LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 1996 M. RUGSĖJO 12 D. ĮSAKYMO NR. 57 „DĖL NOTARŲ IMAMO ATLYGINIMO UŽ ATLIEKAMUS NOTARINIUS VEIKSMUS IR TEIKIAMAS TEISINES BEI TECHNINES PASLAUGAS DYDŽIŲ“ DALINIO PAKEITIMO

 

1999 m. balandžio 7 d. Nr. 74

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 19 straipsniu (Žin., 1992, Nr. 28-810; 1998, Nr. 49-1329), iš dalies pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57 (Žin., 1996, Nr. 87-2075; 1998, Nr. 56-1571, Nr. 99-2756) patvirtintus Notarų imamo atlyginimo už atliekamus notarinius veiksmus ir teikiamas teisines bei technines paslaugas dydžius:

1. Išdėstau 1 punktą taip:                              

1. Už nekilnojamojo turto perleidimo

sutarčių                                                          

(išskyrus dovanojimo sutartis)

patvirtinimą:                                                  

1.1. Už valstybės ir savivaldybių

nekilnojamojo turto,                                      

privatizuojamo Lietuvos Respublikos

valstybės                                                       

ir savivaldybių turto privatizavimo

įstatymo                                                        

nustatyta tvarka, pirkimo-pardavimo               300 Lt

sutarčių                                                          

patvirtinimą                                                   

1.2. Už nekilnojamojo turto perleidimo

sutarčių,                                                        

išskyrus 1.1 punkte nurodytas sutartis,

patvirtinimą:                                                  

– sutuoktiniams, tėvams, vaikams,                 50 Lt

vaikaičiams                                                   

– broliams, seserims                                       100 Lt

– kitiems fiziniams ir juridiniams                   nuo parduodamo turto vertės:

asmenims                                                      iki 30000 Lt – 1 procentas, bet ne mažiau kaip

50 Lt;

nuo 30001 Lt iki 100000 Lt – 300 Lt plius

0,7 procento nuo sumos, viršijančios 30000 Lt;

nuo 100001 Lt iki 200000 Lt – 790 Lt plius

0,5 procento nuo sumos, viršijančios 100000 Lt;

virš 200000 Lt – 1290 Lt plius 0,3 procento

nuo sumos, viršijančios 200000 Lt;

mainų atveju – nuo didesnio mainomo objeko vertės“.

2. Išdėstau 2 punktą taip:                              

2. Už nekilnojamojo turto dovanojimo

sutarčių                                                          

patvirtinimą:                                                  

– fiziniams asmenims                                     30 Lt

– juridiniams asmenims                                  nuo dovanojamo turto vertės:

iki 30000 Lt – 1 procentas, bet ne mažiau kaip

50 Lt;

nuo 30001 Lt iki 100000 Lt – 300 Lt plius

0,7 procento nuo sumos, viršijančios 30000 Lt;

nuo 100001 Lt iki 200000 Lt – 790 Lt plius

0,5 procento nuo sumos, viršijančios 100000 Lt;

virš 200000 Lt – 1290 Lt plius 0,3 procento

nuo sumos, viršijančios 200000 Lt“.

3. Išdėstau pastabų 14 punktą taip:              

 

14. Notarų imamo atlyginimo už atliekamus notarinius veiksmus ir teikiamas teisines bei technines paslaugas dydžiai, išskyrus apskaičiuojamus procentais, indeksuojami kartą per ketvirtį, taikant vartotojų kainų indeksą, jeigu šis indeksas nuo paskutiniojo indeksavimo yra ne mažesnis negu 1,1. Indeksuoti notarų imamo atlyginimo už atliekamus notarinius veiksmus ir teikiamas teisines bei technines paslaugas dydžiai pradedami taikyti nuo ketvirčio antrojo mėnesio pirmos dienos.

Notarų imamo atlyginimo už atliekamus notarinius veiksmus ir teikiamas teisines bei technines paslaugas indeksuotus dydžius tvirtina Teisingumo ministras, suderinęs su finansų ministru.“

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                              VYTAUTAS PAKALNIŠKIS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministras

A. Šemeta

1999 m. balandžio 1 d.