LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

1999 m. liepos 14 d. Nr. 217

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin.,1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1325; 1997, Nr. 65-1540) 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353) 6.4, 6.13 ir 11.5 punktais ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726) nuostatas bei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo įgyvendinimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1729) 1 straipsnio 1 dalies reikalavimus:

1. Tvirtinu Atliekų tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Nustatau Atliekų tvarkymo taisyklių atskirų punktų įgyvendinimo terminus:

2.1. atliekų tvarkymo planai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 11-18 punktų reikalavimus turi būti parengti ir pateikti tvirtinti:

2.1.1. valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas – iki 2001 m. gruodžio 31 d.;

2.1.2. apskričių atliekų tvarkymo planai – iki 2002 m. birželio 30 d.;

2.1.3. savivaldybių atliekų tvarkymo planai – iki 2002 m. gruodžio 31 d.;

2.2. esamos atliekų tvarkymo būklės apžvalgos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 13 punkto reikalavimus turi būti parengtos ir pateiktos tvirtinti iki 2000 m. gruodžio 31 d.;

2.3. atliekas tvarkančių įmonių registre pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 21-27 punktų reikalavimus turi įsiregistruoti:

2.3.1. veikiančios įmonės – iki 1999 m. gruodžio 31 d.;

2.3.2. naujai susikūrusios įmonės, prieš pradėdamos atliekų surinkimo, vežimo, naudojimo ir šalinimo veiklą;

2.3.3. įmonės, turinčios gamtos išteklių naudojimo leidimus, kurie galioja iki 1999 m. gruodžio 31 d., – iki 1999 m. gruodžio 31 d.;

2.4. įmonės, nurodytos Atliekų tvarkymo taisyklių 30 punkte, turi pradėti pildyti pirminės atliekų apskaitos žurnalus pagal šių taisyklių 31-34 punktų reikalavimus nuo 2000 m. sausio 1 d;

2.5. pirmąsias metines valstybinės atliekų apskaitos ataskaitas apie 2000 metus pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 37 punkto reikalavimus atliekas naudojančios, šalinančios ir eksportuojančios įmonės turi pateikti Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams iki 2001 m. sausio 25 d.;

2.6. atliekų naudojimo ar šalinimo techniniai reglamentai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 42-43 punktų reikalavimus turi būti parengti iki 1999 m. gruodžio 31 d.;

2.7. Atliekų tvarkymo taisyklių 63 punkto reikalavimas dėl rinkliavų ir tarifų, padengiančių visas atliekų tvarkymo sistemos išlaidas, nustatymo turi būti įgyvendintas iki 2004 m. gruodžio 31 d. Šio reikalavimo įgyvendinimas turi būti numatytas ir pagrįstas atliekų tvarkymo planuose;

2.8. pavojingos atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 69 punkto reikalavimus nuo 2000 m. sausio 1 d.;

2.9. perduodant vežti pavojingas atliekas, pavojingų atliekų lydraštį pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 70-72 punktų reikalavimus privaloma turėti nuo 2000 m. sausio 1 d.;

2.10. atliekas naudojančios ir šalinančios įmonės visus pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo darbo etapus turi registruoti pavojingų atliekų naudojimo ir šalinimo darbo žurnale pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 73-74 punktų reikalavimus nuo 2000 m. sausio 1 d.

3. Siūlau:

3.1. savivaldybių taryboms parengti ir patvirtinti Atliekų tvarkymo taisyklių 51 punkte nurodytas savivaldybių atliekų tvarkymo taisykles iki 2000 metų gruodžio 31 d.;

3.2. Atliekų tvarkymo taisyklių 52-55 punktų reikalavimų dėl miestų ir gyvenviečių aprūpinimo atliekų surinkimo, išvežimo, rūšiavimo priemonėmis įgyvendinimą numatyti savivaldybių atliekų tvarkymo planuose ne vėliau kaip:

3.2.1. miestuose, kuriuose yra daugiau kaip 100 000 gyventojų, – iki 2001 m. gruodžio 31 d.;

3.2.2. miestuose, kuriuose yra nuo 10 000 iki 100 000 gyventojų, – iki 2005 m. gruodžio 31 d.;

3.2.3. miestuose ir gyvenvietėse, kuriose yra nuo 1000 iki 10 000 gyventojų, – iki 2010 m. gruodžio 31 d.

4. Įpareigoju Aplinkos ministerijos Jungtinį tyrimų centrą parengti:

4.1. atliekas tvarkančių įmonių registracijai vykdyti būtiną taikomąją programinę įrangą – iki 1999 m. gruodžio 31 d.;

4.2. valstybinei atliekų apskaitai vykdyti būtiną taikomąją programinę įrangą – iki 2000 m. birželio 30 d.

5. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1997 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 111 „Dėl atliekų klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 70-1791) galioja tiek, kiek neprieštarauja Atliekų tvarkymo taisyklių 1, 2, 3, 5 ir 6 priedams, ir taikomas iki 2000 m. sausio 25 d. Valstybinės statistinės ataskaitos formai 3-Atliekos (atliekų tvarkymo ataskaitai), patvirtintai Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1992 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 106, pildyti.

6. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 297 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

7. Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų vykdymo kontrolę pavedu Aplinkos ministerijos Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai ir regionų aplinkos apsaugos departamentams bei rajonų (miestų) agentūroms.

8. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pavedu aplinkos viceministrui A. Daubarui.

9. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „atliekos“, „valdymo sistema“.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                        DANIUS LYGIS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217

 

ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1325; 1997, Nr. 65-1540), Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61-1726) bei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo įgyvendinimo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61-1729) ir nustato atliekų tvarkymo, apskaitos, deklaravimo, rūšiavimo, ženklinimo tvarką.

2. Atliekas naudoti ir šalinti šiose taisyklėse nenurodytais būdais draudžiama.

3. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Atliekos – bet kokios medžiagos ir daiktai, kuriais atliekų turėtojas atsikrato, nori atsikratyti ar privalo atsikratyti ir kurie priklauso atliekų kategorijoms, išvardytoms šių taisyklių 1 priede, ir patenka į Atliekų sąrašą šių taisyklių 2 priede.

Pavojingos atliekosatliekos, pažymėtos kaip pavojingos Atliekų sąraše šių taisyklių 2 priede ir pasižyminčios viena ar keliomis šių taisyklių 3 priede apibrėžtomis pavojingumą sąlygojančiomis savybėmis ir atitinkančios šių taisyklių 4 priede nurodytus atliekų pavojingumo kriterijus, bei kitos atliekos, pasižyminčios viena ar keliomis pavojingumą sąlygojančiomis savybėmis, išvardytomis šių taisyklių 3 priede, ir atitinkančios šių taisyklių 4 priede nurodytus atliekų pavojingumo kriterijus.

Pakuočių atliekos – pakuotės ir pakuočių medžiagos, pagal atliekų apibrėžimą priskiriamos atliekoms, išskyrus pakuočių gamybos atliekas.

Biodegraduojamos atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu, pvz.: sodo atliekos, popierius ar kartonas.

Gamintojasjuridinis ar fizinis asmuo, kurio veikloje susidaro atliekų arba kuris atlieka pirminį atliekų apdorojimą, maišymą ar kitokią operaciją, kurios metu pasikeičia atliekų prigimtis ar sudėtis.

Turėtojas – atliekų gamintojas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris turi atliekų.

Tvarkymas – atliekų surinkimo, vežimo, naudojimo ir šalinimo veikla, įskaitant tokios veiklos priežiūrą bei atliekų šalinimo įrenginių priežiūrą po uždarymo.

Šalinimas – atliekų tvarkymo būdas, numatytas šių taisyklių 5 priede.

Naudojimas – atliekų tvarkymo būdas, numatytas šių taisyklių 6 priede.

Perdirbimas – atliekose esančių medžiagų perdirbimas gamybos proceso metu, įskaitant organinį perdirbimą, bet išskyrus energijos panaudojimą, norint jas panaudoti pagal pirminę ar kitokią paskirtį.

Surinkimas – atliekų surinkimas, rūšiavimas ir (arba) maišymas su tikslu jas pervežti.

Antrinės žaliavos – naudoti tinkamos atliekos.

 

II. Atliekų tvarkymo planai

 

4. Atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems tikslams įgyvendinti turi būti parengti valstybinis, apskričių ir savivaldybių atliekų tvarkymo planai.

5. Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą, apimantį visą valstybės teritoriją, rengia Aplinkos ministerija.

6. Apskričių atliekų tvarkymo planus turi parengti apskričių viršininkų administracijos kartu su vietos savivaldos institucijomis.

7. Apskričių atliekų tvarkymo planai turi būti grindžiami valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano nuostatomis, o planuojamos atliekų tvarkymo sistemos, ypač atliekų šalinimo įrenginių statyba ir išdėstymas, turi būti suderintos su apskrities lygmens teritorijos planavimo dokumentais.

8. Apskričių atliekų tvarkymo planų rengimą koordinuoja apskričių tarybos.

9. Vietos savivaldos institucijos turi parengti savivaldybių atliekų tvarkymo planus.

10. Savivaldybių atliekų tvarkymo planai turi būti suderinti su apskričių atliekų tvarkymo planais.

11. Atliekų tvarkymo planai turi turėti atskiras dalis, skirtas pavojingoms atliekoms, pakuočių atliekoms ir biodegraduojamoms atliekoms tvarkyti, arba šioms atliekoms tvarkyti turi būti rengiami atskiri planai.

12. Atliekų tvarkymo planuose turi būti:

12.1. esamos atliekų tvarkymo būklės apžvalga;

12.2. atliekų tvarkymo užduotys planuojamam laikotarpiui;

12.3. ilgalaikė strateginė programa;

12.4. trumpalaikė veiksmų programa.

13. Esamos atliekų tvarkymo būklės apžvalgoje turi būti:

13.1. duomenys apie susidarančių, įvežamų, išvežamų, naudojamų ir šalinamų atliekų kiekius, suskirstyti pagal atliekų rūšis ir susidarymo šaltinius;

13.2. duomenys apie atliekų tvarkymo paslaugų teikimą gyventojams, įmonėms ir organizacijoms bei jų poreikių patenkinimą;

13.3. komunalinių atliekų bei antrinių žaliavų tvarkymo sistemų charakteristika ir įvertinimas;

13.4. informacija apie atliekų šalinimo įrenginius (sąvartynus ir atliekų deginimo įrenginius);

13.5. informacija apie atliekų surinkimo, perkrovimo, rūšiavimo, naudojimo įmones ir įrenginius.

14. Atliekų tvarkymo užduotys planuojamam laikotarpiui turi apibrėžti siekiamus atliekų susidarymo, antrinių žaliavų atskiro surinkimo bei atliekų tvarkymo sistemos plėtros tikslus ir terminus.

15. Ilgalaikėje strateginėje programoje turi būti pagrįsta ir apibrėžta ilgalaikė atliekų tvarkymo sistemos plėtra, įskaitant organizacinius pertvarkymus bei naujų atliekų naudojimo ir šalinimo įrenginių poreikį ir išdėstymą.

16. Trumpalaikėje veiksmų programoje turi būti:

16.1. atliekų tvarkymo sistemos ir atskirų jos komponentų plėtros bei tobulinimo priemonės, reikalingos šių taisyklių 14 punkte nurodytoms užduotims įgyvendinti, ir jų įtaka atliekų srautams;

16.2. priemonių diegimo kalendorinis grafikas;

16.3. finansavimo poreikio ir finansavimo šaltinių įvertinimas;

16.4. plano įgyvendinimo poveikio tarifų dydžiui įvertinimas.

17. Ilgalaikės strateginės programos rengiamos dešimties metų laikotarpiui ir atnaujinamos kas ketveri metai.

18. Trumpalaikės veiksmų programos rengiamos ketverių metų laikotarpiui.

19. Parengti atliekų tvarkymo planai turi būti paskelbti visuomenei.

 

III. Atliekas tvarkančių įmonių registracija

 

20. Atliekas tvarkančių įmonių registrą tvarko Aplinkos ministerija.

21. Įmonės, užsiimančios atliekų surinkimo, vežimo, naudojimo ir šalinimo veikla, bei įmonės, kitų įmonių pavedimu organizuojančios atliekų naudojimą ar šalinimą, tarp jų – atliekas importuojančios ir eksportuojančios įmonės, turi būti įregistruotos Atliekas tvarkančių įmonių registre.

22. Atliekas surenkančias, vežančias, naudojančias ir šalinančias įmones bei įmones, kitų įmonių pavedimu organizuojančias atliekų naudojimą ar šalinimą, tarp jų – atliekas importuojančias ir eksportuojančias įmones, registruoja ir registracijos pažymėjimus išduoda Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai.

23. Įmonei įsiregistruoti nereikia, jei ji perveža:

23.1. tik joje susidariusias nepavojingas atliekas;

23.2. ne daugiau kaip 1 toną per mėnesį joje susidariusių pavojingų atliekų.

24. Atliekas surenkančios, vežančios, naudojančios ir šalinančios įmonės, kurios privalo gauti gamtos išteklių naudojimo leidimus, įregistruojamos, išduodant gamtos išteklių naudojimo leidimus. Šios įmonės kartu su paraiška gamtos išteklių naudojimo leidimui gauti pateikia Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams užpildytą atliekas tvarkančios įmonės registracijos pažymėjimo formą (šių taisyklių 7 priedas) su nurodytomis atliekų tvarkymo veiklos rūšimis (šių taisyklių 8 priedas).

25. Pavojingas atliekas surenkančios ir vežančios įmonės, kurioms nereikia gauti gamtos išteklių naudojimo leidimų, įregistruojamos, išduodant licencijas pavojingoms atliekoms tvarkyti. Šios įmonės kartu su paraiška licencijai gauti pateikia Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams užpildytą atliekas tvarkančios įmonės registracijos pažymėjimo formą (šių taisyklių 7 priedas) su nurodytomis atliekų surinkimo ar vežimo veiklos rūšimis (šių taisyklių 8 priedas).

26. Atliekas tvarkančios įmonės, kurioms nereikia gauti nei gamtos išteklių naudojimo leidimų, nei licencijų, pateikia paraiškas registracijai su užpildyta atliekas tvarkančios įmonės registracijos forma (šių taisyklių 7 priedas) ir nurodytomis surinkimo ir (arba) vežimo veiklos rūšimis (šių taisyklių 8 priedas) Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams.

Šias įmones Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas įregistruoja per dvi savaites nuo paraiškos gavimo datos.

27. Įmonė gali užsiimti tik tokiomis atliekų tvarkymo veiklos rūšimis, kurios nurodytos atliekas tvarkančios įmonės registracijos pažymėjime. Norėdama pakeisti atliekų tvarkymo veiklos rūšis ar užsiimti naujomis veiklos rūšimis, įmonė turi persiregistruoti šių taisyklių 24-26 punktuose nustatyta tvarka.

28. Atliekas tvarkančių įmonių registro duomenys turi būti perduodami vietos savivaldos institucijoms ir apskričių viršininkų administracijoms ne rečiau kaip kartą per metus.

29. Atliekas tvarkančių įmonių registro duomenys teikiami juridiniams ir fiziniams asmenims, pateikusiems paraiškas, kuriose nurodyti pageidaujami gauti duomenys.

 

IV. Pirminė atliekų apskaita

 

30. Įmonės, kurios pagal šių taisyklių 21 punkto reikalavimus turi įsiregistruoti atliekas tvarkančių įmonių registre, bei įmonės, užsiimančios veikla, išvardyta šių taisyklių 11 priede, kuriose dirba daugiau kaip 50 darbuotojų, turi pildyti pirminės atliekų apskaitos žurnalus. Įmonės barai, padaliniai ar filialai, esantys skirtingose vietose, turi pildyti atskirus pirminės atliekų apskaitos žurnalus.

31. Pirminės atliekų apskaitos žurnalo forma pateikta šių taisyklių 9 priede.

32. Pirminės atliekų apskaitos žurnalo pildymo tvarka įmonėje turi būti patvirtinta įmonės vadovo įsakymu, kuriame turi būti nurodyti už kiekvieno atliekų apskaitos žurnalo pildymą atsakingi asmenys, įmonėje pildomų atliekų apskaitos žurnalų skaičius ir konkretūs įmonės padaliniai ar barai, kurių atliekos registruojamos kiekviename žurnale.

33. Pirminės atliekų apskaitos žurnalas turi būti saugomas tame padalinyje, kuriame susidaro atliekos, ir pateikiamas Aplinkos ministerijos, apskričių ir vietos savivaldos institucijų įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

34. Pirminės atliekų apskaitos žurnale susidarę ar sutvarkyti nepavojingų atliekų kiekiai registruojami ne rečiau, kaip kartą per mėnesį, o pavojingų atliekų kiekiai – ne rečiau, kaip kartą per savaitę. Jei nepavojingos atliekos susidaro arba tvarkomos rečiau kaip kartą per mėnesį, o pavojingos atliekos – rečiau kaip kartą per savaitę, jų susidarę ar sutvarkyti kiekiai registruojami iš karto po jų susidarymo ar tvarkymo.

 

V. Valstybinė atliekų apskaita

 

35. Valstybinės atliekų apskaitos tvarkytojas yra Aplinkos ministerija.

36. Atliekas naudojančios, šalinančios ir eksportuojančios įmonės kiekvienais metais turi teikti valstybinės atliekų apskaitos ataskaitas Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams. Įmonės barai, padaliniai ar filialai, esantys skirtingose vietose, turi teikti atskiras valstybinės atliekų apskaitos ataskaitas.

37. Valstybinės atliekų apskaitos ataskaitos forma pateikta šių taisyklių 13 priede.

38. Valstybinės atliekų apskaitos ataskaitos apie praėjusius metus pateikiamos iki kitų metų sausio 25 dienos.

39. Valstybinės atliekų apskaitos duomenys kiekvienais metais turi būti teikiami vietos savivaldos institucijoms ir apskričių viršininkų administracijoms.

40. Vietos savivaldos institucijos, rengdamos ir įgyvendindamos atliekų tvarkymo planus, gali pareikalauti iš jų teritorijose esančių atliekų gamintojų ir tvarkytojų pateikti daugiau duomenų apie atliekų susidarymą ir tvarkymą.

41. Valstybinės atliekų apskaitos duomenų suvestinę Aplinkos ministerija skelbia visuomenei savo metinėje ataskaitoje.

 

VI. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas

 

42. Atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė turi turėti atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą.

43. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente turi būti apibrėžta:

43.1. naudojamų ar šalinamų atliekų rūšys ir charakteristikos;

43.2. atliekų priėmimo ir kontrolės procedūros;

43.3. atliekų vežimas nuo priėmimo vietos iki jų naudojimo ar šalinimo vietos;

43.4. atliekoms naudoti ar šalinti eksploatuojami mechanizmai ir įrenginiai;

43.5. mechanizmus ir įrenginius prižiūrinčio personalo veiksmai nuo atliekų priėmimo iki jų galutinio sutvarkymo.

 

VII. Atliekų rūšiavimas įmonėse ir organizacijose

 

44. Įmonės ir organizacijos, kurių veikloje susidaro atliekos, privalo jas rūšiuoti susidarymo vietose.

45. Įmonės, turinčios gamtos išteklių naudojimo leidimo IV dalį, šioje dalyje nurodytas atliekas turi surinkti atskirai ir perduoti tvarkyti leidime nurodytoms atliekų naudojimo ar šalinimo įmonėms.

46. Atliekos, kurių susidarymas nėra tiesiogiai susijęs su gamybos procesais ir kurios susidaro nereguliariai (remonto metu, biuro įrangos keitimo ir priežiūros metu ir t. t.), jei jų tvarkymas nėra apibrėžtas gamtos išteklių naudojimo leidimuose, įmonėse ir organizacijose turi būti rūšiuojamos ir tvarkomos vadovaujantis pagal šių taisyklių 51 punktą parengtų savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais arba įmonės ar organizacijos nustatyta tvarka pagal šių taisyklių 61-62 punktų reikalavimus.

47. Įmonių ir organizacijų, kuriose susidaro pakuočių, popieriaus ar kitos atliekos, kurias galima naudoti kaip antrines žaliavas, administracijos turi užtikrinti šių atliekų atskirą surinkimą.

48. Įmonių ir organizacijų, kuriose susidaro šių taisyklių 47 punkte nurodytos atliekos ir kuriose dirba daugiau negu 50 darbuotojų, administracijos turi parengti ir paskelbti darbuotojams antrinių žaliavų atskiro surinkimo tvarką.

 

VIII. Atliekų tvarkymo sistemos

 

49. Vietos savivaldos institucijos organizuoja atliekų tvarkymo sistemas, reikalingas savivaldybių teritorijose susidarančioms atliekoms tvarkyti, ir apimančias visas atliekas, išskyrus įmonių atliekas, nurodytas šių įmonių gamtos išteklių naudojimo leidimų IV dalyje, kurios perduodamos tvarkyti leidime nurodytoms atliekų tvarkymo įmonėms. Savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos turi apimti atliekų surinkimą, vežimą, naudojimą ir šalinimą.

50. Savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos turi būti organizuotos taip, kad skatintų atliekų naudojimą ir perdirbimą.

51. Savivaldybių tarybos turi patvirtinti taisykles, apibrėžiančias atliekų tvarkymo sistemos organizavimą ir nustatančias teritorijas, kurias vietos savivaldos institucijos aprūpina atliekų surinkimo ir išvežimo priemonėmis.

52. Savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos turi būti organizuotos taip, kad miestai ir gyvenvietės būtų aprūpinti atliekų surinkimo ir išvežimo priemonėmis.

53. Savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos turi būti organizuotos taip, kad miestai ir gyvenvietės būtų aprūpinti atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietose priemonėmis. Rūšiavimo priemonės turi užtikrinti gyventojams, įmonėms ir organizacijoms patogų stiklo atliekų ir popieriaus bei kartono atliekų surinkimą. Vietos savivaldos institucijos gali organizuoti ir kitų naudojamų atliekų (metalų, plastikų ir t. t.) atskirą surinkimą.

54. Savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos turi būti organizuotos taip, kad miestai ir didesnės gyvenvietės būtų aprūpinti statybinių atliekų, didžiųjų atliekų, senos buitinės technikos, naudotų padangų atskiro surinkimo priemonėmis.

55. Savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos turi būti organizuotos taip, kad miestai ir didesnės gyvenvietės būtų aprūpinti buitinių pavojingų atliekų atskiro surinkimo priemonėmis.

56. Atliekų tvarkymo planuose, rengiamuose pagal šių taisyklių 12-17 punktų reikalavimus, turi būti numatyta šių taisyklių 52-55 punktuose nurodyto aprūpinimo atliekų tvarkymo priemonėmis plėtra bei miestų ir gyvenviečių aprūpinimas biodegraduojamų atliekų surinkimo ir naudojimo priemonėmis.

57. Savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse turi būti numatytos galimybės atsikratyti atliekomis ir surinkti antrines žaliavas mažose gyvenvietėse ir kaimo vietovėse, kurių aprūpinimo atliekų surinkimo ir išvežimo priemonėmis vietos savivaldos institucijos negali užtikrinti.

58. Atliekų tvarkymo sistemoms prižiūrėti vietos savivaldos institucijos gali steigti specialiosios paskirties bendroves arba sudaryti sutartis su privačiomis ar valstybės įmonėmis.

59. Gyventojai, įmonės ir organizacijos privalo naudotis vietos savivaldos institucijų nustatytomis atliekų tvarkymo sistemomis, išskyrus atvejus, numatytus šių taisyklių 60-61 punktuose.

60. Gyventojai, įmonės ir organizacijos, tarp jų – sodų bendrijos, gali atsisakyti naudotis pagal šių taisyklių 56 punktą teikiamomis biodegraduojamų atliekų tvarkymo priemonėmis, jei turi įsirengę biodegraduojamų atliekų tvarkymo įrenginius, atitinkančius vietos savivaldos institucijų nustatytus reikalavimus.

61. Įmonės ir organizacijos gali atsisakyti naudotis atliekų tvarkymo priemonėmis, nurodytomis šių taisyklių 52-55 punktuose, ir naudotis kitomis atliekų surinkimo, rūšiavimo ir (arba) išvežimo priemonėmis, jei jos atitinka šių taisyklių reikalavimus. Šios įmonės ir organizacijos apie savo atsisakymą turi pranešti vietos savivaldos institucijoms.

62. Vietos savivaldos institucijos gali pareikalauti, kad įmonės ir organizacijos, kurios pagal šių taisyklių 61 punktą naudojasi savo atliekų surinkimo, rūšiavimo ir išvežimo priemonėmis, parengtų ir paskelbtų atliekų surinkimo, rūšiavimo ir išvežimo tvarką.

63. Vietos savivaldos institucijos turi nustatyti tokias rinkliavas už atliekų surinkimą ir tvarkymą arba tarifus už atliekų tvarkymo paslaugas, kad gaunamos pajamos padengtų visas atliekų tvarkymo sistemos išlaidas, įskaitant atliekų šalinimo įrenginių uždarymą ir jų priežiūrą po uždarymo.

 

IX. Pavojingų atliekų identifikavimas ir deklaravimas

 

64. Pavojingų atliekų gamintojas privalo identifikuoti susidarančias pavojingas atliekas, nustatyti jų sudėtį ir deklaruoti jų susidarymą paraiškoje gamtos išteklių naudojimo leidimui gauti.

65. Įmonės, kurių ūkinėje veikloje susidaro atliekos, priskiriamos pavojingoms atliekoms Atliekų sąraše (šių taisyklių 2 priedas), bet neturinčios pavojingumą sąlygojančių savybių, išvardytų šių taisyklių 3 priede, bei neatitinkančios šių taisyklių 4 priede nurodytų pavojingumo kriterijų, privalo pranešti atitinkamam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui apie šių atliekų susidarymą. Pranešime turi būti pateikti duomenys, įrodantys, kad šios atliekos neturi pavojingumą sąlygojančių savybių, išvardytų šių taisyklių 3 priede, ir neatitinka šių taisyklių 4 priede nurodytų kriterijų.

66. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas turi teisę tikrinti atliekų pavojingumą.

67. Pavojingų atliekų surinkimo, vežimo, saugojimo, šalinimo ir naudojimo veikla užsiimančios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka turi gauti licencijas.

 

X. Pavojingų atliekų pakavimas ir ženklinimas

 

68. Saugomos arba vežamos pavojingos atliekos turi būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai:

68.1. pakuotės ar konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingos atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką;

68.2. pakuočių medžiagos turi būti atsparios juose supakuotų pavojingų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais;

68.3. pakuotės ir konteineriai bei jų dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, kad saugojimo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų ir neatsidarytų ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką;

68.4. konteineriai su daugkartinio naudojimo dangčiais ir kamščiais turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, o atidarymo ir uždarymo metu atliekos bei jų komponentai nepatektų į aplinką.

69. Visi saugomų ar vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti. Pavojingų atliekų ženklinimo etiketės forma pateikta šių taisyklių 14 priede.

 

XI. Pavojingų atliekų lydraštis

 

70. Vežant pavojingas atliekas, būtina turėti pavojingų atliekų lydraštį, kuris pridedamas kaip priedas prie krovinio važtaraščio, nurodyto Krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 300. Pavojingų atliekų lydraščio forma pateikta šių taisyklių 15 priede.

71. Šių taisyklių 70 punkto reikalavimas turėti pavojingų atliekų lydraštį netaikomas tuo atveju, kai iš įmonių ar gyventojų surenkami maži tos pačios rūšies pavojingų atliekų kiekiai. Šių atliekų surinkimo tvarka turi būti nurodyta savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse, parengtose pagal šių taisyklių 51 punkto reikalavimus.

72. Šių taisyklių 71 punkte nurodytų pavojingų atliekų lydraštį pagal šių taisyklių 70 punkto reikalavimus turi užpildyti šių atliekų surinkėjas, prieš perduodamas jas vežėjui arba naudojimo ar šalinimo įmonei.

 

XII. Pavojingų atliekų naudojimo ir šalinimo darbo žurnalas

 

73. Atliekas naudojančios ir šalinančios įmonės visus pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo darbo etapus turi registruoti pavojingų atliekų naudojimo ir šalinimo darbo žurnale. Darbo žurnale įregistruojama ši informacija:

73.1. kiekvienos gautos pavojingų atliekų siuntos charakteristika, kurioje nurodoma atliekų gamintojo pavadinimas ir adresas, lydraščio numeris ir pastabos dėl lydraščio informacijos, pavojingų atliekų kodai Atliekų sąraše (šių taisyklių 2 priedas) ir pavadinimai, pavojingų atliekų kiekiai ir fizinė būklė, pavojingų atliekų pakuotė, pavojingų atliekų patikrinimo ar analizės duomenys;

73.2. kiekvienas pavojingų atliekų perkėlimas į naują sandėliavimo ar saugojimo vietą;

73.3. kiekvienos tvarkymo operacijos atlikimo laikas, perdirbti pavojingų atliekų kiekiai pagal atskiras rūšis, apibrėžtas pavojingų atliekų tvarkymo reglamente, bei už kiekvienos operacijos atlikimą atsakingų asmenų pavardės, pareigos ir parašai; jei atliekų tvarkymo operacija atliekama nuolatos, informacija darbo žurnale užrašoma ne rečiau kaip vieną kartą per pamainą;

73.4. pavojingų atliekų priėmimo ir tvarkymo metu įvykusių avarijų ar kitokių nenumatytų atsitikimų, konfliktų ir ginčų su atliekų gamintoju bei atliekų vežėju apibūdinimas ir pan.

74. Prie darbo žurnalo pridedamas detalus pavojingas atliekas perdirbančios įmonės planas ir kiekvienas atliekų perkėlimas ar pervežimas įmonės teritorijos ribose aprašomas su nuoroda į planą.

 

XIII. atliekų tvarkymo dokumentacijos saugojimas

 

75. Nepavojingų atliekų apskaitos dokumentai saugomi trejus metus atitinkamoje įmonėje arba kitoje vietoje, suderintoje su Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu.

76. Pavojingų atliekų apskaitos dokumentai, atliekų naudojimo ar šalinimo techniniai reglamentai, pavojingų atliekų naudojimo ir šalinimo darbo žurnalai, pavojingų atliekų identifikacijos ir deklaracijos dokumentų bei ataskaitų kopijos, patikrinimų ir inspekcijų, susijusių su pavojingų atliekų tvarkymu, protokolai saugomi neterminuotai atitinkamoje įmonėje.

Jei įmonė likviduojama, visa pavojingų atliekų tvarkymo dokumentacija turi būti perduota Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui.

77. Visa atliekų tvarkymo dokumentacija turi būti nedelsiant pateikiama įgaliotiems Aplinkos ministerijos ar vietos savivaldos institucijų pareigūnams, jiems pareikalavus.

______________

 

1 PRIEDAS

 

ATLIEKŲ KATEGORIJOS

 

1. Toliau kitaip neapibūdinamos gamybos ar vartojimo atliekos.

2. Nespecifikuojami gaminiai.

3. Gaminiai, kurių galiojimo laikas baigėsi.

4. Išsipylusios, išsibarsčiusios ar kitaip nelaimingo atsitikimo metu pasklidusios medžiagos, įskaitant medžiagas, įrenginius ir t. t., užterštos tokio nelaimingo atsitikimo metu.

5. Medžiagos, užterštos planingos veiklos metu, pvz.: valymo operacijų atliekos, užteršta tara, konteineriai ir t. t.

6. Netinkami naudoti gaminiai, pvz.: senos baterijos, išnaudoti katalizatoriai ir t. t.

7. Medžiagos, kurios jau veikia nepatenkinamai, pvz.: užterštos rūgštys, užteršti tirpikliai, naudotos grūdinimo druskos.

8. Technologinių procesų atliekos, pvz.: šlakai, kubinės distiliacijos liekanos ir t. t.

9. Teršalų šalinimo procesų liekanos, pvz.: skruberių dumblas, filtrų dulkės, naudoti filtrai ir t. t.

10. Mechaninio apdirbimo ir apdailos liekanos, pvz.: tekinimo drožlės ir t. t.

11. Žaliavų gavimo, sodrinimo ir apdorojimo liekanos, pvz.: karjerų atliekos, gręžinių atliekos ir t. t.

12. Užterštos medžiagos, pvz., naftos produktai, užteršti polichlorbifenilais ir t. t.

13. Bet kokios medžiagos ir gaminiai, kuriuos naudoti draudžia įstatymai.

14. Gaminiai, kurie turėtojui daugiau nereikalingi, pvz.: žemės ūkio, namų ūkio, įmonių, komercijos, parduotuvių atliekos ir t. t.

15. Užterštos medžiagos ir gaminiai, susidarę žemės ir grunto valymo metu.

16. Bet kokios medžiagos ar gaminiai, kurie nepriklauso čia išvardytoms kategorijoms.

______________

 

2 PRIEDAS

 

ATLIEKŲ SĄRAŠAS

 

Įvadas

 

Atliekų sąrašas atitinka Europos atliekų katalogą (Komisijos sprendimas 94/3/EEC) ir Pavojingų atliekų sąrašą (Komisijos sprendimas 94/904/EC), sudarytus pagal Tarybos direktyvos dėl atliekų (75/442/EEC) ir Direktyvos dėl pavojingų atliekų (91/689/EEC) reikalavimus.

Atliekų sąrašas nėra galutinis ir bus periodiškai peržiūrimas.

Jei medžiaga ar daiktas įrašytas į Atliekų sąrašą, tai dar nereiškia, kad jis bet kokiomis sąlygomis yra atliekos. Medžiagos ir daiktai yra atliekos tik tada, kai atitinka atliekų apibrėžimą Atliekų tvarkymo taisyklių 3 punkte, t. y. kai atliekų turėtojas jais atsikrato, nori atsikratyti ar privalo atsikratyti.

Atliekos, kurių pavadinimai Atliekų sąraše išspausdinti juodu šriftu, laikomos pavojingomis atliekomis, jei jos pasižymi viena ar keliomis pavojingumą sąlygojančiomis savybėmis, išvardytomis 3 priede, ir atitinka 4 priede nurodytus kriterijus.

Atliekos pavadinimas Atliekų sąraše žymimas šešių skaitmenų kodu ir visada turi būti siejamas su poskyrių pavadinimais, žymimais keturių reikšminių skaitmenų kodais, ir skyrių pavadinimais, žymimais dviejų reikšminių skaitmenų kodais.

______________

 

RODYKLĖ

 

01 00 00

Mineralų ir karjerų tyrimo, kasybos, sodrinimo ir tolesnio apdorojimo atliekos

02 00 00

Žemės ūkio, daržininkystės, medžioklės, žuvininkystės ir akvakultūrų pirminės produkcijos, maisto gamybos ir apdirbimo atliekos

03 00 00

Medžio apdirbimo bei popieriaus, kartono, celiuliozės, plokščių ir baldų gamybos atliekos

04 00 00

Odos ir tekstilės pramonės atliekos

05 00 00

Naftos perdirbimo, gamtinių dujų valymo ir akmens anglies pirolitinio apdorojimo atliekos

06 00 00

Neorganinių cheminių procesų atliekos

07 00 00

Organinių cheminių procesų atliekos

08 00 00

Dangų medžiagų (dažų, lakų ir stiklo emalių), klijų, hermetikų ir tipografinių dažų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo atliekos

09 00 00

Fotografijos pramonės atliekos

10 00 00

Neorganinės terminių procesų atliekos

11 00 00

Neorganinės metalų apdirbimo ir metalų dengimo, spalvotosios hidrometalurgijos atliekos

12 00 00

Metalų ir plastmasių formavimo ir paviršiaus apdorojimo atliekos

13 00 00

Naftos produktų ir alyvų atliekos (išskyrus maistinius aliejus, 05 00 00 ir 12 00 00)

14 00 00

Organinių medžiagų, naudojamų kaip tirpikliai, atliekos (išskyrus 07 00 00 ir 08 00 00)

15 00 00

Pakuotės, kitaip neapibūdinti absorbentai, pašluostės, filtrų medžiagos ir apsauginiai drabužiai

16 00 00

Sąraše kitaip neapibūdintos atliekos

17 00 00

Statybinės ir griovimo (įskaitant kelių tiesimą) atliekos

18 00 00

Žmonių ar gyvūnų sveikatos saugos ir/arba su tuo susijusių mokslinių tyrimų atliekos (išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas, tiesiogiai nesusijusias su sveikatos sauga)

19 00 00

Atliekų tvarkymo įmonių, atskirų nuotėkų valymo įmonių ir vandens pramonės atliekos

20 00 00

Komunalinės atliekos ir panašių komercinės, pramoninės ir organizacijų atliekos, įskaitant atskirai

 

surinktas frakcijas

 

______________

 

Atliekų sąrašas

 

01 00

MINERALŲ IR KARJERŲ TYRIMO, KASYBOS, SODRINIMO IR TOLESNIO APDOROJIMO ATLIEKOS

01 01

mineralų kasybos atliekos

01 01 01

metalų turinčių mineralų kasybos atliekos

01 01 02

nemetalinių mineralų kasybos atliekos

01 02

mineralų sodrinimo atliekos

01 02 01

metalų turinčios mineralų sodrinimo atliekos

01 02 02

nemetalinių mineralų sodrinimo atliekos

01 03

nemetalinių mineralų tolesnio fizikinio ir cheminio apdirbimo atliekos

01 03 01

apdirbimo liekanos

01 03 02

dulkių ir miltelių pavidalo atliekos

01 03 03

raudonasis dumblas iš aliuminio oksido gamybos

01 03 99

kitaip neapibūdintos atliekos

01 04

nemetalinių mineralų tolesnio fizikinio ir cheminio apdirbimo atliekos

01 04 01

žvyro ir skaldos atliekos

01 04 02

smėlio ir molio atliekos

01 04 03

dulkių ir miltelių pavidalo atliekos

01 04 04

potašo ir akmens druskos perdirbimo atliekos

01 04 05

mineralų plovimo ir valymo atliekos

01 04 06

akmenų skaldymo ir pjaustymo atliekos

01 04 99

kitaip neapibūdintos atliekos

01 05

gręžimo dumblas ir kitos gręžimo atliekos

01 05 01

gręžimo dumblas ir atliekos su nafta

01 05 02

barito turintys gręžimo dumblas ir atliekos

01 05 03

chloridų turintys gręžimo dumblas ir atliekos

01 05 04

gėlo vandens gręžinių dumblas ir atliekos

01 05 99

kitaip neapibūdintos atliekos

02 00

ŽEMĖS ŪKIO, DARŽININKYSTĖS, MEDŽIOKLĖS, ŽUVININKYSTĖS IR AKVAKULTŪRŲ PIRMINĖS PRODUKCIJOS, MAISTO GAMYBOS IR APDIRBIMO ATLIEKOS

02 01

pirminės produkcijos atliekos

02 01 01

plovimo ir valymo dumblas

02 01 02

gyvulių audinių atliekos

02 01 03

augalų audinių atliekos

02 01 04

plastmasių atliekos (išskyrus pakuotę)

02 01 05

agrochemijos atliekos

02 01 06

gyvulių ekskrementai, srutos ir mėšlas (įskaitant panaudotus šiaudus), atskirai surinkti ir tvarkomi

02 01 07

miškininkystės atliekos

02 01 99

kitaip neapibūdintos atliekos

02 02

mėsos, žuvies ir kitų gyvulinės kilmės maisto produktų gamybos ir apdirbimo atliekos

02 02 01

plovimo ir valymo dumblas

02 02 02

gyvulių audinių atliekos

02 02 03

vartojimui ar apdirbimui netinkamos medžiagos

02 02 04

nuotėkų valymo dumblas

02 02 99

kitaip neapibūdintos atliekos

02 03

vaisių, daržovių, grūdinių kultūrų, maistinių aliejų, kakavos, kavos ir tabako gamybos ir apdirbimo; konservų gamybos; tabako apdirbimo atliekos

02 03 01

plovimo, valymo, lupimo, centrifugavimo ir separavimo dumblas

02 03 02

konservantų atliekos

02 03 03

tirpiklių ekstrakcijos atliekos

02 03 04

vartojimui ar apdirbimui netinkamos medžiagos

02 03 05

nuotėkų valymo dumblas

02 03 99

kitaip neapibūdintos atliekos

02 04

cukraus gamybos atliekos

02 04 01

runkelių valymo ir plovimo žemės

 

 

02 04 02

netinkamas vartoti kalcio karbonatas

02 04 03

nuotėkų valymo dumblas

02 04 99

kitaip neapibūdintos atliekos

02 05

pieno pramonės atliekos

02 05 01

vartojimui ar perdirbimui netinkamos medžiagos

02 05 02

nuotėkų valymo dumblas

02 05 99

kitaip neapibūdintos atliekos

02 06

kepimo ir konditerijos pramonės atliekos

02 06 01

vartojimui ar perdirbimui netinkamos medžiagos

02 06 02

konservantų atliekos

 

 

02 06 03

nuotėkų valymo dumblas

02 06 99

kitaip neapibūdintos atliekos

02 07

alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą) gamybos atliekos

02 07 01

žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos

02 07 02

spirito distiliavimo atliekos

02 07 03

cheminio apdirbimo atliekos

02 07 04

vartojimui ar perdirbimui netinkamos medžiagos

02 07 05

nuotėkų valymo dumblas

02 07 99

kitaip neapibūdintos atliekos

03 00

MEDŽIO APDIRBIMO BEI POPIERIAUS, KARTONO, CELIULIOZĖS, PLOKŠČIŲ IR BALDŲ GAMYBOS ATLIEKOS

03 01

medžio apdirbimo bei plokščių ir baldų gamybos atliekos

03 01 01

medžio žievė ir kamštis

03 01 02

pjuvenos

03 01 03

drožlės, skiedros, sugadinta mediena, lentgaliai, fanera

03 01 99

kitaip neapibūdintos atliekos

03 02

medienos apsaugos priemonių atliekos

03 02 01

nehalogeninti organiniai medienos konservantai

03 02 02

organiniai chlorinti medienos konservantai

03 02 03

organometaliniai medienos konservantai

03 02 04

neorganiniai medienos konservantai

03 03

celiuliozės, popieriaus ir kartono gamybos bei perdirbimo atliekos

03 03 01

medžio žievė

03 03 02

nuosėdos ir žaliųjų nuovirų šlamas (iš juodųjų nuovirų tvarkymo)

03 03 03

balinimo dumblas po hipochloravimo ir chloravimo procesų

03 03 04

balinimo dumblas po kitų balinimo procesų

03 03 05

poligrafinių dažų išėmimo dumblas po makulatūros panaudojimo

03 03 06

plaušo ir popieriaus šlamas

03 03 07

antrinio popieriaus ir kartono perdirbimo atliekos

03 03 99

kitaip neapibūdintos atliekos

04 00

ODOS IR TEKSTILĖS PRAMONĖS ATLIEKOS

04 01

odos pramonės atliekos

04 01 01

mėzdros ir kalkinio skėlimo atliekos

04 01 02

kalkinimo atliekos

04 01 03

nuriebalinimo atliekos, turinčios tirpiklių be skystos fazės

04 01 04

rauginimo skystis su chromu

04 01 05

rauginimo skystis be chromo

04 01 06

dumblas su chromu

04 01 07

dumblas be chromo

04 01 08

raugintos odos atliekos (atraižos, drožlės, poliravimo dulkės) su chromu

04 01 09

apdailos atliekos

04 01 99

kitaip neapibūdintos atliekos

04 02

tekstilės pramonės atliekos

04 02 01

neapdoroto tekstilės pluošto ir kitų, daugiausiai augalinės kilmės, natūralių pluoštinių medžiagų atliekos

04 02 02

neapdoroto, daugiausiai gyvulinės kilmės, tekstilės pluošto atliekos

04 02 03

neapdoroto, daugiausiai dirbtinio arba sintetinio, tekstilės pluošto atliekos

04 02 04

neapdoroto mišraus tekstilės pluošto atliekos prieš verpimą ir audimą

04 02 05

apdoroto, daugiausiai augalinės kilmės, tekstilės pluošto atliekos

04 02 06

apdoroto, daugiausiai gyvulinės kilmės, tekstilės pluošto atliekos

04 02 07

apdoroto, daugiausiai dirbtinio arba sintetinio, tekstilės pluošto atliekos

04 02 08

apdoroto mišraus tekstilės pluošto atliekos

04 02 09

kompozitinių medžiagų (impregnuotos tekstilės, elastomerų, plastomerų) atliekos

04 02 10

organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz.: riebalai, vaškas)

04 02 11

halogenintos apdailos procesų atliekos

04 02 12

nehalogenintos apdailos procesų atliekos

04 02 13

dažai ir pigmentai

04 02 99

kitaip neapibūdintos atliekos

05 00

NAFTOS PERDIRBIMO, GAMTINIŲ DUJŲ VALYMO IR AKMENS ANGLIES PIROLITINIO APDOROJIMO ATLIEKOS

05 01

nafta užterštas dumblas ir kietos atliekos

05 01 01

nuotėkų valymo dumblas

05 01 02

nudruskinimo dumblas

05 01 03

rezervuarų dugno dumblas

05 01 04

rūgštinis alkilinis dumblas

05 01 05

išsiliejusi nafta

05 01 06

įmonės, įrangos ir remonto darbų dumblas

05 01 07

rūgštūs gudronai

05 01 08

kiti gudronai

05 01 99

kitaip neapibūdintos atliekos

05 02

dumblas ir kietos atliekos be naftos

05 02 01

katilinių vandens paruošimo dumblas

05 02 02

aušinimo bokštų dumblas

05 02 99

kitaip neapibūdintos atliekos

05 03

panaudoti katalizatoriai

05 03 01

panaudoti katalizatoriai su brangiaisiais metalais

05 03 02

kiti panaudoti katalizatoriai

05 04

panaudotas filtrų molis

05 04 01

panaudotas filtrų molis

05 05

naftos nusierinimo atliekos

05 05 01

sieros turinčios atliekos

05 05 99

kitaip neapibūdintos atliekos

05 06

akmens anglies pirolitinio apdorojimo atliekos

05 06 01

rūgštūs gudronai

05 06 02

asfaltas

05 06 03

kiti gudronai

05 06 04

šaldymo kolonų dumblas

05 06 99

kitaip neapibūdintos atliekos

05 07

gamtinių dujų valymo atliekos

05 07 01

gyvsidabrio turintys dumblas

05 07 02

sieros turintys dumblas

05 07 99

kitaip neapibūdintos atliekos

05 08

naftos regeneravimo atliekos

05 08 01

panaudotas filtrų molis

05 08 02

rūgštinės dervos

05 08 03

kitos dervos

05 08 04

vandeningas skystis po naftos regeneravimo

05 08 99

kitaip neapibūdintos atliekos

06 00

NEORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

06 01

rūgštinių tirpalų atliekos

06 01 01

sieros rūgštis ir sulfitinė rūgštis

06 01 02

druskos rūgštis

06 01 03

fluoro vandenilio rūgštis

06 01 04

fosforo rūgštis ir fosfitinė rūgštis

06 01 05

azoto rūgštis ir nitritinė rūgštis

06 01 99

kitaip neapibūdintos atliekos

06 02

šarminių tirpalų atliekos

06 02 01

kalcio hidroksidas

06 02 02

soda

06 02 03

amoniakas

06 01 99

kitaip neapibūdintos atliekos

06 03

druskų ir jų tirpalų atliekos

06 03 01

karbonatai (išskyrus 02 04 02 ir 19 10 03)

06 03 02

druskų tirpalai, turintys sulfatų, sulfitų ar sulfidų

06 03 03

kietos druskos, turinčios sulfatų, sulfitų ar sulfidų

06 03 04

druskų tirpalai, turintys chloridų, fluoridų ir halidų

06 03 05

kietos druskos, turinčios chloridų, fluoridų ir kitų halogenintų kietų druskų

06 03 06

druskų tirpalai, turintys fosfatų ir giminingų kietų druskų

06 03 07

fosfatai ir giminingos kietos druskos

06 03 08

druskų tirpalai, turintys nitratų ir giminingų junginių

06 03 09

kietos druskos, turinčios nitridų (nitrometalinės)

06 03 10

kietos druskos, turinčios amonio

06 03 11

druskos ir tirpalai, turintys cianidų

06 03 12

druskos ir tirpalai, turintys organinių junginių

06 03 99

kitaip neapibūdintos atliekos

06 04

metalų turinčios atliekos

06 04 01

metalų oksidai

06 04 02

metalų druskos (išskyrus 06 03 00)

06 04 03

atliekos, turinčios arseno

06 04 04

atliekos, turinčios gyvsidabrio

06 04 05

atliekos, turinčios kitų sunkiųjų metalų

06 04 99

kitaip neapibūdintos atliekos

06 05

nuotėkų valymo dumblas

06 05 01

nuotėkų valymo dumblas

06 06

cheminių sieros gamybos ir perdirbimo procesų ir nusierinimo procesų atliekos

06 06 01

atliekos, turinčios sieros

06 06 99

kitaip neapibūdintos atliekos

06 07

halogenintų cheminių procesų atliekos

06 07 01

elektrolizės atliekos, turinčios asbesto

06 07 02

aktyvuotoji anglis iš chloro gamybos

06 07 99

kitaip neapibūdintos atliekos

06 08

silicio ir silicio junginių gamybos atliekos

06 08 01

silicio ir silicio junginių gamybos atliekos

06 09

cheminių fosforo procesų atliekos

06 09 01

fosfogipsas

06 09 02

fosforo šlakas

06 09 99

kitaip neapibūdintos atliekos

06 10

cheminių azoto procesų ir trąšų gamybos atliekos

06 10 01

cheminių azoto procesų ir trąšų gamybos atliekos

06 11

neorganinių pigmentų ir matinių agentų gamybos atliekos

06 11 01

gipsas iš titano dioksido gamybos

06 11 99

kitaip neapibūdintos atliekos

06 12

katalizatorių gamybos, naudojimo ir regeneravimo atliekos

06 12 01

panaudoti katalizatoriai, turintys brangiųjų metalų

06 12 02

kiti panaudoti katalizatoriai

06 13

kitų neorganinių cheminių procesų atliekos

06 13 01

neorganiniai pesticidai, biocidai ir medienos apsaugos priemonės

06 13 02

panaudota aktyvuota anglis (išskyrus 06 07 02)

06 13 03

suodžiai

06 13 99

kitaip neapibūdintos atliekos

07 00

ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

07 01

pagrindinių organinių cheminių medžiagų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo atliekos

07 01 01

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 01 02

nuotėkų valymo dumblas

07 01 03

organiniai halogeninti tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 01 04

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 01 05

panaudoti katalizatoriai, turintys brangiųjų metalų

07 01 06

kiti panaudoti katalizatoriai

07 01 07

halogenintos distiliavimo liekanos ir reakcijų liekanos

07 01 08

kitos distiliavimo liekanos ir reakcijų liekanos

07 01 09

halogeninti filtrų papločiai, panaudoti absorbentai

07 01 10

kiti filtrų papločiai, panaudoti absorbentai

07 01 99

kitaip neapibūdintos atliekos

07 02

plastmasių, sintetinės gumos ir dirbtinių pluoštų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo atliekos

07 02 01

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 02 02

nuotėkų valymo dumblas

07 02 03

organiniai halogeninti tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 02 04

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 02 05

panaudoti katalizatoriai, turintys brangiųjų metalų

07 02 06

kiti panaudoti katalizatoriai

07 02 07

halogenintos distiliacijos liekanos ir reakcijų liekanos

07 02 08

kitos distiliacijos liekanos ir reakcijų liekanos

07 02 09

halogeninti filtrų papločiai, panaudoti absorbentai

07 02 10

kiti filtrų papločiai, panaudoti absorbentai

07 02 99

kitaip neapibūdintos atliekos

07 03

organinių dažų ir pigmentų (išskyrus 06 11 00) gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo atliekos

07 03 01

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 03 02

nuotėkų valymo dumblas

07 03 03

organiniai halogeninti tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 03 04

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 03 05

panaudoti katalizatoriai, turintys brangiųjų metalų

07 03 06

kiti panaudoti katalizatoriai

07 03 07

halogenintos distiliacijos liekanos ir reakcijų liekanos

07 03 08

kitos distiliacijos nuosėdos ir reakcijų liekanos

07 03 09

halogeninti filtrų papločiai, panaudoti absorbentai

07 03 10

kiti filtrų papločiai, panaudoti absorbentai

07 03 99

kitaip neapibūdintos atliekos

07 04

organinių pesticidų (išskyrus 02 01 05) gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo atliekos

07 04 01

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 04 02

nuotėkų valymo dumblas

07 04 03

organiniai halogeninti tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 04 04

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 04 05

panaudoti katalizatoriai, turintys brangiųjų metalų

07 04 06

kiti panaudoti katalizatoriai

07 04 07

halogenintos distiliacijos liekanos ir reakcijų liekanos

07 04 08

kitos distiliacijos nuosėdos ir reakcijų liekanos

07 04 09

halogeninti filtrų papločiai, panaudoti absorbentai

07 04 10

kiti filtrų papločiai, panaudoti absorbentai

07 04 99

kitaip neapibūdintos atliekos

07 05

farmacijos medžiagų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo atliekos

07 05 01

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 05 02

nuotėkų valymo dumblas

07 05 03

organiniai halogeninti tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 05 04

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 05 05

panaudoti katalizatoriai, turintys brangiųjų metalų

07 05 06

kiti panaudoti katalizatoriai

07 05 07

halogenintos distiliacijos liekanos ir reakcijų liekanos

07 05 08

kitos distiliacijos nuosėdos ir reakcijų liekanos

07 05 09

halogeninti filtrų papločiai, panaudoti absorbentai

07 05 10

kiti filtrų papločiai, panaudoti absorbentai

07 05 99

kitaip neapibūdintos atliekos

07 06

riebalų, muilo, detergentų, dezinfekcijios ir kosmetikos priemonių gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo atliekos

07 06 01

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 06 02

nuotėkų valymo dumblas

07 06 03

organiniai halogeninti tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 06 04

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 06 05

panaudoti katalizatoriai, turintys brangiųjų metalų

07 06 06

kiti panaudoti katalizatoriai

07 06 07

halogenintos distiliacijos liekanos ir reakcijų liekanos

07 06 08

kitos distiliacijos liekanos ir reakcijų liekanos

07 06 09

halogeninti filtrų papločiai, panaudoti absorbentai

07 06 10

kiti filtrų papločiai, panaudoti absorbentai

07 06 99

kitaip neapibūdintos atliekos

07 07

kitaip neapibūdintų grynų cheminių medžiagų ir cheminių produktų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo atliekos

07 07 01

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 07 02

nuotėkų valymo dumblas

07 07 03

organiniai halogeninti tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 07 04

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 07 05

panaudoti katalizatoriai, turintys brangiųjų metalų

07 07 06

kiti panaudoti katalizatoriai

07 07 07

halogenintos distiliacijos liekanos ir reakcijų liekanos

07 07 08

kitos distiliacijos liekanos ir reakcijų liekanos

07 07 09

halogeninti filtrų papločiai, panaudoti absorbentai

07 07 10

kiti filtrų papločiai, panaudoti absorbentai

07 07 99

kitaip neapibūdintos atliekos

08 00

DANGŲ MEDŽIAGŲ (DAŽŲ, LAKŲ IR STIKLO EMALIŲ), KLIJŲ, HERMETIKŲ IR TIPOGRAFINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO ATLIEKOS

08 01

dažų ir lakų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo atliekos

08 01 01

dažų ir lakų atliekos, turinčios halogenintų tirpiklių

08 01 02

dažų ir lakų atliekos, neturinčios halogenintų tirpiklių

08 01 03

dažų ir lakų vandens pagrindu atliekos

08 01 04

dažų milteliai

08 01 05

sukietėję dažai ir lakai

08 01 06

dažų ir lakų pašalinimo dumblas, turintis halogenintų tirpiklių

08 01 07

dažų ir lakų pašalinimo dumblas, neturintis halogenintų tirpiklių

08 01 08

dumblas su vandeniu, turintis dažų ir lakų

08 01 09

dažų ir lakų pašalinimo atliekos (išskyrus 08 01 05 ir 08 01 06)

08 01 10

vandeninės suspensijos, turinčios dažų ir lakų

08 01 99

kitaip neapibūdintos atliekos

08 02

kitų dangų medžiagų (įskaitant keramines medžiagas) gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo atliekos

08 02 01

dengimo miltelių atliekos

08 02 02

vandeninis dumblas, turintis keraminių medžiagų

08 02 03

vandeninės suspensijos, turinčios keraminių medžiagų

08 02 99

kitaip neapibūdintos atliekos

08 03

poligrafinių dažų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo atliekos

08 03 01

dažų, turinčių halogenintų tirpiklių, atliekos

08 03 02

dažų, neturinčių halogenintų tirpiklių, atliekos

08 03 03

dažų vandens pagrindu atliekos

08 03 04

išdžiūvę dažai

08 03 05

dažų dumblas, turintis halogenintų tirpiklių

08 03 06

dažų dumblas, neturintis halogenintų tirpiklių

08 03 07

vandeninės suspensijos, turinčios dažų

08 03 08

vandeninės skystosios atliekos, turinčios dažų

08 03 09

poligrafinio tonerio atliekos (įskaitant kasetes)

08 03 99

kitaip neapibūdintos atliekos

08 04

klijų ir hermetikų (įskaitant hidroizoliacines medžiagas) gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo atliekos

08 04 01

klijų ir hermetikų, turinčių halogenintų tirpiklių, atliekos

08 04 02

klijų ir hermetikų, neturinčių halogenintų tirpiklių, atliekos

08 04 03

klijų ir hermetikų vandens pagrindu atliekos

08 04 04

sukietėję klijai ir hermetikai

08 04 05

klijų ir hermetikų dumblas, turintis halogenintų tirpiklių

08 04 06

klijų ir hermetikų dumblas, neturintis halogenintų tirpiklių

08 04 07

vandeninės suspensijos, turinčios klijų ir hermetikų

08 04 08

vandeninės skystosios atliekos, turinčios klijų ir hermetikų

08 04 99

kitaip neapibūdintos atliekos

09 00

FOTOGRAFIJOS PRAMONĖS ATLIEKOS

09 01

fotografijos pramonės atliekos

09 01 01

vandeniniai ryškalų ir aktyvatorių tirpalai

09 01 02

vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai

09 01 03

ryškalų tirpalai

09 01 04

fiksažų tirpalai

09 01 05

balinimo tirpalai ir balinimo fiksažų tirpalai

09 01 06

fotografijos atliekų apdorojimo susidarymo vietoje atliekos, turinčios sidabro

09 01 07

fotografijos juostos ir popierius, turinčios sidabro ar sidabro junginių

09 01 08

fotografijos juostos ir popierius, neturinčios sidabro ar sidabro junginių

09 01 09

vienkartinio naudojimo fotoaparatai su galvaniniais elementais

09 01 10

vienkartinio naudojimo fotoaparatai be galvaninių elementų

09 01 99

kitaip neapibūdintos atliekos

10 00

NEORGANINĖS TERMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

10 01

elektrinių ir kitų kurą deginančių įmonių atliekos (išskyrus 19 00 00)

10 01 01

dugno pelenai (šlakas)

10 01 02

lakūs akmens anglies pelenai

10 01 03

durpių pelenai

10 01 04

lakūs naftos pelenai

10 01 05

kietos išlakų nusierinimo kalcio junginiais reakcijų atliekos

10 01 06

kitos kietos išlakų valymos atliekos

10 01 07

dumblo formos išlakų nusierinimo kalcio junginiais reakcijų atliekos

10 01 08

kitas išlakų valymo dumblas

10 01 09

sieros rūgštis

10 01 10

panaudoti, pvz., NOx šalinimo, katalizatoriai

10 01 11

vandeninis katilų valymo dumblas

10 01 12

ugniai atsparių medžiagų ir įklotų atliekos

10 01 99

kitaip neapibūdintos atliekos

10 02

geležies ir plieno pramonės atliekos

10 02 01

šlako apdorojimo atliekos

10 02 02

neapdorotas šlakas

10 02 03

kietos išlakų valymo atliekos

10 02 04

išlakų valymo dumblas

10 02 05

kitas dumblas

10 02 06

ugniai atsparių mežiagų ir įklotų atliekos

10 02 99

kitaip neapibūdintos atliekos

10 03

aliuminio terminės metalurgijos atliekos

10 03 01

anodų gamybos dervos ir kitos anglies turinčios atliekos

10 03 02

anodų laužas

10 03 03

nešmenys

10 03 04

pirminio lydymo šlakai (baltosios nuodegos)

10 03 05

aliuminio oksido dulkės

10 03 06

panaudoti anglies strypai ir ugniai atsparios medžiagos iš elektrolizės

10 03 07

panaudoti kaušų ugniai atsparūs įklotai

10 03 08

antrinio lydymo druskų šlakai

10 03 09

antrinio lydymo juodosios nuodegos

10 03 10

druskų šlamų ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos

10 03 11

išlakų dulkės

10 03 12

kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes)

10 03 13

kietos išlakų valymo atliekos

10 03 14

išlakų valymo dumblas

10 03 99

kitaip neapibūdintos atliekos

10 04

švino terminės metalurgijos atliekos

10 04 01

šlakai (pirminio ir antrinio lydymo)

10 04 02

nuodegos ir nešmenys (pirminio ir antrinio lydymo)

10 04 03

kalcio arsenatas

10 04 04

išlakų dulkės

10 04 05

kitos dalelės ir dulkės

10 04 06

kietos išlakų valymo atliekos

10 04 07

išlakų valymo dumblas

10 04 08

ugniai atsparių medžiagų ir įklotų atliekos

10 04 99

kitaip neapibūdintos atliekos

10 05

cinko terminės metalurgijos atliekos

10 05 01

šlakai (pirminio ir antrinio lydymo)

10 05 02

nuodegos ir nešmenys (pirminio ir antrinio lydymo)

10 05 03

išlakų dulkės

10 05 04

kitos dalelės ir dulkės

10 05 05

kietos išlakų valymo atliekos

10 05 06

išlakų valymo dumblas

10 05 07

ugniai atsparių mežiagų ir įklotų atliekos

10 05 99

kitaip neapibūdintos atliekos

10 06

vario terminės metalurgijos atliekos

10 06 01

šlakai (pirminio ir antrinio lydymo)

10 06 02

nuodegos ir nešmenys (pirminio ir antrinio lydymo)

10 06 03

išlakų dulkės

10 06 04

kitos dalelės ir dulkės

10 06 05

elektrolitinio perdirbimo atliekos

10 06 06

kietos išlakų valymo atliekos

10 06 07

išlakų valymo dumblas

10 06 08

ugniai atsparių mežiagų ir įklotų atliekos

10 06 99

kitaip neapibūdintos atliekos

10 07

sidabro, aukso ir platinos terminės metalurgijos atliekos

10 07 01

šlakai (pirminio ir antrinio lydymo)

10 07 02

nuodegos ir nešmenys (pirminio ir antrinio lydymo)

10 07 03

kietos išlakų valymo atliekos

10 07 04

kitos dalelės ir dulkės

10 07 05

išlakų valymo dumblas

10 07 06

ugniai atsparių mežiagų ir įklotų atliekos

10 07 99

kitaip neapibūdintos atliekos

10 08

kitų spalvotųjų metalų terminės metalurgijos atliekos

10 08 01

šlakai (pirminio ir antrinio lydymo)

10 08 02

nuodegos ir nešmenys (pirminio ir antrinio lydymo)

