LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS 2002 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 154 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. liepos 22 d. Nr. 237

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 235 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatas“ (Žin., 2002, Nr. 17-682, Nr. 64-2622) 1.1.5 punktu,

Pakeičiu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“ 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Nustatau, kad:

2.1. asmenys, kurie verčiasi veikla, kuria verstis pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482) 4 straipsnio 1 dalį leidžiama tik akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, privalo inventorizuoti akcizais apmokestinamų prekių likučius 2002 m. liepos 1 dienai ir inventorizavimo ataskaitą pateikti vietos mokesčio administratoriui kartu su už liepos mėnesį teikiama akcizų deklaracija;

2.2. sumokėti akcizai už po 2002 m. liepos 1 d. importuotas prekes, Akcizais apmokestinamų produktų, skirtų naudoti kaip degalai (variklių kuras) ir (arba) šildymui, jų pakaitalų ir priedų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 928 „Dėl Akcizais apmokestinamų produktų, skirtų naudoti kaip degalai (variklių kuras) ir (arba) šildymui, jų pakaitalų ir priedų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 64-2590, Nr. 70-2920, Nr. 73-115), pažymėtas ženklais „**“ ir (arba) „***“, grąžinami asmeniui, sumokėjusiam akcizus, pateikus vietos mokesčio administratoriui, kurio teritorijoje įregistruotas asmuo, šiuo įsakymu patvirtintos Akcizo už Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 29–33 straipsniuose nurodytą kurą, jeigu jis naudojamas kitiems tikslams negu kaip degalai (variklių kuras), kuras šildymui arba degalų (variklių kuro) priedai, grąžinimo tvarkos ir apribojimų 3 ir 4 punktuose nurodytus dokumentus neatsižvelgiant į minėtos tvarkos 3 punkte nustatytą apribojimą teikti prašymą grąžinti akcizą ne dažniau kaip kartą į ketvirtį. Sumokėti akcizai grąžinami šiame punkte nurodytos tvarkos 5–8 nustatyta tvarka ir terminais.“

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