Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 4 D. NUTARIMO NR. 821 „DĖL AKCIZŲ ĮSTATYMO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO IR 2004 M. BALANDŽIO 27 D. NUTARIMO NR. 478 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2008 m. gegužės 21 d. Nr. 496

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimą Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 56-2264, Nr. 89-3788; 2004, Nr. 58-2051; 2007, Nr. 21-776):

1.1. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802; 2007, Nr. 132-5358) 3, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 16 ir 41 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Išdėstyti 1.1 punktą taip:

„1.1. Atvejų, kai gali būti leidžiama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, aprašą;“.

1.3. Išdėstyti 1.3 punktą taip:

„1.3. Laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo taisykles;“.

1.4. Išdėstyti 1.5 punktą taip:

„1.5. Kitų atvejų, kai leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį gali būti panaikinamas, aprašą;“.

1.5. Išdėstyti 1.6 punktą taip:

„1.6. Įrodymo, kad akcizais apmokestinamos prekės prarastos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, pateikimo tvarkos aprašą;“.

1.6. Išdėstyti 1.7 punktą taip:

„1.7. Kitų mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymo užtikrinimo būdų aprašą;“.

1.7. Papildyti šiuo 1.10 punktu:

„1.10. Laidavimo (garantijos) už registruoto prekybininko prievoles dydžio apskaičiavimo taisykles;“.

1.8. Papildyti šiuo 1.11 punktu:

„1.11. Atvejų, kai mokesčių administratorius turi teisę registruotą prekybininką išregistruoti iš registruotų prekybininkų sąrašo, aprašą.“

1.9. Pripažinti netekusiais galios 2.4, 3 ir 4 punktus.

1.10. Nurodytuoju nutarimu patvirtintų Atvejų, kai gali būti leidžiama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, pavadinimą išdėstyti taip:

ATVEJŲ, KAI GALI BŪTI LEIDŽIAMA STEIGTI AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLĮ, APRAŠAS.

1.11. Nurodytuoju nutarimu patvirtintas Laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo taisykles išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.12. Nurodytuoju nutarimu patvirtintame Papildomų akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos reikalavimų nustatymo atvejų apraše:

1.12.1. Išdėstyti 1.5 punktą taip:

„1.5. nustačius, kad akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas nebeatitinka nors vienos iš Laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo taisyklių 6.1, 6.3 ir 6.4 punktuose nustatytų sąlygų.“

1.12.2. Išdėstyti 4 punktą taip:

„4. Mokesčių administratorius, vadovaudamasis centrinio mokesčių administratoriaus patvirtinta papildomų reikalavimų nustatymo metodika, pasirenka, kokius papildomus reikalavimus nustatyti (pareikalauti pateikti laidavimo (garantijos) dokumentą (jeigu išduodant leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį pateikti laidavimo (garantijos) dokumento nereikalauta) arba naują (papildomą) laidavimo (garantijos) dokumentą, atlikti inventorizaciją, skirti pareigūnus akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklai stebėti, naudoti kitas apskaitos programas ar įsirengti skaitiklius, pakeisti esamą programinę įrangą, įvesti standartizuotą programinę įrangą ar kita). Jis turi teisę nustatyti vieną ar kelis papildomus reikalavimus, bet tik tokius, kurių pagrįstai reikia tinkamam mokestinių prievolių įvykdymui atsižvelgiant į susidariusias aplinkybes užtikrinti. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui turi būti nurodytas toks laikotarpis, kurio objektyviai reikia minėtiems reikalavimams įvykdyti.“

1.12.3. Išdėstyti 5 punktą taip:

„5. Mokesčių administratorius, nusprendęs užtikrinti tinkamą mokestinių prievolių įvykdymą pareikalaudamas pateikti laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dokumentą, turi teisę pareikalauti, kad būtų nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo mokesčių administratoriaus nurodymo gavimo) vietos mokesčių administratoriui pateiktas naujas arba papildomas laidavimo (garantijos) dokumentas dėl tokios sumos, kad būtų užtikrintas visų galinčių atsirasti mokestinių prievolių, susijusių su akcizais apmokestinamų prekių gaminimu, perdirbimu, maišymu ir (arba) laikymu laikinai atidėjus už jas apskaičiuotų akcizų mokėjimą, įvykdymas.“

1.12.4. Išdėstyti 6 punktą taip:

„6. Centrinis mokesčių administratorius papildomai turi teisę pareikalauti, kad:

6.1. laidavimo (garantijos) dydis būtų tikslinamas kiekvienam kalendoriniam mėnesiui pasibaigus;

6.2. ir (arba) laidavimo (garantijos) dydis būtų skaičiuojamas ne nuo vidutinio, o nuo didžiausio per dieną mokestiniu laikotarpiu akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje pagaminto, perdirbto, sumaišyto ir (arba) laikyto akcizais apmokestinamų prekių kiekio.“

1.12.5. Išdėstyti 7 punktą taip:

„7. Šiame apraše nurodytas naujas (papildomas) laidavimo (garantijos) dokumentas pateikiamas vadovaujantis Laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo taisyklėmis.“

