Lietuvos Respublikos Vyriausybės

n u t a r i m a s

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 m. BIRŽELIO 14 d. NUTARIMO Nr. 583 „DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. lapkričio 5 d. Nr. 1009

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 68-2510; 2009, Nr. 27-1053):

1.1. Išbraukti 36 punkte žodžius „namuose ar laikino gyvenimo namuose (pvz., nakvynės namuose, krizių centruose ir kitur)“.

1.2. Išdėstyti 46 punktą taip:

46. Asmenys, laikinai teisės aktų nustatyta tvarka išvykę iš ilgalaikę socialinę globą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, už išvykimo laiką nuo ketvirtos išvykimo paros moka 30 procentų jiems nustatyto mokėjimo dydžio. Už tris pirmąsias išvykimo paras (įskaitant ir tuos atvejus, kai išvykstama trumpiau kaip 3 paroms) mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nemažinamas.“

1.3. Išdėstyti 96 punktą taip:

96. Turto vertės normatyvui nustatyti taikomos kiekvienų metų vasario 1 d., gegužės 1 d., rugpjūčio 1 d. ir lapkričio 1 d. valstybės įmonės Registrų centro nustatomos ir Teisės aktų registre skelbiamos vidutinės nekilnojamojo turto rinkos vertės Lietuvos miestuose ir savivaldybių centruose, kitose savivaldybių teritorijose piniginei socialinei paramai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims gauti.“

2. Nustatyti, kad asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka laikinai išvykusiam iš ilgalaikę socialinę globą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos iki šio nutarimo įsigaliojimo, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis visam asmens laikino išvykimo laikotarpiui nustatomas pagal iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusio Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo nuostatas.

3. Šis nutarimas įsigalioja 2014 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                    Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė     Algimanta Pabedinskienė