10 08 03

išlakų dulkės

10 08 04

kitos dalelės ir dulkės

10 08 05

kietos išlakų valymo atliekos

10 08 06

išlakų valymo dumblas

10 08 07

ugniai atsparių mežiagų ir įklotų atliekos

10 08 99

kitaip neapibūdintos atliekos

10 09

juodųjų metalų liejinių gamybos atliekos

10 09 01

liejimo formos su organiniais rišikliais, kurios nebuvo naudotos liejimui

10 09 02

liejimo formos su organiniais rišikliais, kurios buvo naudotos liejimui

10 09 03

krosnių šlakai

10 09 04

krosnių dulkės

10 09 99

kitaip neapibūdintos atliekos

10 10

spalvotųjų metalų liejinių gamybos atliekos

10 10 01

liejimo formos su organiniais rišikliais, kurios nebuvo naudotos liejimui

10 10 02

liejimo formos su organiniais rišikliais, kurios buvo naudotos liejimui

10 10 03

krosnių šlakai

10 10 04

krosnių dulkės

10 10 99

kitaip neapibūdintos atliekos

10 11

stiklo ir stiklo dirbinių gamybos atliekos

10 11 01

įkrovos prieš terminį apdirbimą atliekos

10 11 02

stiklo atliekos

10 11 03

stiklo pluošto medžiagų atliekos

10 11 04

išlakų dulkės

10 11 05

kitos dalelės ir dulkės

10 11 06

kietos išlakų valymo atliekos

10 11 07

išlakų valymo dumblas

10 11 08

ugniai atsparių medžiagų ir įklotų atliekos

10 11 99

kitaip neapibūdintos atliekos

10 12

keramikos gaminių, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos

10 12 01

įkrovos prieš terminį apdirbimą atliekos

10 12 02

išlakų dulkės

10 12 03

kitos dalelės ir dulkės

10 12 04

kietos išlakų valymo atliekos

10 12 05

išlakų valymo dumblas

10 12 06

naudotos formos

10 12 07

ugniai atsparių medžiagų ir įklotų atliekos

10 12 99

kitaip neapibūdintos atliekos

10 13

cemento, kalkių ir gipso bei iš jų pagamintų gaminių atliekos

10 13 01

įkrovos prieš terminį apdirbimą atliekos

10 13 02

asbesto-cemento gamybos atliekos

10 13 03

kitų sudėtinių medžiagų su cementu atliekos

10 13 04

kalkių kalcinavimo ir hidratavimo atliekos

10 13 05

kietos išlakų valymo atliekos

10 13 06

kitos dalelės ir dulkės

10 13 07

išlakų valymo dumblas

10 13 08

ugniai atsparių mežiagų ir įklotų atliekos

10 13 99

kitaip neapibūdintos atliekos

11 00

NEORGANINĖS METALŲ APDIRBIMO IR METALŲ DENGIMO, SPALVOTOSIOS HIDROMETALURGIJOS ATLIEKOS

11 01

metalų apdirbimo ir metalų dengimo (pvz.: galvaninių, cinkavimo, ėsdinimo procesų, fosfatavimo, šarminio nuriebalinimo) skystos atliekos ir dumblas

11 01 01

(šarminės) atliekos su cianidais, turinčios sunkiųjų metalų, kitų nei chromas

11 01 02

(šarminės) atliekos su cianidais be sunkiųjų metalų

11 01 03

atliekos su cianidais be chromo

11 01 04

atliekos be cianidų ir be chromo

11 01 05

rūgštūs ėsdinimo tirpalai

11 01 06

kitaip neapibūdintos rūgštys

11 01 07

kitaip neapibūdinti šarmai

11 01 08

fosfatavimo dumblas

11 02

spalvotųjų metalų hidrometalurginių procesų atliekos ir dumblas

11 02 01

vario hidrometalurgijos dumblas

11 02 02

cinko hidrometalurgijos dumblas (įskaitant jarozitą, getitą)

11 02 03

anodų vandeniniams elektrolitiniams procesams gamybos atliekos

11 02 04

kitaip neapibūdintas dumblas

11 03

grūdinimo procesų dumblas ir kietos atliekos

11 03 01

atliekos su cianidais

11 03 02

kitos atliekos

11 04

kitos kitaip neapibūdintos neorganinės atliekos su metalais

11 04 01

kitos kitaip neapibūdintos neorganinės atliekos su metalais

12 00

METALŲ IR PLASTMASIŲ FORMAVIMO IR PAVIRŠIAUS APDOROJIMO ATLIEKOS

12 01

formavimo atliekos (įskaitant kalimą, suvirinimą, presavimą, tempimą, tekinimą, pjovimą ir šlifavimą)

12 01 01

juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos

12 01 02

kitos juodųjų metalų atliekos

12 01 03

spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos

 

 

12 01 04

kitos spalvotųjų metalų atliekos

12 01 05

plastmasių atliekos

12 01 06

staklių alyvų (ne emulsijų) atliekos su alogenais

12 01 07

staklių alyvų (ne emulsijų) atliekos be halogenų

12 01 08

staklių emulsijų atliekos su halogenais

12 01 09

staklių emulsijų atliekos be halogenų

12 01 10

sintetinės staklių alyvos

12 01 11

mechaninio apdirbimo dumblas

12 01 12

panaudoti vaškai ir riebalai

12 01 13

suvirinimo atliekos

12 01 99

kitaip neapibūdintos atliekos

12 02

mechaninio paviršiaus apdorojimo procesų (smėliasraučio, šlifavimo, galandinimo, pritrynimo, poliravimo) atliekos

12 02 01

panaudotas smėliasraučio smėlis

12 02 02

šlifavimo, galandinimo ir pritrynimo dumblas

12 02 03

poliravimo dumblas

12 02 99

kitaip neapibūdintos atliekos

12 03

nuriebalinimo vandeniu ir garais atliekos (išskyrus 11 00 00)

12 03 01

vandeniniai plovimo skysčiai

12 03 02

nuriebalinimo garais atliekos

13 00

NAFTOS PRODUKTŲ IR ALYVŲ ATLIEKOS (išskyrus maistinius aliejus, 05 00 00 ir 12 00 00)

13 01

hidraulinių alyvų ir stabdžių skysčių atliekos

13 01 01

hidraulinės alyvos, turinčios PCB ar PCT

13 01 02

kitos chlorintos hidraulinės alyvos (ne emulsijos)

13 01 03

nechlorintos hidraulinės alyvos (ne emulsijos)

13 01 04

chlorintos emulsijos

13 01 05

nechlorintos emulsijos

13 01 06

hidraulinės alyvos, pagamintos tik iš mineralinės naftos

13 01 07

kitos hidraulinės alyvos

13 01 08

stabdžių skysčiai

13 02

variklių, pavarų dėžių alyvų ir tepalų atliekos

13 02 01

chlorintos variklio, pavarų dėžių alyvos ir tepalai

13 02 02

nechlorintos variklio, pavarų dėžių alyvos ir tepalai

13 02 03

kitos variklio, pavarų dėžių alyvos ir tepalai

13 03

izoliacinių ir šilumos perdavimo alyvų ir kitų skysčių atliekos

13 03 01

izoliacinės ar šilumos perdavimo alyvos bei kiti skysčiai su PCB ar PCT

13 03 02

kitos chlorintos izoliacinės ir šilumos perdavimo alyvos bei kiti skysčiai

13 03 03

nechlorintos izoliacinės ir šilumos perdavimo alyvos bei kiti skysčiai

13 03 04

sintetinės izoliacinės ir šilumos perdavimo alyvos bei kiti skysčiai

13 03 05

mineralinės izoliacinės ir šilumos perdavimo alyvos

13 04

lijaliniai vandenys

13 04 01

vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys

13 04 02

lijaliniai vandenys iš prieplaukų kanalizacijos

13 04 03

kitų laivininkystės rūšių lijaliniai vandenys

13 05

naftos produktų ir vandens separavimo atliekos

13 05 01

kietos naftos produktų ir vandens separavimo atliekos

13 05 02

naftos produktų ir vandens separavimo dumblas

13 05 03

kolektorių dumblas

13 05 04

nudruskinimo dumblas ar emulsijos

13 05 05

kitos emulsijos

13 06

kitaip neapibūdintos naftos ir naftos produktų atliekos

13 06 01

kitaip neapibūdintos naftos ir naftos produktų atliekos

14 00

ORGANINIŲ MEDŽIAGŲ, NAUDOJAMŲ KAIP TIRPIKLIAI, ATLIEKOS (išskyrus 07 00 00 ir 08 00 00)

14 01

metalų nuriebalinimo ir įrenginių priežiūros atliekos

14 01 01

chlorfluorangliavandeniliai

14 01 02

kiti halogeninti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

14 01 03

kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

14 01 04

vandeniniai tirpiklių su halogenais mišiniai

14 01 05

vandeniniai tirpiklių be halogenų mišiniai

14 01 06

dumblas ar kietos atliekos, turinčios halogenintų tirpiklių

14 01 07

dumblas ar kietos atliekos be halogenintų tirpiklių

14 02

tekstilės valymo ir natūralių gaminių nuriebalinimo atliekos

14 02 01

halogeninti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

14 02 02

tirpiklių mišiniai arba organiniai skysčiai, neturintys halogenintų tirpiklių

14 02 03

dumblas arba kietos atliekos, turinčios halogenintų tirpiklių

14 02 04

dumblas arba kietosios atliekos, turinčios kitų tirpiklių

14 03

elektronikos pramonės atliekos

14 03 01

chlorfluorangliavandeniliai

14 03 02

kiti halogeninti tirpikliai

14 03 03

tirpikliai ir tirpiklių mišiniai, neturintys halogenintų tirpiklių

14 03 04

dumblas arba kietos atliekos, turinčios halogenintų tirpiklių

14 03 05

dumblas arba kietos atliekos, turinčios kitų tirpiklių

14 04

šaldymo agentų, putų ir aerozolių propelentų atliekos

14 04 01

chlorfluorangliavandeniliai

14 04 02

kiti halogeninti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

14 04 03

kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

14 04 04

dumblas ar kietos atliekos, turinčios halogenintų tirpiklių

14 04 05

dumblas ar kietos atliekos, turinčios kitų tirpiklių

14 05

tirpiklių ir šaldymo agentų regeneravimo atliekos (distiliacijos liekanos)

14 05 01

chlorfluorangliavandeniliai

14 05 02

halogeninti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

14 05 03

kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

14 05 04

dumblas, turintis halogenintų tirpiklių

14 05 05

dumblas, turintis kitų tirpiklių

15 00

PAKUOTĖS, KITAIP NEAPIBŪDINTI ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI DRABUŽIAI

15 01

pakuotės

15 01 01

popierius ir kartonas

15 01 02

plastmasė

15 01 03

medis

15 01 04

metalai

15 01 05

kompozicinės pakuotės

15 01 06

mišrios pakuotės

15 02

absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai

15 02 01

absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai

16 00

SĄRAŠE KITAIP NEAPIBŪDINTOS ATLIEKOS

16 01

netinkamos naudoti transporto priemonės

16 01 01

iš transporto priemonių išimti katalizatoriai su brangiaisiais metalais

16 01 02

kiti iš transporto priemonių išimti katalizatoriai

16 01 03

naudotos padangos

16 01 04

išmestos transporto priemonės

16 01 05

susmulkintų automobilių lengvoji frakcija

16 01 99

kitaip neapibūdintos atliekos

16 02

išmesta įranga ir smulkinimo liekanos

16 02 01

transformatoriai ir kondensatoriai, turintys PCB ir PCT

16 02 02

kita nenaudojama elektroninė įranga (pvz., mikroschemos)

16 02 03

įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių

16 02 04

nebenaudojama įranga, turinti laisvo asbesto

16 02 05

kita nebenaudojama įranga

16 02 06

asbesto perdirbimo pramonės atliekos

16 02 07

plastmasės antrinio panaudojimo pramonės atliekos

16 02 08

smulkinimo liekanos

16 03

netinkamos naudoti medžiagos

16 03 01

netinkamos naudoti neorganinės medžiagos

16 03 02

netinkamos naudoti organinės medžiagos

16 04

sprogstamųjų medžiagų atliekos

16 04 01

sprogmenų atliekos

 

 

16 04 02

pirotechnikos atliekos

16 04 03

kitos sprogstamųjų medžiagų atliekos

16 05

cheminės medžiagos ir dujos konteineriuose

16 05 01

pramoninės dujos aukšto slėgio balionuose, suskystintų naftos dujų konteineriai ir pramoniniai aerozolių konteineriai (įskaitant halonus)

16 05 02

kitos atliekos, turinčios neorganinių cheminių medžiagų, pvz., kitaip neapibūdintos laboratorinės cheminės medžiagos, ugnies gesinimo milteliai

16 05 03

kitos atliekos, turinčios organinių cheminių medžiagų, pvz., kitaip neapibūdintos laboratorinės cheminės medžiagos

16 06

baterijos ir akumuliatoriai

16 06 01

švino akumuliatoriai

16 06 02

nikelio-kadmio akumuliatoriai

16 06 03

gyvsidabrio baterijos

16 06 04

šarminės baterijos

16 06 05

kitos baterijos ir akumuliatoriai

16 06 06

elektrolitai iš baterijų ir akumuliatorių

16 07

pervežimo ir saugojimo rezervuarų valymo atliekos (išskyrus 05 00 00 ir 12 00 00)

16 07 01

jūrų transporto rezervuarų valymo atliekos su cheminėmis medžiagomis

16 07 02

jūrų transporto rezervuarų valymo atliekos su naftos produktais

16 07 03

geležinkelio ir kelių transporto cisternų valymo atliekos su naftos produktais

16 07 04

geležinkelio ir kelių transporto cisternų valymo atliekos su cheminėmis medžiagomis

16 07 05

saugyklų rezervuarų valymo atliekos su cheminėmis medžiagomis

16 07 06

saugyklų rezervuarų valymo atliekos su naftos produktais

16 07 07

laivų krovinių kietos atliekos

16 07 99

kitaip neapibūdintos atliekos

17 00

STATYBINĖS IR GRIOVIMO (ĮSKAITANT KELIŲ TIESIMĄ) ATLIEKOS

17 01

betonas, plytos, čerpės, keramika ir medžiagos gipso pagrindu

17 01 01

betonas

17 01 02

plytos

17 01 03

čerpės ir keramika

17 01 04

statybinės medžiagos gipso pagrindu

17 01 05

statybinės medžiagos asbesto pagrindu

17 02

medis, stiklas ir plastmasė

17 02 01

medis

17 02 02

stiklas

17 02 03

plastmasė

17 03

asfaltas, derva ir dervos gaminiai

17 03 01

asfaltas, turintis gudronų

17 03 02

asfaltas (neturintis gudronų)

17 03 03

gudronai ir gudronų gaminiai

17 04

metalai (įskaitant lydinius)

17 04 01

varis, bronza, žalvaris

17 04 02

aliuminis

17 04 03

švinas

17 04 04

cinkas

17 04 05

geležis ir plienas

17 04 06

alavas

17 04 07

metalų mišiniai

17 04 08

kabeliai

17 05

žemė ir išsiurbtas dumblas

17 05 01

žemė ir akmenys

17 05 02

išsiurbtas dumblas

17 06

izoliacinės medžiagos

17 06 01

izoliacinės medžiagos, turinčios asbesto

17 06 02

kitos izoliacinės medžiagos

17 07

sumaišytos statybinės ir griovimo atliekos

17 07 01

maišytos statybinės ir griovimo atliekos

18 00

ŽMONIŲ AR GYVŪNŲ SVEIKATOS SAUGOS IR (ARBA) SU TUO SUSIJUSIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ ATLIEKOS (išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas, tiesiogiai nesusijusias su sveikatos sauga)

18 01

gimdymo priežiūros bei žmonių ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos

18 01 01

aštrūs daiktai

18 01 02

kūno dalys ir organai, įskaitant kraujo paketus ir konservuotą kraują

18 01 03

kitos atliekos, kurioms surinkti ir šalinti nustatomi specialūs reikalavimai, norint išvengti infekcijos plitimo

18 01 04

atliekos, kurioms surinkti ir šalinti nenustatomi specialūs reikalavimai, norint išvengti infekcijos plitimo(pvz.: apranga, gipso formos, baltiniai, vienkartiniai drabužiai ir šluostės)

18 01 05

netinkami naudoti chemikalai ir vaistai

18 02

mokslinių tyrimų bei gyvulių ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos

18 02 01

aštrūs daiktai

18 02 02

kitos atliekos, kurioms surinkti ir šalinti nustatomi specialūs reikalavimai, norint išvengti infekcijos plitimo

18 02 03

atliekos, kurioms surinkti ir šalinti nenustatomi specialūs reikalavimai, norint išvengti infekcijos plitimo

18 02 04

netinkami naudoti chemikalai

19 00

ATLIEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ, ATSKIRŲ NUOTĖKŲ VALYMO ĮMONIŲ IR VANDENS PRAMONĖS ATLIEKOS

19 01

komunalinių ir panašių komercinių, pramoninių ir organizacijų atliekų deginimo ar pirolizės atliekos

19 01 01

dugno pelenai ir šlakas

19 01 02

geležis, atskirta nuo šlako

19 01 03

lakūs pelenai

19 01 04

katilų dulkės

19 01 05

išlakų valymo dumblo filtro papločiai

19 01 06

išlakų valymo vandeninės skystos atliekos ir kitos vandeninės skystos atliekos

19 01 07

išlakų valymo kietos atliekos

19 01 08

pirolizės atliekos

19 01 09

naudoti katalizatoriai, pvz., po valymo nuo NOx

19 01 10

išlakoms valyti naudota aktyvuota anglis

19 01 99

kitaip neapibūdintos atliekos

19 02

atliekos po specialaus fizikinio cheminio pramonės atliekų perdirbimo (pvz.: chromo, cianidų pašalinimo, neutralizavimo)

19 02 01

metalų hidroksidų dumblas ir kitas dumblas po metalų nusodinimo

19 02 02

specialiai sumaišytos atliekos galutiniam šalinimui

19 03

stabilizuotos (sukietintos) atliekos

 

 

19 03 01

atliekos, stabilizuotos (sukietintos) hidraulinėmis rišamosiomis medžiagomis

19 03 02

atliekos, stabilizuotos (sukietintos) organiniais rišikliais

19 03 03

atliekos, stabilizuotos biologiniu apdorojimu

19 04

sustiklintos atliekos ir sustiklinimo atliekos

19 04 01

sustiklintos atliekos

19 04 02

išlakų valymo ir kiti lakūs pelenai

19 04 03

nesustiklinta kieta fazė

19 04 04

sustiklintų atliekų grūdinimo vandeninės skystos atliekos

19 05

aerobinio kietųjų atliekų antrinio panaudojimo atliekos

19 05 01

nekompostuota komunalinių ir kitokių atliekų frakcija

19 05 02

nekompostuota gyvulinių ir augalinių atliekų frakcija

19 05 03

netinkamas naudoti kompostas

19 05 99

kitaip neapibūdintos atliekos

19 06

anaerobinio atliekų tvarkymo atliekos

19 06 01

komunalinių ir panašių atliekų anaerobinio tvarkymo dumblas

19 06 02

gyvulinių ir augalinių atliekų anaerobinio tvarkymo dumblas

19 06 99

kitaip neapibūdintos atliekos

19 07

sąvartynų filtratas

19 07 01

sąvartynų filtratas

19 08

kitaip neapibūdintos atliekos iš nuotėkų valymo įrenginių

19 08 01

nešmenys

19 08 02

smėliagaudžių atliekos

19 08 03

riebalų ir naftos mišinys po naftos ir nuotėkų atskyrimo

19 08 04

pramoninių nuotėkų valymo dumblas

19 08 05

komunalinių nuotėkų valymo dumblas

19 08 06

prisotintos arba naudotos jonitinės dervos

19 08 07

jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas

19 08 99

kitaip neapibūdintos atliekos

19 09

geriamojo vandens arba pramoninio vandens paruošimo atliekos

19 09 01

kietos atliekos po pirminio filtravimo ir košimo

19 09 02

vandens skaidrinimo dumblas

19 09 03

dekarbonizacijos dumblas

19 09 04

panaudota aktyvuota anglis

19 09 05

prisotintos arba naudotos jonitinės dervos

19 09 06

jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas

19 09 99

kitaip neapibūdintos atliekos

20 00

KOMUNALINĖS ATLIEKOS IR PANAŠIŲ KOMERCINĖS, PRAMONINĖS IR ORGANIZACIJŲ ATLIEKOS, ĮSKAITANT ATSKIRAI SURINKTAS FRAKCIJAS

20 01

atskirai surinktos frakcijos

20 01 01

popierius ir kartonas

20 01 02

stiklas

20 01 03

smulki plastmasė

20 01 04

kita plastmasė

20 01 05

smulkūs metalo gaminiai (skardinės ir kt.)

20 01 06

kiti metalo gaminiai

20 01 07

medis

20 01 08

organinės kompostuojamos virtuvių atliekos (įskaitant kepimo aliejų bei virtuvės atliekas iš

 

valgyklų ir restoranų)

20 01 09

aliejus ir riebalai

20 01 10

rūbai

20 01 11

tekstilė

20 01 12

dažai, klijai ir dervos

20 01 13

tirpikliai

20 01 14

rūgštys

20 01 15

šarmai

20 01 16

detergentai

20 01 17

fotochemikalai

20 01 18

vaistai

20 01 19

pesticidai

20 01 20

baterijos

20 01 21

liuminescencinės lempos ir kitos atliekos su gyvsidabriu

20 01 22

aerozoliai

20 01 23

įranga, turinti chlorfluorangliavandenilių

20 01 24

elektroninė įranga (pvz., mikroschemos)

20 02

sodų ir parkų tvarkymo atliekos (įskaitant kapinių tvarkymo atliekas)

20 02 01

kompostuojamos atliekos

20 02 02

žemė ir akmenys

20 02 03

kitos nekompostuojamos atliekos

20 03

kitos komunalinės atliekos

20 03 01

mišrios komunalinės atliekos

20 03 02

turgaviečių atliekos

20 03 03

gatvių valymo liekanos

20 03 04

septinių rezervuarų dumblas

20 03 05

netinkamos naudoti transporto priemonės

 

______________

 

3 PRIEDAS

 

SAVYBĖS, KURIOMIS PASIŽYMINČIOS ATLIEKOS YRA PAVOJINGOS

 

1. Sprogstamosios:

·medžiagos ir preparatai, kurie nuo liepsnos gali sprogti arba kurie yra jautresni smūgiui ar trinčiai negu dinitrobenzolas.

2. Oksiduojančios:

·medžiagos ir preparatai, kurie nuo sąlyčio su kitomis, ypač degiomis medžiagomis sukelia stiprią egzoterminę reakciją.

3-A. Labai degios:

·skystos medžiagos ir preparatai, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė negu 21°C (įskaitant itin degius skysčius);

·medžiagos ir preparatai, kurie aplinkos temperatūroje nuo sąlyčio su oru gali įkaisti ir galiausiai savaime užsidegti, nepanaudojus jokios papildomos energijos;

·kietos medžiagos ir preparatai, kurie nuo trumpo sąlyčio su ugnies šaltiniu gali lengvai užsidegti ir kurie, pašalinus ugnies šaltinį, dega toliau arba sudega;

·dujinės medžiagos ir preparatai, kurie dega ore esant normaliam slėgiui;

·medžiagos ir preparatai, kurie nuo sąlyčio su vandeniu ar drėgnu oru išskiria pavojingus kiekius labai degių dujų.

3-B. Degios:

·skystos medžiagos ir preparatai, kurių pliūpsnio temperatūra lygi arba aukštesnė negu 21°C ir lygi arba žemesnė negu 55°C.

4. Dirginančios:

·ėsdinančių savybių neturinčios medžiagos ir preparatai, kurie nuo trumpo, ilgesnio ar pakartotinio sąlyčio su oda ar gleivine gali sukelti uždegimą.

5. Kenksmingos:

·medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti, praryti ar prasiskverbę per odą gali ribotai pakenkti sveikatai.

6. Toksiškos:

·medžiagos ir preparatai (įskaitant labai toksiškus), kurie įkvėpti, praryti ar prasiskverbę per odą gali sukelti sunkią ūmią arba chronišką ligą ar net mirtį.

7. Kancerogeninės:

·medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti, praryti ar prasiskverbę per odą gali sukelti vėžį arba padidinti susirgimo vėžiu tikimybę.

8. Ėsdinančios:

·medžiagos ir preparatai, kurių prisilietimas gali sunaikinti gyvuosius audinius.

9. Infekcinės:

·medžiagos, turinčios gyvybingų mikroorganizmų arba jų toksinų, kurie, kaip žinoma arba pagrįstai manoma, sukelia žmonių ar kitų gyvų organizmų ligas.

10. Teratogeninės:

·medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti, praryti ar prasiskverbę per odą gali sukelti įgimtus nepaveldimus išsigimimus arba padidinti jų tikimybę.

11. Mutageninės:

·medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti, praryti ar prasiskverbę per odą gali sukelti paveldimus genetinius išsigimimus arba padidinti jų tikimybę.

12. Medžiagos ir preparatai, kurie nuo sąlyčio su vandeniu, oru ar rūgštimi išskiria toksiškas arba labai toksiškas dujas.

13. Medžiagos ir preparatai, po kurių pašalinimo kokiu nors būdu gali sudaryti kitą medžiagą (pvz., filtratą), pasižyminčią bet kuria iš aukščiau išvardintų savybių.

14. Pavojingos aplinkai:

·medžiagos ir preparatai, kurie sukelia arba gali sukelti staigų ar uždelstą pavojų vienam ar keletai aplinkos komponentų.

______________

 

4 PRIEDAS

 

ATLIEKŲ PAVOJINGUMO KRITERIJAI

 

Atliekos priskiriamos pavojingoms atliekoms, jei pasižymi viena ar keliomis 3 priede išvardytomis savybėmis, o 3-8 savybėmis pasižyminčios atliekos yra pavojingos, jei:

- pliūpsnio temperatūra ≤ 55 oC;

- vienos ar kelių labai toksiškų medžiagų bendra koncentracija ≥ 0,1 %;

- vienos ar kelių toksiškų medžiagų bendra koncentracija ≥ 3 %;

- vienos ar kelių kenksmingų medžiagų bendra koncentracija ≥ 25 %;

- vienos ar kelių ėsdinančių medžiagų, apibūdinamų rizikos fraze R35, bendra koncentracija ≥ 1 %;

- vienos ar kelių ėsdinančių medžiagų, apibūdinamų rizikos fraze R34, bendra koncentracija ≥ 5 %;

- vienos ar kelių dirginančių medžiagų, apibūdinamų rizikos fraze R41, bendra koncentracija ≥ 10 %;

- vienos ar kelių dirginančių medžiagų, apibūdinamų rizikos frazėmis R36, R37, R38, bendra koncentracija ≥ 20%;

- vienos ar kelių kancerogeninių (1 ar 2 kategorijos) medžiagų bendra koncentracija ≥ 0,1%.

______________

 

5 PRIEDAS

 

ATLIEKŲ ŠALINIMO BŪDAI

 

1. Šalinimas ant žemės (sąvartynuose).

2. Apdorojimas grunte, pvz.: biologinis skystų ar pastos pavidalo atliekų apdorojimas dirvožemyje.

3. Šalinimas žemės gelmėse, pvz.: skystų atliekų pumpavimas į gilius šulinius, šalinimas senose šachtose ir t. t.

4. Atliekų surinkimas į tvenkinius ant žemės paviršiaus.

5. Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose, pvz.: su atskiromis sekcijomis, izoliuotomis viena nuo kitos ir nuo aplinkos, ir pan.

6. Išleidimas į vandens telkinius, išskyrus jūrą.

7. Išleidimas į jūrą.

8. Biologinis apdorojimas, detaliau neapibūdintas šiame sąraše, kurio metu gaunami junginiai ar mišiniai, kuriuos reikia šalinti šiame priede išvardytais būdais.

9. Fizikinis cheminis apdorojimas, detaliau neapibūdintas šiame priede, kurio metu gautas medžiagas reikia šalinti 5 priede nurodytais būdais (pvz.: garinimas, džiovinimas ir pan.).

10. Deginimas sausumoje.

11. Deginimas jūroje.

12. Nuolatinis saugojimas, pvz., konteinerių saugojimas šachtose ir pan.

13. Atliekų maišymas prieš šalinimą šiame priede nurodytais būdais.

14. Perpakavimas prieš atiduodant šalinti šiame priede nurodytais būdais.

15. Šiame priede nurodytais būdais šalinti skirtų atliekų saugojimas, išskyrus laikinąjį saugojimą susidarymo vietoje surinkimo metu.

______________

 

6 PRIEDAS

 

ATLIEKŲ NAUDOJIMO BŪDAI

 

1. Tirpiklių regeneracija.

2. Organinių medžiagų, išskyrus tirpiklius, regeneracija ir naudojimas.

3. Metalų ir metalų junginių regeneracija ir naudojimas.

4. Kitų neorganinių medžiagų regeneracija ir naudojimas.

5. Rūgščių, šarmų ir bazių regeneracija.

6. Teršalų valymo medžiagų regeneracija.

7. Katalizės medžiagų regeneracija.

8. Naftos produktų regeneracija ir naudojimas.

9. Naudojimas kurui ar kitais būdais energijai gauti.

10. Paskleidimas ant žemės, naudingas žemės ūkiui ar aplinkai, įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio apdorojimo metodus.

11. Atliekų, gautų 1-10 punktuose nurodytais naudojimio būdais, panaudojimas.

12. Atliekų pirkimas ir pardavimas tam, kad jos būtų perdirbtos arba panaudotos.

13. Šiame priede nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų saugojimas, išskyrus laikinąjį saugojimą susidarymo vietoje surinkimo metu.

______________

 

7 PRIEDAS

 

ATLIEKAS TVARKANČIOS ĮMONĖS

REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO FORMA

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

1999 07 14 įsakymu Nr. 217

 

ATLIEKAS TVARKANČIOS ĮMONĖS REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMAS

 

ĮMONĖ: _______________________________________________________________

 

Adresas _________________________________________________________________

 

Telefonas _____________________ Faksas__________________

 

Kodas Valstybiniame įmonių rejestre___________________

 

 

 

Įmonės kodas Atliekas tvarkančių įmonių registre

(suteikia registro tvarkytojas)

 

ATSKIRAI ESANTYS ĮMONĖS PADALINIAI AR FILIALAI

 

Pavadinimas

Adresas

Telefonas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLIEKŲ TVARKYMO BŪDAI

 

Tvarkymo būdas (pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 8 priedą)

Kodas

Pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ regiono aplinkos apsaugos departamentas                 A. V.

 

Valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius ________________________

                                                                           (vardas, pavardė, parašas)

200 ___ m. ___________________ d.

______________

8 PRIEDAS

 

ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLOS RŪŠYS

 

1. Atliekų šalinimas

1.1. Nepavojingų atliekų šalinimas sąvartynuose arba kitose vietose ant žemės ar po žeme.

1.2. Nepavojingų atliekų saugojimas ilgiau kaip vienerius metus.

1.3. Nepavojingų atliekų deginimas be energijos gavimo.

1.4. Nepavojingų atliekų šalinimas kitais būdais.

1.5. Pavojingų atliekų šalinimas sąvartynuose arba kitose vietose ant žemės ar po žeme.

1.6. Pavojingų atliekų saugojimas ilgiau kaip tris mėnesius.

1.7. Pavojingų atliekų deginimas be energijos gavimo.

1.8. Pavojingų atliekų šalinimas kitais būdais.

1.9. Atliekų eksportas, siekiant jas šalinti.

2. Atliekų naudojimas energijai gauti

2.1. Nepavojingų atliekų naudojimas energijai gauti.

2.2. Pavojingų atliekų naudojimas energijai gauti.

2.3. Atliekų eksportas, siekiant gauti energiją.

3. Atliekų perdirbimas

3.1. Nepavojingų atliekų fizikinis cheminis perdirbimas.

3.2. Nepavojingų atliekų biologinis perdirbimas.

3.3. Pavojingų atliekų perdirbimas.

3.4. Didžiųjų atliekų perdirbimas.

3.5. Atliekų eksportas, siekiant jas naudoti.

4. Atliekų surinkimas ir pervežimas

4.1. Atliekų surinkimas iš gyventojų bei įmonių ir organizacijų, kurioms nereikia pildyti pirminės atliekų apskaitos žurnalo.

