LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS 2003 M. VASARIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 4-72 „DĖL PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. vasario 1 d. Nr. 4-42

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 4 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2006, Nr. 13-460) 3.2 punktu,

pakeičiu Perkančiųjų organizacijų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 4-72 „Dėl Perkančiųjų organizacijų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 19-829; 2004, Nr. 4-75, Nr. 26-831, Nr. 104-3850, Nr. 154-5626; 2005, Nr. 126-4511), ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                        KĘSTUTIS DAUKŠYS

 

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. sausio 23 d. raštu Nr. 4S-163


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m.

vasario 21 d. įsakymu Nr. 4-72

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m.

vasario 1 d. įsakymo Nr. 4- 42 redakcija)

 

PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAI

 

I. CENTRINIO VALSTYBINIO ADMINISTRAVIMO SISTEMAI

PRIKLAUSANČIŲ PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

 

1. Lietuvos Respublikos Prezidentūros kanceliarija.

2. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.

3. Lietuvos Respublikos Seimui atskaitingos institucijos:

3.1. Lietuvos mokslo taryba;

3.2. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga;

3.3. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė;

3.4. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;

3.5. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas;

3.6. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba;

3.7. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras;

3.8. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija;

3.9. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba;

3.10. Nacionalinė sveikatos taryba;

3.11. Etninės kultūros globos taryba;

3.12. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;

3.13. Valstybinė kultūros paveldo komisija;

3.14. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;

3.15. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;

3.16. Valstybinė lietuvių kalbos komisija;

3.17. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija;

3.18. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;

3.19. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingos institucijos:

5.1. Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

5.2. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

5.3. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

5.4. Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

5.5. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

5.6. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

5.7. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

5.8. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

5.9. Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

5.10. Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

5.11. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;

5.12. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

5.13. Valstybinė lošimų priežiūros komisija;

5.14. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

5.15. Vyriausioji administracinių ginčų komisija;

5.16. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija;

5.17. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas;

5.18. Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras.

6. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas.

7. Lietuvos bankas.

8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

9. Įstaigos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos:

9.1. Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos;

9.2. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos;

9.3. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos;

9.4. Lietuvos standartizacijos departamentas prie Aplinkos ministerijos;

9.5. Nacionalinis akreditacijos biuras prie Aplinkos ministerijos;

9.6. Valstybinė metrologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos;

9.7. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;

9.8. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

10. Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

11. Įstaigos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

11.1. Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos;

11.2. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos;

11.3. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos;

11.4. Finansų ministerijos mokymo centras.

12. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija.

13. Įstaigos prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos:

13.1. Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos;

13.2. Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos;

13.3. Karo prievolės administravimo tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos;

13.4. Krašto apsaugos archyvas prie Krašto apsaugos ministerijos;

13.5. Krizių valdymo centras prie Krašto apsaugos ministerijos;

13.6. Mobilizacijos departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos;

13.7. Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos;

13.8. Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos;

13.9. Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras prie Krašto apsaugos ministerijos.

14. Lietuvos kariuomenė.

15. Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos:

15.1. Lietuvos kariuomenės Lauko pajėgų vadovybė;

15.2. Lietuvos kariuomenės Logistikos valdyba;

15.3. Lietuvos kariuomenės Motorizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis vilkas“;

15.4. Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotasis pėstininkų batalionas;

15.5. Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ Karaliaus Mindaugo motorizuotasis pėstininkų batalionas;

15.6. Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotasis pėstininkų batalionas;

15.7. Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas;

15.8. Lietuvos kariuomenės sporto klubas;

15.9. Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotasis pėstininkų batalionas;

15.10. Lietuvos kariuomenės Kunigaikščio Vaidoto tiesioginės paramos logistikos batalionas;

15.11. Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų mokomasis batalionas;

15.12. Lietuvos kariuomenės Karinės jūrų pajėgos;

15.13. Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos;

15.14. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba;

15.15. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro gynybos batalionas;

15.16. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgos;

15.17. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-oji rinktinė;

15.18. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-oji rinktinė;

15.19. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-ioji rinktinė;

15.20. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-oji rinktinė;

15.21. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė;

15.22. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vytauto apygardos 7-oji rinktinė;

15.23. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-oji rinktinė;

15.24. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno aviacijos eskadrilė;

15.25. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Juozo Kasperavičiaus aviacijos eskadrilė;

15.26. Lietuvos kariuomenės Finansų ir turto tarnyba;

15.27. Lietuvos kariuomenės Ypatingos paskirties tarnyba;

15.28. Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdyba;

15.29. Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centras;

15.30. Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalionas;

15.31. Lietuvos kariuomenės Divizijos generolo Stasio Raštikio puskarininkių mokykla;

15.32. Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalionas;

15.33. Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas;

15.34. Lietuvos kariuomenės Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis pulkas;

15.35. Lietuvos kariuomenės Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas;

15.36. Lietuvos kariuomenės generolo leitenanto Motiejaus Pečiulionio arsenalas;

15.37. Lietuvos kariuomenės Materialinių resursų departamentas;

15.38. Lietuvos kariuomenės Centrinis poligonas;

15.39. Lietuvos kariuomenės Karo medicinos tarnyba;

15.40. Lietuvos kariuomenės Karo medicinos tarnybos Karių reabilitacijos centras;

15.41. Lietuvos kariuomenės Karo policija;

15.42. Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras;

15.43. Lietuvos kariuomenės Palangos karininkų ramovė;

15.44. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovė;

15.45. Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovė;

15.46. Lietuvos kariuomenės Judėjimo kontrolės centras;

15.47. Lietuvos kariuomenės Sandėlių tarnyba;

15.48. Lietuvos kariuomenės Karo inžinerijos mokykla;

15.49. Lietuvos kariuomenės Jėgerių mokykla;

15.50. Lietuvos kariuomenės vado sekretoriatas;

15.51. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depas;

15.52. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazė;

15.53. Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Ruklos įgulos aptarnavimo tarnyba;

15.54. Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų junginys.

16. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

17. Įstaigos prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos:

17.1. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos;

17.2. Valstybinė kalbos inspekcija.

18. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

19. Įstaigos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

19.1. Garantinio fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

19.2. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

19.3. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

19.4. Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

19.5. Lietuvos Respublikos trišalės tarybos sekretoriatas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

19.6. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

19.7. Lietuvos Respublikos darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

19.8. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

19.9. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

19.10. Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

19.11. Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

19.12. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

20. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

21. Įstaigos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos:

21.1. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

21.2. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos;

21.3. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos;

21.4. Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

22. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

23. Įstaigos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos:

23.1. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

23.2. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

23.3. Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

23.4. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

23.5. Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

23.6. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

23.7. Farmacijos departamentas prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

23.8. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras;

23.9. Lietuvos bioetikos komitetas;

23.10. Radiacinės saugos centras.

24. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

25. Įstaigos prie Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos:

25.1. Nacionalinis egzaminų centras prie Švietimo ir mokslo ministerijos;

25.2. Studijų kokybės vertinimo centras prie Švietimo ir mokslo ministerijos.

26. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

27. Įstaigos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos:

27.1. Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos;

27.2. Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos;

27.3. Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos.

28. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

29. Įstaigos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos:

29.1. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos;

29.2. Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos;

29.3. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos;

29.4. Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos.

30. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

31. Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei Lietuvos Respublikos atstovybės prie tarptautinių organizacijų.

32. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

33. Įstaigos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:

33.1. Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos;

33.2. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos;

33.3. Gyventojų registro tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos;

33.4. Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

33.5. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

33.6. Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

33.7. Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

33.8. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos;

33.9. Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

33.10. Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

33.11. Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

33.12. Sveikatos priežiūros tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos;

33.13. Bendrasis pagalbos centras prie Vidaus reikalų ministerijos.

34. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

35. Įstaigos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos:

35.1. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;

35.2. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;

35.3. Valstybinė augalų apsaugos tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;

35.4. Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;

35.5. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;

35.6. Žuvininkystės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos.

36. Teismai:

36.1. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas;

36.2. Lietuvos apeliacinis teismas;

36.3. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas;

36.4. apygardų teismai;

36.5. apygardų administraciniai teismai;

36.6. apylinkių teismai.

37. Nacionalinė teismų administracija.

38. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra.

39. Kiti centriniai valstybinio administravimo subjektai (institucijos, įstaigos, tarnybos):

39.1. Aplinkos apsaugos agentūra;

39.2. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija;

39.3. Aplinkos projektų valdymo agentūra;

39.4. Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba;

39.5. Miško sanitarinės apsaugos tarnyba;

39.6. Valstybinė miškotvarkos tarnyba;

39.7. Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras;

39.8. Lietuvos AIDS centras;

39.9. Nacionalinis organų transplantacijos biuras;

39.10. Valstybinis patologijos centras;

39.11. Valstybinis psichikos sveikatos centras;

39.12. Lietuvos sveikatos informacijos centras;

39.13. Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras;

39.14. Valstybinis aplinkos sveikatos centras;

39.15. Respublikinis mitybos centras;

39.16. Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras;

39.17. Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras;