1.12.6. Išdėstyti 8 punktą taip:

„8. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas, per 12 mėnesių nuo papildomų reikalavimų įvykdymo nepadaręs Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje, Laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo taisyklių 6.1, 6.3 ir 6.4 punktuose ar šio aprašo 1 punkte nurodytų pažeidimų, turi teisę kreiptis į vietos mokesčių administratorių su prašymu atšaukti šio aprašo 4–6 punktuose nustatytus papildomus reikalavimus. Papildomus reikalavimus atšaukia juos paskyręs mokesčių administratorius.“

1.13. Nurodytuoju nutarimu patvirtintuose Kituose atvejuose, kai leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį gali būti panaikinamas:

1.13.1. Išdėstyti pavadinimą taip:

KITŲ ATVEJŲ, KAI LEIDIMAS STEIGTI AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLĮ GALI BŪTI PANAIKINAMAS, APRAŠAS.

1.13.2. Išdėstyti 1.1 punktą taip:

„1.1. leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir po 6 mėnesių sandėlio veiklos paaiškėja, kad per šiuos 6 mėnesius vidutinė akcizų už akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje vienu metu per dieną laikomą akcizais apmokestinamų prekių kiekį suma daugiau kaip 10 procentų mažesnė už Atvejų, kai gali būti leidžiama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, aprašo 2 punkte nustatytą minimalią ribą;“.

1.13.3. Pripažinti netekusiu galios 1.2 punktą.

1.13.4. Išdėstyti 1.5 punktą taip:

„1.5. per 3 mėnesius nuo leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį suteikimo akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas nepateikia laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles, jeigu laidavimas (garantija) teisės aktų nustatyta tvarka turėjo būti pateiktas, ir (arba) licencijų, kurių reikia veiklai akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje vykdyti;“.

1.13.5. Išdėstyti 1.6 punktą taip:

„1.6. per 10 darbo dienų nuo termino, per kurį mokesčių administratoriaus raštišku nurodymu turėjo būti pateiktas mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinantis dokumentas, nepateikia šio dokumento;“.

1.14. Nurodytuoju nutarimu patvirtintoje Įrodymo, kad akcizais apmokestinamos prekės prarastos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, pateikimo tvarkoje:

1.14.1. Išdėstyti pavadinimą taip:

ĮRODYMO, KAD AKCIZAIS APMOKESTINAMOS PREKĖS PRARASTOS DĖL NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBIŲ, PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS.

1.14.2. Išdėstyti 4 punktą taip:

„4. Jeigu įvykio ir prekių praradimo faktą patvirtinantys dokumentai negali būti pateikti kartu su atitinkamo laikotarpio akcizų deklaracija, tačiau pateikiami vėliau, permokėta akcizų suma įskaitoma arba grąžinama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) nustatyta tvarka.“

1.15. Nurodytuoju nutarimu patvirtintus Kitus mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymo užtikrinimo būdus išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.16. Nurodytuoju nutarimu patvirtintas Už iš kitos valstybės narės numatomas gauti prekes Lietuvos Respublikoje mokėtinų akcizų sumokėjimo užtikrinimo taisykles išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 7 straipsnio nuostatų įgyvendinimo“ (Žin., 2004, Nr. 63-2270).

3. Nustatyti, kad rašytiniai įsipareigojimai vykdyti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko mokestines prievoles, registruoto prekybininko mokestines prievoles arba akcizais apmokestinamų prekių gabenimo taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu galinčias atsirasti mokestines prievoles, pateikti iki šio nutarimo įsigaliojimo, turi būti pakeisti kitomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, jeigu pagal šio nutarimo nuostatas jos turi būti pateiktos, iki 2008 m. gruodžio 31 dienos.

4. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2008 m. birželio 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Finansų ministras                                                                                               Rimantas Šadžius

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 496 redakcija)

 

LAIDAVIMO (GARANTIJOS) UŽ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIO SAVININKO PRIEVOLES DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo taisyklės (toliau vadinama – šios taisyklės) reglamentuoja laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydžio apskaičiavimo, tikslinimo ir pateikimo tvarką.

2. Šiose taisyklėse sąvoka bioetanolis vartojama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 64-1940; 2004, Nr. 28-870).

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802) ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (Žin., 2004, Nr. 63-2243).

3. Laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles (toliau vadinama – laidavimas (garantija) dydis skaičiuojamas akcizų sumos, apskaičiuotos už vidutinį akcizais apmokestinamų prekių kiekį, kurį numatoma taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje gaminti, perdirbti, maišyti per dieną ir (arba) laikyti vienu metu, procentais. Laidavimo (garantijos) dydis už akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje gaminamus, perdirbamus, maišomus ir (arba) laikomus energetinius produktus iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais, kuriems taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, skaičiuojamas taikant akcizų tarifą, apskaičiuotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 38 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Laidavimas (garantija) neskaičiuojamas už akcizais apmokestinamų naftos produktų kiekį, kurį asmuo privalo teisės aktų nustatyta tvarka kaupti ir tvarkyti kaip valstybės naftos produktų atsargas.

4. Konkrečią laidavimo (garantijos) sumą apskaičiuoja leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį suteikiantis mokesčių administratorius. Vėliau laidavimo (garantijos) sumą apskaičiuoja vietos mokesčių administratorius, kurio veiklos teritorijoje veikia akcizais apmokestinamų prekių sandėlis.

 

II. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) DYDŽIAI

 

5. Laidavimo (garantijos) dydis – 100 procentų šių taisyklių 3 punkte nurodytos akcizų sumos, išskyrus šių taisyklių 6–8 punktuose nurodytus atvejus.

6. Asmens prašymu laidavimo (garantijos) dydis nustatomas 10 procentų šių taisyklių 3 punkte nurodytos akcizų sumos, kai asmuo veiklą, susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis, vykdo ne trumpiau kaip 3 metus, arba asmens įsteigtas akcizais apmokestinamų prekių sandėlis, už kurio savininko prievoles pateikiamas laidavimas (garantija), veikia ne trumpiau kaip 12 mėnesių, o asmuo atitinka šiuos reikalavimus:

6.1. nepadarytas joks Atvejų, kada mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 482 (Žin., 2004, Nr. 69-2393; 2007, Nr. 137-5586), 3.1 ir 3.3–3.5 punktuose nurodytas pažeidimas;

6.2. per paskutinius 12 mėnesių nepadarytas joks Papildomų akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos reikalavimų nustatymo atvejų aprašo 1 punkte nurodytas pažeidimas;

6.3. paskutinius 12 mėnesių neturi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi. Tuo atveju, jeigu visų šiame punkte nurodytų mokestinių nepriemokų suma neviršija 1000 litų, laikoma, kad asmuo atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus;

6.4. paskutinius 12 mėnesių vykdo įsipareigojimus muitinei.

7. Asmens prašymu laidavimo (garantijos) dydis nustatomas 3 procentų šių taisyklių 3 punkte nurodytos sumos, kai asmuo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje:

7.1. gamina arba numato gaminti bioetanolį;

7.2. arba laiko tik savo pagamintą bioetanolį;

7.3. arba laiko bioetanolį ir veiklą, susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis, vykdo ne trumpiau kaip vienerius metus ir atitinka šių taisyklių 6.1–6.4 punktuose nustatytus reikalavimus.

Laidavimo (garantijos) už kitas šiame akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje gaminamas, perdirbamas, maišomas ar laikomas, taip pat numatomas gaminti, perdirbti, maišyti ar laikyti akcizais apmokestinamas prekes dydis skaičiuojamas pagal šių taisyklių 5 ir (arba) 6 punktų nuostatas.

8. Asmens prašymu laidavimo (garantijos) pateikti nereikalaujama, jeigu:

8.1. akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje veikia arba numato veikti mažoji alaus darykla ir jame taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą gaminamos ar laikomos tik jos pagamintos akcizais apmokestinamos prekės, o sandėlio savininkas atitinka šių taisyklių 6.1–6.4 punktuose nustatytus reikalavimus;

8.2. arba asmuo (kitas, o ne valstybės ar savivaldybės įmonė) veiklą, susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis, vykdo ne trumpiau kaip 3 metus ir atitinka šiuos reikalavimus:

8.2.1. atitinka šių taisyklių 6.1 punkte nustatytus reikalavimus;

8.2.2. per paskutinius 3 metus (tuo atveju, jeigu asmeniui buvo pradėtas taikyti šių taisyklių 8.2 punktas, tačiau po to taikymas nutrauktas dėl to, kad asmuo neatitiko 8.2 punkte nustatytų reikalavimų, – 12 kalendorinių mėnesių nuo laidavimo (garantijos) dokumento pateikimo (hipotekos arba įkeitimo sutarties sudarymo) nepadarytas joks Papildomų akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos reikalavimų nustatymo atvejų aprašo 1 punkte nurodytas pažeidimas;

8.2.3. paskutinius 3 metus (tuo atveju, jeigu asmeniui buvo pradėtas taikyti šių taisyklių 8.2 punktas, tačiau po to taikymas nutrauktas dėl to, kad asmuo neatitiko 8.2 punkte nustatytų reikalavimų, – 12 kalendorinių mėnesių nuo laidavimo (garantijos) dokumento pateikimo (hipotekos arba įkeitimo sutarties sudarymo) neturi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi. Tuo atveju, jeigu visų šiame punkte nurodytų mokestinių nepriemokų suma neviršija 1000 litų, laikoma, kad asmuo atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus;

8.2.4. paskutinius 3 metus (tuo atveju, jeigu asmeniui buvo pradėtas taikyti šių taisyklių 8.2 punktas, tačiau po to taikymas nutrauktas dėl to, kad asmuo neatitiko 8.2 punkte nustatytų reikalavimų, – 12 kalendorinių mėnesių nuo laidavimo (garantijos) dokumento pateikimo (hipotekos arba įkeitimo sutarties sudarymo) vykdo įsipareigojimus muitinei;

8.2.5. įregistruotas ir suformuotas įstatinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 20 mln. litų ir turimo turto, kuris nėra įkeistas ar areštuotas, vertė yra ne mažesnė už šių taisyklių 6 punkte nurodytą sumą.

 

III. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) SUMOS APSKAIČIAVIMAS

 

9. Šių taisyklių 4 punkte nurodytas mokesčių administratorius laidavimo (garantijos) sumą apskaičiuoja šių taisyklių II skyriuje nurodytus dydžius taikydamas 3 punkte nurodytai akcizų sumai, kuri apskaičiuojama pagal 10 punkto nuostatas ir mažinama suma, dėl kurios sudaryta 11 punkte nurodyta hipotekos ar įkeitimo sutartis.

10. Išduodant leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, šių taisyklių 3 punkte nurodyta akcizų suma apskaičiuojama atsižvelgiant į asmens prašyme išduoti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį nurodytą prognozuojamą vidutinį akcizais apmokestinamų prekių kiekį, kurį taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje numatoma gaminti, perdirbti, maišyti per dieną ir (arba) laikyti vienu metu. Jeigu mokesčių administratoriaus nustatyta, kad deklaruojamas numatomas gaminti, perdirbti, maišyti ar laikyti kiekis dirbtinai padidintas (sumažintas), mokesčių administratorius turi teisę apskaičiuoti kiekį, už kurį skaičiuojamas laidavimas (garantija), naudodamasis panašaus (gali būti panašūs plotas, gamybiniai įrenginiai ir kita) akcizais apmokestinamų prekių sandėlio faktiniais duomenimis. Jeigu tokių duomenų nėra, vadovaujamasi apskaičiuotu maksimaliu akcizais apmokestinamų prekių kiekiu, kurį įmanoma gaminti, perdirbti, maišyti ar laikyti tokiame akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje. Po to, kai išduotas leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, šių taisyklių 3 punkte nurodyta akcizų suma perskaičiuojama šiais atvejais:

10.1. kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje vidutinį faktiškai pagamintą, perdirbtą, sumaišytą per dieną ir (arba) laikytą vienu metu akcizais apmokestinamų prekių kiekį, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau nei 5 procentais viršija akcizų sumą, kuria remiantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) dydis;

10.2. asmens prašymu kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje vidutinį faktiškai pagamintą, perdirbtą, sumaišytą per dieną ir (arba) laikytą vienu metu akcizais apmokestinamų prekių kiekį, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau nei 5 procentais mažesnė nei akcizų suma, kuria remiantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) dydis;

10.3. pasikeitus nustatytiems akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikomų, gaminamų, perdirbamų ar maišomų akcizais apmokestinamų prekių akcizų tarifams;

10.4. jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje norima pradėti gaminti, perdirbti, maišyti ar laikyti kitų rūšių akcizais apmokestinamas prekes, negu nurodyta turimame leidime steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, taip pat vykdyti kitas operacijas, negu nurodyta šiame leidime, ir dėl to keistųsi akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį akcizais apmokestinamų prekių kiekį, kurį numatoma taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje gaminti, perdirbti, maišyti per dieną ir (arba) laikyti vienu metu.

11. Laidavimo (garantijos) suma mažinama suma, dėl kurios asmuo su vietos mokesčių administratoriumi yra sudaręs hipotekos arba įkeitimo sutartį, kuri skirta užtikrinti prievolių, kurių įvykdymui užtikrinti turėtų būti pateiktas šių taisyklių nustatyto dydžio laidavimas (garantija), įvykdymą.

12. Laidavimo (garantijos) suma tikslinama pasikeitus aplinkybėms, pagal kurias ji buvo apskaičiuota, turinčioms įtakos bent vienam iš šių taisyklių 9 punkte nurodytų rodiklių.

 

IV. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) PATEIKIMAS

 

13. Laidavimo (garantijos) dokumentas turi būti išduotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3 straipsnio 20 dalyje nurodytos kredito įstaigos ar draudimo įmonės.

14. Laidavimo (garantijos) dokumentas ir jo kopija pateikiami vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje veikia akcizais apmokestinamų prekių sandėlis.

15. Vietos mokesčių administratorius, kuriam laidavimo (garantijos) dokumentas nepriimtinas (tampa nepriimtinas), turi pateikti motyvuotą atsisakymą priimti tokį laidavimo (garantijos) dokumentą.

16. Priimant laidavimo (garantijos) dokumentą, jo kopija pažymima laidavimo (garantijos) dokumento priėmimo žyma ir grąžinama jį pateikusiam asmeniui, o originalas lieka vietos mokesčių administratoriui.

17. Laidavimo (garantijos) dokumentas negali būti išduotas ilgiau kaip vieneriems metams.

18. Jeigu pateiktų priimtinų laidavimo (garantijos) dokumentų nebepakanka laidavimo (garantijos) sumai padengti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po vietos mokesčių administratoriaus rašytinio nurodymo (jeigu nurodyme nenustatytas vėlesnis terminas) turi būti pateiktas naujas arba papildomas laidavimo (garantijos) dokumentas.

19. Laidavimo (garantijos) dokumentai priimami, naudojami ir grąžinami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

_________________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 496 redakcija)

 

KITŲ MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ, GALINČIŲ ATSIRASTI GABENIMO TAIKANT PREKĖMS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMĄ METU, ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kitų mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymo užtikrinimo būdų aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) reglamentuoja kitų, nei nurodyta Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802) 16 straipsnio 1 dalyje, mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymo užtikrinimo būdų naudojimo tvarką ir reikalavimus.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme.

3. Kai prekės Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nustatyta tvarka gabenamos taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą tarp akcizais apmokestinamų prekių sandėlių, tokio gabenimo metu galinčių atsirasti mokestinių prievolių įvykdymas, be Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje numatytų būdų, gali būti užtikrintas:

3.1. naudojant laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dokumentą;

3.2. naudojant bendrą laidavimo (garantijos) dokumentą visų mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymui užtikrinti.

 

II. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) UŽ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIO SAVININKO PRIEVOLES DOKUMENTO NAUDOJIMAS MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ, GALINČIŲ ATSIRASTI GABENIMO TAIKANT PREKĖMS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMĄ METU, ĮVYKDYMUI UŽTIKRINTI

 

4. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko (toliau vadinama – sandėlio savininkas) prašymu vietos mokesčių administratorius suteikia teisę mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymui užtikrinti naudoti laidavimo (garantijos) už sandėlio savininko prievoles dokumentą, jeigu laiduotojas (garantas), išduodamas šį laidavimo (garantijos) dokumentą, atskirai įsipareigojo įvykdyti ir tas sandėlio savininko mokestines prievoles, kurios gali atsirasti išgabenus prekes iš to akcizais apmokestinamų prekių sandėlio taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą.

5. Šio aprašo 4 punkte nurodytu atveju laidavimo (garantijos) už sandėlio savininko prievoles suma turi būti ne mažesnė už tą, kuri, remiantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, Laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo taisyklėmis, šiuo aprašu ir Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu galinčių atsirasti mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinančių laidavimo, garantijos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. VA-68 (Žin., 2004, Nr. 72-2512), pateiktina, kad būtų užtikrintas visų sandėlio savininko mokestinių prievolių (susijusių tiek su išgabenamomis, tiek su akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje gaminamomis, perdirbamomis, maišomomis ar laikomomis akcizais apmokestinamomis prekėmis) įvykdymas.

6. Jeigu laidavimo (garantijos) už sandėlio savininko prievoles dydis nepakankamas arba tampa nepakankamas visų sandėlio savininko mokestinių prievolių (susijusių tiek su išgabenamomis, tiek su akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje gaminamomis, perdirbamomis, maišomomis ar laikomomis prekėmis) įvykdymui užtikrinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po vietos mokesčių administratoriaus rašytinio nurodymo (jeigu nurodyme nenustatytas vėlesnis terminas) sandėlio savininkas privalo:

6.1. pateikti atitinkamai patikslintą (papildomą) šio aprašo 4 punkte nurodytą laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dokumentą;

6.2. arba dėl trūkstamos sumos taikyti kitus Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme ar šiame apraše nustatytus mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus.

 

III. BENDRO LAIDAVIMO (GARANTIJOS) DOKUMENTO NAUDOJIMAS VISŲ MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ, GALINČIŲ ATSIRASTI GABENIMO TAIKANT PREKĖMS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMĄ METU, ĮVYKDYMUI UŽTIKRINTI

 

7. Sandėlio savininkas, užuot pateikęs atskirus laidavimo (garantijos) dokumentus kiekvienu gabenimo atveju, turi teisę pateikti vieną bendrą laidavimo (garantijos) dokumentą, kuris užtikrintų mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymą (toliau vadinama – bendras laidavimo (garantijos) dokumentas).

8. Bendro laidavimo (garantijos) suma turi būti ne mažesnė už tą, kuri, remiantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, šiuo aprašu ir Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu galinčių atsirasti mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinančių laidavimo, garantijos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo metodika, pateiktina, kad būtų užtikrintas mokestinių prievolių, galinčių atsirasti dėl per mokestinį laikotarpį iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą išgabentų akcizais apmokestinamų prekių, įvykdymas.

9. Bendras laidavimo (garantijos) dokumentas negali būti išduotas ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui.

10. Bendras laidavimo (garantijos) dokumentas turi būti išduotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3 straipsnio 20 dalyje nurodytos kredito įstaigos ar draudimo įmonės.

11. Jeigu šio aprašo 7 punkte nurodyto bendro laidavimo (garantijos) dokumento nebepakanka mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymui užtikrinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po vietos mokesčių administratoriaus rašytinio nurodymo (jeigu nurodyme nenustatytas vėlesnis terminas) sandėlio savininkas privalo:

11.1. pateikti atitinkamai patikslintą (papildomą) šio aprašo 7 punkte nurodytą laidavimo (garantijos) dokumentą;

11.2. arba dėl trūkstamos sumos taikyti kitus Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme ar šiame apraše nustatytus mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Sandėlio savininko prašymu vietos mokesčių administratorius, kurio veiklos teritorijoje veikia sandėlis, nereikalauja užtikrinti mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymo, jeigu:

12.1. energetiniai produktai gabenami vamzdynais;

12.2. arba energetiniai produktai Lietuvos Respublikoje gabenami iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, kurio savininkas yra valstybės įmonė ir kuriame Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3008) nustatyta tvarka laikomos naftos ir naftos produktų valstybės atsargos;

12.3. arba prekės taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą gabenamos tarp Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlių ir sandėlio savininkas atitinka šiuos reikalavimus:

12.3.1. iš sandėlio savininko, vadovaujantis Laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo taisyklių 8 punktu, nereikalaujama pateikti laidavimo (garantijos) už sandėlio savininko prievoles;

12.3.2. sandėlio savininko turimo turto, kuris nėra įkeistas ar areštuotas, suma yra ne mažesnė už tą, kuri, remiantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, Laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo taisyklėmis, šiuo aprašu ir Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu galinčių atsirasti mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinančių laidavimo, garantijos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo metodika, pateiktina, kad būtų užtikrintas visų sandėlio savininko mokestinių prievolių (susijusių tiek su išgabenamomis, tiek su akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje gaminamomis, perdirbamomis, maišomomis ar laikomomis akcizais apmokestinamomis prekėmis) įvykdymas.

