LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL GRETUTINĖS KRYPTIES STUDIJŲ VYKDYMO IR DVIGUBO KVALIFIKACINIO LAIPSNIO TEIKIMO TŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ, KURIOSE NEVYKDOMOS AKREDITUOTOS STUDIJŲ PROGRAMOS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. kovo 29 d. Nr. V-528

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-501 „Dėl Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 44-2139) 2.3 punktą,

tvirtinu Gretutinės krypties studijų vykdymo ir dvigubo kvalifikacinio laipsnio teikimo tų studijų krypčių, kuriose nevykdomos akredituotos studijų programos, tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2011 m. kovo 29 d.

įsakymu Nr. V-528

 

GRETUTINĖS KRYPTIES STUDIJŲ VYKDYMO IR DVIGUBO KVALIFIKACINIO LAIPSNIO TEIKIMO TŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ, KURIOSE NEVYKDOMOS AKREDITUOTOS LAIPSNĮ SUTEIKIANČIŲ PIRMOSIOS PAKOPOS AR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ PROGRAMOS, TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis aprašas nustato gretutinės krypties studijų vykdymo ir dvigubo kvalifikacinio laipsnio teikimo reikalavimus, kai aukštoji mokykla nevykdo akredituotų laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų programų (toliau – akredituotos studijų programos, akredituota studijų programa) studijų kryptyje (šakoje), kurioje ketina vykdyti gretutinės krypties (šakos) studijas (toliau – gretutinės krypties studijos).

2. Aukštoji mokykla gali vykdyti gretutinės krypties studijas gavusi teigiamą Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centras) sprendimą šio aprašo 6 punkte nustatyta tvarka, kai:

2.1. universitetas ketina vykdyti gretutinės krypties studijas kryptyje, kurioje nevykdo akredituotų studijų programų, tačiau vykdo akredituotas studijų programas toje pačioje studijų krypčių grupėje;

2.2. universitetas ketina vykdyti gretutinės krypties studijas krypčių grupėje, kurioje nevykdo akredituotų studijų programų, tačiau yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį su kitu universitetu, kuriame vykdoma akredituota tos krypties studijų programa, dėl bendrai organizuojamų gretutinės krypties studijų;

2.3. kolegija ketina vykdyti gretutinės krypties studijas verslo ir vadybos studijų krypčių grupėje, kurioje nevykdo akredituotų studijų programų, tačiau yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su kita kolegija, kurioje vykdoma akredituota verslo ir vadybos krypčių grupės studijų programa, dėl bendrai organizuojamų gretutinės krypties studijų šioje krypčių grupėje.

3. Aukštoji mokykla negali vykdyti gretutinės krypties studijų, jeigu:

3.1. nevykdo akredituotos studijų programos atitinkamoje krypčių grupėje, kuriai priskiriama gretutinių studijų kryptis, išskyrus šio aprašo 2.2 ir 2.3 punktuose numatytus atvejus;

3.2. gretutinės krypties studijos neatitinka studijų krypties (krypčių grupės, srities) apraše ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų toje kryptyje teikiamai aukštojo mokslo kvalifikacijai;

3.3. Centras, įvertinęs gretutinės krypties studijų aprašą pagal šio aprašo 6 punkto kriterijus, priima sprendimą, kad aukštoji mokykla negali vykdyti gretutinės krypties studijų.

 

II. PASIRENGIMO VYKDYTI GRETUTINĖS KRYPTIES STUDIJAS KRITERIJAI IR JŲ ATITIKTIES NUSTATYMAS

 

4. Aukštoji mokykla, ketinanti vykdyti gretutinės krypties studijas, turi kreiptis į Centrą ir pateikti:

4.1. prašymą įvertinti gretutinės krypties studijų aprašą;

4.2. gretutinės krypties studijų aprašą;

4.3. aukštosios mokyklos senato (akademinės tarybos) patvirtintus gretutinės krypties studijų toje aukštojoje mokykloje vykdymo ir dvigubo laipsnio teikimo tų studijų krypčių, kuriose nevykdomos akredituotos studijų programos, toje aukštojoje mokykloje reikalavimus ir senato (akademinės tarybos) patvirtinimo, kad gretutinės krypties studijų aprašas atitinka senato (akademinės tarybos) nustatytus reikalavimus, kopiją;

4.4. bendradarbiavimo su kita aukštąja mokykla vykdant gretutinės krypties studijas sutarties, jei ji yra gretutinės krypties studijų vykdymo sąlyga, kopiją.

5. Centras, gavęs šio aprašo 4 punkte nurodytus dokumentus, per 35 dienas nuo dokumentų gavimo dienos privalo įvertinti gretutinės krypties studijų aprašą pagal šio aprašo 6 punkte nustatytus reikalavimus ir priimti sprendimą – aukštoji mokykla gali (negali) vykdyti gretutinės krypties studijas (nurodoma studijų kryptis (šaka).

6. Centras pagal Centro direktoriaus patvirtintą gretutinės krypties studijų aprašo rengimo metodiką ir vertinimo procedūrų tvarką, suderintą su Švietimo ir mokslo ministerija, įvertina gretutinės krypties studijų aprašą pagal šiuos kriterijus:

6.1. aukštoji mokykla turi būtinus materialiuosius išteklius gretutinės krypties studijoms vykdyti;

6.2. aukštoji mokykla turi kvalifikuotą akademinį personalą arba susitarimus su ketinančiais dirbti dėstytojais (šio aprašo 13 punkte nustatytu atveju – turi kvalifikuotą akademinį personalą);

6.3. gretutinės krypties studijų apraše aprašyti šių studijų tikslai ir numatomi studijų rezultatai. Jeigu šios studijos siejamos su konkrečia (konkrečiomis) pagrindinės krypties (šakos, šakų) studijų programa (programomis), reikia pagrįsti šių derinių sąsajas su darbo rinkos galimybėmis ir profesinės veiklos reikalavimais.

7. Centras priima sprendimą, kad aukštoji mokykla gali vykdyti gretutinės krypties studijas, jei gretutinės krypties studijų aprašas įvertinamas teigiamai pagal visus šio aprašo 6 punkte nustatytus kriterijus. Jei bent vienas šio aprašo 6 punkte nustatytas kriterijus įvertinamas nepatenkinamai, Centras priima sprendimą, kad aukštoji mokykla negali vykdyti gretutinės krypties studijų.

8. Jei Centras priima sprendimą, kad aukštoji mokykla negali vykdyti gretutinės krypties studijų, aukštoji mokykla, ištaisiusi nustatytus neatitikimus, ne anksčiau kaip po 3 mėnesių ir ne vėliau kaip po 6 mėnesių gali pakartotinai kreiptis į Centrą. Tokiu atveju Centras priima sprendimą per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

9. Aukštoji mokykla turi teisę pateikti apeliaciją Centrui dėl priimto sprendimo, kad aukštoji mokykla negali vykdyti gretutinės krypties studijų. Apeliacija turi būti išnagrinėjama ir atsakymas aukštajai mokyklai pateikiamas per 30 dienų nuo apeliacijos gavimo dienos.

10. Aukštoji mokykla, gavusi teigiamą Centro sprendimą, per 5 dienas nuo sprendimo gavimo dienos kreipiasi elektroniniu būdu adresu programos@smm.lt į Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro tvarkytoją ir pateikia Centro sprendimo kopiją, studijų programų, pagal kurias studijuojant siūlomos gretutinės krypties studijos, sąrašą ir duomenis apie kiekvieną studijų programą pagal Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-1913 (Žin., 2010, Nr. 129-6613), 1 priedą („Aukštojo mokslo studijų programos duomenų pateikimo forma)“.

11. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro tvarkytojas per 5 dienas nuo informacijos gavimo dienos Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) interneto svetainėje adresu www.smm.aikos.lt. pažymi studijų programas, pagal kurias studijuojant yra galimybė rinktis gretutinės krypties studijas.

12. Aukštoji mokykla prisiima atsakomybę už gretutinės krypties studijų vykdymo kokybę.

13. Švietimo ir mokslo ministerija gali inicijuoti tikslinį gretutinės krypties studijų išorinį vertinimą, kurį atlieka Centras pagal šio aprašo 6 punkte nustatytus kriterijus ir priima šio aprašo 7 punkte nurodytą sprendimą. Jei Centras priima sprendimą, kad aukštoji mokykla negali vykdyti gretutinės krypties studijų, Centras duomenis apie tai perduoda Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro tvarkytojui elektroniniu būdu adresu programos@smm.lt ir apie tai informuoja raštu aukštąją mokyklą. Šiuo atveju aukštoji mokykla, negali naujai priimtiems studentams siūlyti rinktis gretutinės krypties studijų ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Centro sprendimo gavimo dienos privalo informuoti Švietimo ir mokslo ministeriją bei Centrą apie priemones gretutinės krypties studijų kokybei užtikrinti, kol studijas baigs visi jas pasirinkę studentai.

 

_________________