LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL SLAUGOS PASLAUGŲ AMBULATORINĖSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IR NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. vasario 24 d. Nr. V-137

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5626; 2008, Nr. 59-2266), 26.3 punktą ir jį išdėstau taip:

„26.3. TLK iki einamojo mėnesio 12 d. apskaičiuoja ataskaitinio laikotarpio slaugos paslaugų namuose balo vertę, 1/3 einamajam ketvirčiui slaugos paslaugoms namuose apmokėti skirtos sumos dalydama iš 26.2 punkte nustatytos sumos, už kurią buvo suteiktos šios paslaugos. Ataskaitinio laikotarpio balo vertė negali būti didesnė nei 1 litas.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas taikomas atsiskaitant už paslaugas, suteiktas nuo 2009 m. vasario 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS