LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MOKINIŲ PAŽINTINEI VEIKLAI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. spalio 2 d. Nr. ISAK-1934

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1332 „Dėl bazinio moksleivio krepšelio 2007 metų koeficiento nustatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos priemonių įgyvendinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 144-5476) 3.4 punktą,

tvirtinu Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo metodines rekomendacijas (pridedama).

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ                                                            ROMA ŽAKAITIENĖ


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2007 m. spalio 2 d. įsakymu

Nr. ISAK-1934

 

MOKINIŲ PAŽINTINEI VEIKLAI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo metodinės rekomendacijos (toliau vadinama Rekomendacijos) yra skiriamos bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų steigėjams ir bendrąjį lavinimą teikiančioms mokykloms (toliau vadinama mokyklos), siekiant užtikrinti tikslingą ir racionalų lėšų, skirtų pažintinei veiklai, panaudojimą.

2. Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų dydį nustato Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 (Žin., 2001, Nr. 57-2040; 2002, Nr. 119-5339).

3. Rekomendacijos atitinka Ilgalaikę pilietinio ir tautinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. X-818 (Žin., 2006, Nr. 102-3939), Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatų įgyvendinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 82 (Žin., 2005, Nr. 12-391).

4. Šiose Rekomendacijose vartojamos sąvokos:

Pažintinė veikla – viena iš neformaliojo vaikų švietimo formų, skirta skatinti vaikų ir jaunimo tautinį, pilietinį ir kultūrinį ugdymą.

Pažintinis objektas – turintis sociokultūrinę ar meninę vertę objektas.

Mokyklos pažintinės veiklos lėšos – konkrečios mokyklos mokinio krepšelio pažintinei veiklai skirtų lėšų dalis.

 

II. PAŽINTINĖS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI

 

5. Pažintinės veiklos tikslas – padėti suvokti savo tautos istorijos, kultūros, gamtos savitumą, puoselėti ir išlaikyti tautinę savimonę.

6. Organizuojant pažintinę veiklą, keliami šie uždaviniai:

6.1. ugdyti kompetencijas, padėsiančias vaikui formuotis ir išlaikyti tautinę savimonę;

6.2. skatinti naujas pažinimo formas ir metodus;

6.3. skatinti pažinti savo gyvenamąją vietovę, regioną, šalį.

7. Organizuojant pažintinę veiklą, laikomasi šių principų:

7.1. aktualumo – veikla atitinka pažintinį objektą lankančių vaikų kultūrinę ir socialinę patirtį;

7.2. demokratiškumo – mokyklos bendruomenė identifikuoja poreikius ir nustato prioritetus.

7.3. prieinamumo – veikla prieinama visiems vaikams nepriklausomai nuo jų mokymosi galimybių pasiekimų ir socialinės padėties;

7.4. visuotinumo – lėšos pažintinei veiklai yra skiriamos kiekvienam vaikui, besimokančiam pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

 

III. PAŽINTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

8. Pažintinė veikla organizuojama išnaudojant teritorijos, kurioje yra mokykla, teikiamas galimybes, palaipsniui pereinant prie savivaldybės, apskrities ar šalies pažintinių objektų.

9. Valstybinių ir savivaldybių mokyklų – biudžetinių įstaigų – steigėjas (kitų mokyklų – dalyvių susirinkimas (savininkas), vadovaudamasis šiomis Rekomendacijomis, nustato Mokyklos pažintinės veiklos lėšų naudojimo tvarką.

10. Lėšos, skirtos mokinių pažintinei veiklai, naudojamos apmokėti už:

10.1. mokinių dalyvavimą kitų švietimo teikėjų organizuojamose pažintinėse edukacinėse programose ir projektuose;

10.2. bilietus į pažintinius objektus;

10.3. mokinių ir juos lydinčių asmenų kelionės (transporto) į pažintinius objektus išlaidas;

10.4. gido paslaugas;

11. Rekomenduojami tokie pažintiniai objektai kaip muziejai, istorijos, gamtos, geografijos, kultūros paminklai ir šios veiklos formos: ekskursijos, išvykos, kraštotyrinė veikla, vaikų turizmo renginiai pažintiniais tikslais ir pan.

12. Lėšų negalima naudoti:

12.1. kelionių j užsienį ir su jomis susijusioms išlaidoms apmokėti;

12.2. mokytojo darbo apmokėjimui už organizuojamą pažintinę veiklą;

12.3. mokinių išvykų į olimpiadas, konkursus, sporto varžybas ir pan. apmokėjimui;

12.4. pramoginių renginių lankymo ir organizavimo išlaidoms apmokėti;

12.5. projektų, programų parengimo išlaidoms apmokėti;

12.6. mokinių poilsio organizavimui.

13. Mokyklos vadovas, suderinęs su steigėju, pažintinei veiklai gali panaudoti ir kitas sutaupytas mokinio krepšelio lėšas.

14. Siekdama pažintinės veiklos kokybės, veiksmingumo didinimo, paslaugų savikainos mažinimo, mokykla gali sudaryti bendradarbiavimo sutartis dėl pažintinės veiklos organizavimo su neformaliojo švietimo, kultūros ir kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Pažintinei veiklai finansuoti gali būti naudojamos rėmėjų, tėvų ir kitos lėšos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________