LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2012 m. gruodžio 12 d. Nr. 1-268

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 (Žin., 2012, Nr. 2-58):

1.1. įrašau 261 punkte vietoje žodžių „OL trasoje miškų ir želdinių proskynų iškirsti nebūtina. Tokiu atveju“ žodžius „Parkuose, draustiniuose, žaliosiose zonose aplink miestelius ir kaimus nutiestų OL trasų proskynų plotis turi būti toks, kad atstumai nuo laidų, kai jie labiausiai atlenkti, iki medžių vainiko būtų ne mažesni kaip 1,5 m. Miestuose, gyvenvietėse, sodybose ir soduose nutiestų OL trasų želdinių proskynų iškirsti nebūtina, o“;

1.2. išbraukiu 387.4 punkte žodžius „žaliuosius“ ir po žodžių „atstumas nuo“ įrašau žodžius „labiausiai atlenktų“;

1.3. įrašau 388 punkte vietoj žodžių „3 m“ įrašau žodžius „9 m“.

2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu nustatyti reikalavimai privalo būti įgyvendinti naujų OL ir OKL įrengimo metu arba OL ir OKL remonto teisės aktų nustatyta tvarka metu.

 

 

 

L. e. energetikos ministro pareigas                             Arvydas Sekmokas