Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 18 D. NUTARIMO NR. 916 „DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. vasario 20 d. Nr. 170

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 (Žin., 2012, Nr. 88-4609, Nr. 143-7386, Nr. 150-7692), 141 punktu:

„141. Prie Aprašo 7.1 punkte nurodytų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo sąnaudų priskiriamos ir Energetikos ministerijos paskirtos elektros energetikos įmonės arba visuomeninio tiekėjo, elektros energijos gamintojo pageidavimu privalomai superkančio atsinaujinančius energijos išteklius naudojant pagamintą elektros energiją, sąnaudos, atsirandančios superkant ir parduodant atsinaujinančius energijos išteklius naudojant pagamintą elektros energiją (įskaitant ir šios elektros energijos prekybos balansavimo sąnaudas). Energetikos ministerijos paskirtai elektros energetikos įmonei arba visuomeniniam tiekėjui kompensuojama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšomis pagal Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos apraše nustatytą tvarką ir sąlygas.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                    ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                      JAROSLAV NEVEROVIČ