39.18. Visuomenės sveikatos ugdymo centras;

39.19. Muitinės kriminalinė tarnyba;

39.20. Muitinės informacinių sistemų centras;

39.21. Muitinės laboratorija;

39.22. Muitinės mokymo centras;

39.23. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras;

39.24. Lietuvos teismo ekspertizės centras;

39.25. Centrinė hipotekos įstaiga;

39.26. Lietuvos metrologijos inspekcija;

39.27. Civilinės aviacijos administracija;

39.28. Lietuvos saugios laivybos administracija;

39.29. Transporto investicijų direkcija;

39.30. Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija;

39.31. Pabėgėlių priėmimo centras.

 

II. KITŲ PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ, NEĮRAŠYTŲ Į CENTRINIO VALSTYBINIO ADMINISTRAVIMO SISTEMAI PRIKLAUSANČIŲ PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠĄ, SĄRAŠAS

 

I. SAVIVALDYBIŲ IR TERITORINIAI VALSTYBINIO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTAI

 

40. Apskričių viršininkų administracijos.

41. Apskričių viršininkų administracijų struktūriniai padaliniai.

42. Savivaldybių institucijos ir įstaigos.

43. Kiti savivaldybės administravimo subjektai, turintys teisės aktų suteiktus įgaliojimus, atliekantys jiems pavestas administravimo funkcijas ir atsakingi už šių funkcijų įgyvendinimą.

44. Centrinio valstybinio administravimo sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąraše nurodytų perkančiųjų organizacijų teritoriniai padaliniai.

 

II. VIEŠIEJI AR PRIVATIEJI JURIDINIAI ASMENYS, KURIE ATITINKA LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 2 DALYJE NUSTATYTAS SĄLYGAS

 

45. Viešasis ar privatusis juridinis asmuo (išskyrus valstybės ar savivaldybių valdymo institucijas), jeigu visa ar tam tikra jo veiklos dalis yra skirta specialiai viešiesiems interesams, kurie yra nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio, tenkinti ir atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) jo veikla yra daugiau kaip 50 procentų finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų, arba kitų šiame punkte nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų lėšų;

2) yra kontroliuojamas (valdomas) valstybės ar savivaldybių institucijų arba kitų šiame punkte nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų;

3) turi administraciją, valdymo ar priežiūros organą, kurio daugiau kaip pusė narių yra skiriami valstybės ar savivaldybių institucijų arba šiame punkte nurodytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų.

46. Viešieji ar privatieji juridiniai asmenys, nurodyti šio sąrašo 45 punkte, yra:

46.1. mokslo ir studijų sistemos įstaigos (aukštosios mokyklos, mokslinių tyrimų įstaigos, mokslo ir technologijų parkai bei kitos įstaigos ir institucijos, kurių veikla susijusi su mokslo ir studijų veiklos vertinimu ar organizavimu);

46.2. švietimo sistemos įstaigos (aukštesniosios mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, bendrojo lavinimo mokyklos, ikimokyklinio ugdymo įstaigos, priešmokyklinio ugdymo įstaigos, papildomojo ugdymo įstaigos, specialiojo ugdymo įstaigos ir kitos švietimo sistemos įstaigos);

46.3. kultūros įstaigos (teatrai, muziejai, bibliotekos ir kitos kultūros įstaigos);

46.4. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigos (asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros, farmacinės ir kitos sveikatinimo veiklos įstaigos);

46.5. socialinės globos ir rūpybos įstaigos;

46.6. kūno kultūros ir sporto įstaigos (sporto klubai, sporto mokyklos, sporto centrai, sporto bazės ir kitos kūno kultūros bei sporto įstaigos);

46.7. krašto apsaugos sistemos įstaigos;

46.8. aplinkos apsaugos įstaigos;

46.9. visuomenės saugumą ir viešąją tvarką užtikrinančios įstaigos;

46.10. civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos įstaigos;

46.11. turizmo paslaugų teikėjai (turizmo informacijos centrai ir kitos turizmo paslaugas teikiančios įstaigos);

46.12. kiti viešieji ar privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 4 straipsnio 2 dalies sąlygas.

 

III. ASOCIACIJOS

 

47. Valstybės ar savivaldybės valdymo institucijų asociacijos.

48. Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų asociacijos.

