LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 1.01.01:2005 „PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ RENGIMO TAISYKLĖS“ IR PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 18 d. Nr. ĮV-151

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 2 straipsnio 23 ir 25 dalimis, 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 1.01.01:2005 „Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės“;

1.2. Paveldo tvarkybos reglamentų sąrašą.

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m. birželio 6 d. įsakymą Nr. ĮV-209 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbų paveldo apsaugos technologijų techninio normavimo reglamentų rengimo tvarkos ir Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbų paveldo apsaugos technologijų techninio normavimo reglamentų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 77-3547).

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                           VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 1.01.01:2005 PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ RENGIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 1.01.01.2005 „Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės“ (toliau – Taisyklės) nustato privalomųjų tvarkybos norminių dokumentų paveldo tvarkybos reglamentų sistemą, žymėjimą, rengimo, tvirtinimo ir skelbimo taisykles, įforminimą ir peržiūrą.

2. Paveldo tvarkybos reglamentuose išdėstomi reikalavimai nustato nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomųjų paveldosaugos darbų planavimą, projektavimą, vykdymą ir su tvarkyba susijusių procedūrų atlikimą, užtikrinant nekilnojamojo kultūros paveldo autentiškumo išsaugojimą.

3. Paveldo tvarkybos reglamentuose nustatyti reikalavimai privalomi visiems viešojo administravimo subjektams ir fiziniams bei juridiniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571).

4. Paveldo tvarkybos reglamentais vadovaujamasi atliekant nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Normatyviniais statybos techniniais dokumentais vadovaujamasi atliekant tvarkomuosius statybos darbus nekilnojamojo kultūros paveldo statiniuose ir jų teritorijose. Paveldo tvarkybos reglamentais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais vadovaujamasi atliekant tvarkomuosius paveldosaugos ir statybos darbus nekilnojamojo kultūros paveldo statiniuose ir jų teritorijose.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ SISTEMA IR ŽYMĖJIMAS

 

6. Paveldo tvarkybos reglamentų sistemą sudaro normavimo sritys, normuojami objektai ir konkretūs paveldo tvarkybos reglamentai. Normavimo sritys, normuojami objektai ir konkretūs paveldo tvarkybos reglamentai yra indeksuojami.

7. Paveldo tvarkybos reglamentų normavimo sritys yra:

7.1. reikalavimų paveldo tvarkybos reglamentų sistemai, žymėjimui, rengimui, tvirtinimui ir skelbimui nustatymas;

7.2. reikalavimų nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos konkrečių darbų vykdymui nustatymas;

7.3. reikalavimų su nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba susijusioms procedūroms atlikti nustatymas;

7.4. nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų medžiagų, mechanizmų, dokumentacijos rengimo ir darbo sąnaudų bei žalos ir nuostolių atlyginimo normatyvų nustatymas.

8. Paveldo tvarkybos reglamentų normavimo sritys, normuojami objektai ir jų indeksai pateikiami Taisyklių priede.

9. Paveldo tvarkybos reglamentai žymimi trijų didžiųjų raidžių (po jų tarpelis) ir devynių skaitmenų ženklu PTR X. XX. XX:XXXX (kur X – tam tikras skaitmuo) šia tvarka:

9.1. pirmasis skaitmuo – paveldo tvarkybos reglamento normavimo srities indeksas;

9.2. antrasis ir trečiasis skaitmenys – paveldo tvarkybos reglamento normuojamo objekto indeksas;

9.3. ketvirtasis ir penktasis skaitmenys – konkretaus paveldo tvarkybos reglamento indeksas;

9.4. šeštasis, septintasis, aštuntasis ir devintasis skaitmenys – konkretaus paveldo tvarkybos reglamento patvirtinimo metai.

 

III. PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ RENGIMAS, TVIRTINIMAS IR SKELBIMAS

 

10. Paveldo tvarkybos reglamentų projektus rengia ir pateikia juos tvirtinti Kultūros ministerijai Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas).

11. Departamentas parengtą paveldo tvarkybos reglamento projektą pateikia įvertinti atitinkamos srities Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka atestuotiems specialistams. Įvertintas paveldo tvarkybos reglamento projektas Kultūros ministerijai pateikiamas kartu su nemažiau kaip 3 atestuotų specialistų išvada.

12. Paveldo tvarkybos reglamentų rengimas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis. Šiems darbams atlikti reikalingos lėšos numatomos Departamento vykdomose programose. Konkretus paveldo tvarkybos reglamentas rengiamas Departamento direktoriaus įsakymu.

13. Paveldo tvarkybos reglamentus tvirtina kultūros ministras.

14. Kultūros ministro įsakymai dėl paveldo tvarkybos reglamentų patvirtinimo ir paveldo tvarkybos reglamentai skelbiami „Valstybės žiniose“ ir Departamento interneto tinklapyje.

 

IV. PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ ĮFORMINIMAS

 

15. Paveldo tvarkybos reglamentai įforminami A4 (210 x 297 mm) formato popieriaus lapuose. Spausdinama tik vienoje lapo pusėje. Lapo dešinėje pusėje nurodoma jo tvirtinimo žyma, žemiau – išilginiu centruotu būdu, didžiosiomis paryškintomis raidėmis rašoma „PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS“, po tarpo nurodomas paveldo tvarkybos reglamento žymėjimas bei kitoje eilutėje ar kitose eilutėse – konkretaus paveldo tvarkybos reglamento pavadinimas.

16. Paveldo tvarkybos reglamentų turinys skirstomas skyriais, kurių pavadinimai rašomi didžiosiomis paryškintomis raidėmis ir numeruojami romėniškais skaitmenimis.

17. Paveldo tvarkybos reglamentus sudaro šie skyriai:

17.1. „BENDROSIOS NUOSTATOS“;

17.2. „PAGRINDINĖS SĄVOKOS“;

17.3. reikalavimų skyriaus (skyrių) pavadinimas (pavadinimai). Šis skyrius gali būti skirstomas į skirsnius;

17.4. „BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

18. Skyriuje „BENDROSIOS NUOSTATOS“ nurodomas paveldo tvarkybos reglamento objektas ir taikymo sritis.

Skyriuje „PAGRINDINĖS SĄVOKOS“ pateikiamos tekste vartojamos sąvokos, kurių reikšmė nėra išaiškinta įstatymuose ar kituose teisės aktuose arba kurios gali turėti kelias skirtingas reikšmes. Sąvokos paryškinamos.

Reikalavimų skyriuje nurodomi reikalavimai nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybai, charakteristikos, nuorodos į kituose dokumentuose išdėstytus reikalavimus ir kt.

19. Skyriuje „BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“ nustatoma paveldo tvarkybos reglamento reikalavimų vykdytojų atsakomybė, ginčų tarp šio reglamento reikalavimų vykdytojų sprendimo tvarka ir kt.

20. Skyrius sudaro punktai, jų pastraipos ir punktų papunkčiai. Punktai žymimi arabiškais skaitmenimis ir numeruojami iš eilės. Po skaitmenimis dedamas taškas. Punktų pastraipos nenumeruojamos. Punktų papunkčiai žymimi arabiškais skaitmenimis ir turi pradinį punkto bei savo eilės numerį. Skyrių punktų numeracija yra ištisinė.

21. Paveldo tvarkybos reglamento turinio pabaiga žymima horizontaliu brūkšniu, kuris brėžiamas po tekstu, ties jo viduriu.

22. Paveldo tvarkybos reglamentai gali turėti priedus. Jei paveldo tvarkybos reglamentas turi daugiau negu vieną priedą, jie numeruojami iš eilės. Priedo viršutinės paraštės dešinėje pusėje rašoma: paveldo tvarkybos reglamento, kuriam priklauso priedas, žymėjimas, priedo eilės numeris ir žodis „priedas“. Tekstas išdėstomas kampiniu vėliaviniu būdu, žodis „priedas“ kartu su eilės numeriu rašomas iš naujos eilutės. Priedo pavadinimas rašomas lapo viduryje didžiosiomis paryškintomis raidėmis ir atskiriamas nuo žodžio „priedas“ ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.

23. Departamentas, esant reikalui, pagal Departamento visiems paveldo tvarkybos reglamentams nustatytus vienodus leidybos reikalavimus išleidžia paveldo tvarkybos reglamentą atskiru leidiniu.

 

V. PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ PERŽIŪRA

 

24. Paveldo tvarkybos reglamentus Departamentas peržiūri ne rečiau kaip kas 5 metai nuo jų įsigaliojimo dienos.

25. Peržiūros metu nustatoma, ar paveldo tvarkybos reglamentą reikia:

25.1. palikti galioti;

25.2. pakeisti;

25.3. pripažinti netekusiu galios.

26. Departamentas, atlikęs peržiūrą ir nustatęs, kad:

26.1. reglamentas atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus, teikia apie tai Kultūros ministerijai išvadą;

26.2. reglamentas neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų ir jis turi būti keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios, teikia Kultūros ministerijai reikalingų įsakymų projektus.

27. Paveldo tvarkybos reglamento keitimui taikoma Taisyklių 10-14 punktuose nustatyta tvarka.

28. Jei paveldo tvarkybos reglamente pakeičiama daugiau kaip pusė jo punktų, tokio reglamento žymėjime pakeičiami metai.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Ginčai dėl Taisyklėse nustatytų reikalavimų sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

______________


 

PTR 1.01.01:2005

priedas

 

Paveldo tvarkybos reglamentų normavimo sritys, normuojami objektai ir jų indeksai

 

Paveldo tvarkybos reglamentų normavimo sritys

Normavimo sričių indeksai

Paveldo tvarkybos reglamentų normuojami objektai

Normuojamų objektų indeksai

1

2

3

4

Reikalavimų paveldo tvarkybos reglamentų sistemai sudaryti, žymėti, rengti, tvirtinti ir skelbti nustatymas

1

Paveldo tvarkybos reglamentų sistema, žymėjimas, rengimas, tvirtinimas ir skelbimas

01

Reikalavimų nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomiesiems paveldosaugos darbams vykdyti nustatymas

2

Gruntai

01

Akmens mūras ir natūralus akmuo

02

Plytų mūras

03

Betono konstrukcijos

04

Medinės konstrukcijos

05

Medžio apdaila ir stalių gaminiai

06

Molio konstrukcijos

07

Metalo gaminiai ir metalo konstrukcijos

08

Dekoratyvinės dangos, dekoratyvinis tinkas, tinkuoti, dažyti paviršiai

09

Sienų tapyba

10

Stiuko ir gipso lipdyba. Dirbtinis marmuras

11

Keramikos gaminiai ir konstrukcijos

12

Stiklo gaminiai

13

Stogų dangos

14

Urbanistinės struktūros

15

Teritorijų elementai

16

Archeologinis paveldas

17

Reikalavimų su nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomaisiais paveldosaugos darbais susijusioms procedūroms atlikti nustatymas

3

Darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtinų ardomųjų tyrimų nustatymas

01

Sąlygų projektavimui ir planavimui išdavimas

02

Paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas

03

Leidimų darbams atlikti išdavimas

04

Darbų priėmimas (tinkamo naudoti pripažinimas)

05

Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų mechanizmų, dokumentacijos rengimo ir darbo sąnaudų normatyvų nustatymas

4

Darbų medžiagų, mechanizmų, dokumentacijos rengimo ir darbo sąnaudų normatyvai

01

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Paveldo tvarkybos reglamentų normavimo sritys

Normavimo sričių indeksai

Paveldo tvarkybos reglamentų normuojami objektai

Normuojamų objektų indeksai

Paveldo tvarkybos reglamentų pavadinimai

Paveldo tvarkybos reglamentų žymėjimas

1

2

3

4

5

6

7

1.

Reikalavimų paveldo tvarkybos reglamentų sistemai sudaryti, žymėti, rengti, tvirtinti ir skelbti nustatymas

1

Paveldo tvarkybos reglamentų sistema, žymėjimas, rengimas, tvirtinimas ir skelbimas

01

Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo tvarka

PTR 1.01. 01:2005

2

Reikalavimų nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomiesiems paveldosaugos darbams vykdyti nustatymas

2

Gruntai

01

Gruntai. Bendrieji reikalavimai

PTR2.01. 01:XXXX

3.

Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas

PTR2.01. 02:XXXX

4.

Giluminio vandens lygio reguliavimas

PTR 2.01. 03:XXXX

5.

Akmens mūras ir natūralus akmuo

02

Akmens mūras ir natūralus akmuo. Bendrieji reikalavimai

PTR2.02. 01:XXXX

6.

Akmens mūras ir natūralus akmuo. Istorinis mūras ir konstrukcijos

PTR2.02. 02:XXXX

7.

Akmens mūro ir natūralaus akmens tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR2.02. 03:XXXX

8.

Akmens mūro ir natūralaus akmens sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis

PTR2.02. 04:XXXX

9.

Plytų mūras

03

Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai

PTR2.03. 01:XXXX

10.

Istorinis plytų mūras ir konstrukcijos

PTR2.03. 02:XXXX

11.

Plytų mūro tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR 2.03. 03:XXXX

12.

Plytų mūro sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis

PTR2.03. 04:XXXX

13.

Betono konstrukcijos

04

Betono konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai

PTR 2.04. 01:XXXX

14.

 

Istorinės betono konstrukcijos

PTR2.04. 02:XXXX

15.

 

Betono konstrukcijų tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR 2.04. 03:XXXX

16.

 

Betono konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis

PTR2.04. 04:XXXX

17.

Medinės konstrukcijos

05

Medinės konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai

PTR 2.05. 01:XXXX

18.

Istorinės medinės konstrukcijos

PTR2.05. 02:XXXX

19.

Medinių konstrukcijų tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR2.05. 03:XXXX

20.

Medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis

PTR 2.05. 04:XXXX

21.

Medžio apdaila ir stalių gaminiai

06

Medžio apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji reikalavimai

PTR2.06. 01:XXXX

22.

Istorinė medžio apdaila ir stalių gaminiai

PTR2.06. 02:XXXX

23.

Medžio apdailos ir stalių gaminių tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR2.06. 03:XXXX

24.

Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis

PTR2.06. 04:XXXX

25.

Molio konstrukcijos

07

Molio konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai

PTR 2.07. 01:XXXX

26.

Istorinės molio konstrukcijos

PTR2.07. 02:XXXX

27.

Molio konstrukcijų tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR 2.07. 03:XXXX

28.

Molio konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis

PTR2.07. 04:XXXX

29.

Metalo gaminiai ir metalo konstrukcijos

08

Metalo gaminiai ir metalo konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai

PTR 2.08. 01:XXXX

30.

Istoriniai metalo gaminiai ir metalo konstrukcijos

PTR2.08. 02:XXXX

31.

Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR 2.08. 03:XXXX

32.

Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis

PTR2.08. 04:XXXX

33.

Dekoratyvinės dangos, dekoratyvinis tinkas, tinkuoti, dažyti paviršiai

09

Fasadų dekoratyvinės dangos, dekoratyvinis tinkas, tinkuoti, dažyti paviršiai. Bendrieji reikalavimai

PTR 2.09. 01:XXXX

34.

Interjerų dekoratyvinės dangos, dekoratyvinis tinkas, tinkuoti, dažyti paviršiai. Bendrieji reikalavimai

PTR 2.09. 02:XXXX

35.

Istorinės dekoratyvinės dangos, dekoratyvinis tinkas, tinkuoti, dažyti paviršiai

PTR 2.09. 03:XXXX

36.

Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR2.09. 04:XXXX

37.

Interjerų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR 2.09. 05:XXXX

38.

Sienų tapyba

10

Sienų tapyba. Bendrieji reikalavimai

PTR2.10. 01:XXXX

39.

Istorinė sienų tapyba

PTR 2.10. 02:XXXX

40.

Sienų tapybos tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR 2.10. 03:XXXX

41.

Sienų tapybos sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis

PTR2.10. 04:XXXX

42.

Stiuko ir gipso lipdyba. Dirbtinis marmuras

11

Stiuko ir gipso lipdyba. Dirbtinis marmuras. Bendrieji reikalavimai

PTR 2.11. 01:XXXX

43.

Istorinis stiukas, gipso lipdyba, dirbtinis marmuras

PTR2.11. 02:XXXX

44.

Stiuko ir gipso lipdybos, dirbtinio marmuro tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR 2.11. 03:XXXX

45.

Stiuko ir gipso lipdybos, dirbtinio marmuro sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis

PTR2.11. 04:XXXX

46.

Keramikos gaminiai ir konstrukcijos

12

Keramikos gaminiai ir konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai

PTR2.12. 01:XXXX

47.

Istoriniai keramikos gaminiai ir konstrukcijos

PTR2.12. 02:XXXX

48.

Keramikos gaminių ir konstrukcijų tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR 2.12. 03:XXXX

49.

Keramikos gaminių ir konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis

PTR2.12. 04:XXXX

50.

Stiklo gaminiai

13

Stiklo gaminiai. Bendrieji reikalavimai

PTR2.13. 01:XXXX

51.

Istoriniai stiklo gaminiai

PTR2.13. 02:XXXX

52.

Stiklo gaminių tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR 2.13. 03:XXXX

53.

Stogų dangos

14

Stogų dangos. Bendrieji reikalavimai

PTR2.14. 01:XXXX

54.

Istorinės stogų dangos

PTR2.14. 02:XXXX

55.

Čerpių ir skalūno dangų tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR2.14. 03:XXXX

56.

Metalo dangų tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR2.14. 04:XXXX

57.

Medžio dangų tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR2.14. 05:XXXX

58.

Nendrių ir šiaudų dangų tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR2.14. 06:XXXX

59.

Bituminių dangų tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR2.14. 07:XXXX

60.

Urbanistinės struktūros

15

Urbanistinės struktūros. Bendrieji reikalavimai

PTR2.15. 01:XXXX

61.

Istorinės urbanistinės struktūros

PTR 2.15. 02:XXXX

62.

Urbanistinių struktūrų tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR2.15. 03:XXXX

63.

Teritorijų elementai

16

Teritorijų elementai. Bendrieji reikalavimai

PTR2.16. 01:XXXX

64.

Istoriniai teritorijų elementai

PTR2.16. 02:XXXX

65.

Dangų tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR 2.16. 03:XXXX

66.

Gerbūvio elementų tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR2.16. 04:XXXX

67.

Želdinių ir želdynų tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR2.16. 05:XXXX

68.

Gamtinio ir dirbtinio reljefo tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR2.16. 06:XXXX

69.

Natūralių ir dirbtinių vandens telkinių, krantinių, įrenginių ir įrangos elementų tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR2.16. 07:XXXX

70.

Archeologinis paveldas

17

Archeologinis paveldas. Bendrieji reikalavimai

PTR2.17. 01:XXXX

71.

Archeologinio paveldo tvarkomieji paveldosaugos darbai

PTR2.17. 02:XXXX

72.

Reikalavimų su nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomaisiais paveldosaugos darbais susijusioms procedūroms atlikti nustatymas

3

Darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtinų ardomųjų tyrimų nustatymas

01

Tvarkytos darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtini ardomieji tyrimai

PTR3.01. 01:2005

73.

Sąlygų projektavimui ir planavimui išdavimas

02

Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinieji apsaugos reglamentai) išdavimo taisyklės

PTR 3.02. 01:2005

74.

Paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas

03

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės

PTR 3.03. 01:2005

75.

Leidimų darbams atlikti išdavimas

04

Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės

PTR 3.04. 01:2005

76.

Darbų priėmimas (tinkamo naudoti pripažinimas)

05

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės

PTR 3.05. 01:2005

77.

Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų, dokumentacijos rengimo ir darbo sąnaudų normatyvų nustatymas

4

Darbų medžiagų, mechanizmų, dokumentacijos rengimo ir darbo sąnaudų normatyvai

01

Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai

PTR4.01. 01:XXXX

78.

Žemės tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR4.01. 02:XXXX

79.

Natūralaus akmens konstrukcijų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR4.01. 03:XXXX

80.

Pamatų, lauko akmenų sienų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR4.01. 04:XXXX

81.

Mūro tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR4.01. 05:XXXX

82.

Medžio konstrukcijų ir gaminių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR4.01. 06:XXXX

83.

Vertingų medžio rūšių gaminių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR4.01. 07:XXXX

84.

Parketo grindų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR4.01. 08:XXXX

85.

Keraminių koklių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR4.01. 09:XXXX

86.

Metalo dirbinių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01. 10:XXXX

87.

Metalo konstrukcijų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01. 11:XXXX

88.

Tinko tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR 4.01. 12:XXXX

89.

Dažymo tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR4.01. 13:XXXX

90.

Dirbtinio marmuro tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR4.01. 14:XXXX

91.

Sgrafito tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR4.01. 15:XXXX

92.

Ornamentinio skulptūrinio dekoro iš stiuko tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR4.01. 16:XXXX

93.

Lipdybos tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR4.01. 17:XXXX

94.

Drožybos tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR4.01. 18:XXXX

95.

Skulptūros polichromijos tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR4.01. 19:XXXX

96.

Monumentaliosios sieninės tapybos tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR4.01. 20:XXXX

97.

Auksavimo tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR4.01. 21:XXXX

98.

Inkrustuotų paviršių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR4.01. 22:XXXX

99.

Vitražo tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR4.01. 23:XXXX

100.

Vargonų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR4.01. 24:XXXX

101.

Stogų dangos tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai

PTR4.01. 25:XXXX

______________