13. Laidavimo (garantijos) suma mažinama suma, dėl kurios asmuo su vietos mokesčių administratoriumi yra sudaręs hipotekos arba įkeitimo sutartį, turinčią užtikrinti prievolių, kurių įvykdymui užtikrinti pateiktinas šiame apraše nustatyto dydžio laidavimas (garantija), įvykdymą.

14. Laidavimo (garantijos) suma tikslinama pasikeitus aplinkybėms, pagal kurias ji buvo apskaičiuota.

15. Vietos mokesčių administratorius, atsižvelgdamas į teikiamos akcizų deklaracijos priede pateiktus duomenis, nuolat kontroliuoja, ar akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko taikomas mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas atitinka akcizais apmokestinamų prekių gabenimo taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu galinčių atsirasti mokestinių prievolių dydį.

16. Šiame apraše nurodyti laidavimo (garantijos) už sandėlio savininko prievoles dokumentai ir bendro laidavimo (garantijos) dokumentai priimami, naudojami ir grąžinami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

_________________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 496 redakcija)

 

UŽ IŠ KITOS VALSTYBĖS NARĖS NUMATOMAS GAUTI PREKES LIETUVOS RESPUBLIKOJE MOKĖTINŲ AKCIZŲ SUMOKĖJIMO UŽTIKRINIMO TAISYKLĖS

 

1. Už iš kitos valstybės narės numatomas gauti prekes Lietuvos Respublikoje mokėtinų akcizų sumokėjimo užtikrinimo taisyklės (toliau vadinama – šios taisyklės) nustato akcizų už iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės numatomas gauti akcizais apmokestinamas prekes sumokėjimo užtikrinimo, numatyto Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802) 15 straipsnio 3, 6 ir 8 dalyse, tvarką.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme.

3. Asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas nustato prievolę užtikrinti už iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės numatomas gauti akcizais apmokestinamas prekes Lietuvos Respublikoje mokėtinų akcizų sumokėjimą, tai gali padaryti vienu arba keliais iš šių būdų:

3.1. įmokėdamas šiose taisyklėse nustatyto dydžio piniginį užstatą;

3.2. pateikdamas šiose taisyklėse nustatyto dydžio laidavimo (garantijos) dokumentą, išduotą Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3 straipsnio 20 dalyje nurodytos kredito įstaigos ar draudimo įmonės.

4. Piniginio užstato ar laidavimo (garantijos) dydis skaičiuojamas akcizų sumos, apskaičiuotos už numatomą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gauti akcizais apmokestinamų prekių kiekį, taikant gavimo dieną galiosiantį akcizų tarifą, procentais.

5. Piniginio užstato ar laidavimo (garantijos) dydis – 100 procentų šių taisyklių 4 punkte nurodytos sumos, išskyrus šių taisyklių 6 ir 7 punktuose nurodytus atvejus.

6. Asmens prašymu piniginio užstato ar laidavimo (garantijos) dydis nustatomas 10 procentų šių taisyklių 4 punkte nurodytos sumos, kai šį piniginį užstatą ar laidavimo (garantijos) dokumentą pateikia asmuo, kuris yra registruotas Lietuvos Respublikoje pridėtinės vertės mokesčio (toliau vadinama – PVM) mokėtoju ne trumpiau kaip 3 metus ir tenkina Laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo taisyklių 6.1, 6.3 ir 6.4 punktuose nustatytus reikalavimus.

7. Asmens prašymu užtikrinti akcizų sumokėjimo už iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės numatomas gauti akcizais apmokestinamas prekes nereikalaujama, kai akcizais apmokestinamas prekes įsigyja:

7.1. valstybės ir savivaldybės institucijos;

7.2. asmuo, kuris yra registruotas Lietuvos Respublikoje PVM mokėtoju ne trumpiau kaip 3 metus ir atitinka šiuos reikalavimus:

7.2.1. nepadarytas joks Atvejų, kada mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 482 (Žin., 2004, Nr. 69-2393; 2007, Nr. 137-5586), 3.1 ir 3.3–3.5 punktuose nurodytas pažeidimas;

7.2.2. paskutinius 3 metus neturi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi. Tuo atveju, jeigu visų šiame punkte nurodytų mokestinių nepriemokų suma neviršija 1000 litų, laikoma, kad asmuo atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus;

7.2.3. paskutinius 3 metus vykdo įsipareigojimus muitinei;

7.2.4. įregistruotas ir suformuotas įstatinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 10 mln. litų ir turimo turto, kuris nėra įkeistas ar areštuotas, vertė yra ne mažesnė už sumą, dėl kurios pagal šias taisykles turėtų būti pateiktas piniginis užstatas arba laidavimas (garantija).