49. Valstybės ar savivaldybės valdymo institucijų ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų asociacijos.

 

III. PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ, VEIKIANČIŲ VANDENTVARKOS, ENERGETIKOS, TRANSPORTO AR PAŠTO PASLAUGŲ SRITYJE, SĄRAŠAS

 

50. Perkančiosios organizacijos, veikiančios vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje, yra tos, kurios vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 70 straipsnio 2 dalyje nurodytą vienos rūšies ar kelių rūšių veiklą ir yra:

50.1. Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktų reikalavimus atitinkančios organizacijos;

50.2. valstybės ar savivaldybės įmonės;

50.3. įmonė, kuriai šio sąrašo 50.1 punkte nurodyta perkančioji organizacija gali daryti tiesioginę ar netiesioginę lemiamą įtaką dėl turimos joje nuosavybės, finansinio dalyvavimo arba įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų;

50.4. įmonės, kurioms kompetentinga institucija įstatymu ar kitais teisės aktais suteikė specialiąją ar išimtinę teisę verstis kuria nors veikla vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje.

51. Šio sąrašo 50 punkte nurodytos perkančiosios organizacijos, veikiančios vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje, yra tos, kurios atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 70 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimus ir kurios vykdo:

51.1. geriamojo vandens gamybos, tiekimo ar paskirstymo veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

51.2. elektros energijos gamybos, perdavimo ar paskirstymo veiklą pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964) ir Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 119-2771):

51.2.1. valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė;

51.2.2. akcinė bendrovė „Lietuvos energija“;

51.2.3. akcinė bendrovė „Lietuvos elektrinė“;

51.2.4. akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai;

51.2.5. akcinė bendrovė „VST“;

51.2.6. kitos, vykdančios elektros energijos gamybos, perdavimo ar paskirstymo veiklą;

51.3. dujų ar šilumos perdavimo, paskirstymo ar tiekimo veiklą pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą (Žin., 2000, Nr. 89-2743) ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą (Žin., 2003, Nr. 51-2254):

51.3.1. akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“;

51.3.2. kitos, vykdančios dujų perdavimo, paskirstymo ar tiekimo veiklą;

51.3.3. vykdančios šilumos tiekimo veiklą;

51.4. naftos ar dujų žvalgybos ar gavybos veiklą pagal Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymą (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164):

51.4.1. akcinė bendrovė „Geonafta“;

51.4.2. Lietuvos ir Danijos uždaroji akcinė bendrovė „Minijos nafta“;

51.4.3. bendra Lietuvos-Švedijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Genčių nafta“;

51.4.4. uždaroji akcinė bendrovė „Geobaltic“;

51.4.5. uždaroji akcinė bendrovė „Manifoldas“;

51.4.6. kitos, vykdančios naftos ar dujų žvalgybos ar gavybos veiklą;

51.5. anglių ar kitokio kietojo kuro žvalgybos ar gavybos veiklą pagal Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymą;

51.6. geležinkelio transporto paslaugų teikimo veiklą pagal Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksą (Žin., 2004, Nr. 72-2489):

51.6.1. akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“;

51.6.2. kitos, vykdančios geležinkelio transporto paslaugų teikimo veiklą;

51.7. miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų, autobusų transporto paslaugų teikimo veiklą pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksą (Žin., 1996, Nr. 119-2772);

51.8. oro uostų terminalų paslaugų suteikimo vežėjams veiklą pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 94-2918):

51.8.1. valstybės įmonė tarptautinis Vilniaus oro uostas;

51.8.2. valstybės įmonė Kauno aerouostas;

51.8.3. valstybės įmonė tarptautinis Palangos oro uostas;

51.8.4. valstybės įmonė „Oro navigacija“;

51.8.5. savivaldybės įmonė „Šiaulių oro uostas“;

51.8.6. kitos, vykdančios oro uostų terminalų paslaugų suteikimo vežėjams veiklą;

51.9. jūrų, vidaus vandenų uostų arba kitų terminalų paslaugų suteikimo vežėjams veiklą:

51.9.1. valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, veikianti pagal Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą (Žin., 1996, Nr. 53-1245);

51.9.2. valstybės įmonė „Vidaus vandens kelių direkcija“, veikianti pagal Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksą (Žin., 1996, Nr. 105-2393);

51.9.3. kitos, vykdančios vidaus vandenų uostų arba kitų terminalų paslaugų suteikimo vežėjams veiklą pagal Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksą;

51.10. pašto paslaugų teikimo veiklą pagal Lietuvos Respublikos pašto įstatymą (Žin., 1999, Nr. 36-1070; 2004, Nr. 61-2125):

51.10.1. akcinė bendrovė Lietuvos paštas;

51.10.2. kitos, vykdančios pašto paslaugų teikimo veiklą.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

52. Sąrašuose neįrašytos institucijos, įstaigos, asociacijos, įmonės, kiti viešieji ar privatieji juridiniai asmenys taip pat laikomi perkančiąja organizacija, jeigu jie atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.

______________