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo dienos (bauda paskirta patikrinimo metu)

_

_

 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

_

_

+

+

_

_

6

15

Nepraėjo 20 dienų nuo sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo dienos (patikrinimo metu priskaičiuotiems mokesčiams ir delspinigiams)

_

_

 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

_

_

+

+

_

_

7

17

Nepraėjo 20 dienų po CMA sprendimo dėl mokestinio ginčo gavimo dienos

_

_

 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

+

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

_

_

+

_

_

_

8

18

Nepraėjo 20 dienų po MGK sprendimo dėl mokestinio ginčo gavimo dienos

_

_

 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

+

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

_

_

+

_

_

_

9

19

Nepraėjo terminas, per kurį įsiteisėja teismo nutartis dėl mokestinio ginčo

_

_

 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

+

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

_

_

+

_

_

_

10

22

Pateiktas skundas CMA (vyksta mokestiniai ginčai)

_

_

 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

+

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

_

_

+

_

_

_

11

23

Pateiktas skundas MGK (vyksta mokestiniai ginčai)

_

_

 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

+

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

_

_

+

_

_

_

12

24

Pateiktas skundas teismui (vyksta mokestiniai ginčai)

_

_

 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

+

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

_

_

+

_

_

_

13

31

Pateiktas prašymas atidėti mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminą

+

+

 

_

+

+

+

+

+

+

+

+

_

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

_

+

14

32

Pateiktas prašymas už nepriemokas atsiskaityti turtu ir/ar akcijomis

_

+

 

_

_

_

_

_

_

_

_

+

_

_

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

_

+

15

33

Išieškojimas sustabdytas kitais atvejais

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

_

+

16

41

Sumokėjimas atidėtas AVMI sprendimu (sudaryta mokestinės paskolos sutartis) ****

_

_

 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

+

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

_

_

+

+

_

_

17

44

Sumokėjimas atidėtas pagal privatizavimo sutartį****

_

_

 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

+

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

_

_

+

+

_

_

18

45

Sumokėjimas atidėtas restruktūrizuojant įmonę atidėjus einamųjų įmokų mokėjimą****

_

_

 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

+

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

_

_

+

+

_

_

19

47

Sumokėjimas atidėtas pagal taikos sutartį****

_

_

 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

+

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

_

_

+

+

_

_

20

49

Sumokėjimas atidėtas remiantis kitais teisiniais pagrindais****

_

_

 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

+

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

_

_

+

+

_

_

21

50

Mokesčių mokėtojas įtrauktas į Privatizavimo programą

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

_

+

22

71

Nepriemoka, susidariusi iki bankroto bylos iškėlimo (kol nepatvirtinti kreditiniai reikalavimai)

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

_

+

23

72

Nepriemoka, susidariusi iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo (kol nepatvirtinti kreditiniai reikalavimai)

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

_

+

24

73

Nepriemoka, susidariusi iki bankroto bylos iškėlimo ir patvirtinta kaip kreditinis reikalavimas

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

_

+

25

74

Nepriemoka, susidariusi iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir patvirtinta kaip kreditinis reikalavimas

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

_

+

26

75

Nepriemoka, susidariusi iki bankroto bylos iškėlimo ir nepatvirtinta kaip kreditinis reikalavimas

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

_

+

27

76

Nepriemoka, susidariusi iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir nepatvirtinta kaip kreditinis reikalavimas

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

_

+

28

77

Nepriemoka, susidariusi po įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

_

+

29

78

Nepriemoka, susidariusi po bankroto bylos iškėlimo ir patvirtinta kaip kreditinis reikalavimas

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

_

+

30

81

Nepriemoka pripažinta beviltiška pagal MAĮ 29 str. 7 d. 6 punktą

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

_

+

31

82

Nepriemoka pripažinta beviltiška pagal MAĮ 29 str. 7 d. 7 punktą

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

_

+

32

83

Nepriemoka pripažinta beviltiška pagal MAĮ 29 str. 7 d. 8 punktą

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

_

+

33

91

Suėjo penkerių metų nepriemokos išieškojimo senaties terminas

_

_

 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

+

_

_

+

+

_

_

34

100

Nepriemoka pripažintina beviltiška*****

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

_

+

35

 

Duomenys apie deklaravimą

_

+

 

_

_

_

_

+

_

_

_

+

_

_

_

_

_

_

_

_

+

_

_

_

+

_

+

_

+

_

_

_

_

_

_

_

_

_

 

* Pažyma formuojama pagal atskiras taisykles.

