LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS vidaus reikalų ministro 2009 m. GRUODŽIO 31 d. įsakymo Nr. 1v-735 „dėl ASMENŲ, TEIKIANČIŲ MOKYMO PASLAUGAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS, TVIRTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ paKEITIMO

 

2011 m. vasario 17 d. Nr. 1V-115

Vilnius

 

Pakeičiu Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-735 „Dėl Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 3-131):

1. Pripažįstu netekusiu galios 7.2 punktą.

2. Išdėstau 8 punktą taip:

8. Valstybės tarnybos departamentas, gavęs šio Aprašo 6 ar 7 punktuose nurodytus dokumentus, per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos raštu išsiunčia fiziniam arba juridiniam asmeniui patvirtinimą, kad dokumentai yra gauti. Jei fizinis arba juridinis asmuo pateikia ne visus dokumentus arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nėra išsami, arba juridinio asmens pateiktame prašyme įtraukti juridinį asmenį į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą nurodyta informacija apie save neatitinka Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinio asmens duomenų, Valstybės tarnybos departamentas per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos raštu informuoja fizinį arba juridinį asmenį apie būtinybę per nurodytą terminą pateikti papildomus dokumentus arba ištaisyti nurodytus trūkumus.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                Raimundas Palaitis