LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. GRUODŽIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ATAŠĖ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2000 m. gegužės 31 d. Nr. 622

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Papildyti Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 116-2961; 1999, Nr. 29-839), 11 punktą šia pastraipa:

„Pasiūlymą įsteigti komercijos atašė pareigybę Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikia ūkio ministras, vadovaudamasis Verslo plėtojimo tarybos pasiūlymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Komercijos atašė pareigybės steigimo programa“.

2. Pavesti Ūkio ministerijai kartu su Užsienio reikalų ministerija ir Europos komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės iki 2000 m. birželio 30 d. parengti Komercijos atašė pareigybės steigimo programą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                        ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRĄ               ČESLOVAS STANKEVIČIUS