** Mokestinės nepriemokos dydis šio priedo kodams 17–24, 31, 32, 33, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 71–78, 81–83, 100 turi būti nurodytas FR0321 formos 3 punkte atskira eilute.

*** Pažyma rengiama pagal VMI prie FM viršininko 2002-05-17 įsakymu Nr. 127 patvirtintas Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo taisykles.

**** Mokestinės nepriemokos, kurios sumokėjimo terminas atidėtas (šio priedo kodams 41; 44; 45; 47; 49), dydis į bendrą nepriemokos sumą netraukiamas. Kai yra nepriemokų pagal mokestinės paskolos sutartį (kai nesumokama laiku pagal ją), jos turi būti nurodomos FR0321 formos 3 punkte atskira eilute ir įtraukiamos į bendrą nepriemokos sumą.

***** Nustatyta, kad mokestinė nepriemoka atitinka MAĮ 29 str. 7 d. 1–8 punktuose nurodytą atvejį, kai mokestinė nepriemoka gali būti pripažinta beviltiška, tačiau dar nepriimtas sprendimas pripažinti nepriemoką beviltiška.

******Pažymos formavimas gali keistis pagal atitinkamus teisės akto reikalavimus.

(1) Nepriemoka įvertinama tik tuo atveju, jeigu formuojama atitinkama mokesčio prievolė.

 

______________

 

 

Atsiskaitymo su valstybės,

savivaldybių biudžetais

ir valstybės pinigų fondais

pažymų išdavimo taisyklių

3 priedas

 

(Duomenų lapo pavyzdys)

 

 

 

ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS IR VALSTYBĖS PINIGŲ FONDAIS PAŽYMOS DUOMENŲ LAPAS

 

 

                                                 Nr. ___________

                                                                            (data)                                (registracijos numeris)

 

________________________________________________________________________________

                                               (mokesčių mokėtojo pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, el. paštas) __________________

 

 

Kodas pagal Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 1 priedą _______

 

 

 

Nepriemokų išieškojimo skyrius (padalinys)

 

pateikia informaciją apie tai, ar:

1. mokesčių mokėtojas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kreipėsi į Komisiją mokesčių mokėtojų prašymams dėl atsiskaitymo turtu nagrinėti dėl atsiskaitymo už nesumokėtus mokesčius, delspinigius, baudas turtu. Nurodoma VMI prie FM viršininko 2002 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 285 patvirtintos Mokesčių mokėtojo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymos FR0439 formos pateikimo Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos data ir mokestinės nepriemokos suma, kurios išieškojimas sustabdytas.

______________________________________________________________________________ Lt;

2. mokesčių mokėtojas turi bankrutuojančios įmonės statusą________________________________

 

_______________________________________________________________________________ ;

 

 

 

3. mokesčių mokėtojui yra iškelta restruktūrizavimo byla___________________________________

 

_______________________________________________________________________________ .

 

 

 

 

 

Duomenis įrašęs darbuotojas                                            _______________                                         

                                                                                         (pareigos)                           (parašas)                 (vardas ir pavardė)

Nepriemokų išieškojimo skyriaus                                     _______________    __________________

(padalinio) vedėjas ar jo įgaliotas                (pareigos)                         (parašas)                          (vardas ir pavardė)

asmuo

 

200__ m. _______________ d.

 

 

 

 

Apeliacijų ir/ar Pažeidimų vertinimo skyriai (padaliniai)

pateikia:

1. informaciją apie tai, ar vyksta mokestiniai ginčai dėl mokesčių mokėtojo (mokesčius išskaičiuojančio asmens) patikrinimo akto, mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)

_______________________________________________________________________________ ;

2. duomenis pagal Taisyklių 1 priedo 6 stulpelį___________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

 

Duomenis įrašęs darbuotojas                                            _______________                                         

                                                                                         (pareigos)                           (parašas)                 (vardas ir pavardė)

Apeliacijų skyriaus                                                           _______________    __________________

(padalinio) vedėjas ar jo įgaliotas                (pareigos)                         (parašas)                          (vardas ir pavardė)

asmuo

 

Duomenis įrašęs darbuotojas                                            _______________                                         

                                                                                         (pareigos)                           (parašas)                 (vardas ir pavardė)

Pažeidimų vertinimo skyriaus                                           _______________    __________________

(padalinio) vedėjas ar jo įgaliotas                (pareigos)                         (parašas)                          (vardas ir pavardė)

asmuo

 

 

200__ m. _______________ d.

