LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ

Į S T A T Y M A S

 

1995 m. gruodžio 5 d. Nr. I-1113

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato iš Lietuvos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšų visiškai arba iš dalies išlaikomų įstaigų steigimą, reorganizavimą ir likvidavimą, valdymą, finansavimą ir kitus su jų veikla susijusius pagrindus.

 

2 straipsnis. Biudžetinė įstaiga

Biudžetinė įstaiga yra valstybės arba savivaldybės institucija, steigiama įstatymų nustatyta tvarka, visiškai arba iš dalies išlaikoma iš biudžeto ir taip įvardyta steigimo akte bei nuostatuose.

 

3 straipsnis. Biudžetinių įstaigų steigimas

Biudžetinių įstaigų, išlaikomų iš Lietuvos valstybės biudžeto, steigimo teisinis pagrindas yra įstaigos steigimo aktas, kurį gali priimti Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, ministerijos, apskričių valdytojai arba kitos valstybinės institucijos. Steigdami biudžetinę įstaigą, steigėjai, išskyrus Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos Respublikos Prezidentūrą, Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Konstitucinį Teismą ir Aukščiausiąjį Teismą, privalo steigimo aktą suderinti su Finansų ministerija.

Biudžetinių įstaigų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetų, steigimo aktus priima vietos savivaldybių tarybos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

4 straipsnis. Biudžetinių įstaigų reorganizavimas ir likvidavimas

Biudžetines įstaigas reorganizuoja arba likviduoja jų steigėjai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenumato kitaip.

 

5 straipsnis. Biudžetinių įstaigų nuostatai

Biudžetinių įstaigų nuostatus tvirtina jų steigėjai.

Nuostatai yra teisinis dokumentas, kuriuo biudžetinė įstaiga vadovaujasi savo veikloje. Biudžetinės įstaigos nuostatuose turi būti nurodyta:

įstaigos pavadinimas;

adresas;

įstaigos veiklos pobūdis ir tikslai;

valdymo institucijų sudarymo tvarka, jų kompetencija, funkcijos ir atsakomybė;

darbuotojų priėmimo į darbą tvarka;

darbo apmokėjimo tvarka;

lėšų šaltiniai ir lėšų naudojimo tvarka;

finansinės veiklos kontrolė;

nuostatos, susijusios su biudžetinės įstaigos ypatybėmis (specifika), neprieštaraujančios Lietuvos Respublikos įstatymams.

 

6 straipsnis. Biudžetinių įstaigų valdymas

Biudžetinei įstaigai vadovauja vadovas, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš jų steigėjas, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

 

7 straipsnis. Biudžetinių įstaigų finansavimas

Biudžetinės įstaigos yra finansuojamos iš valstybės biudžeto arba savivaldybių biudžetų, atsižvelgiant į tai, kas yra steigėjas, pagal asignavimų valdytojų patvirtintas sąmatas, laikantis Finansų ministerijos nustatytų finansavimo taisyklių ir iždo procedūrų.

 

8 straipsnis. Biudžetinių įstaigų asignavimų valdymas

Biudžetinių įstaigų asignavimų valdytojai turi teisę naudoti biudžeto lėšas savo vadovaujamai įstaigai išlaikyti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti, taip pat paskirstyti jiems skirtas biudžeto lėšas pavaldžioms įstaigoms.

Asignavimų valdytojai organizuoja socialinių ekonominių programų finansavimą ir tvirtina jų išlaidų apmokėjimo įkainius, normas bei sąlygas.

Biudžetinių įstaigų asignavimų valdytojai yra atsakingi už teisingą pavaldžių įstaigų išlaidų sąmatų bei nebiudžetinių lėšų sąmatų sudarymą. Jie turi užtikrinti, kad biudžetinės įstaigos laiku išmokėtų darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus, laiku atsiskaitytų su biudžetu ir valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigomis, taip pat už įstaigose sunaudotą visų rūšių energiją ir kitas paslaugas.

Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai turi:

rengti pavaldžioms įstaigoms darbų, paslaugų, valdymo ir aptarnaujančio personalo etatų normatyvus, materialinių vertybių atsargų, inventoriaus, mitybos, medikamentų finansinius normatyvus ir, suderinę su Finansų ministerija, juos tvirtinti bei taikyti;

prižiūrėti apskaitos tvarkymą, kontroliuoti įsiskolinimus bei imtis visų priemonių jiems išvengti ir analizuoti pavaldžių įstaigų apyskaitas;

garantuoti pavaldžių įstaigų bei savo finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą.

Iš asignavimų valdytojų gautus biudžeto asignavimus įstaigos naudoja racionaliai ir taupiai ir tik pagal asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas.

 

9 straipsnis. Biudžetinių įstaigų išlaidos

Išlaidų sandarą nustato asignavimų valdytojai, neviršydami jiems patvirtintų bendrųjų asignavimų, tarp jų – darbo užmokesčio, paprastųjų ir nepaprastųjų išlaidų.

Biudžetinių įstaigų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai ir darbo apmokėjimo sąlygos tvirtinamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka.

 

10 straipsnis. Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita ir atskaitomybė

Biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Finansų ministerijos nustatyta tvarka.

 

11 straipsnis. Biudžetinių įstaigų nebiudžetinės lėšos

Biudžetinės įstaigos gali turėti nebiudžetinių lėšų.

Įstaigoms, finansuojamoms iš Lietuvos valstybės biudžeto, nebiudžetinių lėšų sudarymo ir naudojimo taisykles nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o įstaigoms, finansuojamoms iš savivaldybių biudžetų, – savivaldybių vykdomosios institucijos.

 

12 straipsnis. Materialinių vertybių nurašymas ir realizavimas

Biudžetinės įstaigos susidėvėjusias ar joms nereikalingas materialines vertybes nurašo ar realizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir gautas pajamas perveda į atitinkamą biudžetą.

 

13 straipsnis. Biudžetinių įstaigų registravimas

Biudžetinės įstaigos įregistruojamos, perregistruojamos ir išregistruojamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

14 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 1996 m. sausio 1 dienos.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS