LIETUVOS RESPUBLIKOS IR EUROPOS METEOROLOGINIŲ PALYDOVŲ EKSPLOATACIJOS ORGANIZACIJOS (EUMETSAT)

 

SUSITARIMAS

DĖL VALSTYBĖS BENDRADARBIAVIMO

 

Preambulė

 

Lietuvos Respublika, atstovaujama laikinai einančio pareigas aplinkos ministro,

ir

Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacija (EUMETSAT), įkurta pagal 1983 m. gegužės 24 d. pateiktą pasirašyti ir 1986 m. birželio 19 d. įsigaliojusią Konvenciją su pakeitimais, padarytais Pakeitimų protokolu, pridedamu prie Tarybos rezoliucijos EUM/C/Res. XXXVI, kuris įsigaliojo 2000 m. lapkričio 19 d., atstovaujama jos generalinio direktoriaus,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Lietuvos Respublika 2004 m. gegužės 1 d. tapo Europos Sąjungos valstybe nare,

ATSIŽVELGDAMOS į ilgalaikį Europos šalių bendradarbiavimą meteorologijos srityje Pasaulinėje meteorologijos organizacijoje (PMO),

TURĖDAMOS OMENYJE, kad svarbiausias EUMETSAT tikslas yra kurti, palaikyti ir naudoti Europos veikiančių meteorologinių palydovų sistemas atsižvelgiant, kiek įmanoma, į PMO rekomendacijas ir dar kitas tikslas yra prisidėti prie veikiančios klimato stebėsenos ir globalinių klimato pokyčių nustatymo,

TURĖDAMOS OMENYJE EUMETSAT konvencijos 2 straipsnį, kuris ragina EUMETSAT sudaryti susitarimus su valstybėmis, kurios nėra narės, siekiant savo tikslų ir laikantis meteorologijos tradicijų,

ATSIŽVELGDAMOS į EUMETSAT norą skatinti kuo plačiau Europos mastu naudoti EUMETSAT duomenis, produktus ir paslaugas bei pabrėždamos būtinumą plėsti EUMETSAT finansavimo bazę,

ATSIŽVELGDAMOS ir į tai, kad EUMETSAT Taryba savo 34-ajame posėdyje 1997 m. birželio 24–26 d. apibrėžė „bendradarbiaujančios valstybės“ statusą kaip tarpinį etapą Europos šalims siekiant tapti visateisėmis EUMETSAT valstybėmis narėmis,

PAŽYMĖDAMOS vaisingą dvišalį Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir EUMETSAT bendradarbiavimą, pradėtą dar 1995 m. pasirašius Bendradarbiavimo susitarimą dėl vaizdų ir informacijos iš EUMETSAT Meteosat palydovų naudojimo,

ATSIŽVELGDAMOS į Lietuvos Respublikos pareikštą norą tapti EUMETSAT bendradarbiaujančia valstybe laikantis sąlygų, EUMETSAT Tarybos nustatytų jos 34-ajame posėdyje 1997 m. birželio 24–26 d.,

VADOVAUDAMOSI EUMETSAT konvencijos 2, 5, 10 ir 11 straipsniais,

SUSITARĖ:

 

1 straipsnis

Tikslas

 

Šio Susitarimo tikslas – sudaryti ilgalaikę vientisą glaudaus Lietuvos Respublikos ir EUMETSAT bendradarbiavimo sistemą ir apibrėžti Lietuvos Respublikos, kaip EUMETSAT bendradarbiaujančios valstybės, teises ir pareigas.

 

2 straipsnis

Prieiga prie EUMETSAT duomenų, produktų ir paslaugų

 

1. Kaip bendradarbiaujanti valstybė, Lietuvos Respublika dėl prieigos prie EUMETSAT duomenų, produktų ir paslaugų, naudojimosi jais ir jų platinimo turi tas pačias teises ir pareigas kaip EUMETSAT valstybės narės.

2. Prieigos prie EUMETSAT duomenų, produktų ir paslaugų, naudojimosi jais ir jų platinimo sąlygos yra apibrėžtos EUMETSAT duomenų politikos dokumente ir sutartos EUMETSAT Taryboje. Šios sąlygos gali skirtis privalomosiose ir pasirenkamosiose programose.

3. Kalbant apie EUMETSAT platinamus trečiosios šalies duomenis arba duomenis iš sistemų, EUMETSAT sukurtų bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, Lietuvos Respublikos prieiga prie tokių duomenų, naudojimasis jais ir jų platinimas priklauso nuo atitinkamos trečiosios šalies sutikimo.

4. Kalbant apie šio straipsnio 3 dalyje nurodytus duomenis, EUMETSAT rems Lietuvos Respubliką derybų metu su atitinkama trečiąja šalimi dėl prieigos ir naudojimosi teisių, lygiaverčių toms, kurios taikomos EUMETSAT valstybėms narėms.

 

3 straipsnis

EUMETSAT bendradarbiaujančių valstybių patariamasis komitetas

 

1. Lietuvos Respublika paskiria vieną Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovą būti EUMETSAT bendradarbiaujančių valstybių patariamojo komiteto (EACCS), kuris yra įsteigtas kaip EUMETSAT Tarybos pagalbinis organas, nariu pagal EUMETSAT Tarybos darbo tvarkos taisykles.

2. EACCS yra kviečiamas būti savo pirmininko atstovaujamu Tarybos sesijose pagal Tarybos darbo tvarkos taisykles. Taryba taip pat prireikus gali nuspręsti kviesti EACCS pirmininką į pagalbinius organus.

 

4 straipsnis

Finansinis įnašas

 

1. Lietuvos Respublikos įnašo į EUMETSAT metinį biudžetą dydis yra pusė įnašo, kurį Lietuvos Respublika turėtų mokėti pagal EUMETSAT konvencijos nuostatas, jei ji būtų valstybė narė. Šis dydis taikomas bendrai sumai, kuri valstybių narių ir bendradarbiaujančių valstybių įnašais finansuojama EUMETSAT biudžetuose.

2. Lietuvos Respublikos metinis įnašas mokamas eurais, kaip nustatyta Europos Bendrijų.

3. Lietuvos Respublikos metinio įnašo mokėjimo būdas yra toks pat kaip tas, kuris yra nustatytas valstybėms narėms EUMETSAT finansinėse taisyklėse.

4. EUMETSAT Lietuvos Respublikos metiniam įnašui taiko trejų metų pereinamąjį laikotarpį, per kurį Lietuvos Respublikos įnašas pamečiui bus vienas ketvirtadalis, pusė ir trys ketvirtadaliai šio straipsnio 1 dalyje apibrėžto įnašo. Tačiau per šį pereinamąjį laikotarpį taikomas metinis įnašas neturi būti mažesnis negu minimalus įnašas, nustatytas šio straipsnio 5 dalyje.

5. Lietuvos Respublikos metinis įnašas jokiu atveju neturi būti mažesnis kaip 130 000 eurų.

6. Lietuvos Respublika pradeda mokėti įnašus į EUMETSAT metinius biudžetus nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

5 straipsnis

Atsakomybė

 

1. Šalys atsisako bet kokių reikalavimų viena kitai dėl bet kurios iš šio Susitarimo atsirandančios žalos, padarytos asmeniui arba turtui, išskyrus reikalavimus, atsirandančius dėl tyčinio aplaidumo.

2. EUMETSAT neturi jokių įsipareigojimų dėl duomenų, produktų ar paslaugų, kuriems taikomas šis Susitarimas, nenutrūkstamumo ar gaunamumo arba dėl tokių duomenų, produktų ar paslaugų kokybės ar tinkamumo kokiam nors tikslui.

 

6 straipsnis

Ginčų sprendimas

 

1. Bet kuris ginčas dėl šio Susitarimo sąlygų aiškinimo ar taikymo, kurio negalima išspręsti taikiai, vienos iš Šalių prašymu perduodamas arbitražui.

2. Arbitražo tvarka yra tokia, kokia nustatyta EUMETSAT konvencijoje.

 

7 straipsnis

Įsigaliojimas, galiojimo trukmė, peržiūra

 

1. Šis Susitarimas turi būti Lietuvos Respublikos priimtas pagal jos nacionalinės teisės aktus ir įsigalioja tą dieną, kai EUMETSAT gauna oficialų priėmimo pranešimą. Šis Susitarimas galioja iki 2009 m. gruodžio 31 d., jei Lietuvos Respublika netaps visateise EUMETSAT nare anksčiau.

2. Per trečiuosius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Šalys oficialiai apsvarsto savo bendradarbiavimą, numatydamos Lietuvos Respublikos stojimą į EUMETSAT visateise valstybe nare. Išimtiniu atveju gali būti svarstomas šio Susitarimo atnaujinimas tolesniems laikotarpiams.

3. Kol bus užbaigtos Susitarimo įsigaliojimo procedūros, šį Susitarimą pasirašius jo nuostatos taikomos laikinai.

 

8 straipsnis

Pakeitimai

 

Šalių rašytiniu susitarimu šis Susitarimas gali būti iš dalies keičiamas.

 

9 straipsnis

Nutraukimas

 

1. 7 straipsnio 1 dalyje nurodytam laikotarpiui nepasibaigus, bet kurios Šalies rašytiniu pranešimu šis Susitarimas gali būti nutrauktas.

2. Nutraukimas įsigalioja pasibaigus finansiniams metams, einantiems po tų, kuriais apie jį buvo pranešta.

3. Jei Lietuvos Respublika nevykdytų savo įsipareigojimų pagal šį Susitarimą, EUMETSAT turi teisę EUMETSAT Tarybos priimtu sprendimu nutraukti šį Susitarimą. Šis sprendimas įsigalioja pasibaigus finansiniams metams, kuriais jis buvo priimtas.

 

TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

 

Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais anglų ir lietuvių kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

Pasirašytas dviem egzemplioriais, po vieną abiem šio Susitarimo Šalims.

 

Vilnius, 2004 m. gruodžio 3 d.

Darmštatas, 2004 m. gruodžio 17 d.

 

 

Lietuvos Respublikos vardu

EUMETSAT vardu

 

 

L. e. aplinkos ministro pareigas

Generalinis direktorius

Arūnas Kundrotas

dr. Lars Prahm

______________