LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO BEI GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2003 m. birželio 23 d. Nr. 795

Vilnius

 

Atsižvelgdama į Europos Sąjungos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 693/2003, nustatantį specialų supaprastinto tranzito dokumentą (FTD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (FRTD) ir pakeičiantį Bendras konsulines instrukcijas ir Bendrą vadovą, kuriuo buvo įvesti supaprastinti tranzito ir tranzito geležinkeliu dokumentai, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Papildyti Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 90-1751; 2002, Nr. 110-4870), šiuo 3.7 punktu:

3.7. supaprastinto tranzito dokumentai 5 eurai

Pastabos:

1. Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentas išduodamas nemokamai.“

2. Už skubiai išduotus supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentus ir supaprastinto tranzito dokumentus konsulinis mokestis nedidinamas.“.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                           ANTANAS VALIONIS