4.2. Nepavojingų pramoninių atliekų surinkimas ir vežimas.

4.3. Nepavojingų atliekų perkrovimas, perpakavimas ir rūšiavimas, siekiant jas pervežti.

4.4. Pavojingų atliekų surinkimas ir vežimas.

4.5. Pavojingų atliekų perkrovimas, perpakavimas ir rūšiavimas, siekiant jas vežti.

5. Tarpininkavimas atliekų tvarkymo veikloje

______________

 

9 PRIEDAS

 

PIRMINĖS ATLIEKŲ APSKAITOS ŽURNALO FORMA

 

PIRMINĖS ATLIEKŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

1. Įmonė:

Pavadinimas ___________________________________________________________

Adresas ______________________________________________________________

Telefonas____________________ Faksas_______________________

Kodas Atliekų tvarkymo įmonių registre ____________________________________

2. Asmuo, atsakingas už pirminės atliekų apskaitos žurnalo pildymą:

Vardas, pavardė ____________________ Pareigos _________________________

Telefonas _______________ Faksas ______________________

3. Žurnalo užvedimo data: __________ m. _______________ d.

4. Padaliniai, barai ar technologiniai procesai, kurių atliekos apskaitomos šiame žurnale:

       1. ________________________________________________________________

       2.                                                                                                                                

       3.                                                                                                                                

       4.                                                                                                                                

      5. ________________________________________________________________

 

5. Iki žurnalo užvedimo sukauptos atliekos

 

Stat. kodas

Sąrašo kodas

Pavadinimas

Kiekis, tonos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Atliekų susidarymas ir tvarkymas

 

Data

Periodas

Šaltini

Atliekos

Kiekis, t

Tvarkymo kodas

Gavėjas

Parašas

Geogr. kodas

Pram. kodas

Pavadinimas

Stat. kodas

Sąrąšo kodas

Pavadinimas

Gautas(susidar.)

Sutvarkytas

Atiduotas

Kodas

Pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


Atliekų susidarymo ir tvarkymo duomenų pildymas

 

Pirminės atliekų apskaitos žurnalo 6 dalyje „Atliekų susidarymas ir tvarkymas“ registruojamos įmonėje susidariusios, gautos iš kitur (įskaitant importą), atiduotos (įskaitant eksportą), panaudotos ir pašalintos atliekos.

 

Data

Įrašo pirminės atliekų apskaitos žurnale data.

Periodas

Periodas, kurio metu susidarė, gautos, atiduotos, panaudotos ar pašalintos atliekos (ne ilgesnis kaip mėnuo nepavojingoms atliekoms ir ne ilgesnis kaip savaitė pavojingoms atliekoms).

Šaltinis

Atliekų gamintojas (įmonė, kurioje atliekos susidarė, arba teritorija, kurioje atliekos surinktos), jei atliekos gautos iš kitur, arba technologinis procesas, kurio metu susidarė atliekos, jei jos susidarė įmonėje.

 

Geogr. kodas

Gautų iš kitur atliekų geografinės kilmės kodas (10 priedas).

 

Pram. kodas

Gautų iš kitur atliekų pramoninės kilmės kodas (11 priedas).

 

Pavadinimas

Įmonės, teritorijos ar technologinio proceso pavadinimas.

Atliekos

Atliekų kodai ir pavadinimas.

 

Stat. kodas

Atliekų statistinės klasifikacijos keturių skaitmenų kodas (12 priedas).

 

 

Sąrašo kodas

Atliekų sąrašo šešių skaitmenų atliekų kodas (2 priedas).

 

 

Pavadinimas

Atliekų pavadinimas, kuo tiksliau nusakantis atliekų prigimtį ir sudėtį. Pavadinimas

 

 

 

šioje grafoje gali pakartoti Atliekų sąrašo ar statistinės klasifikacijos pavadinimą tik

 

 

 

tada, jei jis pakankamai gerai charakterizuoja atliekas. Pirminės atliekų apskaitos

 

 

 

žurnale negalima vartoti tokių pavadinimų kaip „kitaip neapibūdintos atliekos“.

 

Kiekiai, t

Gautų, susidariusių, sutvarkytų ar atiduotų atliekų kiekiai tonomis.

 

 

Gautas (susidar.)

Gautas arba susidaręs atliekų kiekis.

 

 

Sutvarkytas

Sutvarkytas (panaudotas ar pašalintas) atliekų kiekis.

 

 

Atiduotas

Atiduotas gavėjui atliekų kiekis.

 

Tvarkymo

Tvarkymo metodo kodas pagal 7 priedą.

 

kodas

 

 

Gavėjas

Atiduotų atliekų gavėjas.

 

 

Kodas

Gavėjo kodas Atliekas tvarkančių įmonių registre. Jei atliekos eksportuojamos, šiame

 

 

stulpelyje rašomas šalies, į kurią eksportuojama, kodas pagal 10 priedą.

 

 

Pavadinimas

Gavėjo (įmonės ar organizacijos) pavadinimas.

 

Parašas

Duomenis surašiusio atsakingo asmens parašas.

 

______________

 

10 PRIEDAS

 

ATLIEKŲ GEOGRAFINĖS KILMĖS KODAI

 

1. Lietuvos savivaldybių kodai

 

Kodas

Savivaldybė

Kodas

Savivaldybė

01

Akmenės rajonas

29

Panevėžio miestas

02

Alytaus miestas

30

Panevėžio rajonas

03

Alytaus rajonas

31

Pasvalio rajonas

04

Anykščių rajonas

32

Plungės rajonas

05

Birštono miestas

33

Prienų rajonas

06

Biržų rajonas

34

Radviliškio rajonas

07

Druskininkų miestas

35

Raseinių rajonas

08

Ignalinos rajonas

36

Rokiškio rajonas

09

Jonavos rajonas

37

Skuodo rajonas

10

Joniškio rajonas

38

Šakių rajonas

11

Jurbarko rajonas

39

Šalčininkų rajonas

12

Kaišiadorių rajonas

40

Šiaulių miestas

13

Kauno miestas

41

Šiaulių rajonas

14

Kauno rajonas

42

Šilalės rajonas

15

Kėdainių rajonas

43

Šilutės rajonas

16

Kelmės rajonas

44

Širvintų rajonas

17

Klaipėdos miestas

45

Švenčionių rajonas

18

Klaipėdos rajonas

46

Tauragės rajonas

19

Kretingos rajonas

47

Telšių rajonas

20

Kupiškio rajonas

48

Trakų rajonas

21

Lazdijų rajonas

49

Ukmergės rajonas

22

Marijampolės miestas

50

Utenos rajonas

23

Marijampolės rajonas

51

Varėnos rajonas

24

Mažeikių rajonas

52

Vilkaviškio rajonas

25

Molėtų rajonas

53

Vilniaus miestas

26

Neringos miestas

54

Vilniaus rajonas

27

Pakruojo rajonas

55

Visagino miestas

28

Palangos miestas

56

Zarasų rajonas

 

2. Užsienio valstybių kodai

 

Kodas

Valstybė

Kodas

Valstybė

AF

Afganistanas

GW

Gvinėja-Bisau

IE

Airija

HT

Haitis

AL

Albanija

HN

Hondūras

DZ

Alžyras

HK

Honkongas

AD

Andora

IN

Indija

AO

Angola

ID

Indonezija

AR

Argentina

IQ

Irakas

AM

Armėnija

IR

Iranas

AU

Australija

IS

Islandija

AT

Austrija

ES

Ispanija

AZ

Azerbaidžanas

IT

Italija

BH

Bachreinas

IL

Izraelis

BS

Bahamai

JM

Jamaika

BY

Baltarusija

JP

Japonija

BD

Bangladešas

YE

Jemenas

BE

Belgija

JO

Jordanija

BJ

Beninas

YU

Jugoslavija

BO

Bolivija

AE

Jungtiniai Arabų Emyratai

BA

Bosnija ir Hercegovina

GB

Jungtinė Karalystė

BW

Botsvana

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

BR

Brazilija

KH

Kambodža

BG

Bulgarija

CM

Kamerūnas

BF

Burkina Fasas

CA

Kanada

BI

Burundis

QA

Kataras

BT

Butanas

KZ

Kazachstanas

CF

Centrinės Afrikos Respublika

KE

Kenija

TD

Čadas

CN

Kinija

CZ

Čekijos Respublika

CY

Kipras

CL

Čilė

KG

Kirgizija

DK

Danija

CO

Kolumbija

DO

Dominikos Respublika

KM

Komorai

EG

Egiptas

CG

Kongas

EC

Ekvadoras

KP

Korėjos LDR

EE

Estija

KR

Korėjos Respublika

ET

Etiopija

CR

Kosta Rika

FO

Farerų salos

CI

Kot d‘Ivuaras

FJ

Fidžis

HR

Kroatija

PH

Filipinai

CU

Kuba

GA

Gabonas

KW

Kuveitas

GY

Gajana

LA

Laosas

GM

Gambija

LV

Latvija

GH

Gana

PL

Lenkija

GI

Gibraltaras

LS

Lesotas

GR

Graikija

LB

Libanas

GE

Gruzija

LR

Liberija

GU

Guamas

LY

Libija

GT

Gvatemala

LI

Lichtenšteinas

GN

Gvinėja

LU

Liuksemburgas

MG

Madagaskaras

SV

Salvadoras

MO

Makao

WS

Samoa

MW

Malavis

SM

San Marinas

MY

Malaizija

SA

Saudo Arabija

ML

Malis

SN

Senegalas

MT

Malta

SL

Siera Leonė

MA

Marokas

SG

Singapūras

MQ

Martinika

SY

Sirijos Arabų Respublika

MR

Mauritanija

SK

Slovakija

MU

Mauricijus

SI

Slovėnija

MX

Meksika

SO

Somalis

FM

Mikronezija

SD

Sudanas

MD

Moldova

FI

Suomija

MC

Monakas

SR

Surinamas

MN

Mongolija

SZ

Svazilandas

MZ

Mozambikas

LK

Šri Lanka

NA

Namibija

SE

Švedija

NC

Naujoji Kaledonija

CH

Šveicarija

NZ

Naujoji Zelandija

TJ

Tadžikistanas

NP

Nepalas

TH

Tailandas

NG

Nigerija

TW

Taivanas

NE

Nigeris

TZ

Tanzanija

NI

Nikaragva

TG

Togas

NO

Norvegija

TT

Trinidadas ir Tobagas

NL

Nyderlandai

TN

Tunisas

OM

Omanas

TR

Turkija

PK

Pakistanas

TM

Turkmėnistanas

PA

Panama

UG

Uganda

PG

Papua ir Naujoji Gvinėja

UA

Ukraina

PY

Paragvajus

UY

Urugvajus

PE

Peru

UZ

Uzbekistanas

ZA

Pietų Afrika

EH

Vakarų Sachara

PT

Portugalija

VA

Vatikanas

FR

Prancūzija

VE

Venesuela

GF

Prancūzų Gvijana

HU

Vengrija

PF

Prancūzų Polinezija

VN

Vietnamas

PR

Puerto Rikas

DE

Vokietija

GQ

Pusiaujo Gvinėja

ZR

Zairas

RW

Ruanda

ZM

Zambija

RO

Rumunija

ZW

Zimbabvė

RU

Rusijos Federacija

 

 

______________

 

11 PRIEDAS

 

ATLIEKŲ PRAMONINĖS KILMĖS rūšys

 

Šio priedo 1 lentelėje nurodytos veiklos rūšys, kuriomis užsiimančios įmonės turi pildyti pirminės atliekų apskaitos žurnalą pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 30 punkto reikalavimus.

Į G1 kategoriją patenkančios prekybos įmonės, išskyrus įmones, prekiaujančias naftos produktais, jei jos neužsiima technine priežiūra, remontu ir prekių taisymu, pirminės atliekų apskaitos žurnale privalomai turi registruoti tik pakuočių atliekas.

Viešbučiai ir restoranai, patenkantys į H kategoriją, privalomai turi registruoti tik maisto ir organines atliekas bei pakuočių atliekas.

Pirminės atliekų apskaitos žurnaluose, pildomuose pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 30 punkto reikalavimus, bei atliekų tvarkymo ataskaitose, teikiamose pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 36 punkto reikalavimus, kodais, nurodytais 1 lentelėje, žymima visų atliekų kilmė, išskyrus komunalines atliekas. Komunalinių atliekų kilmė žymima kodais, nurodytais 2 lentelėje.

 

1 lentelė. Pramoninių atliekų kilmės rūšys

 

Kodas

Pramoninė kilmė

C

Kasybos pramonė ir karjerų eksploatavimas

 

 

Anglių ir rusvųjų anglių gavyba, durpių kasimas

 

 

Žaliavinės naftos ir gamtinių dujų gavyba; naftos ir dujų gavyba, išskyrus paieškas, priežiūros veikla

 

 

Metalo rūdų gavyba

 

 

Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas

DA

Maisto produktų, gėrimų ir tabako produktų gamyba

 

 

Maisto produktų ir gėrimų gamyba

 

 

Tabako produktų gamyba

DB

Tekstilės gaminių ir austinių dirbinių gamyba

 

 

Tekstilės gaminių gamyba

 

 

Drabužių siuvimas (gamyba)

DC

Odos ir kailių apdirbimas

 

 

Odos rauginimas ir išdirbimas; kailių išdirbimas ir dažymas

 

 

Lagaminų, rankinukų, rankinių, balnų, pakinktų ir avalynės gamyba

DD

Medienos ir medinių dirbinių gamyba

 

 

Medienos ir medinių bei kamščio dirbinių, išskyrus baldus, gamyba; šiaudelių ir pintų dirbinių gamyba

DE

Celiuliozės, popieriaus ir popierinių dirbinių gamyba; leidyba, spausdinimas

 

 

Celiuliozės, popieriaus ir popieriaus dirbinių gamyba

 

 

Leidyba, spausdinimas ir įrašytų informacijos laikmenų dauginimas

DF

Kokso ir naftos perdirbimo produktų gamyba

DG

Cheminių medžiagų, produktų ir dirbtinių pluoštų gamyba

DH

Guminių ir plastikinių dirbinių gamyba

DI

Kitų nemetalinių mineralinių dirbinių gamyba

DJ

Pagrindinių metalų ir gatavų metalo dirbinių gamyba

 

 

Pagrindinių metalų gamyba

 

 

Gatavų metalo dirbinių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

DK

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrenginių gamyba

DL

Elektrinių ir optinių įrenginių gamyba

 

 

Raštinės mašinų ir kompiuterių gamyba

 

 

Kitur nepriskirtų elektros mašinų ir prietaisų gamyba

 

 

Radijo, televizijos ir ryšių įrenginių bei aparatūros gamyba

 

 

Medicinos prietaisų, tiksliųjų ir optinių prietaisų, rankinių ir kitų laikrodžių gamyba

DM

Transporto priemonių gamyba

 

 

Automobilių, priekabų ir puspriekabių gamyba

 

 

Kitų transporto priemonių gamyba

DN1

Baldų gamyba; niekur kitur nepriskirta gamyba

DN2

Atliekų antrinis perdirbimas

E1

Elektros, dujų, garo ir karšto vandens tiekimas

E2

Vandens ėmimas, valymas ir paskirstymas

F

Statyba

G1

Prekyba ir paslaugos

 

 

Automobilių ir motociklų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas; automobilių degalų mažmeninė prekyba

 

 

Didmeninė ir komiso prekyba, išskyrus prekybą automobiliais ir motociklais

 

 

Mažmeninė prekyba, išskyrus prekybą automobiliais ir motociklais; asmeninių ir buitinių prekių taisymas

G2

Prekyba atliekomis ir antrinėmis žaliavomis

H

Viešbučiai ir restoranai

I

Transportas ir sandėliavimas

 

 

Sausumos transportas; transportavimas vamzdynais

 

 

Vandens transportas

 

 

Oro transportas

 

 

Papildomoji ir pagalbinė transporto veikla

K1

Fotografijos veikla

N1

Ligoninės ir kitos gydymo įstaigos

O1

Nuotėkų valymas, atliekų tvarkymas, sanitarinė ir panaši veikla

 

2 lentelė. Komunalinių atliekų kilmės rūšys

 

Kodas

Pramoninė kilmė

ZB

Namų ūkių, sodų bendrijų atliekos

ZK

Įmonių, įstaigų ir organizacijų atliekos

 

______________

 

12 PRIEDAS

 

ATLIEKŲ STATISTINĖ KLASIFIKACIJA

 

01

CHEMINIŲ JUNGINIŲ ATLIEKOS

 

 

01.1

Naudoti tirpikliai

 

 

 

01.11

Halogeninti naudoti tirpikliai

 

 

 

01.12

Nehalogeninti naudoti tirpikliai

 

 

 

01.13

Dumblas su halogenintais tirpikliais

 

 

 

01.14

Dumblas su nehalogenintais tirpikliais

 

 

01.2

Rūgščių, šarmų ar druskų atliekos

 

 

 

01.21

Rūgščių atliekos

 

 

 

01.22

Šarmų atliekos

 

 

 

01.23

Druskų tirpalai

 

 

 

01.24

Kitos druskų atliekos

 

 

01.3

Naudotos alyvos

 

 

 

 

01.31

Naudotos variklių alyvos

 

 

 

01.32

Kitos naudotos alyvos

 

02

CHEMINIŲ IR FIZIKINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

 

 

02.1

Cheminių reakcijų atliekos

 

 

 

02.11

Deguto ir anglinės atliekos

 

 

 

 

 

 

 

 

02.12

Liekanos talpyklose ir rezervuaruose

 

 

 

02.13

Cheminių reakcijų liekanos

 

 

 

02.14

Fizikinio atskyrimo operacijų atliekos

 

 

02.2

Cheminių procesų dumblas

 

 

 

02.21

Gamybinių nuotėkų valymo dumblas

 

 

 

02.22

Dumblas su angliavandeniliais

 

 

02.3

Užterštas dirvožemis (gruntas)

 

 

 

02.30

Užterštas dirvožemis (gruntas)

 

03

CHEMINIŲ PREPARATŲ ATLIEKOS

 

 

03.1

Chemikalai, neatitinkantys reikalavimų

 

 

 

03.11

Agrocheminių medžiagų atliekos

 

 

 

03.12

Netinkami vartoti vaistai

 

 

 

03.13

Dažai, lakai, rašalai, klijai ir lipniosios medžiagos

 

 

 

03.14

Kitos cheminių preparatų atliekos

 

 

03.2

Netinkamos naudoti sprogstamosios medžiagos

 

 

 

03.21

Sprogstamųjų medžiagų ir pirotechnikos gaminių atliekos

 

 

 

03.22

Netinkami naudoti sprogmenys

 

 

03.3

Mišrios cheminės atliekos

 

 

 

03.31

Nedideli mišrių cheminių atliekų kiekiai

 

 

 

03.32

Kitos cheminės atliekos, sumaišytos apdorojimui

 

05

INFEKUOTOS ATLIEKOS

 

 

05.1

Žmonių sveikatos priežiūros atliekos

 

 

 

05.10

Žmonių sveikatos priežiūros atliekos

 

 

05.2

Infekuoti gyvūnai

 

 

 

05.20

Infekuoti gyvūnai

 

 

05.3

Genų inžinerijos atliekos

 

 

 

05.30

Genų inžinerijos atliekos

 

06

METALŲ ATLIEKOS

 

 

06.1

Juodųjų metalų laužas, išskyrus pakuotes

 

 

 

06.11

Juodųjų metalų gabalinės atliekos

 

 

 

06.12

Juodųjų metalų drožlės ir pjuvenos

 

 

 

06.13

Juodieji metalai, atsiradę rūšiuojant atliekas magnetiniu būdu

 

 

06.2

Spalvotųjų metalų laužas, išskyrus pakuotes

 

 

 

06.21

Brangiųjų metalų atliekos

 

 

 

06.22

Aliuminio atliekos, išskyrus pakuotes

 

 

 

06.23

Vario atliekos

 

 

 

06.24

Švino atliekos

 

 

 

06.25

Kitų metalų atliekos

 

 

06.3

Metalinių pakuočių atliekos

 

 

 

06.31

Pakuočių iš juodųjų metalų atliekos

 

 

 

06.32

Aliumininių pakuočių atliekos

 

 

 

06.33

Mišrių metalinių pakuočių atliekos

 

 

06.4

Kitos mišrios metalų atliekos

 

 

 

06.41

Kitos mišrios metalų atliekos

 

07

NEMETALŲ ATLIEKOS

 

 

07.1

Stiklo atliekos

 

 

 

07.11

Stiklo pakuotės, rūšiuotos pagal spalvas

 

 

 

07.12

Mišrios stiklo pakuotės

 

 

 

07.13

Kitos stiklo atliekos

 

 

07.2

Popieriaus ir kartono atliekos

 

 

 

07.21

Popierinių ir kartoninių pakuočių atliekos

 

 

 

07.22

Laikraščių ir žurnalų atliekos

 

 

 

07.23

Kitos popieriaus ir kartono atliekos

 

 

07.3

Gumos atliekos

 

 

 

07.31

Naudotos padangos

 

 

 

07.32

Kitos gumos atliekos

 

 

07.4

Plastikų atliekos

 

 

 

07.41

Plastikinių pakuočių atliekos

 

 

 

07.42

Kitos plastikų atliekos

 

 

07.5

Medienos atliekos

 

 

 

07.51

Medinių pakuočių atliekos

 

 

 

07.52

Pjuvenos ir drožlės

 

 

 

07.53

Kitos medienos atliekos

 

 

07.6

Tekstilės atliekos

 

 

 

07.61

Tekstilinių pakuočių atliekos

 

 

 

07.62

Dėvėti drabužiai

 

 

 

07.63

Įvairios tekstilės atliekos

 

 

 

07.64

Odos atliekos

 

08

NEBETINKAMA ĮRANGA

 

 

08.1

Pramonėje ir prekyboje naudojamos mašinos ir įrenginiai

 

 

 

08.11

Pramonėje ir prekyboje naudojamos mašinos ir įrenginiai, išskyrus elektroninius įrenginius

 

 

08.12

Duomenų apdorojimo įrenginiai

 

 

 

08.13

Kiti elektroniniai įrenginiai

 

 

08.2

Netinkami naudoti automobiliai

 

 

 

08.21

Asmeniniai (lengvieji) automobiliai

 

 

 

08.22

Pramonės transporto priemonės

 

 

08.3

Namų apyvokos įranga (buitinė technika), išskyrus automobilius

 

 

 

08.31

Elektriniai ir dujiniai buitiniai prietaisai

 

 

 

08.32

Kiti didieji buitiniai įrenginiai

 

 

08.4

Išmestos mašinų ir įrenginių detalės

 

 

 

08.41

Baterijų ir akumuliatorių atliekos

 

 

 

08.42

Naudoti katalitiniai konverteriai

 

 

 

08.43

Kitos mašinų ir įrenginių detalės

 

09

SRUTOS IR MĖŠLAS

 

 

09.0

Srutos ir mėšlas

 

 

 

09.00

Srutos ir mėšlas

 

10

GYVULINĖS IR AUGALINĖS ATLIEKOS

 

 

10.1

Gyvulinių ir augalinių produktų perdirbimo atliekos

 

 

 

10.11

Gyvulinių produktų perdirbimo atliekos

 

 

 

10.12

Daržovių produktų perdirbimo atliekos

 

 

10.2

Maisto produktų atliekos

 

 

 

10.20

Maisto produktų atliekos

 

10.3

Parkų ir sodų tvarkymo atliekos

 

 

 

10.31

Parkų ir sodų atliekos

 

 

 

10.32

Medžių genėjimo atliekos

 

11

MIŠRIOSIOS ATLIEKOS

 

 

11.1

Mišrios buitinės, virtuvių ir viešųjų vietų atliekos

 

 

 

11.11

Mišrios buitinės ir panašios atliekos

 

 

 

11.12

Gatvių valymo atliekos

 

 

11.2

Mišrios medžiagos

 

 

 

11.21

Mišrios ne metalinės pakuotės

 

 

 

11.22

Kitos mišrios nemetalų atliekos

 

 

11.3

Apdorojimo atliekos

 

 

 

11.31

Transporto priemonių smulkinimo atliekos

 

 

 

11.32

Kitos apdorojimo atliekos

 

12

PAPRASTAS DUMBLAS

 

 

12.1

Nuotėkų valymo įrenginių dumblas

 

 

 

12.11

Buitinių nuotėkų valymo įrenginiuose susidaręs dumblas

 

 

 

12.12

Kitų nuotėkų valymo įrenginiuose susidaręs dumblas

 

 

12.2

Geriamojo vandens valymo dumblas

 

 

 

12.20

Geriamojo vandens valymo dumblas

 

 

12.3

Išsiurbtas gruntas

 

 

 

12.30

Išsiurbtas gruntas

 

 

12.4

Atmatų duobių turinys

 

 

 

12.40

Atmatų duobių turinys

 

13

MINERALINĖS ATLIEKOS

 

 

13.1

Statybos ir griovimo darbų atliekos

 

 

 

13.11

Betono ir plytų atliekos

 

 

 

13.12

Asbesto atliekos

 

 

 

13.13

Smaluotos (asfaltuotos) kelių dangų atliekos

 

 

 

13.14

Mišrios griovimo darbų atliekos

 

 

13.2

Natūralių gamtinių medžiagų atliekos

 

 

 

13.21

Smėlio ir žvyro atliekos

 

 

 

13.22

Mineralinis dumblas

 

 

13.3

Deginimo atliekos

 

 

 

13.31

Pramoninių išmetamųjų dujų valymo atliekos

 

 

 

13.32

Deginimo šlakai ir pelenai

 

 

 

13.33

Šlakai ir pelenai, turintys daug geležies

 

 

13.4

Įvairios mineralinės atliekos

 

 

 

13.41

Dirbtinių mineralų atliekos

 

 

 

13.42

Ugniai atsparių medžiagų atliekos

 

14

SUKIETINTOS IR SUSTIKLINTOS ATLIEKOS

 

 

14.1

Sukietintos atliekos

 

 

 

14.10

Sukietintos atliekos

 

 

14.2

Sustiklintos atliekos

 

 

 

14.20

Sustiklintos atliekos

 

______________

 

13 PRIEDAS

 

VALSTYBINĖS ATLIEKŲ APSKAITOS ATASKAITOS FORMA

 

 

                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

 

          VALSTYBINĖS ATLIEKŲ APSKAITOS ATASKAITA

                                            _____________ m.

 

Įmonės pateikia Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams iki sausio 25 d.

 

 

 

               Metinė ataskaita

 

               Kodas 0644006

 

 

SUDERINTA

PATVIRTINTA

Statistikos departamento prie

Lietuvos Respublikos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

aplinkos ministro

1999 m. birželio 28 d. raštu Nr. 323-03-39

1999 07 14 įsakymu Nr. 217

 

Įmonės pavadinimas __________________________________________________________

 

Adresas ____________________________________________________________________

 

Telefonas___________________ Faksas____________________________

 

Kodas Atliekų tvarkymo įmonių registre ________________________

 

Kodas Valstybiniame įmonių rejestre _________________________

 

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė ________________ Pareigos ____________________

 

Telefonas ______________ Faksas____________________

 

 

ATLIEKŲ TVARKYMAS 200_ m.

 

Šaltinis

Atliekos

Kiekis, t

Tvarkymo metodas

Geogr. kodas

Pram. kodas

Pavadinimas

Stat kodas

Sąrašo kodas

Pavadinimas

Metų pradžioje

Gautas

Sutvarkytas

Kodas

Pavadinimas

 

 

 

 

 

 

Tvirtinu: ________________________________ 200_ m._______ d.                          A. V.

            (įmonės vadovas: vardas, pavardė, parašas)

 

Priėmė:

Valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius __________________________ 200_ m. _____ d.

                                                                            (vardas, pavardė, parašas)

______________


Atliekų tvarkymo ataskaitos pildymas

 

Šaltinis

Atliekų susidarymo šaltinis

 

geogr. kodas

Atliekų geografinės kilmės kodas (10 priedas)

 

pram. kodas

Atliekų pramoninės kilmės kodas (11 priedas)

 

pavadinimas

Jei atliekos susidarė vienoje įmonėje, nurodoma konkreti įmonė, jei jos susidarė keliose įmonėse, nurodoma įmonių grupė, pvz., metalo apdirbimo įmonės. Jei atliekos surinktos iš gyventojų ar smulkių įmonių, nurodoma teritorija (miestas, rajonas), kurioje jos buvo surinktos.

Atliekos

Tvarkomų atliekų kodai ir pavadinimas

 

stat. kodas

Atliekų statistinės klasifikacijos keturių skaitmenų kodas (12 priedas)

 

sąrašo kodas

Atliekų sąrašo šešių skaitmenų atliekų kodas (2 priedas) (tik pavojingų atliekų)

 

pavadinimas

Atliekų pavadinimas, kuo tiksliau nusakantis atliekų prigimtį ir sudėtį. Pavadinimas šioje grafoje gali pakartoti Atliekų sąrašo ar statistinės klasifikacijos pavadinimą tik tada, jei jis pakankamai gerai charakterizuoja atliekas. Ataskaitoje negalima vartoti tokių pavadinimų, kaip „kitaip neapibūdintos atliekos“.

Kiekis

Atliekų kiekis tonomis

 

metų pradžioje

Ataskaitinių metų pradžioje įmonėje sukauptas atliekų kiekis

 

gautas

Per ataskaitinius metus gautas atliekų kiekis

 

sutvarkytas

Per ataskaitinius metus panaudotas, pašalintas arba eksportuotas atliekų kiekis

Tvarkymo

Tvarkymo metodo kodas ir pavadinimas (8 priedas) arba valstybės, į kurią buvo eksportuotos

metodas

atliekos, kodas ir pavadinimas (10 priedas)

 

______________

 

14 PRIEDAS

 

PAVOJINGŲ ATLIEKŲ ŽENKLINIMO ETIKETĖS FORMA

 

Pavojingųjų medžiagų ženklo vieta*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PAVOJINGOS ATLIEKOS

____________________________

____________________________

                   pavojingų atliekų pavadinimas

Gamintojas____________________

_____________________________

Adresas ______________________

_____________________________

Telefonas _____________________

 

 

 

 

 

             Pavojingųjų medžiagų ženklo vieta*

 

 

 

 

*Pavojingųjų medžiagų ženklas parenkamas pagal Lietuvos standarto LST 1483:1997 „Pavojingųjų medžiagų ženklai“ reikalavimus.

______________

 

15 PRIEDAS

 

PAVOJINGŲ ATLIEKŲ LYDRAŠTIS

 

Priedas prie krovinio važtaraščio (serija _____ Nr. ________________)

 

Pavojingų atliekų charakteristika

 

Kodas

Pavadinimas

Pavojingos savybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Atliekų kodas ir pavadinimas nurodomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2-ąjį priedą, o pavojingos savybės – pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3-iąjį priedą.

 

Siuntėjo pareiškimas:

Pareiškiu, kad šiame lydraštyje nurodytos pavojingos atliekos yra siunčiamos į naudojimo (šalinimo) įmonę, su kuria sudaryta sutartis ir kuri pranešė, kad priims siunčiamas atliekas.

 

 

Data                                             Vardas, pavardė                                           Parašas

______________