 

 

 

 

Mokesčių apskaitos funkcijas atliekantis padalinys

 

1. pateikia informaciją apie mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką______________________

_________________________________________________________________________________ Lt;

(nurodoma pagal Taisyklių 2 priedą)

 

 

 

2. užpildo FR0321 formos priedą (jeigu Pažyma išduodama pagal Taisyklių 1 priedo 10.9 kodą).

 

Duomenis įrašęs darbuotojas                                            _______________                                         

                                                                                         (pareigos)                           (parašas)                 (vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus                                                            _______________    __________________

(padalinio) vedėjas ar jo įgaliotas                (pareigos)                         (parašas)                          (vardas ir pavardė)

asmuo

 

 

200__ m. _______________ d.

 

 

 

Mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinys

 

1. pateikia duomenis pagal Taisyklių 1 priedo 8 stulpelį ____________________________________

________________________________________________________________________________

________ _______________________________________________________________________ .

 

Duomenis įrašęs darbuotojas                                            _______________                                         

                                                                                         (pareigos)                           (parašas)                 (vardas ir pavardė)

                                 _______________    __________________

Padalinio vedėjas ar jo įgaliotas                    (pareigos)                         (parašas)                          (vardas ir pavardė)

asmuo

 

200__ m. _______________ d.

 

______________

 

 

Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais

ir valstybės pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių

4 priedas

 

ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS IR VALSTYBĖS PINIGŲ FONDAIS PAŽYMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

 

 

Eil. Nr.

Pažymos parengimo data *

Mokesčių mokėtojas

Institucijos, kuriai pateikiama pažyma, pavadinimas

Prašymas

Gavėjo parašas

FR0320

FR0321

Pavadinimas

Kodas

Gavimo data

Numeris

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymos FR0320 forma ar nepakankamo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymos FR0321 forma užpildomos pagal Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių 16 punkto nuostatas. Užpildoma viena iš dviejų formų, atitinkamai įrašoma data 2 ar 3 stulpelyje.

______________

 

 

FR0319 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2003 m. lapkričio 18 d.

įsakymu Nr. V-298

 

________________________________________________________________________________

                                         (mokesčių mokėtojo pavadinimas, kodas, adresas, telefono numeris, el. paštas)

 

_____________________________________________  apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos

                                (apskrities pavadinimas)

 

________________________________ skyriui

                           (skyriaus pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS IR VALSTYBĖS PINIGŲ FONDAIS PAŽYMĄ

 

                                                 Nr. ___________

                                                                                 (data)                                  (registracijos numeris)

 

Prašau išduoti atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymą. Ją pateiksime_______________________________________________________________________________ .

                                                                                   (institucijos pavadinimas)

 

Tikslas__________________________________________________________________________ .

                                                                                   (nurodomas pažymos išdavimo tikslas)

 

Kitos apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos, į kurių biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas mokami mokesčiai   

 

_______________________________________________________________________________  .

 

 

Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymą prašau:

 

                  atsiųsti paštu,

                  pateikti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniame skyriuje.

(reikiamą pažymėti )

 

Vadovas (savininkas) ar jo                                                                                                                     

įgaliotas asmuo                                                                        (parašas)                                                (vardas ir pavardė)

______________

 


FR0320 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

viršininko 2003 m. lapkričio 18 d.

įsakymu Nr. V-298

 

 

___________________________________________________________________________________________

                              (apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus pavadinimas ir rekvizitai)

 

________________________________

(adresatas)                                                                                                                     Į 2000-00-00 Nr. 0-00

 

ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS IR VALSTYBĖS PINIGŲ FONDAIS

PAŽYMA

 

                                                 Nr. ___________

(data)     (registracijos numeris)

 

1. Vadovaudamiesi _________________________________________________________________________

                                                                                                           (nurodomas teisės aktas)

pažymime, kad pagal iki 200__m.____________ ___ d. pateiktas deklaracijas ir kitus mokesčių

apskaičiavimo dokumentus bei mokesčių apskaitos duomenis _______________________________  

___________________________________________________________________________________________

                                                                       (mokesčių mokėtojo pavadinimas ir kodas)

 

200 __m.______ ___ d. atsiskaitė su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais.

 

2. ________________________________________________________________________

 

                                                                                     (nurodoma papildoma informacija)

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

___________________________                                                  ____                                                

            (pareigų pavadinimas)                                               (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

(A.V.)

______________


 

FR0321forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2003 m. lapkričio 18 d.

įsakymu Nr. V-298

 

___________________________________________________________________________________________

                                          (apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus rekvizitai)

_____________________________

                               (adresatas)                                                                                      Į 2000-00-00 Nr. 0-00

 

 

 

NEPAKANKAMO ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS
IR VALSTYBĖS PINIGŲ FONDAIS

PAŽYMA

 

                                                 Nr. ___________

                                                                                 (data)                                  (registracijos numeris)

 

1. Vadovaudamiesi ___________________________________________________________________  ,

                                                                                                 (nurodomas teisės aktas)

pažymime, kad pagal iki 200_m.______________ __d. pateiktas deklaracijas ir kitus mokesčių

apskaičiavimo dokumentus bei mokesčių apskaitą ________________________________________  

________________________________________________________________________________

                                                                      (mokesčių mokėtojo pavadinimas ir kodas)

 

200__ m. _____________ __ d. turi __________________Lt mokestinę nepriemoką.

 

 

 

2. Nustatyti piktybiniai mokesčių įstatymų pažeidimai ir pritaikytos sankcijos

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

3. Kita teisės akte, nustatančiame pažymos išdavimą, nurodyta pateikti informacija

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  .

 

___________________________                                                  ____                                                

            (pareigų pavadinimas)                                               (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

(A.V.)

______________

 

 

Nepakankamo atsiskaitymo su valstybės,

savivaldybių biudžetais ir valstybės

pinigų fondais pažymos FR0321 formos priedas

 

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                            (mokesčių mokėtojo pavadinimas)

 

 

 

PRIEDAS PRIE NEPAKANKAMO ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS IR VALSTYBĖS PINIGŲ FONDAIS PAŽYMOS

 

 

 

Eil. Nr.

 

 

Mokesčių

 

pavadinimas

Deklaruotų mokesčių

 

nepriemoka

Laiku nesumokėtų deklaruotų mokesčių delspinigių suma

Mokestinė nepriemoka pagal patikrinimo aktą

Bendra mokestinė nepriemoka

Bendra mokestinė nepriemoka

Mokesčių

 

suma

Baudų

 

suma

Delspinigių suma

Valstybės biudžetui

Savivaldybių biudžetams

Valstybės pinigų fondams

 

 

iš viso

iš jų Gyventojų (taip pat FAPM) pajamų mokesčio dalis, tenkanti iždui*

1

2

3

4

5

6

7

8

 

(3+4+5+6+7)

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - Nurodoma Fizinių asmenų pajamų mokesčio, susijusio su darbo santykiais dalis, tenkanti iždui, ir Gyventojų pajamų mokesčio nuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų dalis, tenkanti iždui.

______________1. Pastaba: + mokestinė nepriemoka, traukiama į Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymą (Eil. nr. 1 - 34),

 - mokestinė nepriemoka, neįtraukiama į Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymą (Eil. nr. 1 - 34).

2. Pastaba: + reikia pateikti duomenis, ar praėjusiais metais ir einamųjų metų ataskaitinį laikotarpį (iki pažymos išrašymo dienos) įmonė laiku deklaravo pajamas (Eil. nr. 35 ), - nereikia pateikti duomenų, ar praėjusiais metais ir einamųjų metų ataskaitinį laikotarpį (iki pažymos išrašymo dienos) įmonė laiku deklaravo pajamas (Eil. nr. 35 ).