LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2003 M. VASARIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 1K-040 „DĖL GYVENTOJŲ, BESIVERČIANČIŲ INDIVIDUALIA VEIKLA (IŠSKYRUS GYVENTOJUS, ĮSIGIJUSIUS VERSLO LIUDIJIMUS), BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. rugsėjo 26 d. Nr. 1K-316

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymą Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 18-785; 2004, Nr. 92-3373) ir išdėstau 2 punktą taip:

„2. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtintos taisyklės netaikomos ūkininkams ir gyventojams, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, tvarkantiems apskaitą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 1 d. nutarimą Nr. 1333 „Dėl ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 104-2989; 2005, Nr. 97-3655).“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse:

2.1. Išdėstau 13 punktą taip:

„13. Reikalavimai šių taisyklių 9.4 punkte nurodytam dokumentui ir jo naudojimo tvarka nustatyti Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2005, Nr. 97-3654).“.

2.2. Išdėstau 23 punktą taip:

„23. Šių taisyklių 22.1 punkte nurodyti dokumentai yra naudojami grynųjų pinigų priėmimui įforminti. Reikalavimus šiems dokumentams ir jų įsigijimui bei naudojimui nustato Sprendimų vykdymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 (Žin., 2005, Nr. 130-4682).“.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                           ZIGMANTAS BALČYTIS