8. Piniginio užstato ar laidavimo (garantijos) dydį apskaičiuoja vietos mokesčių administratorius, kuris Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo ir jį reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka informuojamas apie numatomą akcizais apmokestinamų prekių gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės.

9. Piniginio užstato ar laidavimo (garantijos) suma mažinama suma, dėl kurios asmuo su vietos mokesčių administratoriumi yra sudaręs hipotekos arba įkeitimo sutartį, turinčią užtikrinti prievolių, kurių įvykdymui užtikrinti turėtų būti pateiktas šių taisyklių nustatyto dydžio piniginis užstatas ar laidavimas (garantija), įvykdymą.

10. Piniginiai užstatai ir laidavimo (garantijos) dokumentai, užtikrinantys už numatomas gauti iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės akcizais apmokestinamas prekes Lietuvos Respublikoje mokėtinų akcizų sumokėjimą, priimami, naudojami ir grąžinami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

_________________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 496 redakcija)

 

LAIDAVIMO (GARANTIJOS) UŽ REGISTRUOTO PREKYBININKO PRIEVOLES DYDŽIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Laidavimo (garantijos) už registruoto prekybininko prievoles dydžio apskaičiavimo taisyklės (toliau vadinama – šios taisyklės) reglamentuoja laidavimo (garantijos) už registruoto prekybininko prievoles (toliau vadinama – laidavimas (garantija) dydžio apskaičiavimo, tikslinimo ir pateikimo tvarką.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802).

3. Laidavimo (garantijos) dydis skaičiuojamas akcizų sumos, apskaičiuotos už akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, vidutinį kiekį, numatomą per mokestinį laikotarpį gauti verslo tikslais iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, procentais.

4. Laidavimo (garantijos) sumą apskaičiuoja asmenį registruotu prekybininku įregistruojantis (įregistravęs) mokesčių administratorius. Vėliau laidavimo sumą apskaičiuoja vietos mokesčių administratorius, kurio veiklos teritorijoje registruotas prekybininkas įregistruotas mokesčių mokėtoju.

 

II. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) DYDŽIAI

 

5. Laidavimo (garantijos) dydis – 100 procentų šių taisyklių 3 punkte nurodytos akcizų sumos, išskyrus 6 ir 7 punktuose nurodytus atvejus.

6. Asmens prašymu laidavimo (garantijos) dydis nustatomas 10 procentų šių taisyklių 3 punkte nurodytos akcizų sumos, kai asmuo atitinka šiuos reikalavimus:

6.1. nepadarytas joks Atvejų, kada mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 482 (Žin., 2004, Nr. 69-2393; 2007, Nr. 137-5586), 3.1 ir 3.3–3.5 punktuose nurodytas pažeidimas;

6.2. paskutinius 12 mėnesių neturi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi. Tuo atveju, jeigu visų šiame punkte nurodytų mokestinių nepriemokų suma neviršija 1000 litų, laikoma, kad asmuo atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus;

6.3. paskutinius 12 mėnesių vykdo įsipareigojimus muitinei;

6.4. ne trumpiau kaip 3 metus vykdo Lietuvos Respublikoje veiklą, susijusią su tos rūšies akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių siekia gauti iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės.

7. Asmens prašymu laidavimo (garantijos) pateikti nereikalaujama, jeigu asmuo (kitas, o ne valstybės ar savivaldybės įmonė) veiklą, susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių siekia gauti (gauna) iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Lietuvos Respublikoje vykdo ne trumpiau kaip 3 metus ir atitinka šiuos reikalavimus:

7.1. atitinka šių taisyklių 6.1 punkte nustatytus reikalavimus;

7.2. paskutinius 3 metus (tuo atveju, jeigu asmeniui buvo pradėtas taikyti šių taisyklių 7 punktas, tačiau po to taikymas nutrauktas dėl to, kad asmuo neatitiko 7 punkte nustatytų reikalavimų, – 12 kalendorinių mėnesių nuo laidavimo (garantijos) dokumento pateikimo (hipotekos arba įkeitimo sutarties sudarymo) neturi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi. Tuo atveju, jeigu visų šiame punkte nurodytų mokestinių nepriemokų suma neviršija 1000 litų, laikoma, kad asmuo atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus;

7.3. paskutinius 3 metus (tuo atveju, jeigu asmeniui buvo pradėtas taikyti šių taisyklių 7 punktas, tačiau po to taikymas nutrauktas dėl to, kad asmuo neatitiko 7 punkte nustatytų reikalavimų, – 12 kalendorinių mėnesių nuo laidavimo (garantijos) dokumento pateikimo (hipotekos arba įkeitimo sutarties sudarymo) vykdo įsipareigojimus muitinei;

7.4. įregistruotas ir suformuotas įstatinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 10 mln. litų ir turimo turto, kuris nėra įkeistas ar areštuotas, vertė yra ne mažesnė už sumą, dėl kurios pagal šias taisykles turėtų būti pateiktas laidavimas (garantija).

 

III. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) SUMOS APSKAIČIAVIMAS

 

8. Šių taisyklių 4 punkte nurodytas mokesčių administratorius laidavimo (garantijos) sumą apskaičiuoja šių taisyklių II skyriuje nurodytus dydžius taikydamas 3 punkte nurodytai akcizų sumai, kuri apskaičiuojama pagal 9 punkto nuostatas ir mažinama suma, dėl kurios sudaryta 10 punkte nurodyta hipotekos ar įkeitimo sutartis.

9. Įregistruojant asmenį registruotu prekybininku, šių taisyklių 3 punkte nurodyta akcizų suma apskaičiuojama atsižvelgiant į asmens prašyme įregistruoti jį registruotu prekybininku nurodytą prognozuojamą vidutinį akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, kiekį, numatomą per mokestinį laikotarpį gauti verslo tikslais iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės. Po to, kai asmuo įregistruotas registruotu prekybininku, šių taisyklių 3 punkte nurodyta akcizų suma perskaičiuojama šiais atvejais:

9.1. kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, kiekį, per mokestinį laikotarpį gautą verslo tikslais iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau kaip 5 procentais viršija akcizų sumą, kuria remiantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) dydis;

9.2. asmens prašymu kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, kiekį, per mokestinį laikotarpį gautą verslo tikslais iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau kaip 5 procentais mažesnė už akcizų sumą, kuria remiantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) dydis;

9.3. jeigu pageidaujama iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą verslo tikslais atsigabenti kitų, nenurodytų turimame registruoto prekybininko pažymėjime, akcizais apmokestinamų prekių ir dėl to keistųsi akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį per mokestinį laikotarpį numatomą gauti tokių akcizais apmokestinamų prekių kiekį;

9.4. pasikeitus nustatytiems gaunamų akcizais apmokestinamų prekių akcizų tarifams.

10. Laidavimo (garantijos) suma mažinama suma, dėl kurios asmuo su vietos mokesčių administratoriumi yra sudaręs hipotekos arba įkeitimo sutartį, turinčią užtikrinti prievolių, kurių įvykdymui užtikrinti pateiktinas šių taisyklių nustatyto dydžio laidavimas (garantija), įvykdymą.

11. Laidavimo (garantijos) suma tikslinama pasikeitus aplinkybėms, pagal kurias ji buvo apskaičiuota, turinčioms įtakos bent vienam iš šių taisyklių 8 punkte nurodytų rodiklių.

 

IV. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) PATEIKIMAS

 

12. Laidavimo (garantijos) dokumentas turi būti išduotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3 straipsnio 20 dalyje nurodytos kredito įstaigos ar draudimo įmonės.

13. Laidavimo (garantijos) dokumentas ir jo kopija pateikiami vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje registruotas prekybininkas įregistruotas mokesčių mokėtoju.

14. Vietos mokesčių administratorius, kuriam laidavimo (garantijos) dokumentas nepriimtinas (tampa nepriimtinu), turi pateikti motyvuotą atsisakymą priimti tokį laidavimo (garantijos) dokumentą.

15. Priimant laidavimo (garantijos) dokumentą, jo kopija pažymima laidavimo (garantijos) dokumento priėmimo žyma ir grąžinama jį pateikusiam asmeniui, o originalas lieka vietos mokesčių administratoriui.

16. Laidavimo (garantijos) dokumentas negali būti išduotas ilgiau kaip vieneriems metams.

17. Jeigu pateiktų priimtinų laidavimo (garantijos) dokumentų nebepakanka laidavimo (garantijos) sumai padengti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po vietos mokesčių administratoriaus rašytinio nurodymo (jeigu nurodyme nenustatytas vėlesnis terminas) turi būti pateiktas naujas arba papildomas laidavimo (garantijos) dokumentas.

18. Laidavimo (garantijos) dokumentai priimami, naudojami ir grąžinami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

_________________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 496 redakcija)

 

ATVEJŲ, KAI MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUS TURI TEISĘ REGISTRUOTĄ PREKYBININKĄ IŠREGISTRUOTI IŠ REGISTRUOTŲ PREKYBININKŲ SĄRAŠO, APRAŠAS

 

1. Atvejų, kai mokesčių administratorius turi teisę registruotą prekybininką išregistruoti iš registruotų prekybininkų sąrašo, aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) nustato atvejus, kai registruotas prekybininkas (toliau vadinama – asmuo) gali būti išregistruotas iš registruotų prekybininkų sąrašo mokesčių administratoriaus sprendimu.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802).

3. Asmuo gali būti išregistruotas iš registruotų prekybininkų sąrašo mokesčių administratoriaus sprendimu šiais atvejais:

3.1. Asmuo per 6 mėnesius nuo įregistravimo registruotu prekybininku verslo tikslais negavo iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas.

3.2. Asmuo per nustatytą terminą nepateikia mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinančio dokumento, kai toks dokumentas turi būti pateiktas teisės aktų nustatyta tvarka.

3.3. Panaikinamos įstatymų nustatytos licencijos, suteikiančios teisę verstis veikla, susijusia su akcizais apmokestinamomis prekėmis.

3.4. Asmuo to prašo.

_________________