LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. LIEPOS 24 D. NUTARIMO NR. 799 „DĖL PRIVAČIŲ MIŠKŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. kovo 14 d. Nr. 248

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799 „Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 71-1808; 2004, Nr. 86-3117):

1. Išdėstyti 9 punktą taip:

9. Miškotvarkos projektai rengiami, derinami ir tvirtinami laikantis Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 (Žin., 2006, Nr. 95-3741).“

2. Įrašyti 10 punkte po žodžių „2001 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 352“ oficialaus paskelbimo šaltinį „(Žin., 2001, Nr. 63-2301)“.

3. Išdėstyti 12 punktą taip:

12. Miškų ūkio organizavimo tvarką privačiuose miškuose, kuriems miškotvarkos projektai dar neparengti, ir tuose miškuose, kurių grąžinimas savininkams, vykdant žemės reformą, galutinai teisiškai neįformintas, nustato Miško kirtimo privačiose valdose, kurioms nėra sudarytas miškotvarkos projektas, tvarkos aprašas, patvirtintas aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. D1-569 (Žin., 2004, Nr. 166-6081), ir Privatizuojamų miškų kirtimo tvarka, patvirtinta aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 219 (Žin., 2002, Nr. 49-1909).“

4. Išdėstyti 13.1 punktą taip:

13.1. III–IV miškų grupių miškuose inventorizuotų grynųjų baltalksnynų, drebulynų, gluosnynų ir blindynų ar mišriuose medynuose, kuriuose baltalksniai, drebulės, gluosniai ir (ar) blindės sudaro 76 procentus ir daugiau pirmojo ardo medynų tūrio, plynus ar neplynus kirtimus;“.

5. Išdėstyti 13.4 punktą taip:

13.4. kirtimus šių Nuostatų 18 punkte nurodytoms reikmėms.“

6. Išdėstyti 18 punktą taip:

18. Privačiuose III–IV miškų grupės miškuose miškų savininkams, remontuojantiems, rekonstruojantiems jiems nuosavybės teise priklausančius pastatus ir statantiems pastatus pagal jų užsakymu parengtus ir pateiktus statybos projektus ir statybos leidimus, kai tokie leidimai privalomi, laikantis Privačiuose miškuose pribręstančių medynų ir brandžių bei perbrendusių medžių nebrandžiuose medynuose pagrindinių kirtimų tvarkos, patvirtintos aplinkos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 118 (Žin., 2002, Nr. 31-1173), gali būti leidžiami pagrindiniai (plyni ir neplyni) kirtimai.“

7. Išdėstyti 19 punktą taip:

19. Leidimus kirsti mišką privačių miškų savininkams išduoda regionų aplinkos apsaugos departamentai, laikydamiesi Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-386 (Žin., 2004, Nr. 116-4348).“

8. Išdėstyti 20.1 punktą taip:

20.1. šviesinimo ir valymo kirtimus iki 20 metų amžiaus jaunuolynuose;“.

9. Papildyti šiais 20.3, 20.4 ir 20.5 punktais:

20.3. rinktinius sanitarinius kirtimus, kai iškertamos tik vėjalaužos;

20.4. baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių kirtimą neplynais kirtimais III–IV miškų grupių miškuose, nesvarbu, koks medyno amžius;

20.5. neplynus kirtimus vyresniuose kaip 20 metų amžiaus III–IV miškų grupių medynuose, kai miško savininkas savo reikmėms per metus iš vieno hektaro išsikerta iki 3 kietmetrių likvidinės medienos, bet ne daugiau kaip 15 kietmetrių iš visos savo miško valdos.“

10. Išdėstyti 21 punktą taip:

21. Privačių miškų savininkai, norėdami vykdyti šių Nuostatų 20.3, 20.4 ir 20.5 punktuose numatytus kirtimus, privalo Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka prieš 14 kalendorinių dienų iki planuojamo kirtimo įteikti rašytinį pranešimą apie ketinimus kirsti mišką arba išsiųsti jį registruotu laišku regionų aplinkos apsaugos departamentams, kurių kontroliuojamose teritorijose yra jų numatyti kirsti miškai. Privačių miškų savininkai, per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo arba įteikimo negavę neigiamo regiono aplinkos apsaugos departamento atsakymo, gali vykdyti savo miško valdoje pranešime nurodytus kirtimus. Šių Nuostatų 20.120.5 punktuose numatytais atvejais kirstinus medžius gali atrinkti pats miško savininkas, tačiau atliekant šviesinimo ir valymo kirtimus negali būti iškertami perspektyvūs pagrindinių rūšių medžiai, o medynų skalsumas po kirtimo šių Nuostatų 20.1–20.5 punktuose nurodytais atvejais negali likti mažesnis kaip 0,6.“

11. Išdėstyti 24 punktą taip:

24. Atriboti plyno kirtimo biržes, atrinkti ir paženklinti 16 centimetrų ir storesnius medžius, skirtus pagrindinių kirtimų neplyniems kirtimams, taip pat ugdymo ir sanitariniams kirtimams, gali valstybiniai miškų pareigūnai ir kiti asmenys, turintys teisę vykdyti šiuos darbus, pagal Kirstinų medžių ženklinimo privačiuose miškuose tvarkos aprašą, patvirtintą aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. D1-458 (Žin., 2004, Nr. 136-4972).“

12. Išdėstyti 25 punktą taip:

25. Asmenys, transportuodami privačiuose miškuose pagamintą medieną, privalo turėti medienos gabenimo dokumentus, užpildytus laikantis Apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-313 (Žin., 2004, Nr. 94-3446).“

13. Išdėstyti 26 punktą taip:

26. Leidimas kirsti mišką netenka galios, kai miško savininkas, kuriam išduotas leidimas kirsti mišką, miršta, pasibaigia leidimo kirsti mišką galiojimo laikas arba pagal Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašą leidimas kirsti mišką pripažįstamas negaliojančiu.“

14. Išbraukti 31.7 punkte žodžius „patvirtintuose aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 659“.

15. Įrašyti 31.10 punkte po oficialaus paskelbimo šaltinio „2001, Nr. 88-3101“ oficialaus paskelbimo šaltinį „2004, Nr. 136-4975“.

16. Išdėstyti 32.3 punktą taip:

32.3. regiono aplinkos apsaugos departamentui nepagrįstai atsisakius išduoti leidimą kirsti mišką arba nepagrįstai neleidus vykdyti šių Nuostatų 20.3, 20.4 ir 20.5 punktuose numatytų kirtimų, apskųsti jo sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Arūnas Kundrotas