LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. BIRŽELIO 11 D. ĮSAKYMO Nr. 294 „DĖL NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ FUNKCIJŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO, PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS TVARKOS APRAŠO, PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS EGZAMINŲ PROGRAMOS, NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMO FORMOS IR NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMO APRAŠYMO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gruodžio 31 d. Nr. D1-863

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. 294 „Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 61-2818; 2009, Nr. 91-3944):

1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkoje:

1.1. įrašau 8, 12, 14, 17 punktuose atitinkamu linksniu vietoj žodžių „Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija“ žodžius „Aplinkos apsaugos agentūra“;

1.2. įrašau 16 punkte vietoj žodžių „Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas“ žodžius „Aplinkos apsaugos agentūros direktorius“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos apraše:

2.1. įrašau 2, 6, 11, 12, 15, 21, 24, 37 punktuose atitinkamu linksniu vietoj žodžių „Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija“ žodžius „Aplinkos apsaugos agentūra“;

2.2. įrašau 6, 10, 14, 16, 22, 25 punktuose atitinkamu linksniu vietoj žodžių „Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas“ žodžius „Aplinkos apsaugos agentūros direktorius“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas