LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 40 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. sausio 21 d. Nr. IX-1300

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 35-1271)

 

1 straipsnis. 40 straipsnio 1 dalies papildymas 24 punktu

Papildyti 40 straipsnio 1 dalį 24 punktu:

24) siuntmenos, kurių muitinė vertė neviršija 75 litų ir kuriose nėra etilo alkoholio, alkoholinių gėrimų, apdoroto tabako ir etilo alkoholio turinčių skystų parfumerijos, kosmetikos, tualetinių preparatų.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________