LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1994 M. LAPKRIČIO 8 D. ĮSAKYMO Nr. 373 „DĖL MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. lapkričio 13 d. Nr. V-1023

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 90-1756; 2012, Nr. 79-4114), ir išdėstau VIII skyriaus „Mikrobiologijos tyrimai“ 230 punktą taip:

 

„230.*

Gripo A/B RNR ir ŪVKTI sukeliančių virusų nustatymas tikralaikės PGR metodu

232,82“.

 

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS